Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kütahya orman bölge müdürlüğü işçi alımı 2022

  1 ziyaretçi

  kütahya orman bölge müdürlüğü işçi alımı 2022 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  OGM i��i al�m� 2022 ba�vuru �artlar�! Orman Genel M�d�rl��� (OGM) personel al�m� ne zaman?

  OGM i��i al�m� 2022 ba�vuru �artlar�! Orman Genel M�d�rl��� (OGM) personel al�m� ne zaman?

  Orman Genel M�d�rl��� 74 daimi i��i al�m� yapaca��n� duyurdu. Yay�mlanan ilanda "M�d�rl���m�z ta�ra te�kilat�nda istihdam edilmek �zere 44 engelli ve 30 eski h�k�ml� stat�s�nde olmak �zere toplamda 74 daimi i��i al�m� yap�lacakt�r." denildi. Peki Orman Genel M�d�rl��� (OGM) personel al�m� ne zaman? OGM i��i al�m� 2022 �artlar� nelerdir? ��te Orman Genel M�d�rl��� (OGM) personel al�m� ba�vurular�yla ilgili detaylar...

  ORMAN GENEL M�D�RL��� (OGM) PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

  OGM i��i al�m� 2022 ile ilgili olarak Orman Genel M�d�rl��� taraf�ndan yap�lan ilan i�in adaylarda aranacak genel ve �zel ba�vuru �artlar� ile di�er bilgilerin ��KUR a��k i� ilanlar�nda belirtilece�i bildirildi.

  Orman Genel M�d�rl��� (OGM) personel al�m� ba�vurular� 24.01.2022 – 28.01.2022 tarihleri aras�nda ��KUR �zerinden al�nacakt�r.

  S�zl� ve Uygulamal� S�nava, i� ilan�nda belirtilecek kadro say�s�n�n 4 (d�rt) kat� kadar aday �a�r�lacak. Bu adaylar noter huzurunda �ekilecek kura sonucuna g�re belirlenecek. Kura yeri ve tarihi ��KUR a��k i� ilan�nda belirtilecek olup ilgili Orman B�lge M�d�rl���n�n internet sitesinden de ayr�ca duyurulacak.

  Ba�vuruda bulunacak adaylar i�in ba�vuru tarihinin ba�lamas� ile birlikte ��KUR �zerinde a��k i� ilanlar� �zerinden yay�mlanmas� ile birlikte ba�vuru ekran� da aktif hale gelecek. Peki Orman Genel M�d�rl��� personel al�m� ba�vurusu nas�l ve nereden yap�l�r? OGM i��i al�m�na ili�kin ba�vuru �artlar� ve detaylar�...

  OGM ���� ALIMI 2022 BA�VURU �ARTLARI NELER?

  ORMAN GENEL M�D�RL��� ���� ALIMI GENEL BA�VURU �ARTLARI

  1.2527 say�l� T�rk Soylu Yabanc�lar�n T�rkiye' de Meslek ve Sanatlar�n� Serbest�e Yapabilmelerine, Kamu, �zel Kurulu� veya ��yerlerinde �al��t�r�labilmelerine �li�kin Kanun h�k�mleri sakl� kalmak kayd�yla T�rk vatanda�� olmak,

  2. Ba�vuru s�resinin son tarihi itibar� ile 18 ya��n� tamamlam�� olmak,

  3.Ba�vuru yapacak adaylar�n, Affa u�ram�� olsa bile Devletin g�venli�ine kar�� su�lar, anayasal d�zene ve bu d�zenin i�leyi�ine kar�� su�lar, mill� savunmaya kar�� su�lar, Devlet s�rlar�na kar�� su�lar ve casusluk, zimmet, irtik�p, r��vet, h�rs�zl�k, doland�r�c�l�k, sahtecilik, g�veni k�t�ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar��t�rma, edimin ifas�na fesat kar��t�rma, su�tan kaynaklanan malvarl��� de�erlerini aklama veya ka�ak��l�k su�lar�ndan mahk�m olmamak,

  4.Kamusal haklar� kullanmaktan yoksun b�rak�lmam�� olmak,

  5.Askerlik ile ili�i�i olmamak (yapm�� olmak, tecilli veya muaf olmak),

  6.Ba�vurunun son g�n� itibar�yla talep edilen ��renim durumu ve �zel �artlara haiz olmak,

  7.Herhangi bir sosyal g�venlik kurumundan emeklilik, ya�l�l�k veya malull�k ayl��� alm�yor olmak,

  8.��KUR A��k �� �lan�nda belirtilen yerle�im biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

  9. Her aday, yaln�zca bir meslek koluna ba�vuru yapabilecektir,

  10. Adaylar�n engellilik durumlar�n� ilgili mevzuat�na g�re yetkili sa�l�k kurulu�lar�ndan al�nan engelliler i�in sa�l�k kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir,

  11.Talep �artlar�n� ta��mad��� sonradan anla��lan adaylar ile s�zl� ve uygulamal� s�nav sonucunda ba�ar�l� olan adaylardan ar�iv ara�t�rmas� sonucu Genel �artlar 3 �nc� maddesinde yer alan su� unsurlar�n� ta��d�klar� anla��lanlar�n ba�vurular�, al�m s�recinin her a�amas�nda idarece sonland�r�labilecektir.

  OGM ENGELL� ���� ALIMINA �L��K�N �ZEL BA�VURU �ARTLARI

  1.A�a��daki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak.

  MEB onayl�;

  *Bilgisayar ��letmenli�i Sertifikas�,

  *Bilgisayar Operat�rl��� Sertifikas�,

  *Bilgisayarl� Muhasebe Sertifikas�,

  *�nsan Kaynaklar� Sertifikas�,

  *Sosyal G�venlik Uzmanl��� Sertifikas�,

  *Halkla �li�kiler Sertifikas�,

  *Personel Bordro ve �zl�k ��leri Sertifikas�,

  *Genel Muhasebe Sertifikas�,

  *�a�r� Merkezi Sertifikas�

  2.En az Lise(Orta��retim) mezunu olmak.

  3.Ba�vuru s�resinin ilk g�n� itibar� ile 40 ya��ndan g�n almam�� olmak.

  OGM ESK� H�K�ML�/TMY DA�M� I��� AL�M� �ZEL BA�VURU �ARTLARI

  1.En az ilk��retim mezunu olmak,

  2.A��r ve Tehlikeli ��lerde �al��mas�na engel olacak bir hastal���n�n bulunmad���, seyahat engeli olmaks�z�n arazi �artlar�nda �al��abilir oldu�una ili�kin Tam Te�ekk�ll� Resmi Sa�l�k Kurumlar�ndan sa�l�k raporu alabilecek durumda olmak, (Bu rapor Koronavir�s tedbirleri kapsam�nda s�zl� ve uygulamal� s�navda ba�ar�l� olan adaylardan istenecektir.)

  3.Ba�vuru s�resinin ilk g�n� itibar� ile 35 ya��ndan g�n almam�� olmak.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Personel İstihdamı İş Başvurularının Alınması

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap