Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  iyi parti milletvekili aday adayı başvuru

  1 ziyaretçi

  iyi parti milletvekili aday adayı başvuru bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Milletvekili aday adaylığı için partilerin başvuru ücretleri ve tarihleri! Milletvekili olma şartları neler?

  Milletvekili aday adaylığı için partilerin başvuru ücretleri ve tarihleri! Milletvekili olma şartları neler?

  Milletvekili aday adaylığı için partilerin başvuru ücretleri ve tarihleri! Milletvekili olma şartları neler?

  Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılmasının kesinleşmesi sonrasında siyasi partiler de milletvekilliği aday adaylığı için koşullarını ve başvuru ücretlerini belirledi. Böylece Milletvekili aday adayları başvuru kuyruğuna girdi. Peki, Milletvekili olma şartları neler? İşte partilerin Milletvekili aday adalığı ücretleri ve tarihleri…

  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Mart'ta imzaladığı karar ile 14 Mayıs 2023 seçim süreci başladı.  2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta olacağının kesinleşmesinin ardından siyasi partiler vekil aday adaylığı için başvuru tarihlerini ve ücretlerini açıkladı. İşte siyasi partilerin milletvekilliği aday adaylığı için başvuru tarihleri ve başvuru ücretleri detayları…

  MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI İÇİN PARTİLERİN BAŞVURU ÜCRETLERİ VE TARİHLERİ

  AK PARTİ

  AK Partili Ali İhsan Yavuz, milletvekili şartları ile ilgili, "Seçimlere ilişkin, müracatların il başkanlıkları ve genel merkezden alınması şeklinde karar verildi. Aday müracaatların 16 Mart'a kadar devam edeceğini ve başvuru aidatın bu dönem alınmamasına; bunun yerine AFAD’a bağış şeklinde yapılmasına karar verildi. Başvurular; Yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL şeklinde, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak." dedi.

  MHP

  MHP'de milletvekili aday adaylığı başvuruları 14 Mart'ta başlayıp 21 Mart'ta sona erecek. Başvuru aidatı olarak adaylardan 3 bin lira alınacak. Yüzde 40 veya üstü engelli olanlardan ise aidat alınmayacak. Aday adayları, MHP Genel Merkezi seçim işleri kayıt kabul birimine şahsen ve belgelerin aslıyla müracaat edebilecek. Adaylar merkezi yoklama ile belirlenecek.

  CHP

  CHP'de de milletvekilliği genel seçimleri için aday adaylığı başvurusu da 13 Mart’ta başlayacak ve 20 Mart'a kadar sürecek. Başvuru ücreti ise 30 bin lira olarak belirlendi. Başvuru için kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanlar 15 bin lira ödeyecek. Başvurular için aday adaylarından ayrıca 3'er bin lira da dosya ücreti alınacak. Depremlerden etkilenen Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak.

  SAADET PARTİSİ (SP)

  Saadet Partisi’nde ise, müracaatlar 13 Mart 2023 Pazartesi başladı, 17 Mart 17.00’de sona erecek. Saadet Partisi milletvekili aday adayı olmak isteyenler müracaatlarını İl Başkanlıklarına veya doğrudan Genel Merkeze yapabilecekler. Saadet Partisi, milletvekili aday adaylığı katkı payı, erkekler için 15 bin TL, kadın ve gençler için 10 bin TL, engelliler için beş bin TL olarak belirlendi. Deprem Bölgesindeki iller için (Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana, Elazığ)aday adaylığı katkı payı alınmayacağı belirtildi.

  İYİ PARTİ

  İYİ Parti Sözcüsü Küşrad Zorlu partisinin milletvekili aday adaylığı başvurularının 15 Mart'ta başlayacağını ve 22 Mart’ta tamamlanacağını açıkladı. Erkeklerden 30 bin TL, kadınlardan ve gençlerden 15 bin TL ücret alınacağını belirten Zorlu, engelli aday adaylarından ise ücret talep edilmeyeceğini kaydetti. 

  YENİDEN REFAH PARTİSİ

  Yeniden Refah Partisi (YRP), milletvekili adaylığı için başvuru ücreti erkekler için 7 bin 500 TL, kadınlar için ise beş bin TL olarak belirlendi. Deprem bölgesinde olanlar ya da depremden etkilenenlerden ise ücret alınmayacak.

  TİP’İN ŞARTI YARDIM KOLİSİ

  TİP aday adaylarından ücret istemezken deprem bölgelerinde yaşayan yurttaşlar için en az bir gıda ve bir hijyen kolisi hazırlanıp iletilmesi şartı konuldu.

  HDP’DE 15 BİN TL

  HDP’de Adaylık başvuru ücreti henüz ilan edilmedi ancak 15 bin TL olması, kadın ve engelliler için pozitif ayrımcılık uygulanması bekleniyor.

  MİLLETVEKİLİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

  - 18 yaşını doldurmuş olmak

  - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  - Kısıtlı olmamak, hür olmak

  - Herhangi bir kamu görevinde yasaklı pozisyonda olmamak

  - 1 seneden daha uzun bir zaman hapis cezası almamış olmak

  - Taksirli suçların hiçbirinden kesinlikle hapis cezası almamış olmak

  - Yüz kızartıcı suçlardan herhangi birini işlememiş olmak. Devlet sırlarını açığa çıkarmak, kaçakçılık vb. gibi suçlar yüz kızartıcı suçlara örnek gösterilebilir.

  - İdeolojik gösterilere katılmamış olmak

  - Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması

  - Eğitim konusunda en az ilkokul diplomasına sahip olması

  MİLETVEKİLİ OLMAK İÇİN KİMLER İSTİFA ETMELİ?

  - Hakim ve savcılar

  - Yüksek Öğretim Kurumları'na bağlı kurul üyeleri ve öğretim elemanları

  - Silahlı Kuvvet çalışanları

  - Yüksek Yargı Organlarına mensup kişiler milletvekili adayı olabilmek için görevlerinden istifa etmek zorundalardır.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  �Y� Parti'nin Milletvekili Aday Adayl��� �cretleri Belli Oldu - Memurlar.Net

  �Y� Parti'nin Milletvekili Aday Adayl��� �cretleri Belli Oldu - Memurlar.Net

  Zorlu, parti genel merkezinde d�zenledi�i bas�n toplant�s�nda, Kahramanmara� merkezli 6 �ubat'ta meydana gelen depremlerin ard�ndan arama kurtarma �al��malar� ve kriz y�netimi konusunda eksiklikler ya�and���n� belirterek, h�k�mete ele�tirilerde bulundu.

  Depremden etkilenen illerde tar�m ve hayvanc�l�kla ilgili acil tedbirlerin al�nmas� gerekti�ini ifade eden Zorlu, Ziraat Bankas�n�n deprem b�lgesine yapt��� 20 milyar liral�k ba����n k�rsal alanlara harcanmas�n� istedi.

  Zorlu, deprem b�lgesinde yeni konutlar�n mera ve orman arazilerine yap�lmamas� uyar�s�nda bulunarak, �unlar� s�yledi:

  "Yabanc�lara m�lk sat���n�n t�m T�rkiye'de yasaklanmas� ve deprem b�lgesindeki sat��lar�n 6 ay boyunca durdurulmas� �a�r�m�z vard�. Bu kabul g�rmedi. Bunun sonu�lar�n� hepimiz takip etmeliyiz. Bu demografik yap�m�z� ilgilendiren �ok �nemli bir konu. Bu ba�lamda, tar�m arazilerinin, zeytinliklerin yabanc�lara sat�lmas�n�n tamamen �nlenmesi, bu konunun titizlikle �zerinde durulmas� gerekiyor."

  - Aday adayl��� i�in erkeklerden 30 bin, kad�nlardan 15 bin lira al�nacak

  �Y� Parti ve Millet �ttifak� olarak 14 May�s'ta yap�lacak 28. D�nem Milletvekili Se�imi i�in haz�rl�klara ba�lad�klar�n� vurgulayan Zorlu, �u bilgileri verdi:

  "Bug�n, Genel �dare Kurulumuzda se�im takvimine y�nelik baz� hususlar� belirginle�tirdik. Milletvekili aday aday� olacak erkeklerden 30 bin lira, kad�nlar ve gen�lerden 15'er bin lira �cret alaca��z. Engelli vatanda�lar�m�zdan ise �cret almayaca��z. Aday aday� ba�vurular� 15-22 Mart'ta yap�lacak. Adaylar�n belirlenmesi konusunda hangi y�ntemin uygulanaca��na dair Genel Ba�kan�m�za Genel �dare Kurulumuz tam yetki vermi�tir. Say�n Genel Ba�kan�m�z�n �zellikle b�y�k �ehirlerde �ye tabanl� yoklama yapma arzusu ve iradesi �teden beri mevcuttur."

  Zorlu, sa�l�k �al��anlar�n�n 14 Mart T�p Bayram�'n� kutlayarak, �unlar� kaydetti:

  "Maalesef bu depremde 94 doktor, 448 sa�l�k �al��an� hayat�n� kaybetti. 528 sa�l�k �al��an� ise yaraland�. Siyasi iktidar�n 'Giderlerse gitsinler' s�ylemiyle daha da fazla derinle�tirdi�i bir neticeyle kar�� kar��yay�z. T�rk Tabipler Birli�inin rakamlar�na g�re, 2022'nin Ocak ay�ndan bu y�l�n �ubat ay�na kadar 2 bin 936 hekim yurt d���na gitmek i�in iyi hal belgesi ald�. Bu �lkemizin ve milletimizin kabul edece�i bir tablo de�il."

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  İYİ Parti'de milletvekili aday adaylığı ücreti belli oldu

  İYİ Parti’de Aday Adaylık Başvuruları Başladı

  İYİ Parti’de Aday Adaylık Başvuruları Başladı

  İYİ Partide Aday Adaylığı sürecinden adayların ödeyecekleri ücretlerde belli oldu.

  İYİ Parti Ordu İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Sinan Korkmaz, 14 Mayıs 2023’de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerde ilişkin sürecin bugün başladığını söyledi. Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Korkmaz, İYİ Parti'de milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvuru şartları ve ücretlerin Genel İdare Kurulu tarafından belirlendiğini ifade etti.

  Başkan Korkmaz yaptığı açıklamada;

  “ 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde İYİ Parti’den Milletvekili Aday Adayı olmak isteyen Erkek adaylar 30 Bin Türk Lirası, Kadın Adaylar 15 Bin Türk Lirası, engelli vatandaşlarımızdan ücret alınmayacak. Gençlerimizden de 15 bin Türk Lirası aday adaylığı başvuru ücretini almayı Genel Merkezimiz uygun buldu. Bununla birlikte 15-22 Mart tarihlerinde aday adaylığı başvurusunu müracaatını yapabileceklerdir.” Dedi

  İYİ Partiden Aday adayı olmak isteyenlerin, istenilen belgeleri genel merkeze elden teslim ederek alındı belgesini almaları gerektiğini belirtildi. Aday Adaylığı başvurusu yapanlardan istenilen belgeler ve izleyecekler yol ise şöyle;

  - Aday adaylarının 15 Mart 2023 Çarşamba günü İYİ Parti'nin resmi internet sitesinde yayınlanacak elektronik Milletvekili Aday Adayı Başvuru Formunu dolduracaklar.

  - Elektronik başvuru formunun doldurulmuş olması, aday adaylığı sürecinin tamamlandığı anlamına Gelmemektedir. Başvurunun tamamlanabilmesi için istenen belgelerin formla birlikte İYİ Parti Genel

  - Merkezinde yer alan Aday Adayı Başvuru Masasına şahsen teslim edilmesi ve karşılığında "Alındı Belgesi" alınması gerekmektedir. - İYİ Parti'nin resmi İnternet sitesinde (https://iyiparti.org.tr/) bulunan bağlantıdan doldurulmuş "Milletvekili Aday Adayı Başvuru Formu"

  - 2 adet üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan fotoğraflı nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (Şahsen başvuru sırasında aslının gösterilmesi ve İYİ Parti yetkilisinin onaylaması gerekmektedir.)

  - 2 adet öğrenim durumunu gösteren belge fotokopisi (Şahsen başvuru sırasında aslının gösterilmesi ve İYİ Parti yetkilisinin onaylaması gerekmektedir.)

  - Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (Milletvekili Adaylığı başvurusu için olduğu belirtilerek adliyelerden veya E-Devlet üzerinden alınabilir. - Erkek aday adayları için askerlik durumunu gösterir belge (Askerlik Şubelerinden veya E-Devlet üzerinden alınabilir.)

  - 4 adet vesikalık fotoğraf - Aday olabilmek için görevlerinden istifa etme zorunluluğu bulunanların, ilgili kurumlara sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçeleri ile alındı belgelerinin fotokopisi (Şahsen başvuru sırasında aslının gösterilmesi ve İYİ Parti yetkilisinin onaylaması gerekmektedir.)

  - Milletvekili aday adayı başvuru bağışının yatırıldığını gösterir banka dekontu

  - İYİ Parti üyesi olmayan aday adaylarının İYİ Parti üyelik formunu doldurmaları gerekmektedir.

  - Milletvekili aday adaylığı için bağış miktarlarının yatırıldığına dair dekont, Erkek adaylar için bağış miktarı 30,000TL'dir. Kadın adaylar için bağış miktarı 15,000TL'dir. 25 yaş altı genç adaylar için bağış miktarı 15,000TL'dir. 15 Mayıs 1993 ve sonrasında doğmuş olan adaylar genç aday kabul edilir.

  Yazı kaynağı : ordubakis.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap