Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kanuni sultan süleyman training and research hospital

  1 ziyaretçi

  kanuni sultan süleyman training and research hospital bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital | Institution outputs | Nature Index

  Formerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi

  Retrospective Analysis of Colonoscopic Polypectomy Results at University of Health Sciences Turkey Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital

  INTRODUCTION: Colorectal polyps are tissue masses originating from the mucosa and submucosa in the gastrointestinal system and extending into the intestinal lumen. Since polyps have a risk of cancer, the detected polyp should be removed by colonoscopy and examined histopathologically. In our study, we evaluated polyps that were removed colonoscopically and underwent histopathological examination.
  METHODS: 2,267 colonoscopy reports made in the Gastroenterology Endoscopy Unit at University of Health Sciences Turkey Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital between 2013 - 2015 were retrospectively analyzed. Patients were analyzed according to polyp incidence, male-female ratio, average age, polyp location and polyp type.
  RESULTS: Colonoscopy was performed on 2,267 patients for various reasons, and polyps were found in 302 (13.3%). One hundred seventy three (57.3%) of the cases were rectosigmoid, 67 (22.7%) descending colon, 47 (15.6%) transverse colon, 35 (11.6%) ascending colon and 13 (4.3%) polyps were seen in the cecum. 168 (55.6%) adenoma, 120 (39.7%) tubular adenoma, 41 (13.6%) tubulovillous adenoma, 7 (2.3%) villous adenoma, 30 (7%) inflammatory polyps, 10 (3.3%) were mucosal, 3 (1%) were serrated, 2 (0.7%) were lipomas. 52 (17.2%) of the cases were determined as adenocarcinoma and 71 (23.5%) as hyperplastic polyps. According to their size, 227 (75.2%) of the polyps were below 1 cm and 75 (24.8%) were over 1 cm.
  DISCUSSION AND CONCLUSION: The results in our study were found to be compatible with the literature. Since it is impossible to determine the risk endoscopically, all polyps detected during endoscopy should be removed or coagulated and followed.

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kolonoskopik Polipektomi Sonuçlarının Retrospektif Analizi

  GİRİŞ ve AMAÇ: Kolorektal polipler gastrointestinal sistemde mukoza ve submukozadan köken alan ve barsak lümeni içine uzanan doku kütlesidir. Poliplerin kanserleşme riski olduğundan tespit edilen polip kolonoskopiyle çıkarılarak histopatolojik incelenmelidir. Çalışmamızda kolonoskopi ile tespit edilen ve çıkarılan poliplerin sıklığı, boyutu, lokalizasyonu ve histopatolojik olarak özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık.
  YÖNTEM ve GEREÇLER: Sağlık Bilimler Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2013 - 2015 yılları arasında Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesi'nde yapılan 2.267 kolonoskopi raporu retrospektif olarak incelendi. Hastalar polip görülme oranı, erkek - kadın oranı, yaş ortalaması, polip yerleşim yeri ve polip cinsine göre analiz edildi.
  BULGULAR: Ünitemizde çalışmaya alınan kolonoskopi yapılmış olan 2.267 hastanın, 302’sinde (%13,3) polip saptandı. Olguların 173’ü (%57,3) rektosigmoid, 67’si (%22,7) inen kolon, 47’si (%15,6) transvers kolon, 35’i (%11,6) çıkan kolonda ve 13’ü (%4,3) çekumda polip vardır. Poliplerin 168’i (%55,6) adenom, 120’si (%39,7) tubuler adenom, 41!i (%13,6) tubulovillöz adenom, 7’si (%2,3) villöz adenom, 30’u (%7) enflamatuvar polip, 10’ü (%3,3) mukozal, 3’ü (%1) serrated, 2’si (%0,7) lipomdur. Olguların 52’si (%17,2) adenokarsinom, 71’i (%23,5) hiperplastik polip olarak belirlenmiştir. Boyutlarına göre poliplerin 227’si (%75,2) 1 cm altında, 75’i (%24,8) 1 cm üzerinde idi.
  TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda polip prevalansı literatürle uyumlu olarak bulunması yanısıra displazi ve adenokarsinom oranının yüksek olması kolonoskopi ile taramanın ve patolojik takiplerinin önemli olduğu sonucunu ortaya çıkmıştır.

  Yazı kaynağı : ikssmedj.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap