Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  istiklal marşı hangi savaştan sonra yazıldı

  1 ziyaretçi

  istiklal marşı hangi savaştan sonra yazıldı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İstiklal Marşı'nın kabulü ne zaman? İstiklal Marşı hangi savaştan sonra, ne zaman kabul edildi?

  İstiklal Marşı'nın kabulü ne zaman? İstiklal Marşı hangi savaştan sonra, ne zaman kabul edildi?

  Türk milletinin bağımsızlık nişanesi olan marşımız için yarışma yapılmış ve türlü şiirler elenmiştir. Hatta ilk duyurulduğunda yarışmaya katılan yüzlerce şiirin hiçbirisi milli marş olmaya layık bulunmamıştır. Bunu üzerine yeniden şiir istenirken Mehmet Akif'in de yarışmaya katılması sağlanmıştır. Sonuç olarak Akif'in şiiri yedi şiirin içinden sıyrılarak milli marş olmaya layık bulunmuştur. Bu yazımızda İstiklal Marşı'nın kabulünden, İstiklal Marşı'nın hangi savaştan sonra kabul edildiğinden ve İstiklal Marşı'nın kabul hikayesinin ne olduğundan bahsedeceğiz. Keyifli okumalar

  İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜ

  İstiklal Marşı mecliste okunurken diğer şiirlerin arasından sıyrılıp hatta okunduktan sonra diğer şiirlerin okunmasına gerek dahi duyulmadı bir şiirdir. Büyük alkışlar ve coşkuyla 12 Mart 1921 yılında milli marş olarak kabul edilmiştir.

  İSTİKLAL MARŞI NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?

  İstiklal Marşı 12 Mart 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir.

  İSTİKLAL MARŞI HANGİ SAVAŞTAN SONRA KABUL EDİLDİ?

  İstiklal Marşı I. İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra kabul edilmiştir. 6 ocak 1921 tarihinde yapılan muharebe sonucunda 12 Mart 1921'de İstiklal Marşı kabul edilmiştir.

  İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜ HİKAYESİ

  İstiklal Marşı, Hamdullah Suphi Bey'in kararıyla önce cephede askerlerin arasında okunmaya başladı. Batı Cephesi Komutanlığına gönderilen şiir askerlerin beğenisini toplayınca 17 Şubat 1921 tarihinde Hakimiyet-i Milliye ve Sebilürreşad gazetelerinde İstiklal Marşı yayınlandı. Gazetelerde yayınlanmasının üstünden on iki gün geçtikten sonra Konya'da Öğüt gazetesinde de yayınlandı.

  12 Mart 1921 tarihinde Mustafa Kemal'in başkanlığını yaptığı meclis oturumunda ön elemeyi geçen 7 şiire yer verilip, tartışmaya açıldı. Mehmet Akif'in şiiri Hamdullah Suphi Bey tarafından okundu ve milletvekilleri büyük bir heyecan duydu. Öyle ki diğer şiirlerin okunmasına gerek bile duyulmadı. Bu olayın sonunda Mehmet Akif'in şiiri yoğun alkışlar ve heyecanla kabul edildi.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  �stiklal Mar�� nedir, ne zaman yaz�ld�? �stiklal Mar�� hangi sava�tan sonra kabul edildi?

  �stiklal Mar�� nedir, ne zaman yaz�ld�? �stiklal Mar�� hangi sava�tan sonra kabul edildi?

  T�rk Milleti'nin milli mar�� olan �stiklal Mar��'n�n tarihi merak ediliyor. Mehmet Akif Ersoy'un kaleme ald��� �stiklal Mar�� ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Peki �stiklal Mar�� nedir, ne zaman yaz�ld�, hangi sava�tan sonra kabul edildi?

  �ST�KLAL MAR�I NED�R?

  Sava� ko�ullar� alt�nda yaz�lan ve derin bir telkin g�c� bar�nd�ran �stiklal Mar��'n�n s�zleri, yakla��k bir as�rd�r her okunu�unda T�rk milletinin, ba��ms�zl�k sevdas�n� g��l� bir �ekilde dile getirmesine vesile oluyor.Mehmet Akif �iirinde, Kurtulu� Sava��'n�n kazan�laca��na olan inanc�yla ba��ms�zl�k, hak, iman, vatan, din ve benzeri konular� �zenle i�ledi.

  Millete ve kahraman orduya arma�an etti�i ve imza atmad��� �iiri Safahat adl� eserine de almayan Mehmet Akif, kendisine y�neltilen, "Yeniden yaz�lsa olmaz m�?" sorusuna, "Allah bir daha bu millete �stiklal Mar�� yazd�rmas�n." kar��l���n� vererek ilelebet varl���n� s�rd�recek milli mutabakat metnine de son noktay� koydu.

  �ST�KLAL MAR�I HANG� SAVA�TAN SONRA KABUL ED�LD�?

  I. �n�n� Muharebesi, 6 Ocak 1921 tarihinde iki koldan taarruza ge�en Yunan kuvvetleriyle �n�n� mevzilerinde savunmada olan Ankara H�k�meti kuvvetleri aras�nda yap�lan muharebelerdir.Yunanl�lar, Bursa ve U�ak m�nt�kalar�ndan Eski�ehir ve Afyon istikametlerinde 6 Ocak 1921'de ileri harekata ge�tiler. Yunan harekat� �� koldan ilerleyerek �n�n� �n�nde birle�iyordu. Yunanl�lar, 3 g�nl�k y�r�y��ten sonra 9 Ocak g�n� �n�n� mevzilerinin �n�ne gelmi�lerdi. As�l sava� 10 Ocak g�n� sabah saat 6.30'da Yunanl�lar�n taarruza ge�mesi ile ba�lad�. Sald�r�s� k�r�lan d��mana kar�� sava� 10 Ocak 1921'de kazan�ld�.

  Sava��n �n�n� b�lgesinde yap�lmas� bir tesad�f de�ildi. �n�n� sava�lar�n�n zaman�n� Yunanl�lar, fakat sava� alan�n� T�rkler se�mi�lerdi. T�rk ordusunun savunma plan�na g�re, Bursa ve Kocaeli y�n�nden gelecek bir d��man taarruzu �n�n�'de kar��lanacakt�.

  11 Ocak 1921'de o g�ne kadar fazla kay�p vermi� ve �ok h�rpalanm�� olan d��man, daha fazla ilerlemeye kendisinde kudret g�remeyerek, tekrar Bursa civar�ndaki eski mevzilerine �ekilmek zorunda kald�.

  B�ylece dinamik bir sevk ve idare sistemiyle d��man�n iki misli kuvvetlerine kar��, zay�f kuvvetlerle yo�un bir savunma yap�lm�� ve d��man ordusu �� g�n i�inde yenilerek geri �ekilmeye mecbur b�rak�lm��t�r.Milli M�cadele y�llar�, Birinci D�nya Sava��'n�n ard�ndan ba�layan ve 1919 – 1922 y�llar� aras�nda devam eden bir m�cadeledir. D��man i�galinin Anadolu sath� �zerinden def edilmesi i�in d�zenli ordular ve kuvay� milliye taraf�ndan devam ettirilmi�tir.

  Bu y�llarda milletin azim ve kararl�l���na ihtiya� duyulmu�tur.�stiklal Mar�� da bu azim ve kararl�l���n sa�lanmas� i�in i�in yaz�lm��t�r. �stiklal Mar��, I. �n�n� Sava��'n�n ard�ndan yaz�lm��t�r. �stiklal Mar��, bayra�a yaz�lan ve millete atfedilen bir mar�t�r. Mar� olarak meclis taraf�ndan kabul edilmi�tir. Mehmet Akif Ersoy taraf�ndan yaz�lm��t�r. Osman Zeki G�ng�r taraf�ndan bestelenmi�tir. �stiklal Mar�� olarak kabul edilmi�tir ve anayasan�n de�i�tirilemez maddeleri aras�nda bulunmaktad�r.

  �ST�KLAL MAR�I NASIL YAZILDI?

  Maarif Vekaleti, Kurtulu� Sava��'n�n ba�lar�nda, �stikl�l Harbi'nin mill� bir ruh i�erisinde kazan�lmas� imk�n�n� sa�lamak amac�yla 1921'de bir g�fte yar��mas� d�zenledi. Yar��maya toplam 724 �iir kat�ld�. Eser g�nderenler aras�nda Kaz�m Karabekir, H�seyin Suat Yal��n, �sak Ferrara, Muhittin Baha Pars ve Kemalettin Kamu gibi tan�nm�� isimler de vard�. "�anakkale �ehitleri" ve "B�lb�l" gibi �iirlerin sahibi Mehmet Akif'in "Milletin ba�ar�lar�n�n para ile �v�lemeyece�ini" d���nd��� i�in yar��maya kat�lmak istemedi�i bilinir.

  TACEDD�N DERGAHI'NDA KALEM ALDI

  Son �iir g�nderme tarihi olan 23 Aral�k 1920'den sonra E�itim Bakanl��� g�fteleri incelemi� ancak i�lerinde �stiklal Mar�� olabilecek bir eser bulamam��t�. Mehmet Akif, Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey'in kendisine yazd��� 5 �ubat 1921 tarihli davet mektubundan sonra fikrini de�i�tirerek Ankara'daki Taceddin Dergah�'ndaki odas�nda, T�rk Ordusuna hitap etti�i �iiri kaleme ald� ve bakanl��a teslim etti. �iirde, �air Kurtulu� Sava��'n�n kazan�laca��na olan inanc�n�, T�rk askerinin y�reklili�ine ve �zverisine g�venini, T�rk ulusunun ba��ms�zl��a, Hakk'a, yurduna ve dinine ba�l�l���n� dile getirmi�tir. Hamdullah Suphi Bey, �kif'in �iirinin �nce cephede asker aras�nda okunmas�na karar verdi. Bat� Cephesi Komutanl���na g�nderilen �iir, askerin be�enisini kazand�. �stikl�l Mar��, 17 �ubat 1921 tarihinde Hakimiyet-i Milliye ve Sebil�rre�ad gazetelerinde yay�nland�, on iki g�n sonra ise Konya'da ���t gazetesinde yer ald�.

  �ST�KLAL MAR�I KABUL� NASIL GER�EKLE�T�?

  �n elemeyi ge�en yedi �iir 12 Mart 1921'de Mustafa Kemal'in ba�kanl���n� yapt��� meclis oturumunda tart��maya a��ld�. Mehmet �kif'in �iiri meclis k�rs�s�nde Hamdullah Suphi Bey taraf�ndan okundu. �iir okundu�unda milletvekilleri b�y�k bir heyacana kap�ld� ve di�er �iirlerin okunmas�na gerek g�r�lmedi. Baz� mebuslar�n itirazlar�na ra�men Mehmet Akif'in �iiri co�kulu alk��larla kabul edildi.G�fteye en sert ele�tiri Kaz�m Karabekir'den geldi. Kaz�m Karabekir, 26 Temmuz 1922'de Bakanlar Kurulu Ba�kan� Rauf Bey'e yazd��� mektupta yar��ma sonucunun iptal edilmesini istemi� ve ele�tirilerini s�ralam��t�r. Ele�tirilere kar��n g�ftede bir de�i�ikli�e gidilmedi ve Pa�a da bu konuda �srarc� olmad�.

  ESER�N� T�RK M�LLET�'NE �THAF ETT�

  Mehmet �kif, kazand��� be� y�z liral�k �d�l� yoksul kad�n ve �ocuklar�na i� ��reterek yoksulluklar�na son vermek i�in kurulan Dar�lmesai'ye ba���lad�. �air ayr�ca, �stikl�l Mar��'n�n T�rk Milleti'nin eseri oldu�unu beyan etmi� ve �stikl�l Mar��'n�n g�ftesini, �iirlerini toplad��� Safahat'a dahil etmemi�tir.

  �lke sava� i�erisinde oldu�u i�in, �kif'in �iirinin bestelenmesi iki sene ertelendi; 1923'�n 12 �ubat'�nda �stanbul Maarif M�d�rl���'ne beste yar��mas� a�ma g�revi verildi.�iirin bestelenmesi i�in a��lan ikinci yar��maya 24 besteci kat�ld�. �llkenin i�inde bulundu�u zor ko�ullar nedeniyle sonucu belirleyecek bir de�erlendirme yap�lamad�. Bu nedenle g�fte, �lkenin �e�itli yerlerinde farkl� bestelerle okunmaya ba�land�. Edirne'de Ahmet Yekata Bey'in, �zmir'de �smail Z�ht� Bey'in, Ankara'da Osman Zeki Bey'in, �stanbul'da Ali R�fat Bey ve Zati Bey'in besteleri okunuyordu.

  �ST�KLAL MAR�I

  Korkma, s�nmez bu �afaklarda y�zen al sancak;

  S�nmeden yurdumun �st�nde t�ten en son ocak.

  O benim milletimin y�ld�z�d�r, parlayacak;

  O benimdir, o benim milletimindir ancak.

  �atma, kurban olay�m, �ehrene ey nazl� hilal!

  Kahraman �rk�ma bir g�l... Ne bu �iddet, bu celal?

  Sana olmaz d�k�len kanlar�m�z sonra helal;

  Hakk�d�r, Hakk'a tapan, milletimin istiklal.

  Ben ezelden beridir h�r ya�ad�m, h�r ya�ar�m.

  Hangi ��lg�n bana zincir vuracakm��? �a�ar�m!

  K�kremi� sel gibiyim: Bendimi �i�ner, a�ar�m;

  Y�rtar�m da�lar�, enginlere s��mam ta�ar�m.

  Garb'�n afak�n� sarm��sa �elik z�rhl� duvar;

  Benim iman dolu g��s�m gibi serhaddim var.

  Ulusun, korkma! Nas�l b�yle bir iman� bo�ar,

  'Medeniyet!' dedi�in tek di�i kalm�� canavar?

  Arkada�! Yurduma al�aklar� u�ratma sak�n;

  Siper et g�vdeni, dursun bu hayas�zca ak�n.

  Do�acakt�r sana va'detti�i g�nler Hakk'�n...

  Kim bilir, belki yar�n, belki yar�ndan da yak�n.

  Bast���n yerleri 'toprak!' diyerek ge�me, tan�!

  D���n alt�ndaki binlerce kefensiz yatan�.

  Sen �ehid o�lusun, incitme, yaz�kt�r, atan�:

  Verme, d�nyalar� alsan da, bu cennet vatan�.

  Kim bu cennet vatan�n u�runa olmaz ki feda?

  ��heda f��k�racak topra�� s�ksan, ��heda!

  Can�, canan�, b�t�n var�m� als�n da Huda,

  Etmesin tek vatan�mdan beni d�nyada c�da.

  Ruhumun senden �lahi �udur ancak emeli:

  De�mesin ma'bedimin g��s�ne na-mahrem eli;

  Bu ezanlar -- ki �ehadetleri dinin temeli --

  Ebedi, yurdumun �st�nde benim inlemeli.

  O zaman vecd ile bin secde eder -- varsa -- ta��m;

  Her cerihamda, �lahi, bo�an�p kanl� ya��m,

  F��k�r�r ruh-i m�cerred gibi yerden na'��m!

  O zaman y�kselerek Ar�'a de�er, belki, ba��m.

  Dalgalan sen de �afaklar gibi ey �anl� hilal!

  Olsun art�k d�k�len kanlar�m�n hepsi helal.

  Ebediyyen sana yok, �rk�ma yok izmihlal:

  Hakk�d�r, h�r ya�am��, bayra��m�n h�rriyet;

  Hakk�d�r, Hakk'a tapan, milletimin istiklal.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  İstiklal Marşı kabulü ve yazımı! İstiklal Marşı hangi savaştan sonra kabul edildi? Mehmet Akif Ersoy ne zaman yazdı?

  İstiklal Marşı kabulü ve yazımı! İstiklal Marşı hangi savaştan sonra kabul edildi? Mehmet Akif Ersoy ne zaman yazdı?

  Maarif Vekaleti, Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlarında, İstiklâl Harbi'nin millî bir ruh içerisinde kazanılması imkânını sağlamak amacıyla 1921'de bir güfte yarışması düzenledi. Yarışmaya toplam 724 şiir katıldı. Eser gönderenler arasında Kâzım Karabekir, Hüseyin Suat Yalçın, İsak Ferrara, Muhittin Baha Pars ve Kemalettin Kamu gibi tanınmış isimler de vardı. "Çanakkale Şehitlerine" ve "Bülbül" gibi şiirlerin sahibi Mehmet Akif'in "Milletin başarılarının para ile övülemeyeceğini" düşündüğü için yarışmaya katılmak istemediği bilinir. 23 Aralık 1920'den sonra Eğitim Bakanlığı güfteleri incelemiş ancak içlerinde İstiklal Marşı olabilecek bir eser bulunamayınca, Mehmet Akif Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey'in kendisine yazdığı 5 Şubat 1921 tarihli davet mektubundan sonra fikrini değiştirerek Ankara'daki Taceddin Dergahı'ndaki odasında, Türk Ordusuna hitap ettiği şiiri kaleme aldı ve bakanlığa teslim etti.

  İSTİKLAL MARŞI HANGİ SAVAŞTAN SONRA KABUL EDİLDİ?

  I. İnönü Muharebesi, 6 Ocak 1921 tarihinde iki koldan taarruza geçen Yunan kuvvetleriyle İnönü mevzilerinde savunmada olan Ankara Hükümeti kuvvetleri arasında yapılan muharebelerden sonra kabul edildi.

  İSTİKALAL MARŞI’NIN KABÜLÜ

  Hamdul­lah Suphi Bey, Âkif'in şiirinin önce cephede asker arasında okunma­sına karar verdi. Batı Cephesi Komutanlığına gönderilen şiir, askerin beğenisini kazanınca, İstiklâl Marşı, 17 Şubat 1921 tarihinde Hâkimiyet-i Milliye ve Sebilürreşad gazetelerinde yayınlandı, on iki gün sonra ise Konya'da Öğüt gazetesinde yer aldı.

  Ön elemeyi geçen yedi şiir 12 Mart 1921'de Mustafa Kemal'in başkanlığını yaptığı meclis oturumunda tartışmaya açıldı. Mehmet Âkif'in şiiri meclis kürsüsünde Hamdullah Suphi Bey tarafından okundu. Şiir okunduğunda milletvekilleri büyük bir heyacana kapıldı ve diğer şiirlerin okunmasına gerek görülmedi ve Mehmet Akif'in şiiri coşkulu alkışlarla kabul edildi.

  Mehmet Âkif, kazandığı beş yüz liralık ödülü yoksul kadın ve çocuklarına iş öğreterek yoksulluklarına son vermek için kurulan Darülmesai'ye bağışladı. Şair ayrıca, İstiklâl Marşı'nın Türk Milleti'nin eseri olduğunu beyan etmiş ve İstiklâl Marşı'nın güftesini, şiirlerini topladığı Safahat'a dahil etmemiştir.

  Ülke savaş içerisinde olduğu için, Âkif'in şiirinin bestelenmesi iki sene ertelendi; 1923'ün 12 Şubat'ında İstanbul Maarif Müdürlüğü'ne beste yarışması açma görevi verildi.

  İSTİKAL MARŞI’NIN BESTESİ

  Şiirin bestelenmesi için açılan ikinci yarışmaya ise 24 besteci katıldı. Ülkenin içinde bulunduğu zor koşullar nedeniyle sonucu belirleyecek bir değerlendirme yapılamadı. Bu nedenle güfte, ülkenin çeşitli yerlerinde farklı bestelerle okunmaya başlandı. Edirne'de Ahmet Yekata Bey'in, İzmir'de İsmail Zühtü Bey’in, Ankara'da Osman Zeki Bey'in, İstanbul'da Ali Rıfat Bey ve Zati Bey'in besteleri okunuyordu.

  1924 yılında Ankara'da toplanan seçici kurul, Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini kabul etmiştir. Bu beste 1930 yılına kadar çalındıysa da 1930'da değiştirilerek, dönemin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör'ün 1922'de hazırladığı bugünkü beste yürürlüğe konmuş, toplamda dokuz dörtlük ve bir beşlikten oluşan marşın armonilemesini Edgar Manas, bando düzenlemesini de İhsan Servet Künçer yapmıştır. Üngör'ün yakın dostu Cemal Reşit Rey'le yapılmış olan bir röportajda da kendisinin belirttiğine göre aslında başka bir güfte üzerine yapılmıştır ve İstiklal Marşı olması düşünülerek bestelenmemiştir.

  Yazı kaynağı : www.gazetevatan.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap