Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  küreselleşme olgusuyla birlikte iş dünyasına hakim olan temel düşünce yapısı

  1 ziyaretçi

  küreselleşme olgusuyla birlikte iş dünyasına hakim olan temel düşünce yapısı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Girişimcilik 1. Sınav Soruları

  4- Küreselleşme olgusuyla birlikte iş dünyasına hakim olan temel düşünce yapısı aşağıdakilerden - Eodev.com

  İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI

  Cevap Anahtarı

  Yazı kaynağı : iskurivmd.blogspot.com

  GİRİŞİMCİLİK DERSİ SINAVLARI İÇİN SORU HAVUZU Dr. Selçuk Kılıç

  GİRİŞİMCİLİK DERSİ SINAVLARI İÇİN SORU HAVUZU Dr. Selçuk Kılıç

  Transkript

  1 GİRİŞİMCİLİK DERSİ SINAVLARI İÇİN SORU HAVUZU Dr. Selçuk Kılıç 1. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilikle bağdaşmaz? A) Yeni işletme kurulması B) Sermayenin tedarik edilmesi C) Yenilikçilik ve yaratıcılık D) Fırsat yaratma E) Eskiye bağlılık * 2. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerinden biridir? A) Risk üstlenmeme B) Tutucu olma C) Problemleri görememe D) Duyarsız olma E) Fırsatları görme * 3. Aşağıdakilerden hangisi girişimci ile ilgili olarak yanlış bir yargıyı ifade eder? A) Girişimciler üretim girdilerini örgütleme yeteneğine sahip kişilerdir B) Girişimciler risk alma konusunda isteklidirler C) Girişimciler kaynakları kontrol etmeye çalışırlar D) Girişimciler para sahibi kişilerdir * E) Girişimciler değer yaratan kişilerdir 4. Girişimciyi, henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretimin girdilerini ve hizmetlerini satın alan ve üreten kişi olarak tanımlayan iktisatçı A) Joseph A. Schumpeter B) Jean Baptise Say C) Richard Cantillon * D) Adam Smith E) David Ricardo 5. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik niteliklerinden biri A) Organizasyon becerisine sahip olma B) Risk alma C) Tetikte olma D) Oyunun kuralını baştan yazma E) İçe dönük olma* 6. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik unsurları arasında yer almaz? A) Kabul görmeme * B) Çaba harcama C) Değer yaratma D) Getiri elde etme E) Topluma katkıda bulunma 7. Aşağıdakilerden hangisi girişimci düşüncenin bileşenlerinden biri A) Yenilikçi ve yaratıcı olma B) Var olanla yetinme * C) Risk alma D) Öncü olma E) Rekabetçi olma 8. Küreselleşme olgusuyla birlikte iş dünyasına hâkim olan temel düşünce yapısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yenilikçi üretim * B) Rekabetçi Pazar C) Geleneksel üretim D) Maliyet etkinliği E) İş gücünde verimlilik 9. Girişimciyi yöneticiden ayıran temel unsur A) Planlama yeteneği B) Organizasyon yeteneği C) Problem çözme yeteneği D) Hayalci bakış açısı * E) Güven duyma isteği 10. Aşağıdakilerden hangisi girişimci düşünce yapısını tetikleyen faktörlerden biri A) Teknolojik gelişmeler B) Tüketim ekonomisi C) Yaşam standartlarındaki gelişmeler D) Eksik rekabet * E) Büyüme 11. Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilik tanımıyla bağdaşmaz? A) Sorumluluk üstlenilmesi B) Yenilik yaratılması C) Farklı yöntemlerin geliştirilmesi D) Var olan vizyonun değiştirilmesi E) Parasal anlamda kişisel kazanç elde edilmesi * 12. Aşağıdakilerden hangisi işletmeler açısından iç girişimciliğin önemini arttıran faktörlerden biri A) Rakiplerin sayısının artması B) Geleneksel işletme yönetim tekniklerinin yetersiz kalması C) Verimliliğin ön plana çıkması D) Emek yoğun üretim yapılması * E) Yetenekli personelin işletmeden ayrılması - 1 -

  2 13. Aşağıdakilerden hangisi girişimci ile iç girişimcinin ortak özelliklerinden biri A) Öncü ve yenilikçi olmaları B) Fırsatların peşinden koşmaları C) Risk almaları D) Kaynaklan etkili ve verimli kullanmaları E) Fon yaratma kapasiteleri * 14. Aşağıdakilerden hangisi girişimci ile iç girişimci arasındaki farklardan biri A) Girişimci geliştirici iken iç girişimci güçlendiricidir. B) Girişimcinin savaşı pazara yönelik iken iç girişimcinin savaşı şirket kültürüne yöneliktir. C) Girişimci risk alırken, iç girişimci herhangi bir risk üstlenmez.* D) Girişimci pazardaki engellerin üstesinden gelmeye çalışırken, iç girişimci daha iyiye yönelik şirket içi engellerin üstesinden gelmeye çalışır. E) Girişimcinin çoğu zaman kaynakları sınırlıdır, kendisi fon yaratmak zorunda kalır. İç girişimci ise var olan fonları kullanır. 15. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel yöneticinin özelliklerinden biri A) Bağımsızlık tutkusu * B) Olaylara kısa dönemli bakması C) Olaylara direkt katılmaması D) Statü sembollerine yoğunlaşmış olması E) Hiyerarşik ilişkiyi benimsemesi 16. Aşağıdakilerden hangisi iç girişimci liderin özelliklerinden biri A) Yönetim seçenekleri yaratabilmesi B) Geçmiş ve bugüne dönük olması * C) Ekip çalışmasına önem vermesi D) İnatçı ve ısrarcı olması E) Tartışma ortamlarını desteklemesi 17. Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilik için gerekli koşullardan biri A) Teknolojide öncü olma B) Başarısızlığı ve hatayı cezalandırmama C) Ekip çalışması yerine bireysel çalışma kültürünü oluşturma * D) Sponsor desteği sağlama E) Ödül sistemi oluşturma 18. Aşağıdakilerden hangisi iç girişimciliğin önündeki engellerden biri A) Standart süreçler uygulamak B) Rekabetçi çalışanları özendirmek * C) Sürekli olarak planlama faaliyetlerinde bulunmak D) Esnek olmamak E) Risk üstlenmemek 19. Yeniliklerin yaratılmasında aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur? A) Ortam ve Vizyon B) Piyasaya uyum C) Etkileşimli öğrenme D) Odak gruplar oluşturma E) Ön yargı * 20. Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilik stratejilerinin oluşturulmasında izlenen aşamalardan biri A) Vizyonun geliştirilmesi B) Yeniliklerin özendirilmesi C) İç girişimciler için uygun ortamın yaratılması D) Takımların oluşturulması E) Bütçeleme * 21. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilikte iş fikrinin ve yaratıcılığın önemini arttıran faktörlerden biri A) Toplumsal Değişim B) Tüketicilerin yeni deneyim arayışı C) Rekabet avantajı sağlamak D) Yasal yükümlülüklerini yerine getirmek * E) Tüketicilere fayda sağlayarak kar elde etmek 22. İşyaratıcılığı ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur? A) Sorun bulma ve sorunu giderme ile ilgilidir. B) Var olan şeylerden bir şeyler elde etmektir. C) Farklılıkların bir araya getirilmesi ile oluşur. D) Bağlantısız görünen şeyleri birbirine bağlayabilmektir E) Yoktan var etmektir. * 23. Aşağıdakilerden hangisinde yaratıcılıkla ilgili olan iki kavram doğru bir şekilde verilmiştir? A) Azlık-Benzerlik B) Çeşitlilik-Ayrıklık C) Farklılık-İlişkilendirmek * D) Seçicilik-Eşsizlik E) Aynılık-Süreklilik 24. Müşteriye değer, girişimciye kâr, topluma fayda sağlayacak, ürün ve hizmete dönüşebilecek fikirlere ne ad verilir? A) Yaratıcılık B) İş fikri * C) İnovasyon D) Yenilik E) Girişimcilik 25. Yaratıcılıkta sorunun bulunması, tanımlanması ve sorunun çözümüne yönelik malzemelerin hazırlanması hangi aşamada gerçekleşir? A) Hazırlık * B) Kuluçka C) Yaratıcılıkların çıkması D) Fikirlerin değerlendirilmesi ve seçimi E) Hiçbiri -2-

  3 26. Firmada çalışanlarına günlük çalışma saatlerinin belirli bir dilimini serbest yaratıcılık çalışması sayılabilecek projelerde çalışmasına imkân verilmesi yaratıcılığı arttıran faktörlerden hangisidir? A) Bellek B) Ortak alanlar C) Yaratıcılık molaları * D) Eğitimler E) Teknolojik ve akademik değişimler 27. Akışkan, yaratıcı, doğrusal olmayan özelliklere sahip sağ beyin yaratıcılığın hangi aşamasında devrededir? A) Hazırlık B) Kuluçka C) Yaratıcılıkların çıkması * D) Fikirlerin değerlendirilmesi ve seçimi E) Hiçbiri 28. Aşağıdakilerden hangisi fikirlerin değerlendirilmesi ve seçilmesi aşamasında kullanılan tekniklerden biri A) Matris şeklinde puan tablosu B) Değer haritacılığı C) Jüri yargılaması D) SWOT analizi * E) Yaratıcılık puan tablosu 29. Yaratıcılıkta motivasyon kaç farklı şekilde gerçekleştirilebilir? A) 1 B) 2 * C) 3 D) 4 E) Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığı arttıran faktörlerden biri A) Bireysel faktörler * B) Ağlar C) Bellek D) Yaratıcılık Molaları E) Çevre ve Çeşitli Ortamlar 31. İnovasyon kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kalıcı başarı sağlanabilmesi için inovasyon sürdürülebilir olmalıdır. B) İnovasyon tüketicilerin ihtiyaçlarını gideren, sorunlarını çözen bir kavramdır. C) İnovasyon için yaratıcılık gerekmez. * D) İnovasyon merak ve sezgi ile başlar. E) İnovasyon keşif, icat ve Ar-Ge yi barındırır. 32. İnovasyonun gerçekleştirilebilmesi için aşağıdakilerden hangi özelliğe gereksinim yoktur? A) Özgün olmalı B) Tanımlanabilen bir değeri olmalı C) Ticari hale getirilebilmeli D) Farklı olmalı (benzeri olmamalı) E) Taklit ederek ortaya çıkmış olmalı * 33. Aşağıdakilerden hangisi inovasyonun zorluklarından biri A) İyi bir fikir bulmak B) Hata yapmak * C) Maliyet hesaplamak D) Doğru zamanlama yapmak E) Müşteriyi yakalamak 34. İnovasyon hakkında doğru bilinen yanlışlardan biri A) İnovasyon ile Ar-Ge aynı şeydir. B) İnovasyon sadece toplumsal ve ekonomik fayda üretir. C) İnovasyon uzun zaman gerektirir. * D) İnovasyonun tek hedefi kardır. E) İnovasyonu sadece büyük işletmeler yapabilir. 35. Aşağıdakilerden hangisi inovasyon ve ARGE arasındaki farkı doğru olarak açıklayan ifadedir? A) AR-GE inovasyonun bir parçası olarak değerlendirilmez. B) AR-GE nin bulduğu her yenilik inovasyona çevrilir. C) Her inovasyonda mutlaka AR-GE yoktur. D) İnovasyon işletmedeki herkesi kapsar herkesi dâhil eder AR-GE sadece departmandakileri ilgilendirir.* E) AR-GE inovasyonu da kapsayan bir süreçtir. 36. İnovasyon süreçlerinin doğru sıralandığı seçenek hangisidir? A) Fikirleri yönetmek- fikir toplamak- başarı potansiyeli olan fikirleri seçmek-uygulamak B) Fikir toplamak- fikirleri yönetmek- başarı potansiyeli olan fikirleri seçmek-uygulamak * C) Başarı potansiyeli olan fikirleri seçmekuygulamak- fikirleri yönetmek- fikir toplamak D) Fikir toplamak- uygulamak- başarı potansiyeli olan fikirleri seçmek- fikirleri yönetmek E) e. Fikir toplamak- başarı potansiyeli olan fikirleri seçmek- fikirleri yönetmek- uygulamak 37. Fikir yaratıcılığında aşağıdaki kaynaklardan hangisi kullanılabilir? A) İç kaynak * B) Açık kaynak C) Çoğul kaynak D) Öz kaynak E) Bireylerarası kaynak -3-

  4 38. Aşağıdakilerden hangisi potansiyel iş fikirlerinin seçilmesinde değerlendirilmesi gereken ölçütlerden biri A) İş fikrinin özgün olması B) İş fikrinin uzun ve kısa dönemli getirileri C) İş fikrinin stratejik alanı ile uyumu D) İş fikri ihtiyaçları gidermesi E) İş fikrinin açık olması* 39. Aşağıdakilerden hangisi bir inovasyon çeşididir? A) Basit inovasyon B) Kalıcı inovasyon C) Radikal inovasyon * D) Sabit inovasyon E) Düz inovasyon 40. İnovasyon yönetim süreci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Eğitimle inovasyon gerçekleştirilemez B) Her inovasyon için aynı süreçlerden yararlanılabilir. C) Örgüt içinde yaratılan fikirlerin paylaşılması hatalıdır. D) İnovasyon sıklıkla ölçülmelidir. * E) İnovasyonda süreklilik sağlanmasına gerek yoktur. 41. İş planı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İş planı, kurulması düşünülen ya da var olan bir işletmenin detaylarını içeren yazılı bir belgedir. B) İş planı işletmenin geleceğini değil, şu anki mevcut durumunu gösterir. * C) İş planında, işletmenin tüm unsurlarının tanımlanması gerekmektedir. D) İş planı kurulması düşünülen işletmenin sahip olacağı vizyonun kâğıda dökülmesidir. E) İş planı girişimcinin yatırım sürecine geçmesine yardımcı olan bir araçtır. 42. Yeni kurulması düşünülen bir işletmeye ait iş planı aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmalıdır? A) Risk sermayedarı B) Melek yatırımcılar C) Girişimciler * D) Mali danışmanlar E) Hukuki danışmanlar 43. Aşağıdakilerden hangisi iş planının kullanım amaçlarından biri A) İletişim B) Planlama C) Yönetim D) Geleceği tahmin E) Geçmişi analiz * 44. Aşağıdakilerden hangisi iş planının girişimciye sağladığı faydalardan biri A) Girişimcinin işletmeyi eleştirel ve objektif bir bakış açısıyla görmesini sağlaması B) Fon sağlayıcılara ve yatırımcılara pazar potansiyeli hakkında bilgiler vermesiyle birlikte pazar payının nasıl korunacağını planlaması * C) Girişimcinin işletmenin başarısı için yapacağı varsayımları dikkatli bir şekilde oluşturmasında yardımcı olması D) Amaçların değerlendirilebilmesi için tahminlerin ve gerçek sonuçların karşılaştırılması konusunda da ölçütler oluşturması E) Tamamlanmış bir iş planının, girişimciye çalışma rehberi olma görevi yapması. 45. Aşağıdakilerden hangisi iş planının fon sağlayıcılara sağladığı faydalardan biri A) Fon sağlayıcılara ve yatırımcılara pazar potansiyeli hakkında bilgiler vermesiyle birlikte pazar payının nasıl korunacağını planlaması B) Detaylı finansal tablolar aracılığıyla, işletmenin ihtiyacı olan borç çeşidi ve miktarı ile öz sermaye bileşimini göstermesi C) Girişimcinin işletmenin başarısı için yapacağı varsayımları dikkatli bir şekilde oluşturmasında yardımcı olması* D) İşletmenin bütünü hakkında detaylı bilgiler sağlayarak fon sağlayıcılara ve yatırımcılara finansal değerlendirme konusunda gerekli bilgileri vermesi E) İş planını okuyacak fon sağlayıcıların ve yatırımcıların, girişimcilik geçmişi olmayan bireylerin, planlama ve yönetim yeteneği konusunda fikir sahibi olması 46. Aşağıdakilerden hangisi iş planının hazırlanmasında yapılan hatalardan biridir? A) Başka bir iş planının varsayımlarının kullanılması* B) Planının kısa tutulması C) Planın tüm riskleri yansıtması D) Planın gelecekle uyumlaştırılması E) Planın abartmalara yer vermemesi 47. İş planının etkin bir şekilde sunulması için en önemli faktör A) Kısa tutulması B) Bütün haline getirilmesi * C) Çeşitlendirilmesi D) Hedef pazarı göstermesi E) Gelecekle uyumlaştırılması -4-

  5 48. Risk sermayedarlarının iş planını değerlendirmede üzerinde önemle durdukları konu A) İşletmenin içerisinde bulunduğu endüstrinin özellikleri B) Sermaye yapısı C) Girişimcinin kalitesi * D) Girişimin kendine özgü özelliği E) İş planının uzunluğu 49. Aşağıdakilerden hangisi iş planının hazırlanmasında yapılan hatalardan biri A) Gerçekçi olmayan hedeflerin plana konulması B) Olası engellerin tahmin edilememesi C) Kararlılık ya da taahhüt eksikliği D) Pazar bölümlendirmesinin yapılmaması E) Planın güncel tutulması * 50. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama planında yer alması gereken bilgilerden biri A) Potansiyel müşteriler B) Rakiplerin durumu C) Maliyetlerin yapısı * D) Fiyatlama politikası E) Reklam stratejisi 51. Bir işletmenin finansman ihtiyacının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır? A) Özkaynaklarının toplamı B) Kısa ve uzun süreli borçlar toplamı C) Borçların vade yapısı D) Dönen varlıklar toplamı E) Dönen ve duran varlıklar toplamı * 52. Girişimci için en zor olan işletme gelişim aşaması A) Başlangıç aşaması * B) Büyüme aşaması C) Olgunluk aşaması D) Gerileme aşaması E) Düşüş aşaması 53. Aşağıdakilerden hangisi başlangıç aşamasında girişimcinin yaralanabileceği finansman kaynaklarından biri A) Kişisel kaynaklar B) Ticaret bankaları C) Yatırım bankaları * D) Satıcı kredileri E) Arkadaş ve akrabalar 54. İşletme açısından yeniliklerin çoğaldığı, rekabetin ortaya çıktığı ve kârların yükselmeye başladığı işletme gelişim aşaması A) Başlangıç B) Büyüme * C) Olgunluk D) Gerileme E) Düşüş 55. Aşağıdakilerden hangisi finansal planlama sürecinin önemini artıran faktörlerden biri A) Hedef ve amaçların ortaya konulması B) Üstlenilecek risklerin belirlenmesi C) İhtiyaç duyulan fonların tahmin edilmesi D) Nakit giriş ve çıkışlarını belirlenmesi E) Geçmiş dönem sonuçlarının değerlendirilmesi * 56. Aşağıdakilerden hangisi finansal risklerin en aza indirilmesine yönelik stratejilerden biri A) Borçlardaki vadeyi kısaltmak * B) Sabit faiz oranı üzerinden borçlanmak C) Döviz kuru risklerinden korunmak D) Yeni kredi olanakları yaratmak E) Borç/özsermaye oranını 1 in altına düşürmek 57. Aşağıdakilerden hangisi aile ve arkadaşlardan sağlanan fonların yaratacağı sakıncalardan biri A) Yönetime karışma B) Sahiplenme duygusu C) Çalışanlara karışma D) Faaliyetleri yönlendirme E) Faaliyeti sona erdirme * 58. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilere destek veren kurumlardan biri A) Türkiye Halk Bankası B) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Başkanlığı C) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası * D) Kredi Garanti Fonu E) İl Özel İdareleri 59. Aşağıdakilerden hangisi TTGV nin desteklediği projelerden biri A) Çevre Projeleri B) İş Geliştirme Merkezi Desteği * C) Ticarileştirme Projeleri Desteği D) Başlangıç Sermayesi Destekleri E) Risk Paylaşım Desteği 60. Aşağıdakilerden hangisi KOSGEB Ar-Ge destekleri kapsamında proje bazında verilen hizmet ve desteklerden biri A) Laboratuvar/ Atölye Hizmetleri Desteği B) Tanıtım Desteği C) Fuar Hizmetleri Desteği D) Yayın Temin Desteği E) Hammadde Alımı Desteği* 61. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilikle ilgili çevreyi öne çıkaran yaklaşımlar içerisinde girişimcilerin ortaya çıkmasında etkilidir? A) Nüfus politikaları B) Tarım politikaları C) Piyasa mekanizmaları ve devlet politikaları * D) Sağlık politikaları E) Strateji politikaları -5-

  6 62. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin makroekonomik koşulları içerisinde yer alır? A) GSMH * B) Nüfus C) Eğitim D) Okur-Yazarlık E) İnkübatörler 63. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin para politikaları içerisinde yer alır? A) Teknoparklar B) GSMH C) Eğitim D) Kur politikası * E) Sağlık 64. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin vergi yapıları içerisinde yer alır? A) Nüfus politikası B) Teknoloji politikası C) Kur politikası D) Faiz oranları E) Tabi olunacak vergiler * Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin sosyal ve kültürel yapıları içerisinde değerlendirilebilir? A) Yüksek gelir B) Sabit kur C) Yüksek teknoloji D) Toplumsal küçümsemenin olmayışı * E) Vergiler 66. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerdeki finansal koşullar açısından önemli uygulamalar arasında yer alır? A) Risk sermayesi * B) Düşük vergiler C) Düşük kur D) Pazara giriş serbestisi E) Fırsat eşitliği 67. Aşağıdakilerden hangisi girişimciler açısından finansman kaynakları içerisinde yer almaz? A) Aile bireyleri B) Sabit kur * C) Bankalar D) Tanıdıklar E) Sermaye piyasaları 68. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin finansman kaynakları arasında yer alan dış kaynaklardan A) Ticari bankalar B) Krediler C) Öz kaynaklar * D) Melek sermaye E) Risk sermayesi 69. Fikri mülkiyet haklarıyla ilgili yasal düzenlemeler aşağıdakilerden hangisi içerisinde yer alır? A) Finansal koşullar B) Para politikası C) Kur politikası D) Eğitim E) Ticari ve hukuki altyapı * 70. Teknoparklar aşağıdaki başlıklardan hangisi altında değerlendirilebilir? A) Ticari ve hukuki altyapı B) Fiziksel altyapıya erişim* C) Finansal koşullar D) Eğitim E) Para politikası 71. Aşağıdakilerden düşünürlerden hangisine göre girişimci belirsizlikle ilgili riski üstlenen kişidir? A) Weber B) Schumpeter C) Kaynes D) Cantillon * E) Mill 72. Aşağıdaki görüşlerden hangisi dışında girişimciyi ekonomi kitaplarında basit bir unsur olma dışında görmek zordur? A) Schumpeterci görüşler * B) Keynesyen görüşler C) Fizyokrat görüş D) Teorik görüş E) Klasik görüş 73. Aşağıdakilerden düşünürlerden hangisine göre girişimci piyasa verilerinde meydana gelen değişmelere göre eylemde bulunan kişidir? A) Keynes B) Cantillon C) Mill D) Misses * E) Weber 74. Aşağıdakilerden düşünürlerden hangisi uyanık olmayı piyasa verisini nerde bulacağı konusunda gözü açık olma seklinde tanımlar? A) Misses B) Weber C) Cantillon D) Mill E) Kirzner * 75. Toplumda girişimcilik ruhunun geliştirilmesi ve girişimciliğin desteklenmesi ülkenin refah düzeyini nasıl etkiler? A) Etkilemez B) Düşürür C) Dalgalanmaya neden olur D) Artırır * E) Bozar -6-

  7 76. Aşağıdakilerden düşünürlerden hangisinin görüşleri günümüzün girişimcilik çalışmalarının çıkış noktasıdır? A) Keynes B) Misses C) Weber D) Cantillon E) Schumpeter * 77. Neoklasik kuram, teknoloji ve yenilik konularında yetersiz kalarak 1980 lerden sonra üstünlüğü hangi yaklaşıma bırakmıştır? A) Keynesyen B) Klasik C) Schumpeterci/Evrimci * D) Fizyokrasi E) Kapitalizm 78. Aşağıdakilerden hangisi Schumpeter in çalışmalarından yola çıkarak teknolojik yeniliği ekonomik gelişimin motoru olarak değerlendirir? A) Evrimci yaklaşım * B) Fizyokrat yaklaşım C) Klasik yaklaşım D) Kapitalist yaklaşım E) Paracı yaklaşım 79. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi işletmelerin üretimleri için kaynaklara kolayca ulaşabilmelerine neden olmuştur? A) Finansal koşullar B) Para politikası C) Kur politikası D) İletişim teknolojileri * E) Ticari ve hukuki altyapı 80. Aşağıdakilerden hangisi köklü değer sistemleri yaratan yerel bir kalkınma sürecidir? A) Ticari değişim B) Fiziksel dönüşüm C) Kümelenme * D) Parasal artış E) Rekabet artışı 81. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin iş kurma sürecinde karşılarına çıkan faktörlerden sürükleyici faktörler arasında yer alır? A) İşsizlik B) Bağımsız olma * C) Yönetimle anlaşamama D) Başka alternatiflerin olmaması E) İşletmeye uyum sağlayamamak 82. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin iş kurma sürecinde karşılarına çıkan faktörlerden zorlayıcı faktörler arasında yer alır? A) İşsizlik * B) Bağımsız olma C) Başarma D) Tanınma E) Kişisel gelişim ve kişisel zenginlik isteği 83. Aşağıdakilerden hangisi iş kurma sürecinde temel olarak yapılabilirlik raporunda alınan kararların uygulama planının hazırlandığı aşamadır? A) İş Planı * B) İş geliştirme C) Yapılabilirlik araştırması D) Ön değerlendirme E) İş kurma düşüncesi 84. Aşağıdakilerden hangisi iş kurma sürecinde iş fikrinin hayata geçirilmesini engelleyecek bir faktör olup olmadığının anlaşıldığı aşamadır? A) İş kurma düşüncesi B) Yapılabilirlik araştırması C) Ön değerlendirme * D) İş geliştirme E) İş Planı 85. Aşağıdakilerden hangisi iş planının iç kullanım faydalarından A) İşletme içi görev dağılımının tam olarak yapılmasını sağlar B) Müşteri kitlesi, talep ve özelliklerinin bilinmesini mümkün kılar C) Üretimde verimliliğin sağlar D) Gerçekçi bir bütçe sistemine sahip olunması E) İletişim sağlaması * 86. Aşağıdakilerden hangisi iş planının ilgi uyandırması ve planın tümünü okumak için istek yaratması gereken bölümüdür? A) Pazarlama planı B) Giriş/Yönetici Özeti * C) Yönetim planı D) Üretim planı E) Ekler 87. Aşağıdakilerden hangisi iş planının pazarın boyutuyla ilgili bilgi içeren bölümüdür? A) Üretim planı B) Ekler C) Talep yapısı ve piyasa araştırması * D) Pazarlama planı E) Giriş/Yönetici Özeti 88. Aşağıdakilerden hangisi iş planının ürünün dağıtımıyla ilgili bilgi içeren bölümüdür? A) Pazarlama planı B) Üretim planı * C) Talep yapısı ve piyasa araştırması D) Ekler E) Giriş/Yönetici Özeti 89. Aşağıdakilerden hangisi iş planının bölümlerinden biri A) Giriş/Yönetici Özeti B) Talep yapısı ve piyasa araştırması C) Üretim planı D) Pazarlama planı E) Fizibilite Raporu * -7-

  8 90. Ayrıntılı bir iş planı genel olarak kaç bölümden oluşur? A) 5 B) 10 * C) 3 D) 15 E) Çevresel faktörlerin değerlendirilmesinde kullanılan PEST analizi göz önüne alındığı zaman Google gibi teknoloji işletmelerinin Çin Halk Cumhuriyeti nde faaliyet göstermesini engelleyen faktör aşağıdaki faktörlerden hangisinin kapsamında değerlendirilir? A) Politik faktörler * B) Ekonomik faktörler C) Sosyal faktörler D) Teknolojik faktörler E) Kültürel faktörler 92. Aşağıdakilerden hangisi PEST analizinde kullanılan politik faktörlerin içerisinde yer alan değişkenlerden biri A) Demografik faktörler B) Ülke rejimi C) Bürokratik yapı * D) Siyasi istikrar E) İç savaş 93. Aşağıdakilerden hangisi sektör analizi kapsamında bir sektörün kârlılığını etkileyen sektördeki mevcut girişimciler arasındaki rekabeti belirleyen faktörlerden biri A) Ürün veya hizmetlerin farklılaşmaması B) Girişimcilerin ya da denk girişimcilerin sayısının çok olması C) Tedarikçilerin ürünleri hakkında tam bilgi sahibi olunması * D) Endüstrinin yavaş büyümesi E) Sabit maliyetlerin veya depolama maliyetlerinin fazla olması 94. Bir sektörün kârlılığını etkileyen faktörleri göz önüne aldığımızda su ambalajlanmasında cam şişelerin yerine plastik şişelerin kullanılması aşağıdaki faktörlerden hangisine örnek oluşturmaktadır? A) İkame mal veya hizmetlerin tehdidi * B) Alıcıların pazarlık gücü C) Tedarikçilerin pazarlık gücü D) Mevcut rakipler arasındaki rekabet E) Potansiyel rakiplerin tehdidi 95. Aşağıdakilerden hangisi çevresel faktörleri daha iyi anlamamızı sağlayan yöntemler arasında yer alan işletme ile çevre ilişkisinde işletmemizin içsel olarak güçlü ve zayıf yönleri ile dışsal faktörlerden kaynaklanan fırsatlar ve tehditleri belirleyen analizi göstermektedir? A) PEST analizi B) SWOT analizi * C) Sektör Analizi D) Talep tahmini E) Müşteri farklılaştırması 96. İş planının hazırlanması sürecinde ihtiyaç duyulan piyasa kavramlarını göz önüne aldığınızda aşağıdakilerden hangisi girilmiş bir piyasadaki tüketicilerin sayısının, hazır piyasadaki tüketicilerin sayısına oranlanması ile bulunan oranı göstermektedir? A) Müşteri oranı B) Firma oranı C) Girdi Payı D) Piyasa payı* E) Kar oranı 97. Bir piyasa araştırmasının eksiksiz bilgi sağlaması için gereken faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Kesin olmalı B) Ekonomik olmalı * C) Kullanışlı olmalı D) Zamanlaması doğru olmalı E) Anlaşılabilir olmalı 98. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin piyasa bölümlemesi stratejisinin kriterlerinden biri A) Coğrafi B) Demografik C) Psikografik D) Davranışsal E) Biyolojik * 99. Aşağıdaki fiyatlandırma stratejilerinden hangisi piyasa talebinin eksiksiz ve doğru olarak araştırılması temeline dayanır? A) Maliyete dayalı fiyatlandırma B) Talebe Dayalı Fiyatlandırma * C) Rekabete dayalı fiyatlandırma D) Verimliliğe dayalı fiyatlandırma E) Konumlandırmaya dayalı fiyatlandırma -8-

  9 100. Aşağıda yer alan fiyatlandırma yöntemlerinden hangisinin temelinde Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi gibi örneklerle gösterebileceğimiz yasal düzenlemeler yer almaktadır? A) Maliyete dayalı fiyatlandırma B) Talebe Dayalı Fiyatlandırma C) Rekabete dayalı fiyatlandırma D) Verimliliğe dayalı fiyatlandırma E) Çevresel faktörlere dayalı fiyatlandırma* 101. Bir işletmenin pazarlama amaçlarının ve bu amaçlara ulaşmak için yapmayı planladığı faaliyetlerin adım adım belirlendiği yazılı doküman A) Aylık plan B) Yönetim planı C) Pazarlama planı * D) Finans planı E) Fırsat analizi planı 102. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama planının taşıması gereken özelliklerden A) Rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerinin analiz edilmesi* B) Esnek olması C) Performans ölçümlerini içermesi D) Gerçek bilgilere dayanması E) Kısa ve basit olması 103. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama planının adımlarından A) Durum analizi B) Uygulama ve kontrol C) Fırsat ve tehditlerin belirlenmesi D) Planın basit ve anlaşılır biçimde hazırlanması * E) Pazarlama strateji ve taktiklerinin belirlenmesi 104. Aşağıdakilerden hangisi makro çevreyi oluşturan değişkenlerden A) Demografik çevre B) Yasal çevre C) Sosyal ve kültürel çevre D) Siyasi ve hukuki çevre E) Stratejik çevre * 105. Pazarın ülke, bölge, şehir ve yöre gibi coğrafi alanlar esas alınarak bölümlere ayrılması aşağıdaki pazar bölümlendirme yöntemlerinden hangisidir? A) Demografik bölümlendirme B) Davranışsal bölümlendirme C) Taktiksel bölümlendirme D) Coğrafik bölümlendirme * E) Stratejik bölümlendirme 106. İşletmenin gelecekte planlanan eylemleri ile ulaşmak istediği sonuçlar aşağıdakilerden hangisidir? A) Amaç * B) Strateji C) Taktik D) Pazar E) Fırsat 107. İşletmenin rakiplerine göre en düşük üretim ve dağıtım maliyetlerine ulaşmak için çabaladığı strateji seçeneği A) Niş pazar stratejisi B) Maliyet liderliği stratejisi * C) Farklılaştırma stratejisi D) Odaklaşma stratejisi E) İzleyenlerin stratejisi 108. Bir mal ya da hizmetin pazardaki değeri A) Ürün B) Marka C) Fiyat * D) Dağıtım E) Tutundurma 109. Ürünün aracılar olmaksızın üretici tarafından tüketicilere sunulması ve satılması A) Yoğun dağıtım B) Seçici dağıtım C) Özellikli dağıtım D) Dolaylı dağıtım E) Doğrudan dağıtım * 110. Satışları doğrudan artırmaya yönelik kısa zaman dilimi içerisinde yürütülen çalışmalar A) Reklam B) Satış tutundurma * C) Halka ilişkiler D) Kişisel satış E) Dağıtım 111. Aşağıdakilerden hangisi üretim sistemi girdilerinden biri A) Hammadde B) Bilgi C) Müşteri * D) Sermaye E) Girişimcilik 112. Aşağıdaki üretim tiplerinin hangisinde tek eşsiz bir ürün müşteri isteklerine göre üretilmektedir? A) Proje tipi üretim * B) Sürekli üretim C) Montaj tipi üretim D) Akış tipi üretim E) Kütle üretim -9-

  10 113. Aşağıdakilerden hangisi üretim planının kapsamına girmemektedir? A) Üretim hızlarının belirlenmesi B) Üretim önceliklerinin belirlenmesi C) Üretilecek ürün miktarının belirlenmesi D) Üretilecek ürünün belirlenmesi E) Üretilecek ürün fiyatının belirlenmesi * 114. Aşağıdakilerden hangisi süreç akış şeması ile belirlenmektedir? A) Çıktıların gideceği depo B) Girdilerin işlem sıraları * C) Ürün parçalarının listesi D) Makinelerin yerleşimi E) Makinelerin kapasite listesi 115. Aşağıdakilerden hangisi üretim planlama faaliyetlerinden biri A) Üretim planının kapsayacağı dönemin belirlenmesi B) Stok düzeylerinin belirlenmesi C) Talep tahminlerinin yapılması D) Kesin siparişlerin belirlenmesi E) Tedarikçi seçiminin yapılması * 116. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir planlama dönemi içinde satılacak ya da üretilecek tüm malzemelerin ne zaman ve ne miktarda tedarik edileceğinin gösterilmesidir? A) Kapasite planlaması B) Malzeme gereksinim planlaması C) Kapasite gereksinim planlaması D) Ana üretim çizelgelemesi * E) Ana üretim planlaması 117. Ana üretim çizelgelemenin çıktıları aşağıdakilerden hangisi için girdi niteliğindedir? A) Kapasite gereksinim planlaması B) Stok kontrol C) Malzeme gereksinim planlaması * D) Kapasite planlaması E) Ana üretim planlaması 118. Aşağıdakilerden hangisi malzeme gereksinim planlamasının amaçlarından biri A) Stok düzeyini düşük tutmak B) Çalışanların doğru işlere atanmasını sağlamak * C) İş akışının düzenine katkıda bulunmak D) Teslimatlara yardımcı olmak E) Üretimin aksamasını en aza indirmek 119. Kısa dönemli bir planlama aralığında malzeme planının uygulanabilmesi için gerekli işgücü ve makine-donanım aşağıdakilerden hangisi belirler? A) Kapasite gereksinim planlaması * B) Kaynak gereksinim planlaması C) Kaba kesim kaynak planlaması D) Stok kontrol E) Malzeme gereksinim planlaması 120. Aşağıda verilen kararlardan hangisinin geriye dönüşü en zordur? A) Tedarikçi seçimi B) Makine seçimi C) Çalışan seçimi D) Kuruluş yeri seçimi * E) Ham madde seçimi 121. Yönetim planı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Organizasyon yapısının nasıl oluşturulacağına ilişkindir. B) Ürün ve hizmetlerin nasıl oluşturulacağına ilişkindir. * C) İşletmenin hukuki yapısının planda belirtilmesi gerekir. D) Yetki ve sorumluluk ilişkilerinin planda belirtilmesi gerekir. E) İyi yazılmış bir yönetim planı, girişimcinin örgütsel etkililiği etkileyen faktörleri anladığının kanıtıdır Aşağıdakilerden hangisi yönetim planını hazırlamak için gerekli olan bilgilerden biri A) İşletmenin kuruluş yeri * B) İşletmenin hukuki yapısı C) İşletmenin organizasyon yapısı D) İşletmedeki pozisyonların sahip olması gereken beceriler E) İş performansının ölçüldüğü ve değerlendirildiği standartlar 123. Aşağıdakilerden hangisi kolektif ortaklar gibi sınırsız bir biçimde tüm mallarından sorumlu olan ortaklara verilen addır? A) Komandite * B) Komanditer C) Tacir D) Anonim ortaklık E) Adi Komandit ortaklık 124. Aşağıdakilerden hangisi sermaye ortaklığıdır? A) Kolektif ortaklıklar B) Komandit ortaklıklar C) Limited ortaklık * D) Adi ortaklık E) Kişi ortaklığı 125. Aşağıdakilerden hangisi yönetim planını hazırlama temel adımlarından biri A) Yönetim planı özeti B) Durumsal inceleme C) İşletmenin hukuki yapısı D) Dış çevreyi değerlendirme E) Yönetim felsefesi * -10-

  11 126. Aşağıdakilerden hangisi organizasyon yapısı içinde ele alınması gereken temel ilkelerden biri A) İşbölümü B) Matris yapı * C) Denetim alanı D) Bölümlendirme E) Yetki 127. Aşağıdakilerden hangisi işlerin ve görevlerin niteliklerine göre bir araya getirildiği bölümlendirmedir? A) Ürün temeline göre B) Coğrafi temele göre C) Fonksiyonlara göre * D) Zaman temeline göre E) Müşteri temeline göre 128. Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin yönetebileceği çalışan sayısını ifade eder? A) Denetim alanı * B) Esneklik C) Yetki-sorumluluk dengesi D) Bölümlendirme E) Uzmanlaşma 129. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin organizasyon yapısına yönelik karar vereceği zaman cevaplaması gereken sorulardan biridir? A) İş performansı nasıl değerlendirilecektir? B) Yönetici olmayan çalışanlar hangi malzeme ve ekipmanları kullanmalıdırlar? C) Nitelikli personel nasıl işe alınacaktır? D) Çevresel değişikliklere karşı çalışanlar nasıl korunacaktır? E) Mevcut alt düzey çalışanlarından kaçı her yönetici tarafından etkili bir şekilde denetlenebilir? * 130. Aşağıdakilerden hangisi bir yönetim planında gelecekte doldurulması gereken ana pozisyonların tanımlanmasına ilişkin A) Her pozisyonun görevleri, sorumlulukları ve otoritesinin derecesi B) Her ikramiye ve terfi fırsatları ile ilgili açıklama * C) Her pozisyonun yetki ve sorumluluklarının organizasyon yapısı ile uyumu D) İş unvanı itibariyle her pozisyon E) Nitelikli çalışanların işletmeye gelmesini sağlama yöntemleri 131. Aşağıdakilerden hangisi bankalar veya borç verecek herhangi bir kuruluşun iş planında cevabını aradığı sorulardan A) Borcunuzu geri ödeyecek misiniz? * B) Parayı ne için istiyorsunuz? C) Ne kadar borç almak istiyorsunuz? D) Faizi ödeyebilecek güçte misiniz? E) Eğer istenirse, ne gibi teminatlar sağlanabilir? 132. Aşağıdakilerden hangisi bir risk sermayedarına gelen iş planlarının yatırımla sonuçlanma yüzdesidir? A) %1 B) %2 * C) %10 D) %20 E) % Aşağıdakilerden hangisi bir risk sermayedarına gelen iş planlarının kısa bir incelemeden sonra reddedilme yüzdesidir? A) %10 B) %20 C) %60 * D) %80 E) % Aşağıdakilerden hangisi risk sermayedarları ve melek yatırımcıların yatırımdan çıkma zaman aralığıdır? A) 1-2 yıl B) 2-4 yıl C) 3-5 yıl D) 3-7 yıl * E) 8-10 yıl 135. Finansal tahminlerin başında tahmini satış bütçesi yapılırken ilk yıl için aşağıdaki hangi periyotlarla satış tahmini yapılır? A) Haftalık B) Üç aylık C) Altı aylık D) Yıllık E) Aylık * 136. Tahmini harcama ve maliyetler bütçelenirken işletmenin incelediği harcamalar aşağıdakilerden hangisidir? A) Başlangıç ve faaliyet harcamaları * B) Başlangıç ve bitiş harcamaları C) Kısa vadeli ve uzun vadeli harcamalar D) Faaliyet ve hammadde harcamaları E) Sabit ve değişken harcamalar 137. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet harcamaları kalemlerinden birisi A) Maaş ve ücretler B) İzinler ve lisanslar * C) Kiralar D) İpotekli borçlar E) Finansal kiralamalar 138. Aşağıdakilerden hangisi bir gelir tablosunda tipik olarak yer alması beklenen ana kalemlerden birisi A) Gelirler B) Masraflar C) Borçlar * D) Ödenecek Gelir Vergisi E) Net kar -11-

  12 139. Aşağıdakilerden hangisi nakit akışlarını doğrudan etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörlerden birisi A) Hammadde teminindeki gecikmeler B) Kusurlu hammadde C) Kusurlu mamul D) Tedarikçilerin fiyat düşürmeleri * E) Tedarikçilerin vade kısaltmaları 140. Toplam sabit giderler 5000, birim değişken gider 25 ve satış fiyatı 50 olan üründe başabaş üretim miktarı A) 500 B) 450 C) 400 D) 300 E) 200 * 141. Risk tanımı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Gerçekleşmiş olayları kapsar B) Gerçekleşen zarara kaynak ayrılmasıdır C) Her zaman olur D) Geçmişle ilgilidir E) Gerçekleşme ihtimaline dayanır * 142. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Sermaye Basel II Uzlaşısı na göre sayısal olarak ölçülebilen bir risk türüdür? A) Kredi Riski * B) İtibar Riski C) Yasal Risk D) Ülke Riski E) Aktif-Pasif Riski 143. Ev satarken alacağımız miktarın bir kısmını döviz cinsinden daha sonra alacaksak aşağıdakilerden hangi risk ya da riskleri almış oluruz? A) Kredi Riski B) Operasyon Riski C) Kur ve Kredi Riski * D) İtibar Riski E) Kredi ve Operasyon Riski 144. Aşağıdakilerden hangisi risk analiz yöntemlerinden biridir? A) Kredi B) Piyasa C) Operasyon D) SWOT * E) Kurumsal 145. Aynı risk çeşidi olduğu varsayımı altında aşağıdaki alternatiflerden hangisi diğerine göre tercih edilir? A) Karşılaşma sıklığı düşük, kayıp miktarı düşük * B) Karşılaşma sıklığı yüksek, kayıp miktarı düşük C) Karşılaşma sıklığı düşük, kayıp miktarı yüksek D) Karşılaşma sıklığı yüksek, kayıp miktarı yüksek E) Karşılaşma sıklığı bilinmiyor, kayıp miktarı yüksek 146. Simülasyon analizi aşağıdaki hangi iki analizin birleşmesinden oluşur? A) SWOT-Olasılık B) Olasılık-Nitel C) Nicel-Nitel D) Duyarlılık-Olasılık * E) SWOT-Nitel 147. Bir işletmenin yetersiz veya başarısız iş süreçlerinden, insanlardan ve sistemlerden veya dışsal olaylardan kaynaklanan kayıp riskinin adı A) Operasyonel * B) Kredi C) Piyasa D) Faiz E) Likidite 148. Büyük miktarda alacağımız var ancak cebimizde günlük ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar paramız yoksa aşağıdakilerden hangi risk türü gerçekleşmiştir? A) Operasyonel B) Kredi C) Piyasa D) Faiz E) Likidite * 149. Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminde başarıyı etkileyen unsurlardan biridir? A) İşletmenin büyüklüğü B) Çalışanların üniversite mezunu olması C) İş yerinin merkezi bir yerde olması D) Üst yönetim tarafından desteklenmesi * E) İşletmenin cirosunun yüksek olması 150. Aşağıdakilerden hangisi risk yönetimi konusunda uygulanabilecek stratejilerden biri A) Riski yok sayma * B) Riskten kaçınma C) Riskleri transfer etme D) Risklerin etkilerini azaltma E) Risklerin olasılığını azaltma -12-

  13 151. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin teknolojisi ya da yaratıcılığı konusunda en geniş bilgiye sahip olan kişidir? A) Bankacılar B) Girişimci * C) Risk sermayedarı D) Melek yatırımcı E) Fon yöneticisi 152. Aşağıdakilerden hangisi iş planları genel olarak değerlendirilirken dikkat edilen unsurlardan A) Vergi yapısı * B) Girişimcinin ve ekibinin değerlendirilmesi C) Fırsatların değerlendirilmesi D) İşin içeriğinin değerlendirilmesi E) Risk ve kazançların değerlendirilmesidir 153. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak işin büyüme potansiyelini değerlendirir? A) Yatırımcılar * B) Müşteriler C) Rakipler D) Çalışanlar E) Denetçiler 154. Aşağıdakilerden hangisi iş planının hazırlanma amacının yer aldığı iş planı bölümüdür? A) Finans planı B) Yönetim planı C) Özet * D) Üretim planı E) Pazarlama planı 155. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin kişisel özellikleri ve hedeflerinin yer aldığı iş planı bölümüdür? A) Yönetim planı B) Finans planı C) Üretim planı D) Özet E) Girişimcinin ve İşletmenin Tanımı * 156. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin faaliyet göstereceği sektör ve alt sektör bilgisinin yer aldığı iş planı bölümüdür? A) Pazarlama planı B) Talep Yapısı ve Piyasa Araştırması * C) Yönetim planı D) Üretim planı E) Ekler 157. Aşağıdakilerden hangisi hedef müşterilere ulaşmak için seçilen tanıtım yolarının yer aldığı iş planı bölümüdür? A) Üretim planı B) Ekler C) Pazarlama planı * D) Talep yapısı ve piyasa araştırması E) Giriş / Yönetici Özeti 158. Aşağıdakilerden hangisi iş planının kuruluş yeri faktörleriyle ilgili bilgi içeren bölümüdür? A) Pazarlama planı B) Üretim planı * C) Talep yapısı ve piyasa araştırması D) Ekler E) Giriş / Yönetici Özeti 159. Aşağıdakilerden hangisi iş planının organizasyon şemasının yer aldığı bölümüdür? A) Giriş / Yönetici Özeti B) Talep yapısı ve piyasa araştırması C) Yönetim planı * D) Pazarlama planı E) Fizibilite Raporu 160. Aşağıdakilerden hangisi iş planının nakit akışlarının yer aldığı bölümüdür? A) Yönetim planı B) Finans planı * C) Özet D) Üretim planı E) Pazarlama planı Sınavlarınızda sonsuz başarılar dilerim. Dr. Selçuk Kılıç -13-

  Yazı kaynağı : docplayer.biz.tr

  Girişimcilik

  10.11.12.S�n�f Giri�imcilik Sorular�

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap