Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kadir suresi türkçe okunuşu

  1 ziyaretçi

  kadir suresi türkçe okunuşu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kadir Suresi T�rk�e okunu�u (Kadir Suresi okunu�u)

  KADİR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI - İnna Enzelnahü Kadir Suresi Diyanet Türkçe Meali ve Arapça Yazılışı

  KADİR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI - İnna Enzelnahü Kadir Suresi Diyanet Türkçe Meali ve Arapça Yazılışı

  Kadir Suresi Türkçe okunuşu

  İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.

  Kadir Suresi Anlamı (Diyanet Meali)

  Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

  Kadir Suresi Arapça okunuşu

  Kadir Suresi Konusu

  Kadir Suresi, ismini Kadir Gecesi’nden alır. Surenin konusu Kadir Gecesi’dir. Bir hadisi şerifte “Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son on günü içinde arayınız!” buyrulur. Buna göre ayetlerde; bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek geceden, Müslümanlar için taşıdığı rahmet ve bereketten bahsedilir.

  Kadir Suresi Anlamı ve Önemi

  İmam Malik’e aktarılan bir rivayete göre, “Hz. Muhammed’e ümmetinin ömrü gösterilmiş ancak Resulullah bu ömrü önceki ümmetlerinkine kıyasla kısa bulmuş. Ümmetinin amelde kısa ömür ile diğerlerininkine yetişemeyeceğini düşünmüş. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk Kadir Gecesi’ni vermiştir.” (Muvatta)

  Kadir Suresi de Müslümanlara bir nimet olarak verilen Kadir Gecesi’ni işlediği için sureler arasında farklı bir öneme sahiptir.

  Kadir Suresi Kaç Ayet ve Sayfa? Ne Zaman İndirilmiştir?

  Kur’an-ı Kerim’in 97. suresi olan Kadir Suresi, toplamda 5 ayet-i kerimeden oluşur. Sure’nin Mekke devrinde; Abese Suresi’nden önce, Şems Suresi’nden de önce indirildiği bilinmektedir.

  Kadir Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüz İçerisinde Yer Alıyor?

  Kadir Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 30. cüzünde yer alır. Toplamda 30 kelimeden oluşan Kadir Suresi’nin sayfa numarası ise 598 olarak belirtilir.

  Kadir Suresi Okumanın Fazileti ve Faydaları

  Kadir Suresi’ni ihlaslı biçimde okumanın fazileti çoktur. Bu bakımdan sureyi okuyanların Allah’ın izniyle; günahları bağışlanır, dileği verilir ve şifa bulur. Cuma gecelerinde Kadir Suresi’ni çokça okuyanlar ise rüyalarında Hz. Muhammed’i görme şerefine nail olurlar.

  Kadir Suresi Abdestsiz Okunur mu?

  Hadisi şerifte, “Kur’an’a temiz olan dışında hiç kimse dokunmasın!” (Hakim) buyrulur. Bu bağlamda, Kur’an-ı Kerim üzerinden sure okuyacakların mutlaka abdest alması gerekir. Ancak Kadir Suresi’nin ezberden okunacağı durumlar için böyle bir şart yoktur.

  Kadir Suresi Hikmeti ve Sırları

  Kadir Suresi’ni abdestli şekilde okumak kişinin türlü hikmet ve sırlara erişmesine yardımcı olur. Konu hakkındaki hadislerde abdest ardından Kadir Suresi okuyan kişinin sıddıklardan olacağı, şehit düvanına yazılacağı ve Peygamberlerin cem olduğu makama erişeceği buyrulur. (Deylemi)

  Kadir Suresi Ne İçin, Ne Zaman, Neden ve Nasıl Okunur?

  Kadir Suresi kişinin her türlü dileği için ve her vakitte okunabilir. Ancak sureyi abdest alıp, on sefer üst üste okumanın fazileti farklıdır. Bunun aynı sıra ölü defnedilirken okunması müstehap olan yedi sureden biri de Kadir Suresi’dir.

  Kadir Suresi Nasıl Ezberlenir?

  Kadir Suresi, 5 ayetten oluştuğu için ezberlemesi kolay bir suredir. Bu bakımdan her bir ayet sırayla ezberleyene kadar okunmalı ve tekrar edilmelidir. Ezber doğrudan Kur’an-ı Kerim vesilesi ile yapılacaksa da mutlaka abdest alınmalıdır.

  Kadir Suresi Ne Anlatıyor?

  Kadir Suresi, Kur’an-ı Kerim’in Kadir Gecesi’nde indirildiği haberi ile başlar ve insanların bu geceyi bilmediği bilgisi ile devam eder. Bundan sonra Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğu vurgulanır ve meleklerin bu gecede her iş için indiği işaret edilir.

  Kadir Suresi Ölülere Okunur mu?

  Yaşayan ya da vefat etmiş kişiler adına ibadet yapmak veya sevap bağışlamak caiz sayılan bir durumdur. Bu bağışlama ile ölen kimsenin farz ibadetlerinin borcu kapanmaz. Ancak ölünün ardından Kadir Suresi okumak, kişinin sevaplarının artmasına bir vesiledir.

  Kadir Suresi Özellikleri

  Kadr olarak da bilinen Kadir Suresi, ismini Kadir Gecesi’nden alır. Mushaf sırasında Alak Suresi ile Beyyine Suresi arasında yer alır. Nazil olma bakımından Mekki Sureler arasında yer alır. Sure toplamda; 5 ayet, 30 kelime ve 112 harften oluşur.

  Kadir Suresi Şifa İçin Okunur mu?

  Hz. Muhammed bir hadisinde, “İlaçların en iyisi Kur’an-ı Kerim’dir.” (İbni Mace) buyrulur. Şüphe yok ki Kur’an-ı Kerim Müslümanlar için bir nimettir. Bu bakımdan fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklara karşı tıbbi yardım almanın yanında Allah’a şifa için dua etmek de uygun bir davranıştır. Kadir Suresi okumanın bir faydası da bela ve hastalıklara karşı defedici olmasıdır.

  Kadir Suresi Uzun Bağışlama Duası

  Kadir Suresi, anlam itibariyle mübarek bir geceyi kapsar. Bu bakımdan okunmasında türlü hikmetler barındırır. Günahlardan bağışlanma da bu hikmetlerden biridir. Kadir Suresi’ni üst üste 10 defa okuyan bir kimsenin de küçük günahlarının bağışlanacağı yönünde hadisler bulunur. Buna göre Kadir Suresi bağışlanma ve Allah’tan af dilemek için de okunabilir.

  Kadir Suresi Üzerinde Taşımak

  İslam inancında; sure, ayet, hadis ve duaları yazıp bir yere asmak ya da üstte taşımak caiz kabul edilir. Ancak bu noktada yazım esnasında anlamı bilinmeyen harfler ve resimler kullanılamaz. Allah dışında hiçbir şeyden de medet umulmaz.

  Kadir Suresi Ne Zaman Okunmalı?

  Kadir Suresi okumak için en faziletli vakitler, cenaze defni ile sabah ve akşam namazlarının sonrasıdır. Bu bağlamda, ölüyü defnederken Kadir Suresi okumak müstehaptır. Yani okunduğunda sevabı ve hayrı olan bir iştir. Sure sabah ve akşam namazlarının ardından okunduğunda ise kişi Allah’ın izniyle tüm sıkıntılarından kurtulur ve şeytanın şerrinden de emin olur.

  Kadir suresi Türkçe meali (Diyanet)

  Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

  Kadir Suresi Tefsiri (Diyanet)

  Kadr kelimesi sözlükte “güç, hüküm, değer, şeref” gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur’an’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, “Biz onu mübarek bir gecede indirdik” (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur’an’ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır. Bununla birlikte, Buhârî ve Müslim’in kaydettiği, Hz. Âişe’ye isnad edilen ve Alak sûresinde naklettimiz bir hadiste Hz. Peygamber’e ilk vahyin Ramazan’ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bu sebeple Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur. Bazı rivayetlere göre Kur’an bu ayın son on günü içinde inmeye başlamıştır (Kurtubî, XVI, 124). Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemesi, insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır.

  Müfessirler, “Biz onu Kadir gecesinde indirdik” diye çevirdiğimiz 1. âyetteki “o” zamiriyle Kur’an’ın kastedildiği konusunda ittifak etmişlerdir (bk. Taberî, XXX, 166; Râzî, XXXII, 27; Şevkânî, V, 554). Kur’an’ın, zamirle anlaşılacak derecede apaçık bilinen, tanınan, şanı yüce bir kitap olduğunu göstermek için adının açıkça anılmadığı belirtilir. “Biz onu indirdik” ifadesinden, “tamamını indirdik” veya “indirmeye başladık” mânaları anlaşılabilir. Âlimlerin çoğu, âyette “peyderpey indirdik” anlamındaki nezzelnâ yerine “indirdik” anlamındaki enzelnâ fiilinin kullanılmasını gerekçe göstererek burada Kur’an’ın tamamının ulûhiyyet makamından dünya semasına indirilmesinin söz konusu edildiğini ileri sürmüşlerdir. Bazı âlimler ise bu âyetle doğrudan Hz. Peygamber’e gelen Alak sûresinin ilk âyetlerinin kastedildiği kanaatindedirler. Her iki yoruma göre de söz konusu zaman diliminin Kur’ân-ı Kerîm’in indirilişine sahne olduğu ve bu olayla büyük bir değer kazandığı için bu sûrede ona “leyletü’l-Kadr” denilmiştir (M. Sait Özervarlı, “Kadr Sûresi”, DİA, XXIV, 140-141).

  “Bilir misin nedir Kadir gecesi?” meâlindeki 2. âyete cevap veren sonraki âyetlerde onun tarihinin açıklanması yerine bu gecenin önemi, insanlar için hayır ve bereketi üzerinde durulmuştur. Duhân sûresinde de Kur’an’ın “mübarek bir gecede” indirildiği belirtilerek hüküm ve hikmet içeren bütün işlerin bu gecede ayrıldığı, belirlendiği ifade edilir (Duhân44/3-4).

  Müfessirlerin bir kısmı, Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. âyeti hakiki mânasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı tam bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtirler. Başka bir yoruma göre buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir. Nitekim birçok dilde olduğu gibi Arapça’da da bin rakamı büyük bir sayı söyleyerek çokluğu anlatmak için kullanılmaktadır. Şu halde bu âyette Kadir gecesinde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır (Şevkânî, V, 555; İbn Âşûr, XXX, 459).

  Ezberlemek İsteyenler için Namaz Sureleri

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  KADİR SURESİ Okunuşu: Kadir Gecesi Suresi Okunuşu (İnna Enzelnahü), Türkçe Anlamı (Meali), Arapça Yazılışı, Fazileti ve Tefsiri

  KADİR SURESİ Okunuşu: Kadir Gecesi Suresi Okunuşu (İnna Enzelnahü), Türkçe Anlamı (Meali), Arapça Yazılışı, Fazileti ve Tefsiri

  Kuran-ı Kerim'in 97. suresi olan Kadr Suresi 5 ayetten oluşmaktadır. Kadr Suresin'de Kadir gecesininden bahsedilmesi nedeniyle sure bu isimle anılmıştır. Surenin Mekke'de indirildiği düşünülmektedir.Fakirler için zenginlik, zayıflar için izzet ve şeref olan Kadr süresinin faziletleri ve sırları hem kur’anı kerim’de hemde Hz Peygamberimizin (s.a.v) Hadisi şeriflerin’de bulmak mümkündür. Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır. Bilindiği üzere Kur’an’da aynı adı taşıyan bir sûreler vardır. İşte Kadr süreside kendi ismini taşımaktadır. Şu iyi bilinmelidir ki bu sûre-i şerîfe çok kıymetli ayrıca hayır ve zenginlik talebi için de okunması meşhur bir sûredir. Hâssalarından bazılarını sayacak olursak. Biliyorsunuz ki her surenin bir çok özelliği vardır. Her bir ayet ve sure Allah kelâmı olmakla beraber herbirinin ayrı ayrı özellikleri vardır. Kur’ân-ı kerîm okurken, bunun Allahü Teâlâ’nın kelâmı olduğunu düşünmelidir. Kur’ân-ı Kerîm’i okumak, mühim sünnettir. Okuyanlara verilen sevâbların aynısı, dinleyenlere de verilir.

  KADİR SURESİ OKUNUŞU

  -Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

  1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

  2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

  3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

  4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

  5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

  Kadir Suresinin Anlamı, Meali

  Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

  1. Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.

  2. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

  3. Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

  4. O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

  5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

  Kadir Suresi Tefsiri

  Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır.

  Kadr kelimesi sözlükte “güç, hüküm, değer, şeref” gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur’an’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, “Biz onu mübarek bir gecede indirdik” (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur’an’ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır.

  Bununla birlikte, Buhârî ve Müslim’in kaydettiği, Hz. Âişe’ye isnad edilen ve Alak sûresinde naklettimiz bir hadiste Hz. Peygamber’e ilk vahyin Ramazan’ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bu sebeple Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur. Bazı rivayetlere göre Kur’an bu ayın son on günü içinde inmeye başlamıştır (Kurtubî, XVI, 124). Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemesi, insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır.

  Müfessirler, “Biz onu Kadir gecesinde indirdik” diye çevirdiğimiz 1. âyetteki “o” zamiriyle Kur’an’ın kastedildiği konusunda ittifak etmişlerdir (bk. Taberî, XXX, 166; Râzî, XXXII, 27; Şevkânî, V, 554). Kur’an’ın, zamirle anlaşılacak derecede apaçık bilinen, tanınan, şanı yüce bir kitap olduğunu göstermek için adının açıkça anılmadığı belirtilir. “Biz onu indirdik” ifadesinden, “tamamını indirdik” veya “indirmeye başladık” mânaları anlaşılabilir. Âlimlerin çoğu, âyette “peyderpey indirdik” anlamındaki nezzelnâ yerine “indirdik” anlamındaki enzelnâ fiilinin kullanılmasını gerekçe göstererek burada Kur’an’ın tamamının ulûhiyyet makamından dünya semasına indirilmesinin söz konusu edildiğini ileri sürmüşlerdir. Bazı âlimler ise bu âyetle doğrudan Hz. Peygamber’e gelen Alak sûresinin ilk âyetlerinin kastedildiği kanaatindedirler. Her iki yoruma göre de söz konusu zaman diliminin Kur’an-ı Kerîm’in indirilişine sahne olduğu ve bu olayla büyük bir değer kazandığı için bu sûrede ona “leyletü’l-Kadr” denilmiştir (M. Sait Özervarlı, “Kadr Sûresi”, DİA, XXIV, 140-141).

  Bilir misin nedir Kadir gecesi?” meâlindeki 2. âyete cevap veren sonraki âyetlerde onun tarihinin açıklanması yerine bu gecenin önemi, insanlar için hayır ve bereketi üzerinde durulmuştur. Duhân sûresinde de Kur’an’ın “mübarek bir gecede” indirildiği belirtilerek hüküm ve hikmet içeren bütün işlerin bu gecede ayrıldığı, belirlendiği ifade edilir (Duhân 44/3-4).

  Müfessirlerin bir kısmı, Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. âyeti hakiki mânasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtirler. Başka bir yoruma göre buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir. Nitekim birçok dilde olduğu gibi Arapça’da da bin sayısı büyük çoklukları anlatmak için kullanılmaktadır. Şu halde bu âyette Kadir gecesinde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır (Şevkânî, V, 555; İbn Âşûr, XXX, 459).

  Burada Kadir gecesinin bin aydan hayırlı oluşunun başka bazı sebepleri açıklanmaktadır. Bu gece Allah Teâlâ’nın vereceği görevleri üstlenmek üzere melekler ve ruh yeryüzüne inerler. Müfessirlerin çoğunluğuna göre 4. âyetteki “ruh”tan maksat Cebrâil’dir (krş. Şuarâ 26/193-194). Cebrâil meleklerden biri olmakla birlikte makamının yüksekliğini ve şanının yüceliğini göstermek üzere ayrıca zikredilmiştir. Ruha “meleklerin ileri gelenleri, meleklerin dışında Allah’ın görünmez ordularından bir ordu, rahmet” vb. mânalar verenler de vardır (Râzî, XXXII, 34; Şevkânî, V, 555). 5. âyette bu gecenin esenlik ve mutluluk gecesi olduğu ifade edilmiştir. Zira melekler gecenin başından itibaren şafak sökünceye kadar gruplar halinde inerek müminlere selâm verirler. Bu durum gecenin karanlığı çekilinceye kadar devam eder. Kadir gecesinde Allah Teâlâ rahmân ismiyle tecelli etmekte, –Duhân sûresinin 4-6. âyetlerinden de anlaşıldığı üzere– bu tecelli en az bir yıl boyunca genel esenliğin devamını sağlamakta, düzeni ve dengeyi korumaktadır. Bu sebeple ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp mescidde itikâfa çekilir, vaktini daha çok ibadet ve tefekkürle geçirirdi (Buhârî, “İ‘tikâf”, 1; Müslim, “İ‘tikâf”, 1-5). Dolayısıyla müminler de Kadir gecesini ibadetle ve dualarla ihya etmelidirler. Hz. Âişe bu gecenin nasıl ihya edileceğini Hz. Peygamber’e sormuş, o da “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet! de” şeklinde cevap vermiştir (Tirmizî, “Da‘avât”, 84; İbn Mâce, “Duâ”, 5).

  Kadir gecesi, “kandil geceleri” denilen ve zamanla İslâm kültür tarihinde kutlu olduğuna inanılıp çeşitli ibadetlerle ihya edilen, hatta merasimlerle kutlanan gecelerden biri ve en önemlisidir (geniş bilgi için bk. Halit Ünal, “Berat Gecesi”, DİA, V, 475-476; M. Sait Özervarlı-Mustafa Uzun, “Kadir Gecesi”, a.g.e., XXIV, 124-127; Nebi Bozkurt, “Kandil”, a.g.e., XXIV, 300-301).

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  KADİR SURESİ - İnna Enzelnahü Fi Leyletil Kadr Suresi

  KADİR SURESİ - İnna Enzelnahü Fi Leyletil Kadr Suresi

  Kadir suresi Mekke’de nâzil olmuştur. 5 âyettir. Kadir gecesinden bahsettiği için bu ismi almıştır. Mushaf tertîbine göre 97, iniş sırasına göre ise 25. sûredir. Kadir gecesinin faziletinden, Kur’ân-ı Kerîm’in o gecede inzâle başlanmasından ve o gece tüm kâinatı saran selâmet ve esenlikten bahseder.

  Kadir suresi hakkında metnimizde sizler için hazırladıklarımız:

  KADİR SURESİ DİNLE FATİH ÇOLLAK HOCAEFENDİ

  KADİR SURESİ ARAPÇA OKU

  KADİR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU*

  (*Türkçe okunuşlarından Kur'an-ı Kerim okumak uygun görülmemektedir. Ayetler Türkçe olarak arandıkları için aramalarda çıkmak için sitemize eklenmiştir.)

  Kadir suresi Türkçe okunuşu:

  Bismillahirrahmanirrahim.

  1- İnnâ enzelnâhu fî leyleti-lkadr.

  2- Vemâ edrâke mâ leyletu-lkadr.

  3- Leyletu-lkadri ḣayrun min elfi şehr.

  4- Tenezzelu-lmelâ-iketu ve-rrûhu fîhâ bi-iżni rabbihim min kulli emr.

  5- Selâmun hiye hattâ matla’i-lfecr.

  KADİR SURESİ ANLAMI

  Kadir suresinin anlamı:

  Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

  1- Biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik.

  2- Sen Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin?

  3- Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.

  4- O gecede melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle her türlü iş için yeryüzüne iner de iner.

  5- Bütünüyle esenliktir o gece, tâ şafak atıncaya kadar.

  KADİR SURESİ KONUSU VE İNİŞ SEBEBİ

  (Kadir Sûresi Karşılaştırmali Meal ve Tefsiri)

  Kadir gecesinin faziletinden, Kur’ân-ı Kerîm’in o gecede inzâle başlanmasından ve o gece tüm kâinatı saran selâmet ve esenlikten bahseder.

  Rivayete göre Resûl-i Ekrem (s.a.s.)’e ümmetinin ömrü gösterilmişti. Efendimiz, bunu önceki insanların ömrüne nispetle çok kısa buldu. Ümmetinin, onlar kadar sâlih amel işlemekten mahrum kalacağını düşündü. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, ona ve ümmetine, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini lûtfetti. (Muvatta’, İ‘tikâf 15)

  Diğer bir rivayet de şöyledir: Bir gün Allah Resûlü (s.a.s.) ashâbına, İsrâiloğulları’ndan bir kişiyi anlatmıştı. Şem’ûn-i Gâzî isimli bu zât, bin ay Allah yolunda silah kuşanarak cihâd etmiş, gecelerini de ibâdetle geçirmişti. müslümanlar hayretler içinde kalarak ona gıpta ettiler. Bunun üzerine Allah Tealâ, ümmet-i Muhammed’e olan lutuf ve merhametini beyân etmek üzere Kadir sûresini indirdi. (Vâhidî, Esbâbu’n-nüzûl, s. 486)

  KADİR SURESİ TEFSİRİ

  Kadir suresi tefsiri:

  “Kadir gecesi”, Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecedir. Kur’an, ya toplu olarak Cenâb-ı Hakk’ın katından vahiy meleklerine inzal buyrulmuştur. Ya da Alak sûresinin ilk beş âyetiyle o gece Kur’ân-ı Kerîm Peygamberimiz (s.a.s.)’e indirilmeye başlamıştır. Her iki ihtimâle göre de, bu gecenin Kur’an’ın inzâline sahne olduğu ve şerefini ondan aldığı anlaşılır. Bakara sûresi 185. âyette de Kur’an’ın Ramazan ayında indiği beyân buyrulur.

  Lügat olarak “kadr”, “kudret, takdir, hüküm, şeref ve kıymet” gibi mânalara gelir.

  Kadir gecesinin bir ismi, “mübârek gece”dir. Bu, onun hayrı bol, çok bereketli ve şerefli bir gece olduğunu bildirir. Nitekim Duhan sûresinin ilk âyetlerinde şöyle buyrulur:

  “Hâ. Mîm. Gerçekleri açıklayan bu apaçık kitaba yemin olsun! Biz onu kutlu, şerefli ve bereket yüklü bir gecede indirdik.” (Duhân 44/1-3)

  Bu gece aynı zamanda takdir ve hüküm gecesidir. O gecede nice hikmetli mühim işler karara bağlanır. Âyet-i kerîmede: “O gecede, belli hikmetlere binâen Allah tarafından olmasına karar verilmiş her bir iş belirlenir. Tarafımızdan buyrulacak bir emir olarak” (Duhân 44/4-5) buyrularak buna işaret edilir. Nitekim Kur’an’ın nüzûlünün başlamasıyla, o gecede bütün dünyanın kaderini değiştirecek mühim bir işe karar verilmiştir. Kur’an’ın inişiyle, dünyanın o güne kadar ki makus talihi tersine çevrilmiş, her şey yepyeni bir tanzimle tanzime başlanmıştır. Zira indirilen bu Kur’an ile her türlü hikmetli iş açıklığa kavuşturularak, Allah Resûlü (s.a.s.) tarafından insanlığa ulaştırılmıştır.

  Bu gece çok şerefli bir gecedir. Bin aydan daha hayırlı olduğu Cenâb-ı Hak tarafından haber verilmiştir. O gecede yapılan ibâdet ve hayırlar, içinde kadir gecesi bulunmayan tam bin ayda yapılanlardan daha çok sevaplıdır. Allah Teâlâ, mü’minlere böyle büyük bir lutuf ve ihsanda bulunmuştur. Buradaki “bin ay” ifadesinin kesretten kinâye olması da mümkündür. O gecenin gerçekten çok faziletli, eşi benzeri olmayan mukaddes ve mübârek bir zaman dilimi olduğunu gösterir.

  Öyle bir gece ki:

  O gece melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner dururlar. Cenâb-ı Hakk’ın verdiği vazifeleri yerine getirirler. Ruh’tan maksat Cebrâil (a.s.)’dır. Fazilet ve şerefi sebebiyle, diğer meleklerden ayrı olarak zikredilmiştir. O gece akşamdan fecre, tan yeri ağarıp sabah oluncaya kadar bütünüyle selâmettir. Çünkü melekler gecenin başından sabaha kadar gruplar halinde inerek mü’minlere selam verirler. Onlar için dua ve istiğfar ederler. O gece hep hayırlı şeylerle dolu olup, bütün şerlerden korunmuştur.

  Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Fakat Ramazan ayı içinde hangi gecede olduğu hususunda farklı bilgiler bulunmaktadır. Bununla alakalı rivayetler şöyledir:

  Hz. Âişe (r.a.) der ki:

  Resûlullah (s.a.s.), Ramazan’ın son on gününde mescide çekilerek kendini ibâdete verir ve şöyle buyururdu:

  “Kadir gecesini Ramazan’ın son on günü içinde arayın!” (Buhârî, Leyletü’l-Kadr 3; Müslim, Sıyâm 219; Tirmizî, Savm 72/792)

  Kadir gecesinin Ramazan’ın son on günü içinde aranması tavsiye olunur. Bazı rivayetlerde, son on günündeki tek gecelerde, yirmi dördüncü gecesinde, yirmi yedinci gecesinde aranması da tavsiye edilir. Bir kısım sahâbîler, rüyâlarında Kadir gecesinin Ramazan’ın son yedi gecesinde olduğunu görmüşler ve bunu Allah Resûlü’ne bildirmişlerdi. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.s.):

  “Kadir gecesiyle ilgili rüyâlarınızın, Ramazan’ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O hâlde Kadir gecesini arayan onu Ramazan’ın son yedi gecesinde arasın!” buyurdu. (Buhârî, Leyletü’l-Kadr 2, 3; Ta‘bîr 8; Müslim, Sıyâm 205-206; Tirmizî, Savm 72)

  Kadir gecesinin ihyasıyla ilgili Allah Resûlü (s.a.s.)’in çok önemli uygulama ve tavsiyeleri vardır. Nebî (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

  “Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Savm 6; Müslim, Müsâfirîn 173-176)

  “–Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir gecesinin ne zaman olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sorunca, Resûlullah (s.a.s.) şöyle cevap vermiştir:

  “«Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin; beni affeyle!» diye dua et!” (Tirmizî, Deavât 84/3513; İbn Mâce, Dua 5)

  Nitekim Resûlullah (s.a.s.), Ramazan ayı boyunca, diğer aylara nispetle daha çok ibâdet eder, Kadir gecesini ihyâ edebilmek için bilhassa son on gün, kendisini daha fazla ibâdete verirdi. Bu günlerde geceyi ihyâ eder, âilesini uyandırırdı. (Buhârî, Leyletü’l-Kadr 5)

  Kadr sûresini, orada bahsedilen Kur’ân’ın indirilmesindeki hikmeti beyân etmek üzere Beyyine sûresi tâkip edecektir.

  AYETEL KÜRSİ – AMENARRASULÜ – NAMAZ SURELERİ

  Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap