Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kültür ve turizm bakanlığı başvuru

  1 ziyaretçi

  kültür ve turizm bakanlığı başvuru bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kültür ve Turizm Bakanlığı

  Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması

  K�lt�r Ve Turizm Bakanl��� 154 S�zle�meli Personel Alacak - Memurlar.Net

  K�lt�r Ve Turizm Bakanl��� 154 S�zle�meli Personel Alacak - Memurlar.Net

  K�lt�r ve Turizm Bakanl���'na 154 s�zle�meli persenel al�m� yap�lacakt�r.

  T.C. K�LT�R ve TUR�ZM BAKANLI�I

  154 S�ZLE�MEL� PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

  Bakanl���m�z ta�ra te�kilat�nda, 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu'nun 4 �nc� maddesinin (B) f�kras� kapsam�nda istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile y�r�rl��e konulan S�zle�meli Personel �al��t�r�lmas�na �li�kin Esaslara g�re �al��t�r�lmak �zere a�a��da unvan�, b�l�m�, puan t�r�, yeri ve adedi belirtilen m�nhal pozisyonlara, toplam 154 s�zle�meli personel al�m� yap�lacakt�r.

  1. GENEL �ARTLAR

  Ba�vuracak adaylarda aran�lan nitelikler ile 657 say�l� Kanunun 48 inci maddesindeki genel �artlar ve ilan edilen m�nhal pozisyon i�in belirtilen �zel �artlar aran�r:

  2. T�rk Vatanda�� olmak,

  3. Son ba�vuru tarihi itibariyle 18 ya��n� tamamlam�� olmak,

  4. Kamu haklar�ndan mahrum bulunmamak,

  5. T�rk Ceza Kanununun 53 �nc� maddesinde belirtilen s�reler ge�mi� olsa bile; kasten i�lenen bir su�tan dolay� bir y�l veya daha fazla s�reyle hapis cezas�na ya da affa u�ram�� olsa bile devletin g�venli�ine kar�� su�lar, Anayasal d�zene ve bu d�zenin i�leyi�ine kar�� su�lar, zimmet, irtikap, r��vet, h�rs�zl�k, doland�r�c�l�k, sahtecilik, g�veni k�t�ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar��t�rma, edimin ifas�na fesat kar��t�rma, su�tan kaynaklanan malvarl��� de�erlerini aklama veya ka�ak��l�k su�lar�ndan mahk�m olmamak,

  6. Askerlik durumu itibariyle;

  a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

  b) Askerlik �a��na gelmemi� bulunmak,

  c) Askerlik �a��na gelmi� ise muvazzaf askerlik hizmetini yapm�� yahut ertelenmi� veya yedek s�n�fa ge�irilmi� olmak,

  7. G�revini devaml� yapmas�na engel olabilecek ak�l hastal��� bulunmamak.

  2- S�ZL� SINAV �LE ALINACAK 4/B S�ZLE�MEL� PERSONEL POZ�SYON ADETLER�, G�REV YERLER� �LE ARANACAK �ARTLAR

  A) M�MAR (M�MR)

  Bu pozisyonda istihdam edilmek �zere 18 s�zle�meli personel al�nacakt�r.

  Ba�vuracaklarda aranacak �artlar:

  1- Y�ksek��retim kurumlar�n�n lisans d�zeyinde e�itim veren mimarl�k b�l�m�nden ya da buna denkli�i Y�ksek��retim Kurulunca kabul edilen yurt d���ndaki ��retim kurumlar�ndan mezun olmak, 2- �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi (�SYM) taraf�ndan 2020 y�l�nda yap�lan, Kamu Personeli Se�me S�nav�n�n KPSS (B) Grubu i�in KPSSP3 puan t�r�nden asgari 70 ve daha yukar� puan almak kayd�yla, m�racaat edenlerin en y�ksek puandan ba�lanarak s�ralanmas� neticesinde al�nacak s�zle�meli personel say�s�n�n �� kat� aday aras�na girmek; En son aday�n ald��� puanla ayn� puana sahip adaylar da giri� s�nav�na �a�r�l�r.

  3- Adaylar�n, son ba�vuru tarihi itibar�yla, pozisyonlar i�in belirlenen ��renim ve b�l�m mezunu olmalar� gerekir.

  4- Arazi ve �antiye �artlar�nda �al��maya engel olabilecek sa�l�k sorunu bulunmamak.

  Ba�vuru Yap�labilecek �ller ve Kontenjanlar (18): Adana (1), Ankara (2), Edirne (3), Erzurum (1), Gaziantep (1), Hatay (1), K�tahya (3), Mardin (3), Mu�la (1), Sivas (2)

  B) M�HEND�S (MHDS-1)

  Bu pozisyonda istihdam edilmek �zere 13 s�zle�meli personel al�nacakt�r.

  Ba�vuracaklarda aranacak �artlar:

  1- Jeodezi ve Fotogrametri M�hendisli�i, Jeodezi ve Haritac�l�k, Harita M�hendisli�i, Geomatik M�hendisli�i lisans programlar�n�n herhangi birinden ya da bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurulunca kabul edilen yurt d���ndaki ��retim kurumlar�ndan mezun olmak,

  2- �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi (�SYM) taraf�ndan 2020 y�l�nda yap�lan, Kamu Personeli Se�me S�nav�n�n KPSS (B) Grubu i�in KPSSP3 puan t�r�nden asgari 70 ve daha yukar� puan almak kayd�yla, m�racaat edenlerin en y�ksek puandan ba�lanarak s�ralanmas� neticesinde al�nacak s�zle�meli personel say�s�n�n �� kat� aday aras�na girmek; En son aday�n ald��� puanla ayn� puana sahip adaylar da giri� s�nav�na �a�r�l�r.

  3- Adaylar�n, son ba�vuru tarihi itibar�yla, pozisyonlar i�in belirlenen ��renim ve b�l�m mezunu olmalar� gerekir.

  4- Arazi ve �antiye �artlar�nda �al��maya engel olabilecek sa�l�k sorunu bulunmamak.

  Ba�vuru Yap�labilecek �ller ve Kontenjanlar (13): Adana (1), Ayd�n (1), Diyarbak�r (1), Edirne (1), Eski�ehir (1), Gaziantep (1), Hatay (1), �stanbul (1), Karab�k (1), Mardin (2), Mu�la (1), Sivas (1)

  C) M�HEND�S (MHDS-2)

  Bu pozisyonda istihdam edilmek �zere 14 s�zle�meli personel al�nacakt�r.

  Ba�vuracaklarda aranacak �artlar:

  1- M�hendislik fak�ltelerinin elektrik m�hendisli�i, elektronik m�hendisli�i veya elektrik-elektronik m�hendisli�i lisans programlar�n�n herhangi birinden ya da bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurulunca kabul edilen yurt d���ndaki ��retim kurumlar�ndan mezun olmak,

  2- �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi (�SYM) taraf�ndan 2020 y�l�nda yap�lan, Kamu Personeli Se�me S�nav�n�n KPSS (B) Grubu i�in KPSSP3 puan t�r�nden asgari 70 ve daha yukar� puan almak kayd�yla, m�racaat edenlerin en y�ksek puandan ba�lanarak s�ralanmas� neticesinde al�nacak s�zle�meli personel say�s�n�n �� kat� aday aras�na girmek; En son aday�n ald��� puanla ayn� puana sahip adaylar da giri� s�nav�na �a�r�l�r.

  3- Adaylar�n, son ba�vuru tarihi itibar�yla, pozisyonlar i�in belirlenen ��renim ve b�l�m mezunu olmalar� gerekir.

  4- Arazi ve �antiye �artlar�nda �al��maya engel olabilecek sa�l�k sorunu bulunmamak.

  Ba�vuru Yap�labilecek �ller ve Kontenjanlar (14): Ankara (4), Diyarbak�r (1), Edirne (2), Elaz�� (1), Erzurum (1), Konya (1), K�tahya (1), Mu�la (1), Samsun (1), Van (1)

  D) M�HEND�S (MHDS-3)

  Bu pozisyonda istihdam edilmek �zere 11 s�zle�meli personel al�nacakt�r.

  Ba�vuracaklarda aranacak �artlar:

  1- M�hendislik fak�ltelerinin in�aat m�hendisli�i lisans program�ndan ya da bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurulunca kabul edilen yurt d���ndaki ��retim kurumlar�ndan mezun olmak,

  2- �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi (�SYM) taraf�ndan 2020 y�l�nda yap�lan, Kamu Personeli Se�me S�nav�n�n KPSS (B) Grubu i�in KPSSP3 puan t�r�nden asgari 70 ve daha yukar� puan almak kayd�yla, m�racaat edenlerin en y�ksek puandan ba�lanarak s�ralanmas� neticesinde al�nacak s�zle�meli personel say�s�n�n �� kat� aday aras�na girmek; En son aday�n ald��� puanla ayn� puana sahip adaylar da giri� s�nav�na �a�r�l�r.

  3- Adaylar�n, son ba�vuru tarihi itibar�yla, pozisyonlar i�in belirlenen ��renim ve b�l�m mezunu olmalar� gerekir.

  4- Arazi ve �antiye �artlar�nda �al��maya engel olabilecek sa�l�k sorunu bulunmamak.

  Ba�vuru Yap�labilecek �ller ve Kontenjanlar (11): Ankara (3), Edirne (1), Erzurum (1), �stanbul (1), K�tahya (1), Mu�la (1), Samsun (1), Trabzon (1), Van (1)

  E) M�HEND�S (MHDS-4)

  Bu pozisyonda istihdam edilmek �zere 13 s�zle�meli personel al�nacakt�r.

  Ba�vuracaklarda aranacak �artlar:

  1- M�hendislik fak�ltelerinin makine m�hendisli�i lisans program�ndan ya da bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurulunca kabul edilen yurt d���ndaki ��retim kurumlar�ndan mezun olmak,

  2- �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi (�SYM) taraf�ndan 2020 y�l�nda yap�lan, Kamu Personeli Se�me S�nav�n�n KPSS (B) Grubu i�in KPSSP3 puan t�r�nden asgari 70 ve daha yukar� puan almak kayd�yla, m�racaat edenlerin en y�ksek puandan ba�lanarak s�ralanmas� neticesinde al�nacak s�zle�meli personel say�s�n�n �� kat� aday aras�na girmek; En son aday�n ald��� puanla ayn� puana sahip adaylar da giri� s�nav�na �a�r�l�r.

  3- Adaylar�n, son ba�vuru tarihi itibar�yla, pozisyonlar i�in belirlenen ��renim ve b�l�m mezunu olmalar� gerekir.

  4- Arazi ve �antiye �artlar�nda �al��maya engel olabilecek sa�l�k sorunu bulunmamak.

  Ba�vuru Yap�labilecek �ller ve Kontenjanlar (13): Adana (1), Ankara (2), Diyarbak�r (1), Edirne (1), Elaz�� (1), Gaziantep (1), Kocaeli (1), Konya (1), K�tahya (1), Sivas (1), Trabzon (1), Van (1)

  F) �EH�R PLANCISI (SHRPL)

  Bu pozisyonda istihdam edilmek �zere 18 s�zle�meli personel al�nacakt�r.

  Ba�vuracaklarda aranacak �artlar:

  1- Y�ksek��retim kurumlar�n�n �ehir ve b�lge planlama lisans program�ndan mezun olmak ya da bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurulunca kabul edilen yurt d���ndaki ��retim kurumlar�ndan mezun olmak,

  2- �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi (�SYM) taraf�ndan 2020 y�l�nda yap�lan, Kamu Personeli Se�me S�nav�n�n KPSS (B) Grubu i�in KPSSP3 puan t�r�nden asgari 70 ve daha yukar� puan almak kayd�yla, m�racaat edenlerin en y�ksek puandan ba�lanarak s�ralanmas� neticesinde al�nacak s�zle�meli personel say�s�n�n �� kat� aday aras�na girmek; En son aday�n ald��� puanla ayn� puana sahip adaylar da giri� s�nav�na �a�r�l�r.

  3- Adaylar�n, son ba�vuru tarihi itibar�yla, pozisyonlar i�in belirlenen ��renim ve b�l�m mezunu olmalar� gerekir.

  4- Arazi ve �antiye �artlar�nda �al��maya engel olabilecek sa�l�k sorunu bulunmamak.

  Ba�vuru Yap�labilecek �ller ve Kontenjanlar (18): Adana (1), Ayd�n (1), Bal�kesir (1), Diyarbak�r (1), Edirne (2), Erzurum (1), Eski�ehir (1), Gaziantep (1), Hatay (1), Kayseri (1), K�tahya (1), Mardin (2), Mu�la (1), Sivas (3)

  G) TEKN�KER (TKNKR-1)

  Bu pozisyonda istihdam edilmek �zere 17 s�zle�meli personel al�nacakt�r.

  Ba�vuracaklarda aranacak �artlar:

  1- 2 y�ll�k Meslek Y�ksek Okullar�n�n Elektrik veya Elektronik Teknolojisi programlar�n�n herhangi birinden mezun olmak ya da bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurulunca kabul edilen yurt d���ndaki ��retim kurumlar�ndan mezun olmak,

  2- �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi (�SYM) taraf�ndan 2020 y�l�nda yap�lan, Kamu Personeli Se�me S�nav�n�n KPSS (B) Grubu i�in KPSSP93 puan t�r�nden asgari 70 ve daha yukar� puan almak kayd�yla, m�racaat edenlerin en y�ksek puandan ba�lanarak s�ralanmas� neticesinde al�nacak s�zle�meli personel say�s�n�n �� kat� aday aras�na girmek; En son aday�n ald��� puanla ayn� puana sahip adaylar da giri� s�nav�na �a�r�l�r.

  3- Adaylarn, son ba�vuru tarihi itibar�yla, pozisyonlar i�in belirlenen ��renim ve b�l�m mezunu olmalar� gerekir.

  4- Arazi ve �antiye �artlar�nda �al��maya engel olabilecek sa�l�k sorunu bulunmamak.

  Ba�vuru Yap�labilecek �ller ve Kontenjanlar (17): Adana (1), Afyonkarahisar (1), Ankara (1), Batman (1), Bursa (1), Erzurum (1), Gaziantep (1), �stanbul (1), Kahramanmara� (1), Mardin (1), Konya (1), Mu� (1), Samsun (1), Sivas (1), �anl�urfa (1), Tunceli (1), Zonguldak (1)

  H) TEKN�KER (TKNKR-2)

  Bu pozisyonda istihdam edilmek �zere 18 s�zle�meli personel al�nacakt�r.

  Ba�vuracaklarda aranacak �artlar:

  1- 2 y�ll�k Meslek Y�ksek Okullar�n�n Makine program�ndan mezun olmak ya da bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurulunca kabul edilen yurt d���ndaki ��retim kurumlar�ndan mezun olmak,

  2- �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi (�SYM) taraf�ndan 2020 y�l�nda yap�lan, Kamu Personeli Se�me S�nav�n�n KPSS (B) Grubu i�in KPSSP93 puan t�r�nden asgari 70 ve daha yukar� puan almak kayd�yla, m�racaat edenlerin en y�ksek puandan ba�lanarak s�ralanmas� neticesinde al�nacak s�zle�meli personel say�s�n�n �� kat� aday aras�na girmek; En son aday�n ald��� puanla ayn� puana sahip adaylar da giri� s�nav�na �a�r�l�r.

  3- Adaylar�n, son ba�vuru tarihi itibar�yla, pozisyonlar i�in belirlenen ��renim ve b�l�m mezunu olmalar� gerekir.

  4- Arazi ve �antiye �artlar�nda �al��maya engel olabilecek sa�l�k sorunu bulunmamak.

  Ba�vuru Yap�labilecek �ller ve Kontenjanlar (18): Afyonkarahisar (1), Batman (1), �ank�r� (1), Diyarbak�r (1), Edirne (1), Erzurum (1), Gaziantep (1), I�d�r (1), �stanbul (1), Kocaeli (1), Konya (1), K�tahya (1), Manisa (1), Mu�la (1), Mu� (1), Samsun (1), Sivas (1), Van (1)

  �) TEKN�KER (TKNKR-3)

  Bu pozisyonda istihdam edilmek �zere 16 s�zle�meli personel al�nacakt�r.

  Ba�vuracaklarda aranacak �artlar:

  1- 2 y�ll�k Meslek Y�ksek Okullar�n�n Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden �l�me, Harita Teknikerli�i ile Harita ve Kadastro programlar�n�n herhangi birinden mezun olmak ya da bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurulunca kabul edilen yurt d���ndaki ��retim kurumlar�ndan mezun olmak, 2- �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi (�SYM) taraf�ndan 2020 y�l�nda yap�lan, Kamu Personeli Se�me S�nav�n�n KPSS (B) Grubu i�in KPSSP93 puan t�r�nden asgari 70 ve daha yukar� puan almak kayd�yla, m�racaat edenlerin en y�ksek puandan ba�lanarak s�ralanmas� neticesinde al�nacak s�zle�meli personel say�s�n�n �� kat� aday aras�na girmek; En son aday�n ald��� puanla ayn� puana sahip adaylar da giri� s�nav�na �a�r�l�r.

  3- Adaylar�n, son ba�vuru tarihi itibar�yla, pozisyonlar i�in belirlenen ��renim ve b�l�m mezunu olmalar� gerekir.

  4- Arazi ve �antiye �artlar�nda �al��maya engel olabilecek sa�l�k sorunu bulunmamak.

  Ba�vuru Yap�labilecek �ller ve Kontenjanlar (16): Antalya (1), Bal�kesir (2), Bursa (1), �anakkale (1), Edirne (1), Erzurum (1), Hatay (1), �stanbul (1), �zmir (1), Kocaeli (1), K�tahya (1), Mardin (2), Sivas (1), Trabzon (1)

  J) TEKN�KER (TKNKR-4)

  Bu pozisyonda istihdam edilmek �zere 10 s�zle�meli personel al�nacakt�r.

  Ba�vuracaklarda aranacak �artlar:

  1- 2 y�ll�k Meslek Y�ksek Okullar�n�n Sahne I��k ve Ses Teknolojisi program�ndan mezun olmak ya da bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurulunca kabul edilen yurt d���ndaki ��retim kurumlar�ndan mezun olmak,

  2- �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi (�SYM) taraf�ndan 2020 y�l�nda yap�lan, Kamu Personeli Se�me S�nav�n�n KPSS (B) Grubu i�in KPSSP93 puan t�r�nden asgari 70 ve daha yukar� puan almak kayd�yla, m�racaat edenlerin en y�ksek puandan ba�lanarak s�ralanmas� neticesinde al�nacak s�zle�meli personel say�s�n�n �� kat� aday aras�na girmek; En son aday�n ald��� puanla ayn� puana sahip adaylar da giri� s�nav�na �a�r�l�r.

  3- Adaylar�n, son ba�vuru tarihi itibar�yla, pozisyonlar i�in belirlenen ��renim ve b�l�m mezunu olmalar� gerekir.

  4- Arazi ve �antiye �artlar�nda �al��maya engel olabilecek sa�l�k sorunu bulunmamak. Ba�vuru Yap�labilecek �ller ve Kontenjanlar (10): �stanbul (8), Ankara (2)

  K) TEKN�SYEN (TKNS-1)

  Bu pozisyonda istihdam edilmek �zere 2 s�zle�meli personel al�nacakt�r.

  Ba�vuracaklarda aranacak �artlar:

  1- Mesleki ve Teknik E�itim veren Liselerin Elektrik veya Elektronik Teknolojisi b�l�m�nden mezun olmak,

  2- �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi (�SYM) taraf�ndan 2020 y�l�nda yap�lan, Kamu Personeli Se�me S�nav�n�n KPSS (B) Grubu i�in KPSSP94 puan t�r�nden asgari 70 ve daha yukar� puan almak kayd�yla, m�racaat edenlerin en y�ksek puandan ba�lanarak s�ralanmas� neticesinde al�nacak s�zle�meli personel say�s�n�n �� kat� aday aras�na girmek; En son aday�n ald��� puanla ayn� puana sahip adaylar da giri� s�nav�na �a�r�l�r.

  3- Adaylar�n, son ba�vuru tarihi itibar�yla, pozisyonlar i�in belirlenen ��renim ve b�l�m mezunu olmalar� gerekir.

  4- Arazi ve �antiye �artlar�nda �al��maya engel olabilecek sa�l�k sorunu bulunmamak. Ba�vuru Yap�labilecek �ller ve Kontenjanlar (2): Ankara (2)

  L) TEKN�SYEN (TKNS-2)

  Bu pozisyonda istihdam edilmek �zere 1 s�zle�meli personel al�nacakt�r.

  Ba�vuracaklarda aranacak �artlar:

  1- Mesleki ve Teknik E�itim veren Liselerin G�r�nt� ve Ses Sistemleri b�l�m�nden mezun olmak.

  2- �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi (�SYM) taraf�ndan 2020 y�l�nda yap�lan, Kamu Personeli Se�me S�nav�n�n KPSS (B) Grubu i�in KPSSP94 puan t�r�nden asgari 70 ve daha yukar� puan almak kayd�yla, m�racaat edenlerin en y�ksek puandan ba�lanarak s�ralanmas� neticesinde al�nacak s�zle�meli personel say�s�n�n �� kat� aday aras�na girmek; En son aday�n ald��� puanla ayn� puana sahip adaylar da giri� s�nav�na �a�r�l�r.

  3- Adaylar�n, son ba�vuru tarihi itibar�yla, pozisyonlar i�in belirlenen ��renim ve b�l�m mezunu olmalar� gerekir.

  4- Arazi ve �antiye �artlar�nda �al��maya engel olabilecek sa�l�k sorunu bulunmamak.

  Ba�vuru Yap�labilecek �ller ve Kontenjanlar (1): �stanbul (1)

  M) TEKN�SYEN (TKNS-3)

  Bu pozisyonda istihdam edilmek �zere 3 s�zle�meli personel al�nacakt�r.

  Ba�vuracaklarda aranacak �artlar:

  1- Mesleki ve Teknik E�itim veren Liselerin Mekatronik b�l�m�nden mezun olmak.

  2- �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi (�SYM) taraf�ndan 2020 y�l�nda yap�lan, Kamu Personeli Se�me S�nav�n�n KPSS (B) Grubu i�in KPSSP94 puan t�r�nden asgari 70 ve daha yukar� puan almak kayd�yla, m�racaat edenlerin en y�ksek puandan ba�lanarak s�ralanmas� neticesinde al�nacak s�zle�meli personel say�s�n�n �� kat� aday aras�na girmek; En son aday�n ald��� puanla ayn� puana sahip adaylar da giri� s�nav�na �a�r�l�r.

  3- Adaylar�n, son ba�vuru tarihi itibar�yla, pozisyonlar i�in belirlenen ��renim ve b�l�m mezunu olmalar� gerekir.

  4- Arazi ve �antiye �artlar�nda �al��maya engel olabilecek sa�l�k sorunu bulunmamak. Ba�vuru Yap�labilecek �ller ve Kontenjanlar (3): �stanbul (2), Ankara (1)

  5- BA�VURU �EKL� VE YER�

  1. Ba�vurular elektronik ortamda 29/04/2022-13/05/2022 tarihleri aras�nda al�nacakt�r,

  2. Ba�vurmak isteyen adaylar, e-Devlet �zerinden K�lt�r ve Turizm Bakanl��� - Kariyer Kap�s�-��e Al�m ��lemlerinin Yap�lmas� veya Kariyer Kap�s� https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr �zerinden ba�vurular�n� ger�ekle�tirecektir,

  3. Aranan �artlardan herhangi birini ta��mad��� tespit edilen adaylar�n ba�vurusu de�erlendirmeye al�nmayacakt�r,

  4. Adaylar sadece bir il ve ��renim durumuna g�re bir pozisyon i�in ba�vuruda bulunabilecek olup, tercih etti�i il i�in yap�lacak s�ralamaya kat�laca��ndan, birden fazla il veya nitelik (��renim, pozisyon) i�in yap�lan ba�vurular kabul edilmeyecektir,

  5. Adaylar al�ma ili�kin bilgileri Bakanl���m�z internet sitesi ve Kariyer Kap�s� �zerinden g�r�nt�leyebilecektir.

  6. S�ZL� SINAVIN �EKL� VE DE�ERLEND�RMES�:

  S�zl� olarak yap�lacak olan s�nava girmeye hak kazanan adaylar;

  a) Pozisyon unvan�na ili�kin mesleki bilgi d�zeyi, (50 puan)

  b) Kavrama, muhakeme etme, �zetleme ve ifade etme yetene�i, (10 puan)

  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davran�� ve tepkilerinin mesle�e uygunlu�u, (10 puan)

  �) �zg�veni, ikna kabiliyeti ve inand�r�c�l���, (10 puan)

  d) Genel yetenek ve genel k�lt�r�, (10 puan)

  e) Bilimsel ve teknolojik geli�melere a��kl���, (10 puan)

  Konular�nda; Adaylar, s�nav komisyonu taraf�ndan (a) bendi i�in elli puan, di�er bentlerde yaz�l� �zelliklerin her biri i�in onar puan �zerinden de�erlendirileceklerdir. Adaylar�n s�zl� s�navda ald�klar� puan� giri� s�nav� ba�ar� notunu te�kil edecektir.

  S�zl� s�navda ba�ar�l� say�lmak i�in komisyon ba�kan ve �yelerinin y�z tam puan �zerinden verdikleri puanlar�n aritmetik ortalamas�n�n en az yetmi� olmas� gerekir.

  S�zl� s�nav� ba�ar� notu e�it olan adaylardan pozisyon unvan� itibariyle belirlenen KPSS puan� y�ksek olan adaya �ncelik tan�n�r. S�zl� s�nav�nda yetmi� ve �zeri puan alm�� olmak, asil ve yedek s�ralamas�na giremeyen adaylar i�in m�ktesep hak te�kil etmez.

  7. D��ER HUSUSLAR

  1- Atanmaya hak kazanan adaylar hakk�nda 7315 say�l� G�venlik Soru�turmas� ve Ar�iv Ara�t�rmas� Kanununun 3'�nc� maddesi uyar�nca ar�iv ara�t�rmas� yap�lacakt�r, (S�z konusu ar�iv ara�t�rmas�n�n olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamalar� yap�lacakt�r.)

  2- Ba�vuru ve atama i�lemleri s�ras�nda ger�e�e ayk�r� belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir �ekilde ger�e�i saklad��� tespit edilen adaylar t�m haklar�n� kaybederler, yerle�tirmeye hak kazanmalar� halinde atamalar� yap�lmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya ��kmas� halinde ise atama i�lemleri iptal edilir ve ilgililer hakk�nda yasal i�lem yap�l�r. �dare taraf�ndan kendilerine bir bedel �denmi� ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, s�zle�me yap�lm�� olsa dahi s�zle�meleri feshedilir,

  3- Kamu g�revinden herhangi bir nedenden dolay� ihra� edilenlerden ba�vuru al�nmayacaklard�r,

  4- Atamaya hak kazanan adaylar�n atamalar� il ve/veya il�elere yap�lacakt�r.

  7- S�ZL� SINAV YER� VE TAR�H�:

  S�zl� s�nav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresi �zerinden ilan edilecektir. Ayr�ca, Kariyer Kap�s� https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi �zerinden g�r�nt�lenebilecektir.

  8- BA�VURULARIN DE�ERLEND�R�LMES� VE SONU�LARIN �LAN ED�LMES�

  1. S�zl� s�nava kat�lmaya hak kazanan adaylar�n listesi, ilan�n ba�vuru s�resinin bitiminden itibaren

  15 g�n i�inde Bakanl���m�z�n www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kap�s� https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr �zerinden duyurulacakt�r.

  2. Al�nacak s�zle�meli personel pozisyon unvan� say�s�n�n tercih edilen illere g�re ayr� ayr� yar�s�n� ge�memek kayd�yla ba�ar�l� adaylar aras�ndan ba�ar� puan� s�ras�na g�re yedek liste belirlenecektir.

  3. Yap�lan s�zl� s�nav sonucunda atama hakk� kazanan asil adaylar�n ilan edilecek s�reler i�erisinde ba�vuru yapmad��� veya aranan �artlar� ta��mad��� tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan s�ras�yla yerle�tirme yap�lacakt�r.

  4. Ba�vuruda istenilen bilgileri eksik ve s�resi i�inde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun olmayan adaylar�n ba�vurular� hakk�nda i�lem yap�lmayacakt�r.

  �lanen duyurulur.

  Yazı kaynağı : ilan.memurlar.net

  K�lt�r Ve Turizm Bakanl��� 149 S�zle�meli Personel Alacak - Memurlar.Net

  K�lt�r Ve Turizm Bakanl��� 149 S�zle�meli Personel Alacak - Memurlar.Net

  K�lt�r ve Turizm Bakanl���'na 82 temizlik personeli, 64 �of�r ve 3 bah��van olmak �zere 149 s�zle�meli personel al�m� yap�lacakt�r.

  K�LT�R VE TUR�ZM BAKANLI�I

  149 S�ZLE�MEL� PERSONEL (TEM�ZL�K PERSONEL�, �OF�R, BAH�IVAN) ALIMI HAKKINDA DUYURU (13/04/2022)

  Bakanl���m�z ta�ra te�kilat� birimlerinde 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu'nun 4 �nc� maddesinin (B) f�kras�na g�re, 06/06/1978 tarih ve7/15754 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile y�r�rl��e konulan S�zle�meli Personel�al��t�r�lmas�na �li�kin Esaslar'�n Ek 2'inci maddesinin (b) f�kras� uyar�ncaistihdamedilmek�zere, 2020KPSS(B) grubupuan s�ralamas� esas al�nmaksuretiyle, yaz�l� ve s�zl� s�nav yap�lmaks�z�n 82 Temizlik Personeli, 64 �of�r, 3 Bah��van olmak �zere toplam 149 s�zle�meli personel al�m� yap�lacakt�r.

  1. GENEL �ARTLAR

  Ba�vuracak adaylarda aran�lan nitelikler ile 657 say�l� Kanunun 48 inci maddesindeki genel �artlar ve ilan edilen m�nhal pozisyon i�in belirtilen �zel �artlar aran�r:

  1. T�rk Vatanda�� olmak

  2. Son ba�vuru tarihi itibariyle 18 ya��n� tamamlam�� olmak

  3. Kamu haklar�ndan mahrum bulunmamak

  4. T�rk Ceza Kanununun 53 �nc� maddesinde belirtilen s�reler ge�mi� olsa bile; kasten i�lenen bir su�tan dolay� bir y�l veya daha fazla s�reyle hapis cezas�na ya da affa u�ram�� olsa bile devletin g�venli�ine kar�� su�lar, Anayasal d�zene ve bu d�zenin i�leyi�ine kar�� su�lar, zimmet, irtikap, r��vet, h�rs�zl�k, doland�r�c�l�k, sahtecilik, g�veni k�t�ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar��t�rma, edimin ifas�na fesat kar��t�rma, su�tan kaynaklanan malvarl��� de�erlerini aklama veya ka�ak��l�k su�lar�ndan mahk�m olmamak

  5. Askerlik durumu itibariyle;

  a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

  b) Askerlik �a��na gelmemi� bulunmak

  c) Askerlik �a��na gelmi� ise muvazzaf askerlik hizmetini yapm�� yahut ertelenmi� veya yedek s�n�fa ge�irilmi� olmak,

  6. G�revini devaml� yapmas�na engel olabilecek ak�l hastal��� bulunmamak.

  2. KPSS (B) GRUBU PUAN SIRALAMASI �LE ALINACAK 4/B S�ZLE�MEL� PERSONEL DA�ILIMI �LE ARANACAK �ARTLAR

  A- �OF�R (�FR-1)

  �of�r pozisyonunda 14 s�zle�meli personel al�nacakt�r

  Bu pozisyona ba�vuracaklarda aranacak �artlar:

  1-2 y�ll�k Meslek Y�ksek Okullar�n�n Otob�s Kaptanl���, Otob�s �of�rl��� (Kaptanl�k) b�l�mlerinden mezun olmak,

  2-�l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi (�SYM) taraf�ndan 2020 y�l�nda yap�lan, Kamu Personeli Se�me S�nav�n�n KPSS (B) Grubu i�in KPSSP93 puan t�r�nden asgari 55 ve daha yukar� puan almak kayd�yla, m�racaat edenlerin en y�ksek puandan ba�lanarak s�ralanmas� neticesinde al�nacak s�zle�meli personel say�s� kadar aday aras�na girmek,

  3-D s�n�f� s�r�c� belgesine sahip olmak,

  4-En az fiilen 6 ay �of�r olarak �al��t���n� belgelemek, (e-Devletten al�nacak meslek kodunu g�sterir barkotlu SGK Hizmet d�k�m�)

  5-Son ba�vuru tarihi itibar�yla 35 (otuz be�) ya��n� doldurmam�� olmak,

  6-�of�rl�k g�revini yapmas�na engel olabilecek hastal�k ve benzeri durumu bulunmamak.

  7-Bu pozisyonda istihdam edilenler gezici k�t�phane otob�slerinde �l ve/veya �l�elerde g�revlendirileceklerdir.

  Ba�vuru Yap�labilecek �ller ve Kontenjanlar (14): Afyonkarahisar (1), Amasya (1), Antalya (1), Ayd�n (1), Burdur (1), Bursa (1), �anakkale (1), Edirne (1), �stanbul (2), �zmir (1), Mersin (1), Tekirda� (1), U�ak (1)

  B- �OF�R (�FR-2)

  �of�r pozisyonunda 40 s�zle�meli personel al�nacakt�r

  Bu pozisyona ba�vuracaklarda aranacak �artlar:

  1- Lise ve dengi okul mezunu olmak.

  2- �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi (�SYM) taraf�ndan 2020 y�l�nda yap�lan, Kamu Personeli Se�me S�nav�n�n KPSS (B) Grubu i�in KPSSP94 puan t�r�nden asgari 55 ve daha yukar� puan almak kayd�yla, m�racaat edenlerin en y�ksek puandan ba�lanarak s�ralanmas� neticesinde al�nacak s�zle�meli personel say�s� kadar aday aras�na girmek,

  3- D s�n�f� s�r�c� belgesine sahip olmak,

  4- En az fiilen 6 ay �of�r olarak �al��t���n� belgelemek, (e-Devletten al�nacak meslek kodunu g�sterir barkotlu SGK Hizmet d�k�m�)

  5-Son ba�vuru tarihi itibar�yla 40 (k�rk) ya��n� doldurmam�� olmak,

  6-�of�rl�k g�revini yapmas�na engel olabilecek hastal�k ve benzeri durumu bulunmamak.

  7-Bu pozisyonda istihdam edilenler gezici k�t�phane otob�slerinde �l ve/veya �l�elerde g�revlendirileceklerdir.

  Ba�vuru Yap�labilecek �ller ve Kontenjanlar (40): Ad�yaman (1), A�r� (1), Aksaray (1), Ardahan (1), Bart�n (1), Batman (1), Bing�l (1), �ank�r� (1), �orum (1), Denizli (1), Elaz�� (1), Erzincan (1), Giresun (1), Hakkari (1), Hatay (1), Isparta (1), Kahramanmara� (1), Karaman (1), Kastamonu (1), Kayseri (1), K�rklareli (1), K�r�ehir (1), Kilis (1), Kocaeli (1), Konya (1), Manisa (1), Mardin (1), Mu� (1), Nev�ehir (1), Osmaniye (1), Siirt (1), Sinop (1), Sivas (1), �anl�urfa (1), ��rnak (1), Tokat (1), Trabzon (1), Van (1), Yalova (1), Yozgat (1)

  C- �OF�R (�FR-3)

  �of�r pozisyonunda 10 s�zle�meli personel al�nacakt�r.

  Bu pozisyona ba�vuracaklarda aranacak �artlar:

  1-Lise ve dengi okul mezun olmak,

  2- �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi (�SYM) taraf�ndan 2020 y�l�nda yap�lan, Kamu Personeli Se�me S�nav�n�n KPSS (B) Grubu i�in KPSSP94 puan t�r�nden asgari 55 ve daha yukar� puan almak kayd�yla, m�racaat edenlerin en y�ksek puandan ba�lanarak s�ralanmas� neticesinde al�nacak s�zle�meli personel say�s� kadar aday aras�na girmek,

  3- Son ba�vuru tarihi itibar�yla 30 (otuz) ya��n� doldurmam�� olmak,

  4- En az B s�n�f� s�r�c� belgesine sahip olmak,

  5- En az fiilen 6 ay �of�r olarak �al��t���n� belgelemek, (e-Devletten al�nacak meslek kodunu g�sterir barkotlu SGK Hizmet d�k�m�)

  6-�of�rl�k g�revini yapmas�na engel olabilecek hastal�k ve benzeri durumu bulunmamak.

  Ba�vuru Yap�labilecek �ller ve Kontenjanlar (10): Ankara (7), �stanbul (3),

  D- TEM�ZL�K PERSONEL� (TMZ)

  Temizlik personeli pozisyonunda 82 s�zle�meli personel al�nacakt�r

  Temizlik Personeli pozisyonuna ba�vuracaklarda aranacak �artlar:

  1- Lise ve dengi okul mezunu olmak.

  2- �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi (�SYM) taraf�ndan 2020 y�l�nda yap�lan, Kamu Personeli Se�me S�nav�n�n KPSS (B) Grubu i�in KPSSP94 puan t�r�nden asgari 55 ve daha yukar� puan almak kayd�yla, m�racaat edenlerin en y�ksek puandan ba�lanarak s�ralanmas� neticesinde al�nacak s�zle�meli personel say�s� kadar aday aras�na girmek,

  3- Son ba�vuru tarihi itibar�yla 35 (otuz be�) ya��n� doldurmam�� olmak,

  4- Temizlik g�revini yapmas�na engel olabilecek hastal�k ve benzeri durumu bulunmamak.

  Ba�vuru Yap�labilecek �ller ve Kontenjanlar (82): Adana (1), Afyonkarahisar (2), A�r� (1), Amasya (1), Ankara (5), Ardahan (1), Artvin (1), Bilecik (1), Bing�l (1), Bitlis (2), Bolu (1), Burdur (1), �orum (2), Denizli (1), Diyarbak�r (1), Edirne (2), Erzurum (2), Eski�ehir (2), Gaziantep (1), Giresun (1), G�m��hane (1), Hatay (1), I�d�r (1), �stanbul (5), �zmir (1), Kahramanmara� (1), Kars (1), Kastamonu (1), Kayseri (1), K�rklareli (2), Kocaeli (1), Konya (3), K�tahya (1), Mardin (8), Mersin (2), Mu�la (2), Mu� (2), Nev�ehir (2), Osmaniye (1), Rize (1), Samsun (3), Siirt (1), �anl�urfa (1), ��rnak (1), Tekirda� (2), Tokat (1), Trabzon (1), Van (2), Yozgat (2).

  D- BAH�IVAN (BHCVN-1)

  Bah��van pozisyonunda 1 s�zle�meli personel al�nacakt�r

  Bu pozisyona ba�vuracaklarda aranacak �artlar:

  1-2 y�ll�k Meslek Y�ksek Okullar�n�n Peyzaj ve S�s Bitkileri Yeti�tiricili�i b�l�m�nden mezun olmak veya herhangi bir �nlisans program�ndan mezun olup, bah�ecilik/�i�ek d�zenlemecili�i dal�nda ustal�k veya kalfal�k belgesine sahip olmak.

  2-�l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi (�SYM) taraf�ndan 2020 y�l�nda yap�lan, Kamu Personeli Se�me S�nav�n�n KPSS (B) Grubu i�in KPSSP94 puan t�r�nden asgari 55 ve daha yukar� puan almak kayd�yla, m�racaat edenlerin en y�ksek puandan ba�lanarak s�ralanmas� neticesinde al�nacak s�zle�meli personel say�s� kadar aday aras�na girmek,

  3-Son ba�vuru tarihi itibar�yla 35 (otuz be�) ya��n� doldurmam�� olmak,

  4-Bah��vanl�k g�revini yapmas�na engel olabilecek hastal�k ve benzeri durumu bulunmamak.

  Ba�vuru Yap�labilecek �ller ve Kontenjanlar (1): Ankara (1)

  E- BAH�IVAN (BHCVN-2)

  Bah��van pozisyonunda 2 s�zle�meli personel al�nacakt�r

  Bu pozisyona ba�vuracaklarda aranacak �artlar:

  1-Tar�m/Ziraat Meslek Lisesi mezunu olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olup, bah�ecilik/�i�ek d�zenlemecili�i dal�nda ustal�k veya kalfal�k belgesine sahip olmak.

  2-�l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi (�SYM) taraf�ndan 2020 y�l�nda yap�lan, Kamu Personeli Se�me S�nav�n�n KPSS (B) Grubu i�in KPSSP94 puan t�r�nden asgari 55 ve daha yukar� puan almak kayd�yla, m�racaat edenlerin en y�ksek puandan ba�lanarak s�ralanmas� neticesinde al�nacak s�zle�meli personel say�s� kadar aday aras�na girmek.

  3-Son ba�vuru tarihi itibar�yla 35 (otuz be�) ya��n� doldurmam�� olmak,

  4-Bah��vanl�k g�revini yapmas�na engel olabilecek hastal�k ve benzeri durumu bulunmamak.

  Ba�vuru Yap�labilecek �ller ve Kontenjanlar (2): Ankara (2)

  3. D��ER HUSUSLAR

  1- Atanmaya hak kazanan adaylar hakk�nda 7315 say�l� G�venlik Soru�turmas� ve Ar�iv Ara�t�rmas� Kanununun 3 �nc� maddesi uyar�nca ar�iv ara�t�rmas� yap�lacakt�r. (S�z konusu sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamalar� yap�lacakt�r.)

  2- Ba�vuru ve atama i�lemleri s�ras�nda ger�e�e ayk�r� belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir �ekilde ger�e�i saklad��� tespit edilen adaylar t�m haklar�n� kaybederler, yerle�tirmeye hak kazanmalar� halinde atamalar� yap�lmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya ��kmas� halinde ise atama i�lemleri iptal edilir ve ilgililer hakk�nda yasal i�lem yap�l�r. �dare taraf�ndan kendilerine bir bedel �denmi� ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, s�zle�me yap�lm�� olsa dahi s�zle�meleri feshedilir.

  3- Kamu g�revinden herhangi bir nedenden dolay� ihra� edilenlerden ba�vuru al�nmayacaklard�r.

  4- S�nav sonucu a��kland�ktan sonra atamaya hak kazanan adaylar�n atamalar� tercih ettikleri �l ve/veya �l�elere yap�lacakt�r.

  4. BA�VURULARIN DE�ERLEND�R�LMES� VE SONU�LARIN �LAN ED�LMES�

  1- Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar�n listesi, ilan�n ba�vuru s�resinin bitiminden itibaren 15 g�n i�inde Bakanl���m�z�n www.ktb.gov.tr internet adresinden duyurulacakt�r. Ayr�ca, Kariyer Kap�s� https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tradresi �zerinden g�r�nt�lenebilecektir.

  2- Ba�vurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) grubu puan� esas al�narak yer ve pozisyon olarak ayr� ayr� s�ralama yap�laca��ndan, en y�ksek puan� alan adaydan ba�lanarak pozisyon say�s� kadar s�zle�meli personel al�nacakt�r.

  3- �lan edilen her pozisyon i�in, pozisyon say�s�n�n 3 kat� kadar yedek aday belirlenecektir.

  4- Asil kazananlardan s�resi i�erisinde ba�vuru olmad��� takdirde veya aranan �artlar� ta��mad��� tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan s�ras�yla yerle�tirme yap�lacakt�r. Bu ilan tebli� mahiyetinde olaca��ndan, ayr�ca ilgililere tebligat yap�lmayacakt�r.

  5- Ba�vuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adaylar�n ba�vurular� hakk�nda i�lem yap�lmayacakt�r.

  6- Atamas� yap�lacak adaylardan istenilen belge ve di�er hususlar Bakanl���m�z�n internet sitesinde ilan edilecektir.

  �lanen duyurulur.

  Yazı kaynağı : ilan.memurlar.net

  Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 personel alıyor! İşte başvuru tarihleri ve şartları 2022

  Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 personel alıyor! İşte başvuru tarihleri ve şartları 2022

  Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 154 sözleşmeli personel alımı ilanı, geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

  Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için 29 Nisan'da başlayan başvurular, devam ediyor.

  İlana göre personel alımı, sözlü sınavla ve mimar, mühendis, şehir plancısı, tekniker ve teknisyen gibi kadrolara yapılacak.

  Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı...

  Başvurular elektronik ortamda 29 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.

  Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı ''https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/'' üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

  Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak.

  Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

  Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 personel alıyor! İşte başvuru tarihleri ve şartları 2022 #1

  Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

  1. Türk Vatandaşı olmak,

  2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

  3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

  5. Askerlik durumu itibariyle;

  a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

  b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

  c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

  Yazı kaynağı : www.ensonhaber.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap