Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi

  1 ziyaretçi

  kahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

  Kahramanmara� Su Ve Kanalizasyon �daresi 20 Memur Alacak - Memurlar.Net

  Kahramanmara� Su Ve Kanalizasyon �daresi 20 Memur Alacak - Memurlar.Net

  Kahramanmara� Su ve Kanalizasyon �daresi Genel M�d�rl���'ne 20 memur al�m� yap�lacakt�r.

  KAHRAMANMARA� SU VE KANAL�ZASYON �DARES� GENEL M�D�RL���

  �LK DEFA ATANMAK �ZERE MEMUR ALIM �LANI

  Kahramanmara� Su ve Kanalizasyon �daresi Genel M�d�rl��� b�nyesinde, 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek �zere; "Mahalli �darelere �lk Defa Atanacaklara Dair S�nav ve Atama Y�netmeli�i" h�k�mlerine g�re a�a��da unvan�, s�n�f�, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan t�r�, KPSS taban puan� ve di�er �artlar� ta��mak kayd�yla, belirtilen bo� kadrolara a��ktan atama yoluyla memur al�nacakt�r.

  BA�VURU GENEL VE �ZEL �ARTLARI:

  Kahramanmara� Su ve Kanalizasyon �daresi Genel M�d�rl���n�n yukar�da belirtilen bo� memur kadrolar� i�in yap�lacak ba�vurularda uyulmas� gereken genel ve �zel �artlar a�a��da belirtilmi�tir.

  1- BA�VURU GENEL �ARTLARI

  �lan edilen memur kadrolar�na atanmak i�in ba�vuracak adaylar�n, 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) f�kras�nda belirtilen a�a��daki genel �artlara sahip olmalar� gerekmektedir.

  a) T�rk vatanda�� olmak.

  b) Kamu haklar�ndan mahrum bulunmamak.

  c) T�rk Ceza Kanunu'nun 53 �nc� maddesinde belirtilen s�reler ge�mi� olsa bile; kasten i�lenen bir su�tan dolay� bir y�l veya daha fazla s�reyle hapis cezas�na ya da affa u�ram�� olsa bile devletin g�venli�ine kar�� su�lar, Anayasal d�zene ve bu d�zenin i�leyi�ine kar�� su�lar, zimmet, irtikap, r��vet, h�rs�zl�k, doland�r�c�l�k, sahtecilik, g�veni k�t�ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar��t�rma, edimin ifas�na fesat kar��t�rma, su�tan kaynaklanan malvarl��� de�erlerini aklama veya ka�ak��l�k su�lar�ndan mahk�m olmamak.

  �) Erkek adaylar i�in askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik �a��na gelmemi� bulunmak ya da askerlik �a��na gelmi� ise muvazzaf askerlik hizmetini yapm�� yahut ertelenmi� veya yedek s�n�fa ge�irilmi� olmak.

  d) G�revini devaml� yapmas�na engel olabilecek ak�l hastal��� veya bedensel engeli bulunmamak.

  e) �lan edilen kadro i�in aranan di�er ba�vuru �artlar�n� ta��mak.

  2-BA�VURU ���N �ZEL �ARTLAR

  a) �lan edilen kadrolar i�in mezun olunan okul itibari ile ��renim �art�n� ta��mak ve bu ��renimle ilgili olarak 2022 y�l� Kamu Personeli Se�me S�nav�na (KPSS) girmi� ve al�m yap�lacak kadrolar�n kar��s�ndaki puan t�rlerinden asgari KPSS puan�n� alm�� olmak.

  b) Daha �nce �al��t��� kamu kurum ve kurulu�lar�ndan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle ��kar�lm�� olmamak.

  c) �ngilizce YDS'de en az (B) d�zeyinde puan alm�� olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararas� ge�erlili�i bulunan bir belgeye sahip olmak,

  3-BA�VURU ESNASINDA ADAYLARDAN �STEN�LEN BELGELER

  Ba�vuru s�ras�nda;

  S�nava girmek isteyen adaylar, www.maraskaski.gov.tr adresinde bulunan "Ba�vuru Formunu" imzalamak �zere indirecekler ve a�a��daki belgeleri ekleyeceklerdir.

  a) N�fus c�zdan� veya kimlik kart�n�n asl� veya fotokopisi (Asl� ibraz edilmek kayd�yla suretleri Genel M�d�rl���m�zce tasdik edilebilir),

  b) Diploma veya mezuniyet belgesinin asl� veya noter onayl� �rne�i veya e-devlet �zerinden al�nacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Asl� �braz edilmek kayd� ile suretleri Genel M�d�rl���m�zce tasdik edilebilir.)

  c) Yabanc� okul mezunlar� i�in Denklik Belgesinin asl� veya noter onayl� �rne�i (Asl� ibraz edilmek kayd� ile suretleri Genel M�d�rl���m�zce tasdik edilebilir.)

  �) KPSS sonu� belgesinin �SYM sitesinden al�nan barkotlu bilgisayar ��kt�s�.

  d) Erkek adaylar i�in askerlikle ili�i�i olmad���na dair beyan�.

  e) G�revini devaml� olarak yapmaya engel bir durumu olmad���na dair beyan�.

  f) 2 adet biyometrik foto�raf (1 adedi forma yap��t�r�lacak)

  g) �ngilizce YDS sonu� belgesinin do�rulama kodlu bilgisayar ��kt�s� veya buna denk kabul edilen ve uluslararas� ge�erlili�i bulunan bir belgenin asl� veya noter onayl� �rne�i, (Asl� ibraz edilmek kayd�yla suretleri Genel M�d�rl���m�zce tasdik edilebilir),

  �) Hangi kadroya ba�vuru yapt���na ili�kin dilek�e, (Adaylar �artlar�n� sa�lad��� yaln�zca bir kadroya ba�vuru yapacakt�r.)

  Belirtilen ba�vuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahh�tl� posta yoluyla yap�lan ba�vurularda fotokopisi g�nderilen belgelerin asl�n�n s�nav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Asl� ibraz edilmek kayd�yla suretleri kurumumuzca tasdik edilecektir.)

  4-BA�VURU YER�, TAR�H�, �EKL� VE S�RES�

  Adaylar, s�zl� s�nava kat�labilmek i�in;

  a) Ba�vuru esnas�nda istenen belgeler ile birlikte 23.01.2023 - 27.01.2023 tarihleri aras�nda mesai saatleri (Saat: 09.00-12.00 / 13.30-16.30) i�erisinde �ahsen, Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdo�an Bulv. No:79, (Kahramanmara� Su ve Kanalizasyon �daresi Genel M�d�rl���) Dulkadiro�lu/Kahramanmara� adresine, iadeli taahh�tl� posta yoluyla Kahramanmara� Su ve Kanalizasyon �daresi Genel M�d�rl��� Ana Hizmet Binas� �nsan Kaynaklar� ve E�itim Dairesi Ba�kanl���, Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdo�an Bulv. No:79 Dulkadiro�lu/Kahramanmara� adresine, ba�vuru yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Genel M�d�rl���m�z sorumlu olmayacakt�r.)

  b) Elektronik ortamda yap�lan ba�vurulara istenilen belgeler eklenerek, ba�vuru tarihleri i�erisinde

  Genel M�d�rl���m�z�n [email protected] mail adresine g�nderilebilecektir.

  c) Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmad��� halde yap�lan ba�vurular, Genel M�d�rl���m�zce de�erlendirmeye al�nmayacakt�r.

  �) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen s�re i�erisinde yap�lmayan ba�vurular dikkate al�nmayacakt�r.

  5-BA�VURULARIN DE�ERLEND�R�LMES�, BA�VURUSU KABUL ED�LENLER�N �LANI

  a) Genel M�d�rl���m�zce, T.C. Kimlik numaras� ile �SYM kay�tlar�n�n uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlar�na g�re s�ralanarak, en y�ksek puanl� adaydan ba�lamak �zere atama yap�lacak her bir unvan i�in bo� kadro say�s�n�n 5 (be�) kat� oran�nda aday, s�zl� s�nava �a�r�lacakt�r.

  b) S�nava �a�r�lacak son s�radaki adayla ayn� puana sahip olan di�er adaylar da s�nava �a�r�lacakt�r.

  c) S�nava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanlar� ile s�nav yeri ve zaman� ba�vurular�n de�erlendirilmesini m�teakip, 24.02.2023 tarihinde Genel M�d�rl���m�z www.maraskaski.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

  �) Ba�vurular� kabul edilip s�nava �a�r�lan adaylara Genel M�d�rl���m�zce d�zenlenen ve adaylar�n kimlik bilgileri ile s�nav yeri ve tarihinin bulundu�u "S�nav Giri� Belgesi'' posta yolu ile ba�vuru formunun ileti�im bilgileri b�l�m�nde belirtmi� oldu�u adrese g�nderilecektir. Bu belge s�nava giri�te ibraz edilecektir.

  d) S�nava kat�lma hakk� elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacakt�r.

  e) S�nav giri� belgeleri s�nava girmeye hak kazanan adaylara ba�vuru formunun ileti�im bilgileri b�l�m�nde belirtmi� oldu�u adrese g�nderilecektir. Ba�vuru formunda belirtilmi� olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatal� adres bildirimleri ba�vuran�n sorumlulu�undad�r.

  f) Hatal� adres bildirimi sebebiyle postada olu�abilecek gecikmeler veya postan�n ula�mamas�ndan Genel M�d�rl���m�z sorumlu tutulmayacakt�r.

  g) S�nava giri� belgesinde yaz�l� tarih ve saatte s�nav yerinde haz�r bulunmalar� gerekmektedir.

  6-SINAVIN YER�, ZAMANI VE KONULARI

  �lan edilen kadrolar i�in 20.03.2023 - 24.03.2023 tarihleri aras�nda yap�lacak olan s�zl� s�nav, Kahramanmara� Su ve Kanalizasyon �daresi Genel M�d�rl��� Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdo�an Bulv. No:79 Dulkadiro�lu/KAHRAMANMARA� adresinde yap�lacakt�r. S�zl� s�nav saat 10:00'da ba�layacak olup, ayn� g�n i�erisinde bitirilemez ise ertesi g�n devam edilecektir.

  S�nava girmeye hak kazand��� halde, ilan edilen s�nav tarihinde s�nava kat�lmayan ve/veya mazeretine binaen kat�lamayan adaylar, s�nav hakk�n� kaybetmi� say�lacakt�r.

  S�nav Konular�

  S�zl� S�nav;

  a) T�rkiye Cumhuriyeti Anayasas�,

  b) Atat�rk �lkeleri ve �nk�lap Tarihi,

  c) 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu,

  �) Mahalli �dareler ile �lgili Temel Mevzuat konular� ile kadro unvan�na ili�kin mesleki ve uygulamal� bilgi ve yetene�in �l��lmesini kapsar.

  7-SINAVIN DE�ERLEND�R�LMES� VE SINAV SONU�LARINA �T�RAZ

  S�navda De�erlendirme; T�rkiye Cumhuriyeti Anayasas�, Atat�rk �lke ve �nk�laplar� Tarihi, 657 Say�l� Devlet Memurlar� Kanunu, Mahalli �dareler ile �lgili Temel Mevzuat konular�nda 15' er puan, kadro unvan�na ili�kin mesleki ve uygulamal� bilgi ve yetene�in �l��lmesinde ise 40 puan olmak �zere toplamda 100 tam puan �zerinden yap�l�r. S�navda ba�ar�l� say�lmak i�in s�nav kurulu �yelerince verilen puanlar�n aritmetik ortalamas�n�n an az 60 olmas� �artt�r.

  Adaylar�n atamaya esas ba�vuru puan�; Genel M�d�rl�k taraf�ndan yap�lan s�zl� puan� ile KPSS puan�n�n aritmetik ortalamas� al�nmak suretiyle belirtilenecek ve Genel M�d�rl���n internet sitesinden ilan edilecektir.

  Adaylar�n atamaya esas ba�ar� puanlar�n�n ayn� olmas� halinde KPSS puan� y�ksek olana �ncelik tan�n�r. En y�ksek ba�ar� puan�ndan ba�lamak �zere atama yap�lacak kadro say�s� kadar as�l aday ve as�l aday say�s� kadar da yedek aday belirtilenecektir. As�l ve yedek aday listeleri Genel M�d�rl���n internet adresinden (www.maraskaski.gov.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayr�ca yaz�l� tebligat yap�lacakt�r.

  S�nav Kurulu; S�nav sonunda personel al�m� i�in ilana ��kt��� kadrolardan, ba�ar� puanlar�n� d���k buldu�u veya yeterli bulmad��� takdirde s�nav duyurusunda ilan edilenlerin bir k�sm�n� ya da hi�birini al�p almama hakk�na sahiptir.

  Ba�vuru ve i�lemler s�ras�nda ger�e�e ayk�r� beyanda bulundu�u veya herhangi bir �ekilde ger�e�i saklad��� tespit edilenlerin s�navlar� ge�ersiz say�l�r ve bunlar�n atamalar� yap�lmaz. Bu gibi durumlar� tespit edilenlerin atamalar� yap�lm�� olsa dahi atamalar� iptal edilir. Bu ki�iler hi�bir hak ve talep edemezler ve haklar�nda Cumhuriyet Ba�savc�l���na su� duyurusunda bulunulacakt�r.

  S�nav sonu�lar�na, ba�ar� listesinin Genel M�d�rl���n internet adresinde ilan�ndan itibaren yedi g�n i�inde yaz�l� olarak itiraz edilebilir. �tirazlar, s�nav kurulu taraf�ndan yedi g�n i�erisinde sonu�land�r�l�r ve ilgiliye yaz�l� olarak bilgi verilir.

  �lan olunur.

  KAHRAMANMARA� SU VE KANAL�ZASYON �DARES� GENEL M�D�RL���

  Yazı kaynağı : ilan.memurlar.net

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2022 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon KASKİ 20 Memur Alımı İlanı - Ön Lisans ve Lisans

  Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon KASKİ 20 Memur Alımı İlanı - Ön Lisans ve Lisans

  Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Memur alımı ilanı yayımladı. KASKİ yayımladığı memur alımı ilanına göre 657 Sayılı Devlet memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere Mahalli idarelere İlk Defa atanacaklara dair Sınav ve Atama yönetmeliği hükümlerine göre KPSS puanı türüne göre 20 Memur alımı gerçekleştirilecek. Başvuru için adaylardan aranan şartlar ve başvuru detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.

  Memur Alımı Kontenjan Bilgisi Nedir?

  Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi memur alımı için alımlar farklı mesleklerde yapılacak. Bu kapsamda,

  Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

  Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi ( KASKİ ) memur alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak" gibi şartlar aranacaktır.

  Başvuru Özel Şartları Nelerdir?

  KASKİ adaylardan 2022 yılı KPSS Puanı şartı arayacak. Buna göre 2022 yılında yapılan KPSS'den Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı aranacaktır.

   Ayrıca Daha önce çalışılan kamu kurumu veya kuruluşundan disiplin cezası almamış olmak, İngilizce YDS’de en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak gerekmektedir.

  Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

  KASKİ Memur alımı için başvurular 23 Ocak 2023 tarihi ile başlayacak olup en geç 27 Ocak 2023 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gereklidir. Adaylar başvurularını sadece Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulv. No:79, (Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine şahsen gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

  İLANIN TAM METNİ

  Yazı kaynağı : www.isinolsa.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap