Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kahramanmaraş büyükşehir belediyesi memur alımı

  1 ziyaretçi

  kahramanmaraş büyükşehir belediyesi memur alımı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı

  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

   I. BAŞVURU ŞARTLARI

  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

  Başvuru Genel Şartları:

  İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

  a. Türk vatandaşı olmak.

  b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

  c. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

  ç. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

  d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

  e. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  Başvuru Özel Şartlar:

  a. İlan edilen kadrolar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.

  b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

  c) İngilizce YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

  II. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

  Sınava girmek isteyen adaylar, www.kahramanmaras.bel.tr adresinde bulunan “Başvuru Formunu” imzalamak üzere indirecekler ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

  a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

  b. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi ( Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

  c. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

  ç. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.

  d. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

  e. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.

  f. 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

  g. İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

  ğ. Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

  Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilecektir.)

  III. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

  a. Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının 5 (beş) katı oranında aday, sözlü sınava çağrılacaktır.

  b. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

  c. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip, 20.01.2023 tarihinde Belediyemiz www.kahramanmaras.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir. 

  ç. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ posta yolu ile başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

  d. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

  e. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

  f. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.

  g. Sınava giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

  IV. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

  İlan edilen kadrolar için 30.01.2023 – 03.02.2023 tarihleri arasında yapılacak olan sözlü sınav, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

  Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihi ve saatinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve sınava katılmayan adayların başkaca bir hakkı olmayacaktır.

  Sınav Konuları

  Sözlü Sınav;

  a. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

  b. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

  c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

  ç. Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat, konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

  V. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

  Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konularında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması şarttır.

  Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet sitesinden ilan edilecektir.

  Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinden (www.kahramanmaras.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

  Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulur.

  Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

  İlan olunur.

  KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  Yazı kaynağı : kahramanmaras.bel.tr

  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 Memur Alımı 2022 KPSS İle

  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 Memur Alımı 2022 KPSS İle

  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı ilanı yayımlandı. Az Önce yayımlanan ilana göre Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı alanlarda memur alımı yapılacağı açıklandı. Bu kapsamda Belediye 657 Saylı Devlet Memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere Mahalli İdarelere İlk Defa atanacaklara uygulanacak Sınav ve Atama yönetmeliği ile farklı alanlarda 38 Memur Alımı gerçekleştirilecektir. Adaylardan aranan şartlar ve başvuru bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz.

  38 Memur Alımı Yapılacak Kontenjanlar Hangileridir?

  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel İdare Sınıfı ve Teknik Hizmetler sınıfında 38 memur alımı yapılacak. Buna göre alımlar,

  Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

  Belediye adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri talep edecektir. Özel olarak ise, KPSS, YDS ve Eğitim nitelikleri aranacak. Buna göre,

  Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Memur alımı için süreç 26 Aralık 2022 tarihi ile başlayacak olup en geç 30 Aralık 2022 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gerekmektedir. 

  Başvurular Hayrullah Mahallesi Malik Ejder Caddesi No:101(Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Park) Onikişubat/Kahramanmaraş adresine gerçekleştirilecektir.

  İLANIN TAM METNİ

  Yazı kaynağı : www.isinolsa.com

  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Memur Personel Alımı

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap