Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kültür ve turizm bakanlığı kapadokya alan başkanlığı personel alım ilanı

  1 ziyaretçi

  kültür ve turizm bakanlığı kapadokya alan başkanlığı personel alım ilanı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU (20.05.2021)

  Merkezi Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilmek üzere, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen unvanlı boş sürekli işçi kadrolarına, anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre (İç Denetçi hariç) KPSS taban puanı esas alınarak yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, personel alımı yapılacaktır.

  1-GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI:

  Giriş sınavına başvuracak adayların;

  2- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

  (Başvurular dijital ortamda olacak evrak alınmayacak.)

  Başvurular dijital ortamda 20/05/2021- 04/06/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

  Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacağından; alım yapılacak her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday sınava çağrılır.

  Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık internet sitesinde 21/06/2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.  Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

  Sınav Takvimi:

  20/05/2021 – Personel Alımı Duyurusu

  20/05/2021 – 04/06/2021 Başvuruların Alınması

  21/06/2021 – 25/06/2021 Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların duyurulması ve itirazların kabulü

  Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanlığın internet sayfasında duyuru yoluyla yapılacaktır.

  3- SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ

  Sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar;

  a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi

  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

  d) Genel yetenek ve genel kültürü

  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

  yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

  Adaylar, sınav komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerin her biri için onar puan olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınav puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekmektedir.

  Sınav komisyonu tarafından sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarılı olanların listesi belirlenir.

  Sınav komisyonu ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla dörtte biri oranında yedek aday belirleyebilir.

  Başarı sırasına göre oluşturulan yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

  Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

  4- DİĞER HUSUSLAR

  Sınav başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu durumda olup ataması yapılmış olanların atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

  5- SINAV YERİ VE TARİHİ

  Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

  6- YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

  Başarılı olan adayların listesi, Bakanlığımız internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir.

  Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

  Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki, Bakanlığımız resmî internet sitesinde belirtilecek diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Personel Genel Müdürlüğünün Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 100. Yıl Çankaya/ANKARA adresine elden ya da posta aracılığıyla teslim edeceklerdir.

  Gerekli belgeleri süresinde tam olarak ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

  Başarı sırasına göre atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atanma onaylarının kendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri yer dışına atananlar ise atanma onaylarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, görevlerine başlamak zorundadırlar.

  Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde, gerekçeleri ile birlikte, yazılı olarak Sınav Komisyonuna, Personel Genel Müdürlüğü hitaplı bir dilekçe ile itiraz edebilirler. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilecektir.

  İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

  Bakanlığımız internet sitesinde duyurulan hususlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.


  Kamuoyuna ilanen duyurulur.

  Yazı kaynağı : pgm.ktb.gov.tr

  K�lt�r ve Turizm Bakanl��� 45 personel alacak

  K�lt�r ve Turizm Bakanl��� 45 personel alacak

  K�lt�r ve Turizm Bakanl���ndan:

  KAPADOKYA ALAN BA�KANLI�I PERSONEL ALIM �LANI

  Merkezi Kapadokya Alan� s�n�rlar� i�inde bulunan Kapadokya Alan Ba�kanl���nda, 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin ek 28 inci maddesine g�re i� mevzuat� kapsam�nda istihdam edilmek �zere, Kapadokya Alan Ba�kanl��� Personel Y�netmeli�i h�k�mleri �er�evesinde a�a��da belirtilen unvanl� bo� s�rekli i��i kadrolar�na, an�lan Y�netmeli�in 8 inci maddesinin 6 nc� f�kras�na g�re (i� Denet�i hari�) KPSS taban puan� esas al�narak yap�lacak s�zl� s�nav sonucuna g�re, personel al�m� yap�lacakt�r.

  1-G�Ri� SINAVI BA�VURU �ARTLARI:

  Giri� s�nav�na ba�vuracak adaylar�n;

  1. 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 48 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (A) bendinin (3) numaral� alt bendi d���ndaki alt bentlerinde belirtilen genel �artlar� ta��malar�, son ba�vuru tarihi itibar�yla �zel �artlarda belirtilen b�l�mlerden mezun olmalar�,

  2. Yurtd���ndaki y�ksek��retim kuramlar�ndan mezun olmalar� durumunda denkli�i Y�K taraf�ndan tasdik edilmi� diploma veya ge�ici mezuniyet belgesine sahip olmalar�, gerekmektedir.

  3. Arazi ve �antiye �artlar�nda �al��maya engel hallerinin bulunmamas�. (Teknik Personel)

  4. �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi (�SYM) taraf�ndan 2019-2020 y�llar�nda yap�lan, Kamu Personeli Se�me S�nav�n�n KPSS (B) Grubu puan �art� mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, �n lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, orta��retim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan t�rlerinden asgari 70 ve daha yukar� puan almak,

  5. T�m unvanlar i�in son ba�vuru tarihi itibariyle 35 ya��n� bitirmemi� olmak.

  1- G�R�� SINAVINA BA�VURU �EKL� VE S�RES�:

  (Ba�vurular dijital ortamda olacak evrak al�nmayacak.)

  Ba�vurular dijital ortamda 20/05/2021 - 04/06/2021 tarihleri aras�nda al�nacakt�r. S�nava kat�lmak isteyen adaylar, Kariyer Kap�s� https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr �zerinden ba�vurular�n� ger�ekle�tirecektir.

  Aranan �artlardan herhangi birini ta��mad��� tespit edilen adaylar�n ba�vurusu de�erlendirmeye al�nmayacakt�r.

  Giri� s�nav� s�zl� s�nav �eklinde yap�laca��ndan; al�m yap�lacak her bir pozisyon unvan� i�in ayr� ayr� olmak �zere KPSS puan� en y�ksek olan adaydan ba�lamak suretiyle, ilan edilen pozisyon say�s�n�n d�rt kat� kadar aday s�nava �a�r�l�r.

  Giri� s�nav�na kat�lacak adaylar�n listesi Bakanl�k internet sitesinde 21/06/2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayr�ca adaylar s�nava ili�kin bilgilerini Kariyer Kap�s� �zerinden g�r�nt�leyebilecektir. S�nava kat�lma hakk� elde edemeyen ba�vuru sahiplerine ayr�ca bir bildirimde bulunulmayacakt�r.

  S�nav Takvimi:

  20/05/2021 - Personel Al�m� Duyurusu

  20/05/2021 - 04/06/2021 Ba�vurular�n Al�nmas�

  21/06/2021 - 25/06/2021 Giri� s�nav�na kat�lmaya hak kazanan adaylar�n duyurulmas� ve itirazlar�n kabul�

  Ba�vurudan g�reve ba�lamaya kadar t�m a�amalarda adaylara yap�lacak bilgilendirme ve �a�r�lar, adaylar�n ba�vuru s�ras�nda bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanl���n internet sayfas�nda duyuru yoluyla yap�lacakt�r.

  3- SINAVIN �EKL� VE DE�ERLEND�RMES�

  S�nav s�zl� olarak ger�ekle�tirilecek olup, s�nava girmeye hak kazanan adaylar;

  a) Pozisyon unvan�na ili�kin mesleki bilgi d�zeyi

  b) Bir konuyu kavray�p �zetleme, ifade yetene�i ve muhakeme g�c�

  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davran�� ve tepkilerinin mesle�e uygunlu�u

  �) �zg�veni, ikna kabiliyeti ve inand�r�c�l���

  d) Genel yetenek ve genel k�lt�r�

  e) Bilimsel ve teknolojik geli�melere a��kl���

  y�nlerinden ayr� ayr� puan verilmek suretiyle de�erlendirilecektir.

  Adaylar, s�nav komisyonu taraf�ndan birinci f�kran�n (a) bendi i�in elli puan, di�er bentlerin her biri i�in onar puan olmak �zere toplam y�z puan �zerinden de�erlendirilecektir. S�zl� s�nav puan� giri� s�nav� ba�ar� notunu te�kil edecektir. S�zl� s�navda ba�ar�l� say�lmak i�in komisyon ba�kan ve �yelerinin y�z tam puan �zerinden verdikleri puanlar�n aritmetik ortalamas�n�n en az yetmi� olmas� gerekmektedir.

  S�nav komisyonu taraf�ndan s�navdan 100 �zerinden 70 ve �zeri puan alan adaylardan; en y�ksek puan alan adaydan ba�lamak �zere ba�ar�l� olanlar�n listesi belirlenir.

  S�nav komisyonu ayr�ca, giri� s�nav� ilan�nda belirtilen kadro say�s�n�n en fazla d�rtte biri oran�nda yedek aday belirleyebilir.

  Ba�ar� s�ras�na g�re olu�turulan yedek listede yer alan adaylar�n haklar� ilan tarihini takip eden alt� ay ge�erli olup daha sonraki s�navlar i�in m�ktesep hak veya herhangi bir �ncelik hakk� te�kil etmez.

  Giri� s�nav�nda yetmi� ve �zeri puan alm�� olmak, asil ve yedek s�ralamas�na giremeyen adaylar i�in m�ktesep hak te�kil etmez.

  4- D��ER HUSUSLAR

  S�nav ba�vuru belgelerinde ger�e�e ayk�r� beyanda bulundu�u veya belge verdi�i tespit edilenlerin s�nav sonu�lar� ge�ersiz say�larak atamalar� yap�lmaz. Bu durumda olup atamas� yap�lm�� olanlar�n atamalar� ve s�zle�meleri iptal edilir. Bunlar hi�bir hak talep edemezler. Kendilerine bir bedel �denmi� ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayr�ca bu adaylar hakk�nda savc�l��a su� duyurusunda bulunulur.

  5- SINAV YER� VE TAR�H�

  Ba�vuru sonu�lar� ile s�zl� s�nav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinin duyurular b�l�m�nde ilan edilecektir. Ayr�ca adaylar s�navlar�na ili�kin bilgileri Kariyer Kap�s� �zerinden g�r�nt�leyebilecektir.

  6- YERLE�T�RME SONU�LARININ DUYURULMASI

  Ba�ar�l� olan adaylar�n listesi, Bakanl���m�z internet adresinin duyurular b�l�m�nde ilan edilecektir.

  Ayr�ca adaylar yerle�tirme sonu�lar�na ili�kin bilgileri Kariyer Kap�s� �zerinden g�r�nt�leyebilecektir.

  Atamas� yap�lacaklar, ba�vuru s�ras�nda istenen belgeler d���ndaki, Bakanl���m�z resmi internet sitesinde belirtilecek di�er belgeleri, sonu�lar�n yukar�daki �ekilde ilan edildi�i tarihten itibaren en ge� 15 g�n i�inde Personel Genel M�d�rl���n�n �i�dem Mahallesi Muhsin Yaz�c�o�lu Caddesi No: 50 100. Y�l �ankaya/ANKARA adresine elden ya da posta arac�l���yla teslim edeceklerdir. Gerekli belgeleri s�resinde tam olarak ibraz etmeyenlerin atamalar� yap�lmayacakt�r.

  Ba�ar� s�ras�na g�re atamalar� yap�lan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atanma onaylar�n�n kendilerine tebli�i tarihini izleyen i� g�n�, ikamet ettikleri yer d���na atananlar ise atanma onaylar�n�n kendilerine tebli� tarihinden itibaren 15 g�n i�inde, g�revlerine ba�lamak zorundad�rlar.

  Adaylar, s�nav sonu�lar�n�n ilan edilmesinden itibaren yedi g�n i�inde, gerek�eleri ile birlikte, yaz�l� olarak S�nav Komisyonuna, Personel Genel M�d�rl��� hitapl� bir dilek�e ile itiraz edebilirler. �tiraz sonucu, adaya yaz�l� olarak bildirilecektir.

  �lan metninde belirtilmeyen hususlar hakk�nda ilgili mevzuat h�k�mlerine g�re i�lem yap�lacakt�r.

  Bakanl���m�z internet sitesinde duyurulan hususlar tebli� mahiyetinde olaca��ndan, ilgililere ayr�ca yaz�l� tebligat yap�lmayacakt�r.

  Kamuoyuna ilanen duyurulur. 4169/1 -1

  Yazı kaynağı : ilan.memurlar.net

  Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı şartları...

  Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS ile kamu personeli ve memur alım ilanı! Hangi kadrolara alım yapılıyor? - MEMUR Haberleri

  Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS ile kamu personeli ve memur alım ilanı! Hangi kadrolara alım yapılıyor? - MEMUR Haberleri

  Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığı bünyesinde istidam etmek üzere toplamda 45 Kamu personeli ve memur alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilan ile başvuru şartlarından tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adayları KPSS puanı esas alarak sınava davet edecek. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı Kamu personeli ve memur alımına ilişkin merak edilen detaylar...

  Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

  Kültür ve Turizm Bakanlığı kamu personeli ve memur alımı başvuruları 20 Mayıs 2021 itibari ile başladı. Adaylar 4 Haziran 2021 tarihine kadar www.isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirecek.

  BAŞVURU EKRANI

  Başvuru Şartları Neler?

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmaları, 

  2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları, gerekmektedir. 

  3. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hallerinin bulunmaması. (Teknik Personel) 

  4. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019-2020 yıllarında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türlerinden asgari 70 ve daha yukarı puan almak 

  5. Tüm unvanlar için son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

  Alım Yapılacak Kadrolar Neler?

  Kültür ve Turizm Bakanlığı Lise, Ön Lisans, Lisans memuzunu şartı ile alım yapılacak kadroları başvuru kılavunda duyurdu. İşte Alım yapılacak kadrolar;

  BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

  Yazı kaynağı : www.haber7.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap