Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kamu görevlilerinin milletvekili adaylığı

  1 ziyaretçi

  kamu görevlilerinin milletvekili adaylığı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Milletvekili adaylığı için kamudan istifa süreci sona erdi

  Milletvekilli�i Aday Adayl��� ��in �stifa Eden Kamu G�revlileri - Memurlar.Net

  Milletvekilli�i Aday Adayl��� ��in �stifa Eden Kamu G�revlileri - Memurlar.Net

  �stifa haberi taraf�m�za ula�an kamu g�revlileri �u �ekilde:

  HAL�L ELDEM�R - SA�LIK BAKAN YARDIMCISI

  25 ve 26'inci d�nem AK Parti Bilecik Milletvekilli�i yapan Sa�l�k Bakan Yard�mc�s� Halil Eldemir g�revinden istifa etti. Eldemir'in g�revinden 14 May�s 2023'te ger�ekle�tirilecek se�im �ncesi AK Parti'den milletvekili aday adayl��� ba�vurusu yapmak i�in istifa etti�i ��renildi.

  Eldemir'in �n�m�zdeki g�nlerde AK Parti Bilecik milletvekili aday adayl��� ba�vurusu yapaca�� ��renildi.

  MEHMET SADIK TUN� - KAYSER� VAL� YARDIMCISI

  Kayseri Vali Yard�mc�s� Mehmet Sad�k Tun�, AK Parti �zmir'den milletvekili aday adayl���na ba�vurmak i�in g�revinden istifa etti.

  Kayseri Vali Yard�mc�s� Mehmet Sad�k Tun�, AK Parti �zmir'den aday aday� olmak i�in g�revinden istifa etti. Valilik personeliyle vedala�an Tun�, valilikten ayr�ld�.

  SEL�UK �EB� - SPOR H�ZMETLER� GENEL M�D�RL��� SPORCU YET��T�RME DA�RE BA�KANI

  Spor Hizmetleri Genel M�d�rl��� Sporcu Yeti�tirme Daire Ba�kan� Sel�uk �ebi, milletvekili aday aday� olmak i�in g�revinden istifa etti�ini a��klad�.

  D�nya �ampiyonu eski milli g�re��i, sosyal medya hesab�ndan yapt��� a��klamada, "14 May�s'ta yap�lacak 28. D�nem Milletvekili Genel Se�iminde, AK Parti Trabzon Milletvekili aday adayl��� i�in mevcut g�revimden istifa ettim. Yar�n saat 15.00'te il ba�kanl���m�zda ba�vurumuzu yapaca��z. Dualar�n�z� bekler, hepinize sevgi ve sayg�lar�m� sunar�m." ifadelerini kulland�.

  G�RKAN ���NC� - HOPA KAYMAKAMI

  Artvin'in Hopa Kaymakaml��� g�revini b�rakan G�rkan ���nc�, AK Parti Trabzon Milletvekilli�i i�in aday aday� oldu.

  Artvin'in Hopa il�esinde 19 Eyl�l 2021 tarihinden itibaren Kaymakaml�k g�revini y�r�ten G�rkan ���nc�, AK Parti Trabzon Milletvekilli�i i�in aday adayl��� i�in g�revini b�rakt�. AK Parti Trabzon �l Ba�kanl���'na gelen ���nc�, ba�vurusunu �l Ba�kan� Sezgin Mumcu'ya verdi.

  RAHM� DO�AN - HATAY VAL�S�

  Hatay Valisi Rahmi Do�an, 28. D�nem Milletvekili Genel Se�imi'nde "memleketim Sivas'tan 'aday aday�' olmak i�in g�revimden ayr�lm�� bulunmaktay�m." dedi.

  ZEK� KORKUTATA - CUMHURBA�KANI �DAR� ��LER BA�KANLI�I M��AV�R�

  Cumhurba�kan� �dari i�ler Ba�kanl��� M��aviri Zeki Korkutata Bing�l'den milletvekili aday� olmak i�in istifa etti.

  AL� KESK�NKILI� - MKE Genel M�d�r Yard�mc�s�

  MKE Genel M�d�r Yard�mc�l��� g�revinden istifa eden Ali Keskink�l��, memleketi Karab�k'te AK Parti'den milletvekili aday adayl��� ba�vurusunda bulundu.

  Do�. Dr. KEMAL �AMLIO�LU-Cumhurba�kanl��� E�itim ve ��retim Politikalar� Kurulu �yesi

  Cumhurba�kanl��� E�itim ve ��retim Politikalar� Kurulu �yesi ve Yeni T�rk Edebiyat� AHBV �niversitesi Genel Sekreteri Do�. Dr. Kemal �aml�o�lu Ak Parti'den milletvekili aday adayl��� i�in g�revinden istifa etti�ini a��klad�.

  UMUT TUNCER - �L K�LT�R VE TUR�ZM M�D�R�

  TAH�R EMRE CAN - GEN�L�K VE SPOR �L M�D�R�

  AL� SARI - RT�K DA�RE BA�KAN YARDIMCISI

  Radyo ve Televizyon �st Kurulu'nda (RT�K) �zin ve Tahsisler Dairesi Ba�kan Yard�mc�s� Ali Sar�, 14 May�s 2023 Genel Se�imleri i�in AK Parti'den Milletvekili Aday� olabilmek i�in g�revinden istifa etti.

  DR. S�LEYMAN G�K - �ROLOJ� UZMANI

  Mehmet Akif �nan E�itim ve Ara�t�rma Hastanesi'nde g�rev yapan �roloji Uzman� Doktor S�leyman G�k, milletvekili aday aday� olmak i�in bu g�revinden istifa etti.

  Uzun y�llard�r Cumhuriyet Halk Partisi'ne ( CHP) yak�nl���yla bilinen ve daha �nce de partiden milletvekili aday� olan Doktor S�leyman G�k, yine CHP �anl�urfa Milletvekili Aday Aday� olmak i�in kollar� s�vad�.

  Ge�ti�imiz g�nlerde CHP Genel Ba�kan� Kemal K�l��daro�lu ile g�r��en Doktor S�leyman G�k, 2007 Genel Se�imlerinde CHP'den 4. s�ra milletvekili aday�, 2011 Genel Se�imlerinde ise yine CHP'den 2. s�ra milletvekili aday� olmu�tu.

  Milletvekili olmak isteyen kamu g�revlilerinin 16 Mart'ta kadar bu g�revlerinden istifa etmeleri gerekiyor.

  H�SEY�N ASLIHAN - BELED�YE BA�KAN YARDIMCISI

  Eyy�biye Belediye Ba�kan Yard�mc�s� H�seyin Asl�han, g�revinden istifa ederek AK Parti �anl�urfa Milletvekili Aday Aday� olacak.

  KURTULU� YILMAZ-�L �ZEL �DARES� GENEL SEKRETER�

  K�r�ehir �l �zel �daresi Genel Sekreteri Kurtulu� Y�lmaz, 14 May�s tarihinde yap�lacak olan Cumhurba�kanl��� ve Milletvekilli�i se�imleri i�in g�revinden istifa etti.

  �SMA�L �ALGAN -�L GEN�L�K VE SPOR M�D�R�

  Kocaeli �l Gen�lik Spor M�d�rl���nde Yat�r�m �n�aat �ube M�d�r� iken iki y�l �nce A�r�'ya, ge�en y�l a�ustos ay�nda ise Giresun'a �l Gen�lik ve Spor M�d�r� olarak atanan �smail �algan istifas�n� verdi

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlileri ne zaman istifa edecek?

  Seçimlerde aday olacak memurların bilmesi gereken pratik bilgiler

  MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİNDE ADAYLIK İÇİN GÖREVDEN ÇEKİLME VE AYRILMA | tb.org.tr

  MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİNDE ADAYLIK İÇİN GÖREVDEN ÇEKİLME VE AYRILMA | tb.org.tr

  T.C. Yüksek Seçim Kurulu başkanlığı'nın 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak Milletvekili Genel Seçimlerinde adaylık için görevden çekilme ve ayrılma isteğinde bulunması gerekenler ile ilgili 04.03.2011 tarihli ve 141 sayılı kararı,
   

  2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 5980 sayılı Kanunla değişik “Adaylık İçin Görevden Çekilmesi Gerekenler Başlıklı” 18. maddesinde;


  Aday olmak isteyen;


  • Hakimler ve savcılar,
  • Yüksek yargı organları mensupları,
  • Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,
  • Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,
  • Kamu kurumu ve  kuruluşlarının memur statüsündeki  görevlileri ile   yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,   
  • Belediye başkanları,
  • Subaylar ile astsubaylar,
  • Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri,
  • Belediye meclisi üyeleri,
  • İl genel meclisi üyeleri,
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar,
  seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler,


  SONUÇ:

  Açıklanan nedenlerle;

  1- 2839 sayılı Kanunun 18. maddesi kapsamına girenlerin, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimlerinde aday olabilmeleri için, istifa veya emeklilik yoluyla ayrılanlar arasında ayrım yapılmaksızın istifa veya emeklilik dilekçelerini en geç 10 Mart 2011 Perşembe günü saat: 17.00’ye kadar vermeleri gerektiğine ve ayrıca bunlar için aynı Kanunun 19. maddesinde yer alan görevden ayrılmaya ilişkin hükümlerin uygulanmasına,

  2- Karar örneğinin;
  a) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
  b) Siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine,
  c) Karar özetinin duyuru halinde Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nda ilanına,
  4/3/2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

  Yazı kaynağı : www.tb.org.tr

  Ba�bakanl�k Mevzuat� Geli�tirme ve Yay�n Genel M�d�rl���

  Y�ksek Se�im Kurulu Ba�kanl���ndan:

  Karar No: 6

  - K A R A R -

  Ba�kanl�k Makam�nca Kurulumuza sunulan 05/01/2015 tarihli yaz�da aynen; �2839 say�l� Milletvekili Se�imi Kanunu'nun "Adayl�k i�in g�revden �ekilmesi gerekenler" ba�l�kl� 18. maddesinde; �H�kimler ve savc�lar, y�ksek yarg� organlar� mensuplar�, y�ksek ��retim kurumlar�ndaki ��retim elemanlar�, Y�ksek��retim Kurulu, Radyo ve Televizyon �st Kurulu �yeleri, kamu kurumu ve  kurulu�lar�n�n memur stat�s�ndeki  g�revlileri ile yapt�klar�  hizmet bak�m�ndan i��i niteli�i ta��mayan di�er kamu g�revlileri, aday olmak isteyen belediye ba�kanlar� ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve il�e y�netim kurulu ba�kan ve �yeleri ile belediye meclisi �yeleri, il genel meclisi �yeleri, kamu kurumu niteli�indeki meslek kurulu�lar� ile sendikalar, kamu bankalar� ile �st birliklerin ve bunlar�n �st kurulu�lar�n�n ve kat�ld�klar� te�ebb�s veya ortakl�klar�n y�netim ve denetim kurullar�nda g�rev alanlar genel ve ara se�imlerin ba�lang�c�ndan bir ay �nce se�imin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme karar�n�n ilan�ndan ba�layarak yedi g�n i�inde g�revlerinden ayr�lma iste�inde bulunmad�k�a adayl�klar�n� koyamazlar ve aday g�sterilemezler.� h�km� yer almaktad�r.

  Bu nedenle; 25. D�nem Milletvekili Genel Se�iminde milletvekili aday� olabilmek i�in kanun gere�i �ekilmesi veya g�revlerinden ayr�lmas� gerekenlerin �ekilme veya g�revlerinden ayr�lma iste�inde bulunma tarihlerinin belirlenmesi amac�yla gerekli Kurul karar�n�n al�nmas� hususu takdirlerinize arz olunur.� denilmi� olmakla konu incelenerek;

  GERE�� G�R���L�P D���N�LD�:

  2709 say�l� T�rkiye Cumhuriyeti Anayasas��n�n 77. maddesinin birinci f�kras�nda ve 2839 say�l� Milletvekili Se�imi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci f�kras�nda T�rkiye B�y�k Millet Meclisi se�imlerinin d�rt y�lda bir yap�laca�� �ng�r�lm��; ayn� Kanun'un 6. maddesinin ikinci f�kras�nda ise; "Bir �nceki se�imin yap�ld��� tarihten itibaren d�rt y�l�n dolmas�ndan �nceki son Pazar g�n� oy verilir. Oy verme g�n�nden geriye do�ru hesaplanacak doksan g�nl�k s�renin ilk g�n� se�imin ba�lang�� tarihidir." h�km�ne yer verilmi�tir.

  Bir �nceki 24. D�nem Milletvekili Genel Se�imi 12 Haziran 2011 Pazar g�n� yap�ld���ndan, 25. D�nem Milletvekili Genel Se�iminin 2839 say�l� Kanun'un 6. maddesinin ikinci f�kras� uyar�nca 7 Haziran 2015 Pazar g�n� yap�lmas� gerekmektedir.

  T�rkiye Cumhuriyeti Anayasas��n�n 76. maddesinin son f�kras�nda; h�kimler ve savc�lar, y�ksek yarg� organlar� mensuplar�, y�ksek��retim kurumlar�ndaki ��retim elemanlar�, Y�ksek��retim Kurulu �yeleri, kamu kurum ve kurulu�lar�n�n memur stat�s�ndeki g�revlileri ile yapt�klar� hizmet bak�m�ndan i��i niteli�i ta��mayan di�er kamu g�revlileri ve Silahl� Kuvvetler mensuplar�n�n g�revlerinden �ekilmedik�e aday olamayacaklar� ve milletvekili se�ilemeyecekleri belirtilmi�tir.

  2839 say�l� Milletvekili Se�imi Kanunu�nun �Adayl�k i�in g�revden �ekilmesi gerekenler� ba�l�kl� 18. maddesinde; �H�kimler ve savc�lar, y�ksek yarg� organlar� mensuplar�, y�ksek ��retim kurumlar�ndaki ��retim elemanlar�, Y�ksek��retim Kurulu, Radyo ve Televizyon �st Kurulu �yeleri, kamu kurumu ve  kurulu�lar�n�n memur stat�s�ndeki  g�revlileri ile yapt�klar�  hizmet bak�m�ndan i��i niteli�i ta��mayan di�er kamu g�revlileri, aday olmak isteyen belediye ba�kanlar� ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve il�e y�netim kurulu ba�kan ve �yeleri ile belediye meclisi �yeleri, il genel meclisi �yeleri, kamu kurumu niteli�indeki meslek kurulu�lar� ile sendikalar, kamu bankalar� ile �st birliklerin ve bunlar�n �st kurulu�lar�n�n ve kat�ld�klar� te�ebb�s veya ortakl�klar�n y�netim ve denetim kurullar�nda g�rev alanlar genel ve ara se�imlerin ba�lang�c�ndan bir ay �nce se�imin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme karar�n�n ilan�ndan ba�layarak yedi g�n i�inde g�revlerinden ayr�lma iste�inde bulunmad�k�a adayl�klar�n� koyamazlar ve aday g�sterilemezler.� h�km�ne yer verilmi� olup, bu h�k�m uyar�nca 7 Haziran 2015 tarihinde yap�lacak milletvekili genel se�iminde;

  Aday olmak isteyen;

       H�kimler ve savc�lar,

       Y�ksek yarg� organlar� mensuplar�,

       Y�ksek ��retim kurumlar�ndaki ��retim elemanlar�,

       Y�ksek��retim Kurulu �yeleri,

       Radyo ve Televizyon �st Kurulu �yeleri,

       Kamu kurumu ve  kurulu�lar�n�n memur stat�s�ndeki  g�revlileri ile yapt�klar� hizmet bak�m�ndan i��i niteli�i ta��mayan di�er kamu g�revlileri,

       Belediye ba�kanlar�,

       Subaylar ile astsubaylar,

       Siyasi partilerin il ve il�e y�netim kurulu ba�kan ve �yeleri,

       Belediye meclisi �yeleri,

       �l genel meclisi �yeleri,

       Kamu kurumu niteli�indeki meslek kurulu�lar� ile sendikalar, kamu bankalar� ile �st birliklerin ve bunlar�n �st kurulu�lar�n�n ve kat�ld�klar� te�ebb�s veya ortakl�klar�n y�netim ve denetim kurullar�nda g�rev alanlar�n

  se�imin ba�lang�� tarihinden bir ay �nce g�revlerinden ayr�lma iste�inde bulunmalar� gerekti�i sonucuna var�lm��t�r.

  2839 say�l� Kanun'un 18. maddesinde; aday aday� olabilmek i�in belirli bir tarihte �g�revden ayr�lma iste�inde bulunma� ko�ulu getirilmi�, bu ko�ulun istifa �eklinde ayr�lma ile s�n�rl� oldu�u, emeklilik suretiyle daha sonra vaki olacak ayr�lmalarda bu tarihin aranamayaca�� yolunda bir h�kme yer verilmemi�tir. Ba�ka bir anlat�mla, istifa veya emeklilik suretiyle ayr�lma aras�nda fark aranmadan, �g�revden ayr�lma� bi�iminde kapsay�c� bir ifade kullan�lm��t�r.

  Bu nedenle; 2839 say�l� Kanun'un 18. maddesi kapsam�na giren kamu g�revlileri, siyasi parti il ve il�e te�kilat� y�neticileri, T�rk Silahl� Kuvvetleri mensuplar� (subay ve astsubaylar) ile kamu kurumu niteli�indeki meslek kurulu�lar� ile sendikalar, kamu bankalar� ile �st birliklerin ve bunlar�n �st kurulu�lar�n�n ve kat�ld�klar� te�ebb�s veya ortakl�klar�n y�netim ve denetim kurullar�nda g�rev alanlar�n 7 Haziran 2015 tarihinde yap�lacak olan Milletvekili Genel Se�iminde aday olabilmeleri i�in, istifa veya emeklilik yoluyla ayr�lanlar aras�nda ayr�m yap�lmaks�z�n istifa veya emeklilik dilek�elerini yukar�da �ng�r�len s�rede vermi� olmalar� gerekir. Aksi halde, �ng�r�len tarihten sonra emeklilik veya istifa isteminde bulunanlar�n 7 Haziran 2015 tarihinde yap�lacak se�imde aday olmalar�na kanunen imk�n bulunmamaktad�r.

  S O N U �:

  A��klanan nedenlerle;

  1- Aday olmak isteyen;

  a)      H�kimler ve savc�lar,

  b)      Y�ksek yarg� organlar� mensuplar�,

  c)       Y�ksek ��retim kurumlar�ndaki ��retim elemanlar�,

  d)      Y�ksek��retim Kurulu �yeleri,

  e)       Radyo ve Televizyon �st Kurulu �yeleri,

  f)       Kamu kurumu ve  kurulu�lar�n�n memur stat�s�ndeki  g�revlileri ile yapt�klar� hizmet bak�m�ndan i��i niteli�i ta��mayan di�er kamu g�revlileri,

  g)      Belediye ba�kanlar�,

  h)      Subaylar ile astsubaylar,

  i)        Siyasi partilerin il ve il�e y�netim kurulu ba�kan ve �yeleri,

  j)       Belediye meclisi �yeleri,

  k)      �l genel meclisi �yeleri,

  l)        Kamu kurumu niteli�indeki meslek kurulu�lar� ile sendikalar, kamu bankalar� ile �st birliklerin ve bunlar�n �st kurulu�lar�n�n ve kat�ld�klar� te�ebb�s veya ortakl�klar�n y�netim ve denetim kurullar�nda g�rev alanlar�n

  en ge� 10 �ubat 2015 Sal� g�n� saat 17.00'ye kadar 2839 say�l� Kanun'un 18. maddesi uyar�nca g�revlerinden ayr�lma iste�inde bulunmalar� gerekti�ine ve ayr�ca bunlar i�in ayn� Kanun'un 19. maddesinde yer alan g�revden ayr�lmaya ili�kin h�k�mlerin uygulanmas�na,

  2- Kamu g�revlilerinden emeklilik dilek�esi verip aday olacaklar�n en ge� 10 �ubat 2015 Sal� g�n�nden ge�erli olmak �zere emeklilik iste�ini belirten dilek�elerini en ge� 10 �ubat 2015 Sal� g�n� saat 17.00�ye kadar vermeleri gerekti�ine,

  3- Karar �rne�inin;

  a)          Resm� Gazete�de yay�mlanmas�na,

  b)         Siyasi parti genel ba�kanl�klar�na g�nderilmesine,

  c)          Karar �zetinin duyuru halinde T�rkiye Radyo Televizyon Kurumu�nda il�n�na,

  d)         Se�men K�t��� Genel M�d�rl���nce, Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde yay�nlanmas�na,

  05/01/2015 tarihinde oybirli�i ile karar verildi.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap