Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kanunda sayılan şartları da taşıması şartıyla bileşik faiz uygulaması

  1 ziyaretçi

  kanunda sayılan şartları da taşıması şartıyla bileşik faiz uygulaması bilgi90'dan bulabilirsiniz

  TTK Madde 8

  1. Oran serbestisi ve bileşik faizin şartları

  MADDE 8 (1) Ticari işlerde faiz oranı serbestçe belirlenir.

  (2) Üç aydan aşağı olmamak üzere, faizin anaparaya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi şartı, yalnız cari hesaplarla her iki taraf bakımından da ticari iş niteliğinde olan ödünç sözleşmelerinde geçerlidir. Şu şartla ki, bu fıkra, sözleşenleri tacir olmayanlara uygulanmaz.

  (3) Tüketicinin korunmasına ilişkin hükümler saklıdır.

  (4) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı olarak işletilen faiz yok hükmündedir.

  Yazı kaynağı : www.ticaretkanunu.net

  Ticari i�lerde faiz

  Faiz kavram�

  Faiz ,konusu para olan borçlarda alacakl�s�na alaca��ndan mahrum kald��� süre için sa�lanan bir kazan�md�r.Para borcunun mevzu bahis oldu�u her durumda faiz ödenmesi gerekmez.

  Taraflar aras�ndaki sözle�mede faiz ödenece�i kararla�t�r�labilece�i gibi kanun hükmüyle de borçlu faiz ödemekle sorumlu tutulabilir.Faiz alaca�� as�l alaca�a ba�l� fer’i bir alacakt�r; bu alaca��n do�mas� ve geçerlili�i as�l alaca��n varl���na ba�l�d�r.

  Faiz türleri

  a-) Anapara faizi-Temerrüt faizi :Anapara faizi ,alacakl�n�n borcun vadesine kadar paras�ndan mahrum kalmas�n�n kar��l��� ödenen faizdir.

  Temerrüt faizi ise borçlunun borcunu vadesinde ödememesi dolay�s�yla geciktirdi�i müddet için ödedi�i faizdir.Sözle�mede taraflar aras�nda aksine bir hüküm yoksa temerrüt faizi vadenin bitiminden ve belirli bir vade yoksa ihtar gününden itibaren i�lemeye ba�lar.

  b-)Akdi faiz-Kanuni faiz :Ödenecek faiz tutar�n�n taraflar kararla�t�r�yor ise burada akdi faiz vard�r.Ticari i�lerde hem anapara hem temerrüt faizi serbestçe kararla�t�r�labilir.

  Kanunun faiz ödenmesini öngördü�ü durumlarda kanuni faiz oldu�undan bahsedilir.

  c-) Basit faiz-Bile�ik faiz :Basit faiz hem anapara faizinde hem temerrüt faizinde anaparaya faiz i�letilmesidir.Bile�ik faiz ise faizin belirli devreler sonunda anaparaya eklenmesi suretiyle ortaya ç�kan tutara yeniden faiz i�letilmesidir.

  Ticari i�lerde faiz

  Türk Borçlar Kanununun 387/1 maddesi uyar�nca ticari olmayan ödünç sözle�melerinde taraflarca kararla�t�r�lmam�� ise anapara faizi istenemez.Ayn� maddenin 2.f�kras�nda ticari nitelikteki ödünç sözle�melerinde taraflar kararla�t�rmam�� olsalar dahi faiz istenebilecektir.

  Ticaret kanununun 20.maddesine göre tacir olan veya olmayan bir ki�iye,ticari i�letmesi ba�lam�nda bir i� ya da hizmet görmü� olan tacir ,verdi�i avanslar ve yapt��� giderler için ödeme tarihinden itibaren faize hak kazan�r.

  Yukar�da da bahsetti�imiz üzere taraflar ticari i�lerde faiz oran�n� serbestçe belirleyebiliyorlar.

  Türk Borçlar Kanununun 88.maddesine göre anapara faiz oran�n�n taraflarca kararla�t�r�ld��� durumlarda ,y�ll�k faiz oran� faiz oran�n�n do�du�u tarihte yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre belirlenecek olan y�ll�k faiz oran�n�n %50 fazlas�n� a�amaz.

  Yine Türk Borçlar Kanununun 120.maddesine göre temerrüt faiz oran�n�n taraflarca kararla�t�r�ld��� durumlarda y�ll�k temerrüt faiz oran� faiz oran�n�n do�du�u tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenecek faiz oran�n�n %100 fazlas�n� a�amaz.

  Türk Borçlar Kanunu’nda sözle�me ile kararla�t�r�lan faiz oranlar�na ili�kin k�s�tlamalar�n ticari i�lerde uygulan�p uygulanmayaca�� doktrinde ve yarg� kararlar�nda tart��mal�d�r.

  Yarg�tay 19.Hukuk Dairesi 18.09.2013 tarihli karar�nda ‘’...davac� banka ile akdedilen genel kredi sözle�mesi bankac�l�k i�i olup TTK.4 uyar�nca ticari i� say�l�r .Yine TTK’n�n 8.maddesine göre ticari i�lerde temerrüt faiz oran� serbestçe belirlenecektir.Bu durumda Türk Borçlar Kanununun 88 ve 120. maddelerindeki hükümlerin uygulanabilirli�i bulunmamaktad�r.’’ diyerek TBK’da faiz oran� hakk�nda öngörülen düzenlemelerin ticari i�ler bak�m�ndan geçerli olmad���na hükmetmi�tir.

  Doktrindeki a��r basan bir görü�e göre ise TBK. 88 ve 120. maddelerinde düzenlenen faiz oran� yaln�zca adi i�ler aç�s�ndan uygulama alan� bulur ; bu madde hükümleri ticari i�ler bak�m�ndan uygulanmaz.

  Bile�ik faiz hangi hallerde uygulan�r?  

  Adi i�lerde bile�ik faiz uygulanmas� yani faize bir daha faiz yürütülmesi TBK ile aç�kça yasaklanm��t�r.

  Türk Ticaret Kanununda kimi istisnai hallerde bile�ik faizin uygulanabilece�i hükme ba�lanm��t�r.Buna göre :

  -Üç aydan a�a�� olmamak kayd�yla cari hesaplarda ,taraflar tacir ise faize faiz yürütülmesi mümkündür.

  -Üç aydan a�a�� olmamak kayd�yla her iki taraf bak�m�nda ticari i� niteli�ini haiz olan ödünç sözle�melerinde taraflar tacir ise faize faiz i�letilebilir.

  -Kambiyo senetlerinde müracaat hakk�n�n kullan�lmas� nedeniyle ödeme yapan müracaat borçlusu ,kendinden önce gelen ki�ilere rücu ederken ödedi�i faizlere tekrar faiz i�letilebilir.

  Ticari i�lerde faiz oranlar� ne kadard�r?

  1-) Sözle�me ile kararla�t�r�lan anapara faiz oran� :Ticari i�lerde taraflar emredici hükümlere ayk�r� olmad�kça faiz oran�n� diledikleri gibi kararla�t�rabilirler.

  2-) Kanunda öngörülen anapara faiz oran� :Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda faiz ödenmesi gereken hallerde miktar� sözle�me ile belirlenmemi�se bu ödeme y�ll�k %12 oran� üzerinden yap�l�r.

  Sözle�mede daha yüksek akdi veya gecikme faizi kararla�t�r�lmad��� hallerde ,yabanc� para borcunun faizinde devlet bankalar�n�n o yabanc� para ile aç�lm�� bir y�l vadeli mevduat hesab�na ödedi�i en yüksek faiz oran� uygulan�r.

  3-)Sözle�me ile kararla�t�r�lan temerrüt faiz oran� :Taraflar temerrüt faiz oran�n� da serbestçe belirleyebileceklerdir.Taraflar anapara faiz oran�n� belirlemi� ancak temerrüt faiz oran�n� belirlememi�lerse sözle�mede belirlenen anapara faiz oran� 3095 sayl� kanunun1. maddesinde öngörülen orandan daha fazla ise temerrüt faiz oran� anapara faiz oran�ndan daha az olamaz.

  Kanunda öngörülen temerrüt faiz oran� : Taraflar aralar�nda temerrüt faiz oran�n� kararla�t�rmam�� iseler y�ll�k %12 oran�nda temerrüt faizi istenebilir.

  Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas�’n�n önceki y�l�n son gününde k�sa vadeli avanslar için uygulad��� faiz oran� ,yukar�da aç�klanan orandan yüksek ise ,arada sözle�me olmasa bile ticari i�lerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir.

  Proaktif hukuk & dan��manl�k bürosu olarak her biri kendi alan�nda uzman avukatlar�m�zla sizlere dava ve dan��manl�k hizmeti vermekteyiz.Ticaret hukuku, �irketler hukuku alanlar�nda ya�am�� oldu�unuz hukuki ihtilaflar varsa, dan��manl�k hizmeti almak istiyorsan�z veya dava konusu i�lemlerinizde web sitemiz üzerindeki ileti�im kanallar�m�zdan bizimle irtibata geçip hukuki yard�m alabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.proaktifhukuk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap