Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kamu idarelerine ait taşınmazların kaydına ilişkin yönetmelik

  1 ziyaretçi

  kamu idarelerine ait taşınmazların kaydına ilişkin yönetmeliki bilgi90'dan bulabilirsiniz

  T.C. Resm� Gazete

  Karar Say�s� : 2006/10970

  ������������ Ekli �Kamu �darelerine Ait Ta��nmazlar�n Kayd�na �li�kin Y�netmelik�in y�r�rl��e konulmas�; Maliye Bakanl���n�n 15/8/2006 tarihli ve 35825 say�l� yaz�s� �zerine, 5018 say�l� Kamu Mal� Y�netimi ve Kontrol Kanununun 44, 45 ve 60 �nc� maddeleri ile 178 say�l� Maliye Bakanl���n�n Te�kil�t ve G�revleri Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnamenin 13 �nc� maddesine g�re, Bakanlar Kurulu�nca 13/9/2006 tarihinde kararla�t�r�lm��t�r.

  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ahmet Necdet SEZER

  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� CUMHURBA�KANI

  ������� Recep Tayyip ERDO�AN

  ��������������������� Ba�bakan

  ��������������������� C. ���EK����������������������������������� M. H. G�LER��������������������������� M. A. �AH�N�������������� K. UNAKITAN

  ����� D��i�leri Bak. ve Ba�b. Yrd. V.������� Devlet Bak. ve Ba�b. Yrd. V.������� Devlet Bak. ve Ba�b. Yrd.��� Devlet Bakan� V.

  ����������������� A. BABACAN������������������������������� M. A. �AH�N��������������������������� N. �UBUK�U��������������� B. YILDIRIM

  ������������������ Devlet Bakan��������������������������������� Devlet Bakan����������������������������� Devlet Bakan��������������� DevletBakan� V.

  ��������������������� C. ���EK����������������������������������� M. V.G�N�L�������������������������������� A.AKSU������������������ K. UNAKITAN

  ������������������ Adalet Bakan��������������������������� Milli Savunma Bakan����������������������� ��i�leri Bakan����������������� Maliye Bakan�

  ��������������������� H. �EL�K���������������������������������������� O. PEPE����������������������������������� H. �EL�K������������������� B. YILDIRIM

  ������������� Milli E�itim Bakan���������������� Bay�nd�rl�k ve �skan Bakan� V.������������� Sa�l�k Bakan� V.������������ Ula�t�rma Bakan�

  ������������������������������ A. CO�KUN����������������������������������������� A. KO�������������������������������������� A. CO�KUN

  ������������������ Tar�m ve K�yi�leri Bakan� V.���������� �al��ma ve Sos. G�v. Bakan� V.���������� Sanayi ve Ticaret Bakan�

  ������������������������������ M.H.G�LER����������������������������������������� A. KO������������������������������������������ O. PEPE

  ��������������� Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan� ����������� K�lt�r ve Turizm Bakan����������������� �evre ve Orman Bakan�

  KAMU �DARELER�NE A�T TA�INMAZLARIN

  KAYDINA �L��K�N Y�NETMEL�K

  B�R�NC� B�L�M

  Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

  Ama�

  ��������������� MADDE 1- (1) Bu Y�netmeli�in amac�; genel y�netim kapsam�ndaki kamu idareleri ile bu idarelere ba�l� ve Kanun kapsam�nda olan kurum ve kurulu�lar�n m�lkiyetinde, y�netiminde ve kullan�m�nda bulunan ta��nmazlar�n kayd�na ve icmal cetvellerinin d�zenlenmesine ili�kin usul ve esaslar� d�zenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2- (1) Bu Y�netmelik, genel y�netim kapsam�ndaki kamu idareleri ile bu idarelere ba�l� ve Kanun kapsam�nda olan kurum ve kurulu�lar�n m�lkiyetinde, y�netiminde ve kullan�m�nda bulunan ta��nmazlar�n kayd�na ve icmal cetvellerinin d�zenlenmesine ili�kin usul ve esaslar� kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3- (1) Bu Y�netmelik; 10/12/2003 tarihli ve 5018 say�l� Kamu Mal� Y�netimi ve Kontrol Kanununun 44, 45 ve 60 �nc� maddeleri ile 178 say�l� Maliye Bakanl���n�n Te�kil�t ve G�revleri Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnamenin 13 �nc� maddesinin (f) bendine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  Tan�mlar

  MADDE 4 - (1) Bu Y�netmelikte ge�en;

  ��������������� a) Bakanl�k: Maliye Bakanl���n�,

  ��������������� b) Cins tashihi: Binalar, arazi ve arsalar ile yer alt� ve yer �st� d�zenlerinin mevcut kullan�m �ekilleri ile tapu kay�tlar�n�n farkl�l�k g�stermesi durumunda tapu kay�tlar�n�n mevcut kullan�m �ekli dikkate al�narak d�zeltilmesi i�lemini,

  ��������������� c) Genel y�netim kapsam�ndaki kamu idareleri: Kanunun 3 �nc� maddesinde tan�mlanan kamu idarelerini,

  ��������������� �) Kanun: 10/12/2003 tarihli ve 5018 say�l� Kamu Mal� Y�netimi ve Kontrol Kanununu,

  ��������������� d) Kay�t plan�: Y�netmeli�in (1) numaral� ekinde yer alan ta��nmazlar�n cinslerine g�re olu�turulmu� listeyi,

  ��������������� e) Mal� hizmetler birimi: Kanunun 60 �nc� maddesinde say�lan g�revleri y�r�ten birimi,

  ��������������� f) Malik idare: Hazine ad�na tescilli ta��nmazlar ile Devletin h�k�m ve tasarrufu alt�ndaki yerler a��s�ndan Maliye Bakanl���n�, di�er kamu idareleri a��s�ndan kendi t�zel ki�iliklerini,

  ��������������� g) Ta��nmaz ve haklar: Kamu idarelerinin m�lkiyetinde, y�netiminde veya kullan�m�nda bulunan, eklenti ve b�t�nleyici par�alar� dahil olmak �zere arazi, arsa, bina, yer alt� ve yer �st� d�zenleri ile s�n�rl� ayn� haklar ve ki�isel haklar�,

  ��������������� �) �st y�netici: Kanunun 11 inci maddesinde tan�mlanan kamu personelini,

  ��������������� h) Y�netmelik: Bu Y�netmeli�i,

  ��������������� ifade eder.

  �K�NC� B�L�M

  Kay�t ve Kontrol Usul ve Esaslar�

  Kay�t ve kontrol i�lemleri

  MADDE 5- (1) Ta��nmaz kay�t ve kontrol i�lemleri, kamu idarelerine ait ta��nmazlar�n mevcutlarla birlikte i�inde bulunulan y�lda �e�itli yollarla edinilenlerin ve elden ��kar�lanlar�n miktar olarak takip edilmesi amac�yla kay�t alt�na al�nmas�d�r. Kay�tlar�n belgeye dayanmas� esast�r.

  (2) Kay�t i�lemleri; ta��nmaz giri� ve ��k�� kay�tlar�n�n tutulmas� ve ilgili cetvellere kaydedilmesi s�re�lerini kapsar.

  (3) Genel y�netim kapsam�ndaki kamu idarelerinin m�lkiyetinde, idaresinde ve kullan�m�nda bulunan ta��nmazlar�n kayd� ve y�netimi ile ilgili olarak bu Y�netmelik gere�ince yap�lmas� gereken kay�t ve kontrol i�lemleri; kurulu� kanunlar� ile �zel mevzuatlar�ndaki h�k�mler uyar�nca, bu idarelerin yetkili ve g�revli birimleri taraf�ndan yap�l�r.

  (4) Ta��nmaz kay�t ve kontrol i�lemleri, bu Y�netmelikte belirtilen usul ve esaslara g�re, harcama yetkilileri taraf�ndan g�revlendirilecek personele yapt�r�labilir.

  Ta��nmaz kay�t ve kontrol i�lemleriyle ilgili g�rev, yetki ve sorumluluklar

  MADDE 6- (1) Ta��nmaz kay�t ve kontrol i�lemleri ile g�revli birim ve personel;

  a) Kay�tlar�n mevzuata uygun, saydam ve eri�ilebilir �ekilde tutulmas�n� ve bu kay�tlara ili�kin bilgisayar program�, defter ve belgelerin denetime haz�r �ekilde muhafaza edilmesini sa�lamakla,

  b) Herhangi bir nedenle g�revlerinden ayr�lmalar� durumunda kay�t, defter ve belgelerini devir ve teslim etmek, g�reve ba�lad�klar�nda devir ve teslim almakla,

  c) Yap�lan kay�t ve i�lemlerden dolay� harcama yetkililerine kar�� sorumlu olup, bu Y�netmelik ve ilgili mevzuat� gere�ince harcama yetkilisi ad�na haz�rlayacaklar� Ek 1�deki kay�t plan�na g�re olu�turulan formlar�, mali y�l� takip eden ay sonuna kadar mali hizmetler birimine g�ndermekle,

  ��������������� y�k�ml�d�r.

  Kay�t �ekli

  MADDE 7 - (1) Kamu idareleri;

  ��������������� a) Tapu k�t���nde adlar�na tescilli olan ve Ek 1�deki Kay�t Plan�n�n �Tapuda Kay�tl� Olan Ta��nmazlar� ba�l��� alt�nda yer alan ta��nmazlar�n kayd�n� Ek 2�deki �Tapuda Kay�tl� Olan Ta��nmazlar Formu�nda,

  ��������������� b) Tapu k�t���nde kay�tl� olmayan ve Ek 1�deki Kay�t Plan�n�n �Tapuda Kay�tl� Olmayan Ta��nmazlar� ba�l��� alt�nda yer alan ta��nmazlar�n kayd�n� Ek 3�teki �Tapuda Kay�tl� Olmayan Ta��nmazlar Formu�nda,

  ��������������� c) Ek 1�deki Kay�t Plan�n�n �Orta Mallar�� ba�l��� alt�nda yer alan ta��nmazlar�n kayd�n� Ek 4�teki �Orta Mallar� Formu�nda,

  ��������������� �) Ek 1�deki Kay�t Plan�n�n �Genel Hizmet Alanlar�� ba�l��� alt�nda yer alan ta��nmazlar�n kayd�n� Ek 5�teki �Genel Hizmet Alanlar� Formu�nda,

  ��������������� d) Tapu k�t���nde ���nc� ki�iler ad�na tescilli veya di�er kamu idarelerinin y�netiminde olmakla birlikte irtifak hakk� tesisi, tahsis, kiralama, kullanma izni verilmesi gibi yollarla kullan�m hakk� kendilerine verilen ta��nmazlar�n kayd�n� Ek 6�daki �S�n�rl� Ayn� Haklar ile Ki�isel Haklar ve Tahsis Formu�nda�,

  ��������������� yer alan bilgileri i�erecek �ekilde bilgisayarda veya deftere yazarak kayd�n� tutarlar.

  (2) Kamu idarelerinin ta��nmaz kay�t ve kontrol i�lemleriyle g�revli birimlerince haz�rlanan bu formlar ta��nmaz icmal cetvelleri haz�rlanmak �zere mali hizmetler birimine g�nderilir. Mali hizmetler birimince bu formlar konsolide edilerek bu Y�netmeli�in ekinde (Ek 7) bulunan �rne�e uygun �ekilde ta��nmaz icmal cetvelleri olu�turulur.

  (3) �cmal cetvellerinde, kay�t plan�nda belirtilen unsurlar�n her biri i�in bir sat�r ayr�l�r ve bu ta��nmazlara ili�kin adet ve y�z�l��m toplamlar� belirtilir.

  ��������������� (4) Maliye Bakanl���nda bu cetvellerin olu�turulmas� yetki ve g�revi Milli Emlak Genel M�d�rl���ne aittir.

  Ta��nmazlar�n numaraland�r�lmas�

  MADDE 8 - (1) Kamu idarelerince kaydedilen her ta��nmaz i�in daha �nce belirlenmi� ta��nmaz numaras� var ise bu ta��nmaz numaras�, yoksa kamu idarelerinin belirleyece�i ta��nmaz numaras� verilir.

  Dosyalama

  MADDE 9- (1) Kamu idarelerince bu Y�netmeli�in 7 nci maddesine g�re kaydedilen her ta��nmaz i�in ta��nmaz ile ayn� numaray� ta��yan ve a�a��daki belgeleri i�eren birer dosya d�zenlenir;

  ��������������� a) Sat�n almada, sat�� s�zle�mesi ve tapu senedi,

  ��������������� b) Trampada, trampa s�zle�mesi ve tapu senedi,

  ��������������� c) Kamula�t�rmada; taraflar anla�m��larsa taraflarca d�zenlenen anla�ma tutana�� ile sat�� s�zle�mesi, anla�amam��larsa mahkeme karar� ve tapu senedi,

  ��������������� �) 6183 say�l� Amme Alacaklar�n�n Tahsil Usul� Hakk�nda Kanunun 98 inci maddesine g�re yap�lan teferru�larda, sat�� komisyonu karar� ve tapu senedi; 2004 say�l� �cra ve �fl�s Kanununa g�re yap�lan teferru�larda, ihale karar� ve tapu senedi,

  ��������������� d) 3082 say�l� Kamu Yarar�n�n Zorunlu K�ld��� Hallerde, Kamu Hizmeti Niteli�i Ta��yan �zel Te�ebb�slerin Devletle�tirilebilmesi Usul ve Esaslar� Hakk�nda Kanun h�k�mlerine g�re yap�lacak devletle�tirmelerde, bu Kanunun 5 inci maddesi uyar�nca olu�turulacak komisyonun, ayn� Kanunun 6 nc� maddesi uyar�nca d�zenleyece�i tutanak ve tapu senedi,

  ��������������� e) Kanunlar ve uluslararas� anla�malar gere�ince kamu idarelerine intikal eden ta��nmazlarda, tapu senedi,

  ��������������� f) Mahkeme karar� ile m�lkiyeti kamu idarelerine ge�en ta��nmazlarda, kesinle�en mahkeme karar� ve tapu senedi,

  ��������������� g) Kadastro uygulamas� sonucu kamu idareleri ad�na tescil edilen ta��nmazlarda, kesinle�en kadastro tutana�� ve tapu senedi,

  ��������������� �) Kamu idarelerine ba���lanan ta��nmazlarda, usul�ne uygun olarak d�zenlenen ba��� formu ile tapu senedi,

  ��������������� h) �dar� yoldan kamu idareleri ad�na tescil edilen ta��nmazlarda, tescilin yap�ld���na ili�kin yaz� ile tapu senedi,

  ��������������� �) Yap�m suretiyle edinilen ta��nmazlarda, usul�ne uygun olarak d�zenlenen ve yetkili makam taraf�ndan onaylanan kesin kabul tutana��,

  ��������������� i) Kiralanan ta��nmazlarda, kira s�zle�mesi,

  ��������������� j) �rtifak hakk� tesis edilmek suretiyle kullan�lan ta��nmazlarda irtifak hakk� s�zle�mesi (resmi senet), kullanma izni verilen ta��nmazlarda kullanma izni s�zle�mesi, ba��ms�z ve s�rekli nitelikli hak tesis edilmek suretiyle kullan�lan ta��nmazlarda ise s�zle�me (resmi senet) ve tapu senedi �rne�i,

  ��������������� k) Kanunun 47 nci maddesi veya mevzuatta tahsise imk�n tan�yan di�er h�k�mler uyar�nca kamu idarelerine tahsis edilen ta��nmazlarda, tahsis eden idarenin tahsis karar�,

  ��������������� l) Kanunun 45 inci maddesi kapsam�nda veya mevzuatta bedelsiz devre imk�n tan�yan di�er h�k�mlere g�re bir idare taraf�ndan bir di�er idareye bedelsiz olarak devredilen ta��nmazlarda, devreden idare taraf�ndan g�nderilen devir karar�,

  ��������������� m) Ta��nmaza ili�kin yaz��malar.

  ���NC� B�L�M

  Di�er ��lemler

  Cins tashihlerinin yap�lmas�

  MADDE 10- (1) Kamu idareleri; m�lkiyetlerinde, y�netimlerinde ve kullan�mlar�nda bulunan ta��nmazlar�n mevcut kullan�m �ekli ile tapu kayd�n�n birbirine uygun olmamas� durumunda, tapu kay�tlar�nda cins tashihinin yap�lmas� i�in gerekli i�lemleri yaparlar.

  ��������������� (2) Tahsis edilen ve �zerinde irtifak hakk� tesis edilen ta��nmazlar a��s�ndan bu y�k�ml�l�k kullanan idarenin veya ger�ek veya t�zel ki�ilerin durumu tespit eden yaz�s� �zerine ta��nmaz maliki idareye aittir. Ancak cins tashihine ili�kin gerekli belgeler ile buna ili�kin mal� y�k�ml�l�kler kullan�c�lar taraf�ndan kar��lan�r.

  ��������������� Kay�t de�i�ikli�i i�lemleri

  ��������������� MADDE 11- (1) Kadastro, imar, ifraz, tevhid, cins tashihi, y�z�l��m de�i�ikli�i, kat m�lkiyeti tesisi, kamuya terk gibi nedenlerle ta��nmazda meydana gelebilecek de�i�ikliklerde kay�tlar kapat�l�p olu�an ta��nmazlar esas al�narak yeni kay�t tesis edilir.

  ��������������� (2) Terkin, sat��, devir gibi m�lkiyeti sona erdiren durumlarda sona eri� nedeni a��klanarak kay�t kapat�l�r.

  ��������������� Kay�tlar�n yenilenmesi

  ��������������� MADDE 12- (1) Kay�tlar�n yenilenmesi halinde kapat�lan kay�tlar da dahil olmak �zere eski kay�tlar�n tamam� yeni kay�tlara i�lenir.

  Teredd�tlerin giderilmesi

  ��������������� MADDE 13- (1) Bu Y�netmeli�in uygulanmas� esnas�nda ortaya ��kabilecek teredd�tleri gidermeye Maliye Bakanl��� yetkilidir.

  ��������������� GE��C� MADDE 1- (1) Bu Y�netmeli�in y�r�rl��e girdi�i tarihte kamu idarelerinin m�lkiyetinde, kullan�m�nda ve y�netiminde bulunan ta��nmazlar�n kay�tlar�, 31/12/2006 tarihine kadar tamamlan�r.

  ��������������� Y�r�rl�k

  ��������������� MADDE 14- (1) Say��tay�n g�r��� de al�narak haz�rlanan bu Y�netmelik, 1/1/2006 tarihinden ge�erli olmak �zere yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  ��������������� Y�r�tme

  MADDE 15- (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini Bakanlar Kurulu y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3304)

  R.Gazete No: 31336

  R.G. Tarihi: 16.12.2020

  Karar Sayısı: 3304

  Karar Tarihi: 15.12.2020

  Ekli "Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44, 45 ve 60 mcı maddeleri ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince karar verilmiştir.

  Recep Tayyip ERDOĞAN

  CUMHURBAŞKANI

  KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1- 13/9/2006 tarihli ve 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (f) bendine" ibaresi "1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine" şeklinde değiştirilmiştir.

  MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde, (g) bendinde yer alan "Maliye Bakanlığını" ibaresi "Çevre ve Şehircilik Bakanlığını" şeklinde değiştirilmiştir.

  "a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,"

  MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

  "Ancak kamu idarelerinin savunma, güvenlik ve istihbarat hizmetlerinde kullandığı taşınmazlardan, ilgili idarelerce belirlenenlerin cins tashihleri yapılır."

  MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

  MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

  ----------o----------

  Yazı kaynağı : www.lebibyalkin.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Ali 10 Ay önce
  0

  bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yorum yap