Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kültürle ilgili olan her şeye ne denir

  1 ziyaretçi

  kültürle ilgili olan her şeye ne denir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kültür

  Kültür

  Kültür, toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi her şey.

  İnsana ilişkin bir kavram olarak kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemidir. Bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada, düzenlemede ve yapılandırmada kullandıkları inançlar ve adetler sistemidir.[1]

  Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre ise, kültür (ekin, eski dilde hars) kavramının tanımı şu şekildedir:

  Sosyolojik olarak, kültür bizi saran, insanlardan öğrendiğimiz toplumsal mirastır. Kültürün oluşmasında iki süreç vardır; birinci süreçte insan pasif ve alıcı konumdadır. Belli bir coğrafi çevrede yaşıyor, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını orada gideriyordur. Doğayla kurulan bu öncül ilişki, yani ihtiyaçları doğrultusunda edindiği bilgi, dili, davranışları ve maddi üretim ve tüketim aletleri kültürün yaratılmasında birinci aşama olarak karşımıza çıkar. İkinci aşamada ise insan alıcı konumdan çıkar ve üretmeye başlar; yani yaşadığı çevreye etkin ve aktif bir güç olarak katılır. Bu süreç ilk aletlerin yaratılmasıyla sınırlı olarak başlayıp Neolitik Çağ’la birlikte hız kazanmıştır. Kültür birikimle birlikte ivmesi artan bir toplumsal yapı bileşenidir. Giderek her nesil miras aldığı kültüre maddi ve manevi bir katkı yapar ve onu kendinden sonrakilere miras bırakır.

  Bireyler için ise yargılama, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenme ve tecrübeler yoluyla geliştirilmiş olan biçimine o kişinin kültürü denir. Bireyin edindiği bilgileri anlatmak için de kültür sözcüğü kullanılır.

  Etimolojisi[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kültür sözcüğü Latince culturadan gelir. Cultura, inşa etmek, işlemek, süslemek, bakmak anlamlarına gelen Colere'den türetilmiştir. Örneğin Romalılar 'mera işlenmesine' agri cultura demişlerdir.

  Türkçenin batı dilleri etkisine girmesinden önce (Cumhuriyet döneminde de) kullanılan hars sözcüğü ise Arapçadır ve "tarla sürmek" anlamına gelir.[3]

  Her iki kelimenin de tarımla ilgili olmasından kaynaklanıyor olsa gerek, 20. yüzyıl'da Türk Dil Kurumu tarafından uygun görülen ekin sözcüğü, bu yabancı kökenli kelimelere alternatif olarak önerilmiştir.

  Kültürler kavramı[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kültürler, kültür kavramına ilişkin olarak bir sıfat halini ifade etmektedir. Tek başına kullanıldığında kültür, aşağı yukarı insan yaşamının tümünü ifade eder. Kültürler kavramı ise, kültürün oluşum yönüne atıfta bulunmaktadır. İş kültürü, uyuşturucu kültürü, siyasi, ve kültür terimleri yaşamın ilgi alanlarını, kavramlaştırma, sınırlama, yapılanma ve düzenlenme biçimleri de dahil denetleyen inanç ve adetler için kullanılır. Eşcinsel, gençlik, kitle ve çalışan sınıf kültürü gibi terimler bu grupların toplum içindeki yerlerini ve iç ve dış ilişkilerini yürütme biçimlerini ifade eder.[4] Mesleki branşlaşma ve uzmanlık alanlarına, herhangi bir sektöre yönelik bir atıfla kültür kavramı da yerleşik kullanım halindedir.

  Kültürel süreçler[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kültürel süreçler, kültür gibi sosyal antropolojinin kavramsal araç ve gereçlerdir. Kültürel süreçler oluşum biçimlerine göre beş tanedir.

  Kültürlenme[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kültürlenme (enculturation), ya da edilgen biçimiyle kültürlenme, bireylerin içinde yaşadıkları kültürün gerekliliklerini öğrendikleri, davranış normları ve değer yargılarını edindikleri süreçtir.[5] Bu süreçte bireyi biçimlendiren, sınırlandıran ya da yönlendiren etkiler ebeveynler, diğer yetişkinler ve yaşıtlardan oluşur. Kültürleme başarılı olursa dilde, değer yargılarında ve mantıksal ritüellerinde yeterlikle sonuçlanır.[5]

  Kültürleşmenin toplumsallaşma ile ilişkisi vardır. Kimi akademik alanlarda toplumsallaşma, bireyin kasıtlı biçimlendirilmesi anlamına gelir. Kimi alanlardaysa toplumsallaşma sözcüğü hem kasıtlı hem resmi olmayan kültürlenmeyi kapsar.[5]

  Kültürleşme[değiştir | kaynağı değiştir]

  Ana Madde: Kültürleşme

  İki ya da daha fazla kültürün etkileşimleri sonucu benzeşme yönünde değişmeye uğramalarıdır. Kültürel süreçlere örnekler şöyle sıralanabilir:

  Kültürel yayılma[değiştir | kaynağı değiştir]

  Bir kültürde ortaya çıkan maddi veya manevi kültür öğesinin dünyadaki başka kültürlere yayılmasıdır.

  Kültür şoku[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kendi kültür ortamından başka bir kültür ortamına katılan bireylerin yaşadıkları bunalım ve uyumsuzluk durumudur.

  Kültürel asimilasyon[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kültürel asimilasyon, ikincil grubun, anadilini ve kültürünü dominant kültür grubunun baskısıyla yitirmesi sürecidir. Örnek olarak;

  Ancak asimilasyonun bu yönünün ulus-devletlerin ilk çıktığı zamana dayanan bir strateji olduğu bilinmelidir. Asimilasyonun tarihin her döneminde var olduğunu söylemek mümkündür. Ulus-devletlerin ilk ortaya çıktığı dönemki strateji ise esasen asimilasyonculuk stratejisi olarak bilinmelidir. Buna göre farklılıkların eninde sonunda hakim kültür içerisinde erimeleri kaçınılmazdır. Ancak özellikle 70'lerden sonra geliştirilen teoriler asimilasyonu daha çift yönlü, yani azınlıklarla birlikte hakim kültürün de asimilasyondan etkilendiği bir süreç olarak göstermiştir.[6]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Cevap-Bul.com

  Kültür ile ilgili olan her şeye ne denir?

  Kültür, bir milletin maddi ve manevi değerlerinin bütününe denir. Burada “maddi değerlerden” kastımız, bir milletin yeme, içme, yaşama, geçimini sağlama gibi etkinliklerini kapsamaktadır. “Manevi değerler” ise, milletin duygu, düşünce, ahlak, gelenek ve göreneklerini içeren özellikleridir.

  Kültürel ifadelerin çeşitliliği nedir?

  Kültürel Çeşitlilik “Kültürel çeşitlilik”, grupların ve toplumların kültürlerinin ifade bulduğu biçimlerin çeşitliliğini ima eder. Bu ifadeler gruplar ve toplumların içinde ve arasında aktarılır.

  Kültür kavramı nedir?

  Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur, onu diğer toplumlardan farklı kılar. Kültür, toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır.

  Kültürel çeşitliliğin zengin olmasında etkili olan unsurlar nelerdir?

  Ülkemizdeki kültürel çeşitliliğin zengin olmasında etkili olan unsurlar farklı dil, din, millet ve uluslardan insanların hoşgörü sayesinde bir arada yaşayabilmesidir.

  Farklı coğrafyalarda yaşayan toplumların, dolaylı yollardan ya da doğrudan birbirlerinin kültürlerinden etkilenmesine kültürel etkileşim denir.

  Milli kültürümüzü yansıtan temel öğeler nelerdir?

  Geleneklerimiz, göreneklerimiz, oyunlarımız, yemeklerimiz, giyimimiz, evlerimiz, dilimiz, şarkılarımız, türkülerimiz, el sanatlarımız milli kültürümüzü yansıtan öğelerdir. Sanat, müzik, sinema, edebiyat ve diğer sosyal ve kültür alanlarında birçok milli kültür öğesi bulunmaktadır.

  Kültürlü bir insanın özellikleri nelerdir?

  Kültürlü insan; çevresindeki olaylara objektif yaklaşabilen, objektif araştırmalar yapabilen ve bunu çevresindeki insanlarla paylaşabilen insandır. – Kültürlü insan; yalnız kendi alanında değil farklı alanlarda da çalışmalar yapabilen, kendi alanında uzmanlaşmış, diğer alanlarda da bilgi sahibi olan insandır.

  Kültürlü insan neleri bilmeli?

  Her Konuda Fikir Sahibi Olup Ortamlarda Söz Geçirmenizi Sağlayacak En Temel Bilgiler

  Yazı kaynağı : cevap-bul.com

  Kültür

  kültür, türk milli kültürüKültür, bir milletin maddi ve manevi değerlerinin bütününe denir. Burada “maddi değerlerden” kastımız, bir milletin yeme, içme, yaşama, geçimini sağlama gibi etkinliklerini kapsamaktadır. “Manevi değerler” ise, milletin duygu, düşünce, ahlak, gelenek ve göreneklerini içeren özellikleridir.

  Türk Dil Kurumu “kültür” kavramını temel anlamda “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin” olarak tanımlamaktadır.

  Kültür, bir milleti ayakta tutan en önemli yapı taşlarından biridir. Kültürün bozulması veya yok olması, milletlerin sonunu hazırlayan nedenlerdir. Türk kültürü, milletler içinde en yüksek ahlakı ve yaşayışı içeren değerlerden oluşmaktadır.


  Kültürün tanımı, özellikleri, işlevleri ve öğeleri gibi belli başlı içeriğe ulaşabileceğiniz bağlantılar aşağıda sıralanmıştır.

  Kültür Nedir?
  Kültürün Özellikleri Nelerdir?
  Kültürün İşlevleri Nelerdir?
  Kültürü Oluşturan Öğeler
  Milli Kültür Nedir?
  Milli Kültürün Önemi
  Milli Kültürün Öğeleri
  İçinde Yaşadığımız Kültürün Özellikleri
  Kültürün Kazanılması
  Kültürle İlgili Temel Kavramlar
  Kültür ve Medeniyet
  Kültür Değişmeleri
  Dil ve Kültür İlişkisi

  Ayrıca bu konuda “Eski Türk Yaşamı / Kültürü” sayfasından da yararlanabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.cokbilgi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap