Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kanuni süresinden sonra düzeltme beyannamesi

  1 ziyaretçi

  kanuni süresinden sonra düzeltme beyannamesi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Beyannamelerde Özel Onay | Kpmg Vergi

  Beyannamelerde Özel Onay | Kpmg Vergi

  Devletin en büyük gelir kaynağı olan vergilerle ilgili, mükellefler ödevlerini yerine getirmediklerinde veya eksik yerine getirdiklerinde bir takım cezai şartlar ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Düzeltme beyannamelerinin elektronik ortamda vergi dairesine iletilmesi sırasında yapılan hatalardan dolayı mükelleflerin büyük sıkıntılar çektiklerini ve maalesef istenmeyen vergi cezalarına maruz kaldıklarını görüyoruz.

  Bu yazımızda özet olarak vergi cezalarından bahsettikten sonra, pişmanlık şartlarının neler olduğunu, yasal süresi içerisinde beyan edilmeyen ya da eksik veya yanlış beyan edilen beyannameleri daha sonra internet üzerinden özel onay ile vergi dairesine iletirken nelere dikkat edilmesi gerektiği konularını detaylı olarak açıklayacağız.

  Temel Bazı Kavramlar

  Öncelikle konuya ilişkin temel bazı kavramları açıklayalım.

  Vergi ziyaı cezası; mükellefin veya sorumlusunun vergi tahakkuk etmesine rağmen vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesini ifade eder.

  Tahakkuk ettirilmeyen vergi;

  Yazı kaynağı : kpmgvergi.com

  İdari çözüm yolları - Kanuni süresinden sonra verilen beyanname

  Kanuni süresinden sonra verilen beyanname nedir?

  Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesinde düzenlenen pişmanlıkla verilen beyannameler de kanuni süresinden sonra verilen beyannameler. Ancak “kanuni süresinden sonra verilen beyanname” terimini Vergi Usul Kanunu’nun 344. maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen beyan şeklini kastediyoruz.

  Vergi Usul Kanunu’nun 344. maddesinde ifade edildiği şekliyle, vergi incelemesine başlanmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce ancak yasal süresinden sonra verilen beyannamelere kanuni süresinden sonra verilen beyanname diyoruz.

  Kanuni süresinden sonra beyanname verilmesinin avantajı nedir?

  Vergi Usul Kanunu’nun 344. maddesinin üçüncü fıkrasında, kanuni süresinden sonra verilen beyannameler için vergi ziyaı cezasının yüzde 50 oranında uygulanacağı hükmü yer alıyor.

  Kanuni süresinden sonra beyanname verilmesi neden tercih edilir?

  Geçtiğimiz çarşamba günü yayınlanan makalede pişmanlıkla verilen beyannamelerle ilgili konulara yer vermiştim. O makalede de belirtiğim gibi, pişmanlıkla verilen beyannameler üzerine tarh edilen vergiler için vergi ziyaı cezası uygulanmıyor. Böyle olunca vergi ziyaı cezası uygulanmayan pişmanlıkla beyan yerine kanuni süresinden sonra verilen beyanın çok fazla uygulaması ve nedeni yok.

  Gördüğüm kadarıyla kanuni süresinden sonra verilen beyannameler şu durumda söz konusu olabiliyor.

  Beyannameye ihtirazi kayıt konması

  Yasal düzenleme gereği, beyan edilen matrahlara ve matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı yargı yoluna başvurulamıyor. Ancak İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27/4 maddesinde dolaylı olarak düzenlenen ihtirazi kayıtla verilen beyannamelere karşı dava açılabilmesi, bu kuralın bir istisnası.

  Yasal sürelerinden sonra pişmanlıkla veya kendiliğinden verilen beyannamelere ihtirazi kayıt konup konmayacağı, bu beyannameler için yargı yoluna gidilip gidilemeyeceği son zamanların güncel konusu.

  Konu, Anayasa Mahkemesinin 27 Şubat 2019 tarih ve 2015/15100 başvuru numaralı kararı ve Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 3 Temmuz 2019 tarih ve E:2019/377 K:2019/454 sayılı kararı sonrasında belli bir noktaya geldi. Ancak yine de konunun hala tartışmalı boyutları var.

  Anayasa Mahkemesinin yukarıda belirttiğim kararında;

  sonucuna ulaşılmış.

  Karar çok özet olarak bu şekilde ama dava konusu olayda bir özellik var. Olayda mükellef, düzeltme beyannamesini serbest iradesiyle değil, vergi dairesinin zorlaması sonucu vermiş.

  Daha sonra yukarıda belirttiğim Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu kararı, Anayasa Mahkemesi kararında yer almayan, vergi dairesinin zorlaması olmadan mükellefin kendi serbest iradesiyle sonradan verdiği beyannameye ihtirazi kayıt konulup konulamayacağına ilişkin konuyu netleştirmiş. Kararda özetle, Anayasa Mahkemesince verilen kararın sadece, vergi dairelerinin müeyyideli yazıları üzerine ihtirazi kayıtla verilen düzeltme beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergi ve kesilen cezalara karşı açılan davalara yönelik olduğu, İdarenin müeyyideli yazısı olmaksızın süresinden sonra kendiliğinden ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan tahakkuklara karşı açılan davaların bu kapsamda bulunmadığı belirtilmiş.

  Biliyorum kafanız karıştı. Özetin özetini yapmaya çalışayım. Her iki karar özetle şunu söylüyor:

  Kendiliğinden verilen beyannamenin pişmanlıkla verilen beyannameye göre daha avantajlı olması

  Yukarıda da belirttiğim gibi, istisnai olarak, kesilen ceza için uzlaşmaya gidilmesi ve uzlaşma sonucu kesinleşen cezanın pişmanlık zammından daha düşük olması durumunda, kendiliğinden verilen beyanname pişmanlıkla verilen beyannameye göre daha avantajlı olabilir.

  Yasal düzenleme gereği;

  Pişmanlık ve kanuni süresinden sonra verilen beyannamelerin birleştirilmesi

  Özetlediğim bu gerekçeler aslında bu iki müessesenin aynı anda bulunmasının anlamlı olmadığını gösteriyor. Her iki müessesenin varlığı için yeterli neden yok. Bu nedenle bu iki beyan şeklinin birleştirilmesinde, yasal süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler için cezasız, daha makul, örneğin bir aylık ödeme süresi olan bir beyan şekli getirilmesinde yarar var.

  Böylece en azından son derece karmaşık olan vergi ceza sisteminde az da olsa bir sadeleştirme yapılmış olur.

  Özet Tablo

  Süresinde verilmeyen beyannamenin pişmanlıkla veya kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilmesi durumunda uygulama özet olarak aşağıdaki tabloda.

  Yazı kaynağı : www.pwc.com.tr

  DÜZELTME BEYANNAMESİ VERİLMESİ İLE İLGİLİ DURUMLAR

  DÜZELTME BEYANNAMESİ VERİLMESİ İLE İLGİLİ DURUMLAR

  1. Kanuni Süresinde Düzeltme Beyannamesi Verilmesi

  Kanuni süresinde düzeltme beyannamesi verilmesi durumunda; düzeltme beyannamesi daha önce verilen beyannameyi de kapsayacak şekilde tekrar düzenlenip paketlenir ve daha sonra düzenlenen paket sisteme gönderilir. Paket sisteme gönderildikten sonra ilgili beyanname paketi kontrol edilir, sonra onay aşamasında ‘‘Özel’’ ve ‘‘DZT’’ kutucukları işaretlenerek ‘‘ÖZEL ONAY’’ butonu tıklanır. Bu işlemden sonra ekrana gelen ‘‘Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi’’ kutucuğuna 255 karakteri geçmeyecek şekilde düzeltme beyannamesi verilmesinin gerekçesi yazılıp onaylanarak işlem tamamlanır. Kanuni süresinde verilen düzeltme beyannamelerinin matrah arttırıcı ya da azaltıcı olması durumlarında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

  Kanuni süresinde verilen düzeltme beyannameleri için usulsüzlük cezası kesilmemektedir.

  2.Kanuni Süresinden Sonra Düzeltme Beyannamesi Verilmesi

  Kanuni süresi geçtikten sonra herhangi bir neden ile düzeltme beyannamesi verilmesi durumunda dikkat edilmesi gereken husus verilecek olan düzeltme beyannamesinin matrah arttırıcı (ödeme gerektirici) olup olmadığıdır. Kanuni süresi geçtikten sonra verilecek düzeltme beyannamesinin matrah arttırıcı olup olmamasına göre iki durumda düzeltme beyannamesi verilir.

  a) Kanuni Süresinden Sonra Matrah Arttırıcı Düzeltme Beyannamesi Verilmesi

  Kanuni süresi geçtikten sonra verilecek olan düzeltme beyannamesi eğer matrah arttırıcı (ödeme gerektirici) nitelikte ise; düzeltme beyannamesi daha önce verilen beyannameyi de kapsayacak şekilde tekrar düzenlenip paketlenir ve daha sonra düzenlenen paket sisteme gönderilir. Paket sisteme gönderildikten sonra ilgili beyanname paketi kontrol edilir, sonra onay aşamasında ‘‘Özel’’, ‘‘DZT’’ ve ‘‘PIS’’ (Pişmanlık Talepli) kutucukları işaretlenerek ‘‘ÖZEL ONAY’’ butonu tıklanır. Bu işlemden sonra ekrana gelen ‘‘Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi’’ kutucuğuna 255 karakteri geçmeyecek şekilde düzeltme beyannamesi verilmesinin gerekçesi yazılıp onaylanarak işlem tamamlanır.

  Kanuni süresinden sonra pişmanlık talepli olarak verilen düzeltme beyannameleri için vergi ziyaı cezası kesilmemektedir. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde ödenmesi gerekir.

  Yukarıdaki kutucuklardan ‘‘PIS’’ (Pişmanlık Talepli) yerine sehven ‘‘KSS’’ (Kanuni Süresinden Sonra) kutucuğu işaretlenirse V.U.K.’nun Mükerrer 355. maddesine göre özel usulsüzlük cezası ile, beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen matrah farkı için vergi ziya-ı cezası kesilmektedir. Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır. Tahakkuk eden vergi için de ayrıca Vergi Usul Kanununun 112. maddesine göre gecikme faizi hesaplanacaktır.

  b) Kanuni Süresinden Sonra Matrah Arttırıcı Olmayan Düzeltme Beyannamesi Verilmesi

  Kanuni süresi geçtikten sonra verilecek olan düzeltme beyannamesi eğer matrah arttırıcı (ödeme gerektirici değilse) nitelikte değil ise; düzeltme beyannamesi daha önce verilen beyannameyi de kapsayacak şekilde tekrar düzenlenip paketlenir ve daha sonra düzenlenen paket sisteme gönderilir. Paket sisteme gönderildikten sonra ilgili beyanname paketi kontrol edilir, sonra onay aşamasında ‘‘Özel’’, ‘‘DZT’’ ve ‘‘KSS’’ (Kanuni Süresinden Sonra) kutucukları işaretlenerek ‘‘ÖZEL ONAY’’ butonu tıklanır, ekrana gelen ‘‘Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi’’ kutucuğuna 255 karakteri geçmeyecek şekilde düzeltme beyannamesi verilmesinin gerekçesi yazılıp onaylanarak işlem tamamlanır.

  Mükellef tarafından verilecek söz konusu düzeltme beyannamelerinin, önceki beyanname ya da beyannamelerdeki bilgileri kapsayacak nitelikte olmaması halinde Vergi Usul Kanunu’nun 352. maddesinin ikinci derecede usulsüzlük başlıklı fıkrasının 7 numaralı bendine göre usulsüzlük cezası kesilmektedir.

  3. Beyan Süresinden Sonra Beyanname Verilmesi

  Beyan süresi içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı beyanname verilmemesi durumunda verilecek beyanname için ödeme çıkıp çıkmadığı önem taşımaktadır. Çünkü beyanname verme süresi içersinde verilmeyen beyannameler gönderilirken yine yukarıdaki durumlarda olduğu gibi ya ‘‘PIS’’ (Pişmanlık Talepli) ya da ‘‘KSS’’ (Kanuni Süresinden Sonra) seçeneklerinden birinin seçilmesi gerekmektedir. Fakat beyan süresi içerisinde verilmemiş ve vergi ödemesi çıkmayan beyannameleri sistemde ‘‘PIS’’ (Pişmanlık Talepli) ile göndermek mümkün olmamaktadır. Elektronik beyanname sistemi vergi ödemesi çıkmayan beyannameleri ‘‘PIS’’ pişmanlık talepli olarak kabul etmemektedir. Dolayısıyla beyan süresinden sonra verilecek olan beyannamede ödeme çıkıyorsa ‘‘Özel’’ ve ‘‘PIS’’ (Pişmanlık Talepli’’ kutucukları, eğer ödeme çıkmıyorsa ‘‘Özel’’ ve ‘‘KSS’’ (Kanuni Süresinden Sonra) kutucuklarının seçilmesi gerekmektedir.

  İlgili seçimler yaptıktan sonra ekrana gelen ‘‘Mükellef Grubu’’ listesinden durumumuza uygun olanlardan bir tanesi seçilir. Bu tercih yapıldıktan sonra aynı ekranda iki kutucuk daha vardır. Aşağıda yer alan bu kutucuklardan en az birinin seçilmesi gerekmektedir.

  213 sayılı V.U.K. 352. madde kapsamında kesilen cezaya ilişkin aynı kanunun 376. maddesine istinaden ceza indirimi talep ediyorum*


  213 sayılı V.U.K. Mükerrer 355. madde kapsamında kesilen cezaya ilişkin aynı kanunun 376. maddesine istinaden ceza indirimi talep ediyorum


  * İndirim talep etmek istemezseniz, kanunun Ek-1. maddesi uyarınca tebliğ tarihinden (beyannamenin onaylandığı tarih) itibaren 30 gün içinde uzlaşma talebinde de bulunabilirsiniz. Kanun gereği, bu iki hakkın ancak birinden yararlanabilirsiniz.

  V.U.K.’nun Mükerrer 355. maddesi kapsamında kesilen cezaya ilişkin olarak açılan davalarda mükellefler yönünde kararlar çıkmıştır. Fakat V.U.K.’nun 352. maddesi kapsamında kesilen cezaya ilişkin açılan davalar yargı idaresi tarafından kabul edilmemiştir. Bu nedenle Mükerrer 355. madde kapsamında kesilecek cezaya itiraz edecek olan mükelleflerin ikinci kutucuğu işaretlememeleri gerekmektedir.

  İster ‘‘PIS’’ talepli isterse ‘‘KSS’’ beyan süresinden sonra beyanname verilmesi durumunda, V.U.K.’nun 352. ve Mükerrer 355. maddeleri kapsamında kesilecek vergi cezalarında indirim talep edilmesi halinde mükellefler, V.U.K.’nun ‘‘Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında vergi indirme’’ başlıklı 376. maddesinden yararlanarak V.U.K.’nun 352. ve Mükerrer 355. maddelerindeki cezalardan indirimli olarak yararlanacaklardır. Mükerrer 355. madde kapsamında kesilecek özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni verme süresi geçtikten 30 gün içinde verilmesi durumunda 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi durumunda 1/5 oranında kesilmektedir.

  ‘‘PIS’’ (Pişmanlık Talepli) olarak beyanname verilme süresinden sonra verilen beyannamelerde ayrıca, haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan verginin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde ödenmesi gerekir.

  Yazı kaynağı : www.muhasebeanaliz.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap