Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kaç dersten kalınca sınıfta kalınır lise 2021

  1 ziyaretçi

  kaç dersten kalınca sınıfta kalınır lise 2021 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Lisede Kaç Dersten Kalınca Sınıfta Kalınır? 3 Dersten Kalınca Sınıfta Kalınır mı?

  Lisede Kaç Dersten Kalınca Sınıfta Kalınır? 3 Dersten Kalınca Sınıfta Kalınır mı?

  Liseye yeni geçen pek çok öğrencinin kafasını karıştıran 3 dersten kalınca sınıfta kalınır mı sorusu yeniden gündeme geldi. Lise, hayatımızın en büyük ve önemli dönüm noktalarından biridir. Lisede hayatımız ve kişiliğimiz şekillenir ve gerekli olan eğitimi alırız. Peki, 3 dersten kalınca sınıfta kalınır mı? Sizler için hazırladığımız haberimizde 3 dersten kalınca sınıfta kalınır mı sorusunu yanıtladık. İşte detaylar… More

  3 dersten kalınca sınıfta kalınır mı?

  3 dersten kalınca sınıfta kalınır mı sorusu yüz yüze sınavların yapıldığı günlerde gündeme getirilen başlıklar arasında yer aldı. Sınıfta kalmak öğrencilerin en korkulu kabusları arasına rahatlıkla girip onlara rahatsızlık veriyor. Peki, bir öğrencinin eğitim almaya devam edebilmesi için gerekli olan şartlar nelerdir? 3 dersten kalınca sınıfta kalınır mı? İşte, 3 dersten kalınca sınıfta kalınır mı sorusunun yanıtı ve tüm detaylar…

  LİSEDE KAÇ DERSİNİZ ZAYIF OLURSA SINIFTA KALIRSINIZ?

  Lisede sınıfta kalma ve geçme olayı öğrencilerin sık sık kafasına takılan ve strese sebep olan bir sorudur. Sınıf geçme yönetmeliğine göre, dersi başarı ile tamamlamanız için en az 50 puan almanız gerekiyor. 50 puanın altında puanı olan öğrenci o derste başarısız sayılıyor. Bir öğrencinin sınıfı geçebilmesi için en fazla 3 zayıfı olmalıdır. Bütün derslerin ortalamaları 50 ve üstü puanı olan öğrenci ise kaç zayıfı olursa olsun sınıfı doğrudan geçer.

  Öğrencinin bir derste başarılı sayılabilmesi için o dersin ortalaması en az 50 olmalıdır. Öğrencinin ortalama puanı 50 veya üzerinde ve zayıfı olmayan bir öğrenci doğrudan sınıfı geçer. Öğrencinin ortalama puanı 50 ve üzerinde ve 3 zayıfı olan öğrenci sınıfı zayıfsız geçer. Ortalaması 50 puanın altında ve 3 zayıflı öğrenci sınıfı sorumlu olarak geçer. Sorumluluk sınavına girmek zorunda kalır. Ortalaması 50 puanın altında ve 4 veya 4 ten fazla zayıfı olan öğrenci sınıfta kalır, sınıf tekrarı yapar.

  LİSEDE SINIFI GEÇME-KALMA DURUMLARI

  Öğrencinin bir derste başarılı sayılabilmesi için o dersin ortalaması en az 50 olmalıdır.

  Öğrencinin ortalama puanı 50 veya üzerinde ve zayıfı olmayan bir öğrenci doğrudan sınıfı geçer.

  Öğrencinin ortalama puanı 50 ve üzerinde ve 3 zayıfı olan öğrenci sınıfı zayıfsız geçer.

  Öğrencinin ortalama puanı 50 veya üzerinde ve 3 ten fazla zayıfı olan öğrenci sınıfı zayıfsız geçer.

  Ortalaması 50 puanın altında ve 3 zayıflı öğrenci sınıfı sorumlu olarak geçer. Sorumluluk sınavına girmek zorunda kalır.

  Ortalaması 50 puanın altında ve 4 veya 4 ten fazla zayıfı olan öğrenci sınıfta kalır, sınıf tekrarı yapar.

  KONU İLE İLGİLİ ÖRNEK

  Bir öğrenci her öğretim senesini 3 zayıf ile geçebilir ancak toplamda en fazla 6 zayıf ile sınıfını geçebilir. Örnek ile anlatacak olursak 9. sınıfta 3 zayıfı ile geçen ve yine 10. sınıfta 3 zayıf ile geçen bir öğrenci 11. sınıfta 1 zayıfı dahi olsa toplamda 6 zayıfı geçtiği için öğrenci sınıfta kalır.

  SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME NEDİR?

  Sorumluluk sınavları, eğitim yılının birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde yazılı veya uygulamalı sınavdır. İki alan öğretmeni, bulunamaması durumunda bir alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen ile yapılır.

  Sınava girecek olan öğrenci sayısının otuzu aşmaması lazımdır. Birden fazla salonda sınav yapılması durumunda her sınav salonu için bir gözcü öğretmen görevlendirilmelidir.
  Sınavda görev alacak öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Sınav tarihleri okul müdürlüğünce belirlenir.

  Sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde ve hafta içerisinde yapılacak şekilde planlanması gerekir. Zorda kalınması durumunda cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

  Bir dersin sorumluluk sınavı öğrencinin o sınavda başarılı olması durumunda kalkar.

  DOĞRUDAN SINIFI GEÇME

  Öğrenci eğitim yılı sonunda tüm derslerden başarılı olma durumunda sınıfı doğrudan geçer.

  Öğrencinin başarısız ders veya dersleri bulunması durumunda yılsonu puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfı doğrudan geçer.

  Yazı kaynağı : www.haber.com

  Kaç ders zayıf olursa sınıfta kalınır? Bu yıl sınıfta kalma var mı 2021?

  Kaç ders zayıf olursa sınıfta kalınır? Bu yıl sınıfta kalma var mı 2021?

  Akit haber güncel son dakika gündem haberleri ve haber arşivi.

  Biz her vakit, hakikati haykırdık ve gerçeğin izinde olduk. Her devrin gazetesi olmadık, milletin gazetesi olduk.

  www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.

  Yüklenme süresi 0.0144 sn.

  Yazı kaynağı : www.yeniakit.com.tr

  Lisede sınıfta kalma var mı? 2021-2022 Bu yıl lisede sınıf tekrarı var mı?

  Lisede 7 ders zayıf olunca sınıf tekrarı yapılır mı? Toplam 7 zayıfla sınıfta kalınır mı?

  Lisede ka� zay�f olursa s�n�fta kal�n�r?

  Lisede ka� zay�f olursa s�n�fta kal�n�r?

  Ders y�l� sonunda herhangi bir dersten ba�ar�l� say�lmaman�z için:

  1) �ki dönem puan�n�n aritmetik ortalamas�n�n en az 50 veya birinci dönem puan� ne olursa olsun ikinci dönem puan�n�n en az 70,

  2) ��letmelerde beceri e�itimi gören ö�rencilerin, beceri s�nav� puan� en az 50 olmak kayd�yla birinci ve ikinci dönem puanlar� ile beceri s�nav puan�n�n aritmetik ortalamas�n�n en az 50 veya beceri s�nav puan�n�n 70

  Yorumum: Herhangi bir dersten ba�ar�l� say�lman�z için o dersin y�l sonu ortalamas�n�n 50 olmas� yeterli. Örne�in Matematik 1.dönem 40 ikinci .dönem 60 ise bu dersin y�l sonu notu (40+60)/2=50 ba�ar�l� say�lacaks�n�z.

  Di�er bir konuda daha önce ikinci dönem notlar� birinci dönem notlar�nda dü�ük oldu�unda ba�ar�s�z say�l�yordu ö�renci. Bu kald�r�ld�. Yeni sisteme göre 1.dönem notunuz ne olursa olsun 2.dönem notunuz 70 veya üzerinde ise bu dersi geçiyorsunuz.

  Do�rudan nas�l s�n�f geçersiniz?

  Ders y�l� sonunda;

  a) Tüm derslerden ba�ar�l� olan,

  b) Ba�ar�s�z dersi/dersleri olanlardan, y�lsonu ba�ar� puan� en az 50 olan ö�renciler do�rudan s�n�f geçer.

  (2) Y�lsonu ba�ar� puan�yla ba�ar�l� say�lamayacak derslerden ba�ar�s�z olan ö�renciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

  Yorumum: Lisede do�rudan s�n�f geçebilmeniz için bütün derslerden ba�ar�l� olman�z veya y�l sonu ba�ar� puan�n�z en az 50 olmal�d�r. Burda dikkat edilmesi gereken �ey y�l sonu ba�ar� puan�n�z 50 ama baraj dersiniz zay�f ise do�rudan geçemezsiniz, Ancak sorumlu olarak geçebilirsiniz.

  Sorumlu olarak s�n�f nas�l geçersiniz?

  Do�rudan s�n�f�n� geçemeyen ö�rencilerden, bir s�n�fta ba�ar�s�z ders say�s� en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak s�n�flar�n� geçer. Ancak alt s�n�flar da dâhil toplam 6 dersten fazla ba�ar�s�z dersi bulunanlar s�n�f tekrar eder. Nakil ve geçi�ler nedeniyle ortaya ç�kan sorumlu dersler bu say�ya dâhil edilmez.

  (2) Sorumluluk s�navlar�, ders y�l� içerisinde yap�lan yaz�l� veya uygulamal� s�nav esaslar�na göre kas�m ve nisan aylar� içerisinde ilgili bran� ö�retmeni taraf�ndan yap�l�r. S�nav tarihleri ve s�nav� yapacak ö�retmen/ö�retmenler okul müdürlü�ünce belirlenir. Bir dersten s�nava girecek ö�renci say�s�n�n 20 ve üzerinde olmas� durumunda birden fazla ö�retmen görevlendirilir. Bu s�navlar dersleri aksatmayacak �ekilde ders saatleri içinde veya d���nda gerekti�inde cumartesi ve pazar günleri de yap�labilir.

  (3) Y�lsonu beceri s�nav�nda ba�ar�s�z olan ö�rencilerin bu derslere ait sorumluluk s�navlar�, i� dosyas� dikkate al�nmaks�z�n yaz�l� ve/veya uygulamal� s�nav �eklinde yap�l�r.

  (4) Bir dersin sorumlulu�u, o dersin sorumluluk s�nav�nda ba�ar�l� olunmas� hâlinde kalkar.

  (5) Sorumluluk s�navlar�na itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeli�in 49 uncu madde hükümleri uygulan�r.

  Yorumum: Sorumlu olarak geçebilmeniz için en fazla 3 dersten ba�ar�s�z olmal�s�n�z. 3′ten fazla dersten ba�ar�s�z olursan�z s�n�fta kal�rs�n�z. Bu üç derse allan dersler dahil de�il. Allatn 6 derse kadar bir üst s�n�fa geçebilirsiniz. Ancak alttan derslerde dahil 6 dan fazla ba�ar�s�z dersiniz varsa s�n�f tekrar� yaparas�n�z.

  S�n�f tekrar� ve ö�renim hakk�n�z nas�l biter?

  Ö�rencilerden;

  a) Do�rudan, y�lsonu ba�ar� puan�yla veya sorumlu olarak s�n�f geçemeyenlerle devams�zl�k nedeniyle ba�ar�s�z say�lanlar s�n�f tekrar eder. S�n�f tekrar� haz�rl�k s�n�f� hariç, orta ö�renim süresince en fazla bir defa yap�l�r. Ö�renim süresi içinde ikinci defa s�n�f tekrar� durumuna dü�en ö�rencilerin ders y�l� sonunda okulla ili�i�i kesilerek Aç�k Ö�retim Lisesine veya Mesleki Aç�k Ö�retim Lisesine kay�tlar� yap�l�r.

  b) Okuldan mezun olamayan on ikinci s�n�f ö�rencilerinden s�n�f tekrar etme hakk� bulunanlar ba�ar�s�z olunan ders say�s�na bak�lmaks�z�n s�n�f tekrar edebilir. Ancak, s�n�f tekrar etmek istemeyen ö�rencilerden s�n�f tekrar� yapm�� olanlar bir, s�n�f tekrar� yapmam�� olanlar ise iki ö�retim y�l� daha ba�ar�s�z olduklar� derslerden sorumluluk s�nav�na girebilir. Bu s�navlar sonunda da ba�ar�s�z olan ö�rencilerin ö�retim y�l� sonunda okulla ili�i�i kesilerek Aç�k Ö�retim Lisesine veya Mesleki Aç�k Ö�retim Lisesine kay�tlar� yap�l�r.

  c) Özürleri nedeniyle; okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puan� alamayan ö�renciler, durumlar�n� belgelendirmeleri kayd�yla, o y�la ait ö�renim haklar�n� kullanmam�� say�l�r. Ö�renim hakk�n�n kullan�lmam�� say�lmas� hâli, ö�renim süresince iki e�itim ve ö�retim y�l�yla s�n�rl�d�r.

  Haz�rl�k s�n�f�nda yeterlilik s�nav� ve 9 uncu s�n�fa geçi� nas�l olacak?

  (1) Haz�rl�k s�n�f�nda s�n�f geçme, birinci yabanc� dil dersiyle Türkçe dersindeki ba�ar� durumlar�na göre tespit edilir. Di�er derslerdeki ba�ar� durumu, ö�rencinin ödüllendirilmesinde dikkate al�n�r. Haz�rl�k s�n�f�nda al�nan puanlar mezuniyet puan�n�n belirlenmesinde dikkate al�nmaz.

  (2) Haz�rl�k s�n�f�nda s�n�f geçmeye esas derslerden ders y�l� sonunda ba�ar�l� olamayan ö�renciler, üçüncü f�kra hükümlerine göre yeterlilik s�nav�na al�n�r. Ba�ar�s�z olanlar bir y�l daha haz�rl�k s�n�f�na devam eder. �kinci y�lda da haz�rl�k s�n�f�nda ba�ar�s�z olan ö�rencilerin okulla ili�kisi kesilerek s�navs�z ö�renci alan di�er ortaö�retim kurumlar�n�n 9 uncu s�n�f�na kay�tlar� bu Yönetmeli�in nakil ve geçi�e ili�kin hükümleri çerçevesinde yap�l�r.

  (3) Haz�rl�k s�n�f�nda ö�renim görmeden ayn� okulun 9 uncu s�n�f�na do�rudan geçmek isteyen ö�rencilerin velileri, yeterlilik s�nav�ndan 5 gün önce okul yönetimine yaz�l� olarak ba�vurur. Ba�vurusu al�nan ö�renciler, birinci yabanc� dil dersiyle Türkçe dersinden ders y�l�n�n ilk haftas� içinde yeterlilik s�nav�na al�n�r. Bu s�navlar, sorumluluk s�navlar�yla ilgili usul ve esaslara göre yap�l�r. Her iki dersten de en az 70 puan alan ö�renciler ba�ar�l� say�larak 9 uncu s�n�fa devam ettirilir. Ba�ar�l� olamayan ö�renciler haz�rl�k s�n�f�na devam eder.

  Yazı kaynağı : www.sorubak.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap