Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kadına şiddete hayır sözleri

  1 ziyaretçi

  kadına şiddete hayır sözleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  'Kad�na �iddete hay�r' s�zleri, yaz�lar� ve sloganlar�! Kad�na Y�nelik �iddetle M�cadele G�n� mesajlar�!

  'Kad�na �iddete hay�r' s�zleri, yaz�lar� ve sloganlar�! Kad�na Y�nelik �iddetle M�cadele G�n� mesajlar�!

  Bug�n 25 Kas�m Kad�na Y�nelik �iddete Kar�� Uluslararas� M�cadele ve Dayan��ma G�n�. G�n ge�tik�e artan kad�n cinayetleri ve �iddet nedeniyle ma�dur kad�nlar�n sesi olmak i�in Kad�na �iddete hay�r s�zleri ve sloganlar� sosyal medyada payla��l�yor. G�n�n anlam ve �nemine ili�kin fark�ndal�k olu�turacak Kad�na Y�nelik �iddetle M�cadele G�n� mesajlar�n� haberimizde derledik. ��te Kad�na �iddete hay�r s�zleri, sloganlar� ve resimli mesajlar

  Kad�na �iddetle ilgili yaz�lar k�sa sloganlar ve resimli mesajlar...

  'KADINA ��DDETE HAYIR' S�ZLER�

  Kad�na �iddeti durdurmak, �nlemek herkesin g�revidir.

  Kad�na y�nelik �iddete hay�r! #Kad�na Y�nelik �iddetle M�cadele G�n�

  T�m kad�nlar�n mutlu, sa�l�kl� ve sevgi dolu bir d�nyada �iddete maruz kalmadan ya�amalar�n� diliyorum. #Kad�na Y�nelik �iddetle M�cadele G�n�

  T�rk kad�n�, sen yerde s�r�nmeye de�il, omuzlar �zerinde g�klere y�kselmeye lay�ks�n.

  "Erkeklik kad�na vurmakla de�il onu korumakla g�sterilir."

  Kad�na y�nelik yap�lan �iddet, insanl��a ihanettir.

  Kad�nlar�n toplumdaki yeri, sayg�nl��� medeniyetin g�stergesidir.

  �iddete maruz kalan t�m kad�nlar�m�z�n yan�nday�z.

  "Ailedeki �iddet insanlar� �ld�r�r."

  Kad�na �iddeti durdurmak, �nlemek herkesin g�revidir.

  Ya�ama hakk� elinden al�nm�� t�m kad�nlar� rahmetle , sayg�yla an�yoruz.

  "Ailede �iddet gelece�i karart�r."

  Kad�nlara �iddet de�il; sevgi g�sterelim.

  "D�nya y�z�nde g�rd���m�z her �ey kad�n�n eseridir." M. Kemal Atat�rk

  ��ddete maruz kalan t�m kad�nlar�m�z�n yan�nday�z.

  Erkeklik kad�n� sevmek sayg� duymakt�r , ona vurmak de�ildir.

  Kad�na y�nelik yap�lan �iddet, insanl��a ihanettir.

  Kad�nlara uygulanan fiziksel , psikolojik, s�zl� �iddetin her t�rl�s�ne kar��y�z.

  Kad�na y�nelik yap�lan �iddet, insanl��a ihanettir.

  "Her sessiz kal�nan �iddet bir g�n sizi bulur."

  ��ddete maruz kalan t�m kad�nlar�m�z�n yan�nday�z.

  Kad�na Y�nelik Her T�rl� �iddetin Kar��s�nda, Kad�nlar�n M�cadelesinin Yan�nday�z!

  Kad�na �iddeti durdurmak, �nlemek herkesin g�revidir.

  Erkeklik kad�n� sevmek sayg� duymakt�r , ona vurmak de�ildir.

  "�iddet kaderiniz de�il. �iddete g�z yummay�n, sessiz kalmay�n."

  "Daha emin ve daha do�ru olarak y�r�yece�imiz bir yol vard�r: B�y�k T�rk kad�n�n� �al��mam�za ortak k�lmakt�r" M. Kemal Atat�rk

  KADINA ��DDETLE M�CADELE G�N� MESAJLARI

  "Her sessiz kal�nan �iddet bir g�n sizi bulur." "�iddet kaderiniz de�il. �iddete g�z yummay�n, sessiz kalmay�n." "Erkeklik kad�na vurmakla de�il onu korumakla g�sterilir."

  "Kad�nlar�m�z, bug�n ve her g�n daha g�venli bir d�nyada insan onuruna yak���r, �iddetten uzak ve e�it bir hayat hak ediyor. Unutmayal�m ki, "Kad�na Y�nelik �iddet �nsanl��a �hanettir". Kad�nlar�m�z�n yani gelece�i �ekillendiren insanlar�n daha adil, huzurlu, g�venli ve bar����l bir d�nyada ya�ayabilmesi ve takvimlerimizden 25 Kas�m'� ��karabilme �midiyle..."

  "25 Kas�m Kad�na Y�nelik �iddetle M�cadele G�n� vesilesiyle yap�lacak etkinliklerin, bu sa�l�ks�z gidi�at� engellemesini, bilin�, sa�duyu ve itidal olu�umuna katk� sunmas�n� g�n�lden diliyorum.

  Unutulmamal�d�r ki, ailenin sa�l�k ve mutlulu�u, toplumun huzur ve g�veni ancak kad�nlar�m�z�n sayg�, sevgi ve adalet g�rmesiyle m�mk�nd�r."

  "Bu itibarla, "25 Kas�m Kad�na Y�nelik �iddete Kar�� Uluslararas� M�cadele G�n�"n�n, �lkemizde ve d�nyada kad�na y�nelik �iddetin �nlenmesine, kad�n haklar�n�n korunup geli�tirilmesine ve sorunlara kar�� duyarl� olmaya zemin te�kil etmesini temenni ediyorum."

  "1999 y�l�nda BM Genel Kurulu karar� ile, kad�na y�nelik �iddete kar�� toplumda fark�ndal�k yaratmak amac�yla ilan edilen '25 Kas�m Kad�na Y�nelik �iddete Kar�� Uluslararas� M�cadele G�n�' vesilesiyle t�m kad�nlar�m�z�n �iddetten uzak sa�l�kl� ve huzurlu bir �m�r ge�irmelerini dilerim."

  " '25 Kas�m Kad�na Y�nelik �iddete Kar�� Uluslararas� M�cadele G�n�'n�n d�nyada ve �lkemizde kad�na y�nelik �iddetin �nlenmesi, kad�n haklar�n�n korunmas� ve geli�tirilmesine katk� sa�layacak �al��malara ���k tutmas� temennisi ile t�m kad�nlar�m�z�n mutlu, sa�l�kl� ve sevgi dolu bir d�nyada ya�amalar�n� diliyorum"

  PEYGAMBER�M�Z�N KADINLARLA �LG�L� HAD�SLER�!

  "Kad�nlar�n haklar�n� yerine getirme hus�sunda All�h'tan korkunuz! Z�r� siz onlar� All�h'�n bir em�neti olarak ald�n�z."

  "Sizin en hay�rl�n�z, ehline (e�ine ve �ocuklar�na) en hay�rl� olan�n�zd�r. Ve ben de ehline kar�� en hay�rl� olan�n�z�m."

  "M�'minlerin �m�n bak�m�ndan en olgunu ve en hay�rl�s�, han�m�na kar�� en hay�rl� olan�d�r."

  "Ey insanlar! Kad�nlar hakk�nda Allah'tan korkunuz! Sizin kad�nlar�n�z �zerinde hakk�n�z vard�r."

  "Onlara yedi�inizden yedirin, giydi�inizden giydirin, onlar� d�vmeyin, onlara �irkin demeyin, fen� s�z s�ylemeyin!"

  "Kad�nlar�n�zla iyi ge�inin; e�er onlardan ho�lanmad� iseniz bile!..Olabilir ki bir �ey, sizin ho�unuza gitmez de, All�h onda bir �ok hay�r takd�r etmi� bulunur."

  "Kad�nlar hakk�nda birbirinize hay�r tavsiye ediniz!"

  "M�'min bir erkek, m�'min bir kad�na k�z�p dar�lmas�n! E�er onun bir huyundan ho�lanmazsa, �b�r�nden memn�n olabilir."

  "Allah sizden; kad�nlara kar�� iyi ve hay�rl� olman�z� ister; ��nk� onlar, sizin analar�n�z, k�zlar�n�z veya teyzelerinizdir."

  "Sizin hay�rl�n�z, e�ine hay�rl� oland�r. Ben de e�ime kar�� sizin en hay�rl�n�z�n. Kad�nlara ancak iyi insanlar iyi davran�r; onlara kar�� ancak k�t� ki�iler, ihanet eder."

  "Kad�nlara ancak asalet ve �eref sahibi kimse de�er verir. Onlar� ancak k�t� ve a�a��l�k kimseler hor g�r�r."

  "Han�m�n� d�ven, Allah'a ve Res�l�ne asi olur. K�yamette onun hasm� ben olurum."

  KADINA Y�NEL�K ��DDETLE M�CADELE G�N� NED�R?

  Birle�mi� Milletler taraf�ndan 1999 y�l�nda al�nan kararla 25 Kas�m "Kad�na Y�nelik �iddetle Uluslararas� M�cadele G�n�" olarak kabul edilmi�tir. Bu �nemli g�n, kad�na y�nelik �iddet olgusunu d�nyan�n g�ndemine ta��makta, soruna ve ��z�m yollar�na ili�kin �al��malar yap�lmas� konusunda fark�ndal�k yaratmaktad�r. G�n�m�zde insanl���n en �nemli sorunlar�ndan biri olan kad�na y�nelik �iddet, farkl� g�r�n�mleriyle t�m d�nyada varl���n� devam ettirmektedir. Kad�nlar�n temel hak ve �zg�rl�klerinin kullan�m�n� engelleyen, toplumsal kaynaklardan yararlanmalar�n� s�n�rland�ran, genel olarak toplumsal ve ekonomik geli�me �zerinde olumsuz etkiler yapan kad�na y�nelik �iddetle, �a�da� d�nyada oldu�u gibi �lkemizde de etkin m�cadele edilmektedir.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Kadına Şiddete Hayır Sözleri 2022! Kadına Şiddete Karşı Anlamlı Sözler 2022

  Kadına Şiddete Hayır Sözleri 2022! Kadına Şiddete Karşı Anlamlı Sözler 2022

  Kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal olarak yapabileceğimiz birçok şey olduğu gibi bireysel olarak da yapabileceklerimiz mevcut. Örneğin kendi sosyal medya hesaplarımız üzerinden konuya dikkat çekecek mesajlar paylaşabiliriz.

  Haberimizde kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekici sözlere yer veriyoruz;

  Evde, işte, sokakta kadına şiddete sessiz kalma.

  Ölmek istemiyorsan haykır.

  Önce zihinlerdeki kadını özgürleştirmemiz gerekiyor!

  Kadına şiddete hayır demek zorunda bırakılmayacağımız bir hayat diliyorum.

  Her sessiz kalınan şiddet bir gün sizi bulur.

  Kadına Şiddete Hayır Sözleri 2022! Kadına Şiddete Karşı Anlamlı Sözler 2022

  Kadına şiddet toplumsal bir HASTALIKTIR!

  Kadına şiddete hayır! Onun bedeni zaten ürkek, ne dedin erkek, neremiz erkek? O bedeni terk et!

  Her şiddet eylemi kelimelere dökmeyi beceremediğiniz bir şeylerin var olduğunun işaretidir.

  Bir ülkede kadın ve çocuklar şiddet görüyor, öldürülüyorsa o ülkenin geleceği de ölüyor demektir.

  Şiddetle geçen yaşamlar şiddetle son bulur.

  Şiddet korkunun çocuğudur.

  Kadına Şiddete Hayır Sözleri 2022! Kadına Şiddete Karşı Anlamlı Sözler 2022

  Vazgeçme! Çünkü umut hiç bitmez..

  Unutma! Kadınlarımız; annelerimizdir, eşlerimizdir, çocuklarımızdır, sevdiklerimizdir, evine ekmek götüren emekçilerdir.

  Önce sizi sevdiklerini söylerler sizsiz yaşayamayacaklarını sonra sizi öldürürler sizi yaşatmazlar sessiz kalma sevgi hayat verir hayat almaz.

  Vücudumuzda kapanır, ruhumuzda kapanmaz. Sizi yaralayan zarar veren erkekleri affetmeyin, unutmayın, sessiz kalmayın.

  Dövebildiğin kadar değil sevebildiğin kadar kazanırsın.

  Şiddet kadınların kaderi olmasın.

  Kadına Şiddete Hayır Sözleri 2022! Kadına Şiddete Karşı Anlamlı Sözler 2022

  Kadına Şiddete Hayır… Bir kadına şiddet uygulamak sizin güçlü bir insan olduğunuzu göstermez. Bilakis insan olamadığınızın ispatırdır…

  Dişisine kötü davranan tek hayvan insanoğludur..

  Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

  Şiddet, yetersiz kimsenin son barınağıdır.

  Bir Kadına tekme atmak yalnızca karnındaki bebeğin hakkıdır

  Mücevher gibidir, bir kadının gözyaşları. Onlar damladıkça, sizin değeriniz düşer.

  Her sessiz kalınan şiddet bir gün sizi bulur.

  Kadına Şiddete Hayır Sözleri 2022! Kadına Şiddete Karşı Anlamlı Sözler 2022

  KADINA ŞİDDETE HAYIR SÖZLERİ

  Korkma gücünün farkında ol, sıra sana gelmeden sesini çıkart.

  Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.

  Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Yetiştirildiğinize pişman etmeyin kadınları…

  Kadın karnına koca bir dünya sığdırdı, siz dünyanıza bir kadını sığdıramadınız.

  Bir kadına şiddet uygulamak sizin güçlü bir insan olduğunuzu göstermez. Bilakis insan olamadığınızın ispatırdır…

  Erkeklik kadına vurmakla değil onu korumakla gösterilir.

  Her kadın bir annedir. Anne ye el kalkar mı?

  Şiddete karşı susanlar da en az şiddet uygulayanlar kadar suçludur.. Susmayın!

  Ben çocuklarımın dayak yiyen kadınlar görerek büyümesini istemiyorum.

  Kadına Şiddete Hayır Sözleri 2022! Kadına Şiddete Karşı Anlamlı Sözler 2022Kadına Şiddete Hayır Sözleri 2022! Kadına Şiddete Karşı Anlamlı Sözler 2022Kadına Şiddete Hayır Sözleri 2022! Kadına Şiddete Karşı Anlamlı Sözler 2022Kadına Şiddete Hayır Sözleri 2022! Kadına Şiddete Karşı Anlamlı Sözler 2022Kadına Şiddete Hayır Sözleri 2022! Kadına Şiddete Karşı Anlamlı Sözler 2022Kadına Şiddete Hayır Sözleri 2022! Kadına Şiddete Karşı Anlamlı Sözler 2022Kadına Şiddete Hayır Sözleri 2022! Kadına Şiddete Karşı Anlamlı Sözler 2022

  Yazı kaynağı : www.bolgegundem.com

  Kadına Şiddete Hayır ile İlgili En Anlamlı Sözler 2022

  Kadına Şiddete Hayır ile İlgili En Anlamlı Sözler 2022

  Kadına Şiddete Hayır Sözleri

  Sözlü ve fiziksel kadın ya da çocuk tüm şiddet ve tacizlere HAYIR!

  Kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir.

  Kadına şiddeti reva gören bir düşüncenin, İslam ahlakından dayanak bulması mümkün değildir.

  Kadına Şiddete Hayır Sözleri

  Bir kadına tekme atmak yalnızca karnındaki bebeğin hakkıdır!

  İnsanlık, kadının her şeyden önce bir insan olduğunun unutulmadığı yerde başlar.

  Kadına Şiddete Hayır Sözleri

  Sana ruh üflendiğinde bir kadının karnındasın. Ağladığında bir kadının kucağındasın. Âşık olduğunda bir kadının kalbindesin. O’na güzel davran.

  "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın."
  - Atatürk

  Kadına Şiddete Hayır Sözleri

  Kadınlarımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkma vakti. Kadına yönelik yapılan şiddetin en ağır şekilde cezalandırılması lazım.

  Kadına yönelik şiddet; insanlık onurunun ayaklar altına alınması, erdemin, faziletin, hoşgörünün ve insanlığın insafsızca katledilmesi demektir.

  Kadına Şiddete Hayır Sözleri

  Kadınlara kalkan eller kırılsın!

  Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimseler değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür..

  Kadına Şiddete Hayır Sözleri

  Kadına yönelik şiddete hayır diyorum.

  Şiddetin eskiden beri tekrarlanan olgu olarak cahiliye toplumlarına ve zihniyetine mahsus bir insanlık suçudur.

  Kadına Şiddete Hayır Sözleri

  25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde kocaman bir “Biz” olalım.

  Bir kadının bir çocuğun bir insanın çıkaramadığı ses olmak zorundasın.

  Kadına Şiddete Hayır Sözleri

  Yeryüzünün ve gökyüzünün bir tamamlanma halinde oluşu, birinin bitip diğerinin başladığı yerde ümidi ve kalbindeki sevgisi hiç bitmeyen kadınla mümkündür.

  Erkeklik kadına vurmakla değil, onu korumakla gösterilir.

  Kadına Şiddete Hayır Sözleri

  Şiddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız.

  "Ahlak, namus deyince sadece kadından konuşan herkes ahlaksız ve namussuzdur."
  - Frida Kahlo

  Kadına Şiddete Hayır Sözleri

  "Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur."
  - Atatürk

  Kadına Şiddetle İlgili Sözler

  Dövebildiğin değil sevebildiğin kadar adamsın.

  Yaşama hakkı elinden alınmış tüm kadınları saygıyla anıyorum.

  Kadına Şiddete Hayır Sözleri

  Kadınlara şiddet değil sevgi gösterelim.

  Bir kadın olarak son nefesime kadar ne mücadele etmekten ne susmaktan vazgeçmeyeceğim vicdanım ve kalbim beni nereye yönlendiriyorsa onu bulup başımın üstünde taşıyacağım. Ne kendimden vazgeçicem ne başkası için yine kendimden .

  Kadına Şiddete Hayır Sözleri

  Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye, eski devirlerdeki gibi basit değildir. Gerekli özellikleri taşıyan evlat yetiştirmek, pek çok özelliği şahıslarında taşımalarına bağlıdır. Bu sebeple kadınlarımız, hatta erkeklerden daha çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgin olmaya mecburdurlar! Atatürk

  Kadın sizi dünyaya getirdi ve kadın size sevgiyi öğretti, Kadın size adamlığı öğretti… Ve siz! her bir kadını öldürdüğünüzde olmayan adamlığınızı da öldürdünüz!! Dünyada, kadına şiddet uygulayan bir erkek kadar alçak ve korkak bir tür yoktur!!

  Kadına Şiddete Hayır Sözleri

  1999 yılında BM Genel Kurulu kararı ile, kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla ilan edilen ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ vesilesiyle tüm kadınlarımızın şiddetten uzak sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmelerini dilerim.

  Bir yanda korku, diğer yanda ümidin varsa iki kanatlı olursun” der Mevlâna ve ekler: Tek kanatla uçulmaz zaten… Tüm zor ihtimallerin arasında hayatın getirdiği her ne olursa olsun, bir yolunu bir olurunu bulan ümidin ta kendisidir kadın…

  Hiçbir kadın cenneti bulmak için bir erkeğin cehennemine katlanmak zorunda değildir.

  Milletin kaynağı, toplumsal hayatın temeli olan kadın ancak faziletli olursa görevini yerine getirebilir. Atatürk

  Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında, Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!

  Kadınlarımız insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşir bir hayat ediyor.

  Şüphesiz ki kadına yönelik şiddet sadece kadına değil aynı zamanda bütün topluma zarar vermektedir. Ülkemizde insan haklarının, demokrasinin, eşitliğin ve hukukun üstünlüğünün sağlanabilmesi için kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin durdurulması gerekmektedir.

  Kadına Şiddete Hayır Sözleri

  25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalara ışık tutması temennisi ile tüm kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada yaşamalarını diliyorum.

  25 Kasım, Dominik Cumhuriyeti’nde 1960 yılında özgürlükleri için mücadele eden Mirabel kardeşlerin vahşi bir şekilde katledildikleri utanç gününün yıldönümüdür. Bu nedenle 25 Kasım, Birleşmiş Milletler tarafından “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” ilan edilmiştir.

  Sevgili erkekler, bakın bizden fiziksel anlamda güçlü olabilirsiniz, ama bu sizin istediğimde döverim gibi bir çıkarım yapmanızı sağlamaz. Senin kızında bir gün bu konumda olabilir, vicdansız olma! Yaşamaya herkesin hakkı var!

  Ben çocuklarımın dayak yiyen kadınlar görerek büyümesini istemiyorum.

  Kadınlara şiddet değil; sevgi gösterelim.

  Yaşama hakkı elinden alınmış tüm kadınları rahmetle , saygıyla anıyoruz.

  Her kadın bir annedir. Anne ye el kalkarmı?

  "Erkeklik kadına vurmakla değil onu korumakla gösterilir."

  Kadına Şiddete Hayır Sözleri

  Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir.

  Ölmek istemiyorsan haykır.

  Her sessiz kalınan şiddet bir gün sizi bulur.

  Kadına şiddet toplumsal bir HASTALIKTIR!

  Bir ülkede kadın ve çocuklar şiddet görüyor, öldürülüyorsa o ülkenin geleceği de ölüyor demektir

  Kadına şiddete hayır! Onun bedeni zaten ürkek, ne dedin erkek, neremiz erkek? O bedeni terk et!

  Vazgeçme! Çünkü umut hiç bitmez..

  Erkeklik kadını sevmek saygı duymaktır , ona vurmak değildir.

  Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.

  Önce zihinlerdeki kadını özgürleştirmemiz gerekiyor!

  Kadına Şiddete Hayır Sözleri

  "Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir." M. Kemal Atatürk

  Kadına şiddete hayır demek zorunda bırakılmayacağımız bir hayat diliyorum.

  Unutma! Kadınlarımız; annelerimizdir, eşlerimizdir, çocuklarımızdır, sevdiklerimizdir, evine ekmek götüren emekçilerdir.

  Şiddete karşı susanlar da en az şiddet uygulayanlar kadar suçludur.. Susmayın!

  Şİddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız.

  Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

  Şiddetle geçen yaşamlar şiddetle son bulur

  Her şiddet eylemi kelimelere dökmeyi beceremediğiniz bir şeylerin var olduğunun işaretidir.

  Kadına Şiddete Hayır Sözleri

  Vücudumuzda kapanır, ruhumuzda kapanmaz. Sizi yaralayan zarar veren erkekleri affetmeyin, unutmayın, sessiz kalmayın.

  Şiddet korkunun çocuğudur.

  Önce sizi sevdiklerini söylerler sizsiz yaşayamayacaklarını sonra sizi öldürürler sizi yaşatmazlar sessiz kalma sevgi hayat verir hayat almaz.

  Dövebildiğin kadar değil sevebildiğin kadar kazanırsın.

  Erkeklik kadına vurmakla değil onu korumakla gösterilir.

  "Ailede şiddet geleceği karartır."

  Şiddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız.

  Kadınların toplumdaki yeri, saygınlığı medeniyetin göstergesidir.

  Kadına Şiddete Hayır Sözleri

  Ben bir kadınım ve istediğim saatte istediğim yerde olurum. İstersem çarşaf giyer istersem mini etek/şort giyerim. Herkesin içinde kahkaha da atarım, uğradığım adaletsizliğe karşı hakkımı da savunurum. Ben bir kadınım, beni susturamazsınız. Susmam.

  Kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte mücadele ederek, bu şiddetin önüne geçmek için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız.

  Kadına karşı şiddeti durdurmak herkesin görevidir.

  Yazı kaynağı : www.neoldu.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap