Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kafamın içindeki sesleri susturamıyorum

  1 ziyaretçi

  kafamın içindeki sesleri susturamıyorum bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kafanın içinde iç ses/iç konuşmalar normal midir?

  hiç susmayacakmış gibi konuşan iç ses

  Kafasının İçinde Sesler Duyan İnsanlar, Bir Konuşma İçerisine Gizlenmiş Sesleri de Algılayabiliyorlar

  Kafasının İçinde Sesler Duyan İnsanlar, Bir Konuşma İçerisine Gizlenmiş Sesleri de Algılayabiliyorlar

  Alderson-Day, “Sesler duyan kişilerin, özellikle olağan dışı veya belirsiz durumlarda, çevrelerindeki ortamlarda anlamlı modeller aramaya biraz daha hazır beyinleri olduğuna dair bir düşünce mevcut,”  diye ekliyor.

  Bu hazır olma durumunun sesler duymaya etkisini tespit edebilmek amacıyla, Alderson-Day ve University College London’dan ve Portekiz Porto Üniversitesi’nden bazı araştırmacı çalışma arkadaşları, sesleri duyan ancak zihinsel olarak sağlıklı kişiler ve sağlıklı fakat sesler duymayan kişiler olarak deneklerini iki gruba ayırarak fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) makinelerine yerleştirdiler.

  Araştırmacılar, deneklerin ne sıklıkla sesler işittiğini ölçmek için, Launay-Slade Halüsinasyon ölçeği adı verilen, görsel ve işitsel halüsinasyonları ölçen bir şey kullandı. Birçoğumuzun sesler duyma deneyimi olduğu için – bir ses duymuşsanız (anneniz belki de adınızı söylüyordur) ve bu esnada boş bir evdeyseniz, bu bir işitme halüsinasyonudur – sadece yakınlarda ve nispeten sıklıkla sesler duyan insanlar bu gruba dahil edildi.

  Araştırmacılar, iki gruba yirmişer dakikalık sinüs dalgası sesi (SWS) uyguladılar. SWS bir duyuyu alır ve gerçek bir cümlenin frekansını ve genişliğini taklit ederek onu saptırır. SWD, R2D2’ye çok benzer diyor Alderson-Day. “Eğer bu frekans ve genişlik alanları aynı orijinal cümleden alınırsa,” o zaman, “eğitim aldıktan sonra, sesi duyarsanız muhtemelen ne dediği anlaşılır,” diye açıklıyor. Sinüs dalgası konuşması hakkında linkte detaylı bilgi mevcuttur.

  Her bir çalışma, 45 anlaşılır SWS denemesi ve 45 tane de anlaşılamayan SWS denemesi içeriyordu. Anlaşılır olmayan SWS, anlaşılır şeyler gibi ses yaratıyor, ancak beyin onları gerçekten çözemesin diye frekansları ve parçaları iki farklı cümleden alıp birbirinin üstünde yapıştırıyor. Ayrıca, 18 hedef ses vardı – deneklere araştırmanın amacının, olağan dışı seslerin beyinde nasıl işlendiğini anlamak olduğu söylendi – sesleri iyice dinleyip hedef sesi her duyduklarında bir düğmeye basmaları istendi.

  Birinci turdan sonra, katılımcılar halen tarayıcıya bağlıyken, duydukları seslerle ilgili herhangi bir kelime veya cümle duyup duymadıkları soruldu. Evet cevabını verirlerse, sesi ilk ne zaman duyduklarını belirtebiliyorlar mı diye soruldu, eğer belirtebiliyorlarsa  içerdiği kelimelerden herhangi birini tekrar edebiliyorlar mı diye soruldu.

  Kontrol grubu katılımcıların yarısından biraz azına kıyasla, sesler duyan dinleyicilerin dörtte üçünün konuşma bulunduğunu tespit edebildiklerini buldular. Bir katılımcı, konuşmayı ilk üç veya dört turda duyduğunu bildirdi. İlginç bir şekilde, her iki grup da konuşma ve dil ile ilişkilendirilen tipik bir alan ağını kullandı, ancak sesler duyan dinleyiciler bunlara ilaveten beynin başka alanlarını da kullandılar.

  Bu, doğal olarak, sesleri duyan, ancak psikotik olmayan kimselerin, bu deneyimlerini nasıl anladıkları sorusunu gündeme getiriyor? Bunun için bir dizi teknik kullanıyorlar.

  Alderson-Day, “sıklıkla ilk başlarda, başkalarının bu sesleri duymadıklarını fark etmediklerini, ancak zamanla kendileri için mantıklı bir açıklama geliştirdiklerini,” söylüyor. “Bunun sadece, beyinlerinin ürettiği bir çeşit bilinçsiz beyin radyosu olayı olduğunu düşünüyor olabilirler. Böyle açıklayacak en az bir ya da iki kişi tanıyorum.” Diğer insanlar sevilen birinin sesi ya da manevi bir bakış açısıyla düşünüyorlar. Sesler duyanlar, kendilerini medyum veya psişik olarak adlandıranlar arasında da temsil edebilmektedir.

  Zaman içinde, tahminci işleme teorisi tutarsa, bu durum bazı zihinsel hastalıklara yaklaşım biçimimizi değiştirebilir. Şu anda yaygın uygulama, sık görülen psikotik atakları ilaçlarla tedavi etmektir. Ancak Alderson-Day, insanların bu sesleri neden daha iyi algıladığının zihinsel sağlık uzmanlarının kendilerini daha hedefe yönelik bir şekilde tedavi etmelerine yardımcı olabileceğini düşünüyor, belki de bu bireylerin deneyimlerini daha az sıkıntı yaratacak şekilde yönetmesine ve yeniden oluşturmalarına yardımcı olabilir. Ne olursa olsun Alderson-Day, sesler duyanların tıbbi veya zihinsel sağlık uzmanlarından her zaman yardım almalarının doğru olacağını düşünüyor.

  Yazı kaynağı : popsci.com.tr

  Kafanın içinde ses duymanın anlamı - Yazarlar - Medaim YANIK | STAR

  Kafanın içinde ses duymanın anlamı - Yazarlar - Medaim YANIK | STAR

  Kafan�n içinde ses duyma nadir bir durum de�il. Muhtemelen toplumun %3-5’i kafan�n içinde ses duyma deneyimi ya��yor. Bu ses duyma deneyimi oldukça rahats�z edici olabilir ve ki�inin hayat�n� önemli oranda etkileyebilir.

  Normalde kafam�z�n içinden bir ses duymamam�z beklenir. E�er kafa içinde sesler duyuyorsak bu durumun çok say�da farkl� gerekçesi olabilir. Bu seslerin anlam� konusunda; t�p, psikiyatri, alternatif yakla��mlar, do�aüstü güçler (cin yakla��m�) vb. çoklu aç�klamalar var.

  ��itsel halüsinasyon her zaman ak�l hastal��� göstergesi mi?

  Psikiyatride olmayan ve herkesin duymad��� sesin duyulmas� “i�itsel halüsinasyon” olarak adland�r�l�r. En yerle�ik anlay��ta, i�itsel halüsinasyonlar daha çok psikotik bozukluklar dedi�imiz, insan akl�n� etkileyen hastal�klar�n bir parças� olarak kabul edilir. Bu yakla��m yanl�� ve yetersiz. Kafada duyulan seslerin her zaman ak�l hastal��� olmad���n� söylemek gerekir.

  Ses duyman�n farkl� nedenleri var

  Ç�nlama ve gürültü gibi sesler duymak daha çok kulak hastal�klar�n�n göstergesi olabilir. Benim sorun etti�im ses duyma daha çok psikiyatrik / psikolojik deneyimler.

  Kafa içinde ses duymak; �izofreni gibi ak�l hastal�klar�nda, uyu�turucu madde kullan�m�n�n zehirlenme ve yoksunluk döneminde, çocukluk ça��nda ya�anan zorluklara ba�l� olu�an disosiyatif kimlik bozuklu�unda görülebilir. Bazen de uykuya dalarken veya uyan�rken olabilir ki bu durum tamamen normal olarak kabul edilir.

  Her i�itsel halüsinasyonun ak�l hastal��� belirtisi olarak yorumlanmas�na çoklu itirazlar var. Örne�in �ngiltere’de ses duyan ki�ilerin olu�turdu�u bir dayan��ma toplulu�u var. Bu topluluk, ses duyman�n ak�l hastal��� d���nda farkl� nedenleri olabilece�i tezi üzerine kurulu.

  Muhakeme ses duymaktan farkl�

  Bazen zihin içi muhakeme yanl�� olarak i�itsel halüsinasyon olarak kabul edilir. Meseleleri muhakeme etmek, farkl� olas�l�k ve senaryolar� dü�ünmek tamamen normaldir ve iç ses olarak kabul edilemez. 

  �ç ses, bir meseleyi dü�ünürken kendimize ait dü�ünme ve muhakemeden farkl�d�r. �ki ayr� ki�inin kar��l�kl� diyalo�u gibidir. Genellikle de y�llard�r vard�r ve tüm gün boyunca devam eder.

  Zihin bölünmesine ba�l� iç konu�malar oldukça yayg�n

  Disosiyatif Kimlik Bozuklu�u denilen, çocukluk dönemindeki zorluklara ve istismara ba�l� zihnin bölünmesi durumunda iç konu�ma sesi duymak oldukça yayg�n bir durum. Bu rahats�zl��� ya�ayan ki�iler zihinlerinde kendileri ile konu�an sesler duyarlar. Bu sesler d��ar�dan kula�a gelen sesler �eklinde olmay�p, bir iç diyalog/ileti�im �eklindedir.

  �ç konu�ma �izofreni hastal���n�n ses duymas�ndan farkl�d�r. Bu iç sesler, alter ki�iliklerin kendi aralar�nda konu�malar� sonucunda aç��a ç�kar ve ak�l hastal��� belirtisi de�ildir.

  �ç konu�malar do�aüstü güç belirtisi de�ildir

  Zihin bölünmesine ba�l� olan iç konu�malar cin, melek ve �eytan gibi do�aüstü güçlerin etkisiyle ilgili de�ildir. Terapi ile bölünmü� zihnin bütünle�tirmesi sonucunda bu iç konu�malar kaybolur.

  Sonuç olarak; kafa içinde bir veya kendi aralar�nda konu�an sesler duymak en fazla “zihin bölünmesi” durumunda görülür. Bu hal bir ak�l hastal��� veya do�aüstü güç meselesi de�ildir. Bu rahats�zl��a özgü bir psikoterapi yöntemiyle tamamen düzelebilir.  

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Ruhum ve Ben Danışmanlık Merkezi

  Siz Sorun Online Sohbetimizde gelen bu soruyu yanıtıyla beraber paylaşmak istedim;

  Biz buna sabotajcı ses diyoruz. Aslında onu susturmak yerine önce duymak gerekir. Çünkü susturunca yerli yersiz tekrar can sıkacaktır. Buna Freud'un id, ego ve superego üçlemindeki SuperEgo da diyebiliriz. Yani içerdeki ebeveyn, tenkit ve eleştiri ile sesini duyuran muhtemelen anne ya da babanın kopyalanmış sesi.

  Ona güç veren nedir geçmişten gelen bu kısma bakmalıyız, tabii bir uzmanla. Sürekli başaramazsın diyorsa, ortada büyük ihtimalle başarı koşullu bir ilişki kurulmuş ebeveyn olabilir. Sonra şimdi neler olduğuna ve ileriye yönelik neler yapılacağına. Çünkü sabotajcı dikkate alınmaz ya da fazlaca dinlenirse kaynağını yorarak gittikçe hareket alanını daraltacaktır.

  Oya Şafak

  www.ruhumveben.com.tr
  @ruhum.ben

  Yazı kaynağı : www.ruhumveben.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap