Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  istanbul üniversitesi cerrahpaşa sözleşmeli personel alımı

  1 ziyaretçi

  istanbul üniversitesi cerrahpaşa sözleşmeli personel alımıi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  �stanbul �niversitesi Cerrahpa�a s�zle�meli 163 sa�l�k personeli alacak

  �stanbul �niversitesi Cerrahpa�a s�zle�meli 163 sa�l�k personeli alacak

  �stanbul �niversitesi - Cerrahpa�a Rekt�rl���nden:

  4/B S�ZLE�MEL� PERSONEL ALIM �LANI

  �niversitemiz Sa�l�k Uygulama ve Ara�t�rma Merkezlerinden Cerrahpa�a T�p Fak�ltesinde giderleri �zel B�t�e gelirinden kar��lanmak �zere 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunun 4 �nc� maddesinin (B) f�kras� uyar�nca S�zle�meli Personel olarak istihdam edilmek �zere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 say�l� Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 say�l� Resmi Gazete'de yay�mlanan S�zle�meli Personel �al��t�r�lmas�na �li�kin Esaslarda De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Esaslar'da yer alan ek 2 nci maddenin (B) f�kras�na g�re 2020 KPSS (B) gurubu puan s�ras� esas al�nmak suretiyle a�a��da belirtilen pozisyonlara s�zle�meli personel al�nacakt�r.

  ARANILAN �ARTLAR

  1- Ba�vuracak adaylarda yukar�da belirtilen �zel �artlar ile 657 say�l� Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel �artlar� ta��yor olmak.

  2- Herhangi bir Sosyal G�venlik Kurumundan emeklilik veya ya�l�l�k ayl��� alm�yor olmak.

  3- T�m pozisyonlar i�in haftal�k �al��ma s�resi 40 saati a�mayacak �ekilde ilgili birimin y�netimi taraf�ndan belirlenecek saatlerde g�rev yapma (gece dahil) �art�n� kabul etmek, vardiyal� �al��mas�na engel durumu bulunmamak.

  4- Ba�vuracak �nlisans ve Lisans Mezunu adaylar 2020 Kamu Personeli Se�me S�nav�na (KPSS) girmi� olmal�d�r. �nlisans Mezunlar� i�in 2020 KPSS-P93, Lisans Mezunlar� i�in 2020 KPSS-P3 puan t�r� esas al�nacakt�r.

  5- 5917 say�l� Kanunun 47. maddesi'nin 5. f�kras� (A)2 bendi gere�ince, 4-B S�zle�meli Personel olarak �al��makta iken istifaen g�revinden ayr�larak s�zle�mesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) y�l s�re ge�meden ba�vuruda bulunamazlar.

  6- istanbul ili s�n�rlar� i�inde ikamet ediyor olmak.

  BA�VURU �EKL�:

  Adaylar�n, ilan�n gazetede yay�mland��� g�n� izleyen 15 g�n i�inde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/adresindeki Ba�vuru Formunu eksiksiz doldurarak a�a��da belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Ba�kanl���na �ahsen m�racaat etmeleri gerekmektedir. M�racaat sonunda adaylar�n beyan ettikleri Kamu Personeli Se�me S�nav Sonu�lar� �SYM Ba�kanl���ndan Kurumumuz taraf�ndan teyit edilecektir. Ger�e�e ayk�r� beyanda bulunan adaylar�n m�racaatlar� kabul edilmeyecek ve haklar�nda Genel H�k�mlere g�re i�lem yap�lacakt�r. Sadece bir pozisyon i�in aran�lan nitelik kodu belirtilerek ba�vuru yap�lacakt�r. Birden fazla ba�vuru yap�ld��� takdirde her iki ba�vuru da ge�ersiz say�lacakt�r. Posta ile yap�lan m�racaatlar kabul edilmeyecektir. Ba�vuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adaylar�n m�racaatlar�na i�lem yap�lmayacakt�r.

  iSTENiLEN BELGELER:

  - Foto�rafl� Ba�vuru formu

  - N�fus C�zdan� asl� ve fotokopisi

  - Diploma veya mezuniyet belgesinin asl� ve fotokopisi

  - KPSS s�nav sonu� belgesi

  - �kametgah Belgesi (e Devletten veya N�fus M�d�rl�klerinden)

  BA�VURULARIN DE�ERLEND�R�LMES� VE SONU�LARI:

  Ba�vurular Komisyon taraf�ndan de�erlendirildikten sonra sonu�lar en ge� 7 i� g�n� i�inde www.istanbulc.edu.tr ile https://personel.istanbulc.edu.tr/ adresinde yay�nlanacakt�r. Atamas� yap�lacak adaylar�n listesi, i�e ba�lamalar� i�in gerekli evraklar, ba�vuru zaman� ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbulc.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. �lgililere yaz�l� ya da s�zl� ayr�ca bir tebligat yap�lmayacakt�r.

  * Ba�vuru ve atama i�lemleri s�ras�nda ger�e�e ayk�r� beyanda bulundu�u veya herhangi bir �ekilde ger�e�i saklad��� tespit edilenlerin s�zle�mesi yap�lmaz. S�zle�me yap�lm�� olsa dahi fesih edilir. Bu ki�iler hi�bir hak talebinde bulunamaz.

  * Atanmaya hak kazand��� halde belirtilen evrak teslim s�resinde istenilen evraklar� teslim etmeyen adaylar haklar�ndan feragat etmi� say�l�r ve yerine en y�ksek puanl�dan ba�lanmak �zere yedek adaylardan atama yap�l�r.

  * �landa bulunmayan h�k�mler i�in genel mevzuat h�k�mleri ge�erlidir.

  Yazı kaynağı : ilan.memurlar.net

  İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa 163 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

  İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa 163 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

  İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa 163 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

  İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Rektörlüğünde istihdam edilmek üzere 163 Sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacaktır. Yapılacak alımlarla ilgili detaylar belli oldu.

  Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak? 

  İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 163 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İşte, alım yapılacak kadrolar:

  Başvuru Şartları Nelerdir?

  Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

  Başvuru Şekli ve Tarihi

  Başvuru yapacak adaylar 15 gün içerisinde www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/ adresinde yer alan Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak istenilen belgelerle beraber Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat edilmesi gerekir.

  İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.

  Yazı kaynağı : www.oisbuis.com

  İstanbul Üniversitesi personel alımı! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 36 Personel Alımı Yapacak! Başvurular Bugün Başladı

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 36 Personel Alımı Yapacak! Başvurular Bugün Başladı

  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından verilen ilanda, hemşire ve diyetisyen olarak istihdam edilecek sözleşmeli personel sayısı 36 olarak belirtilmiştir. Adayların KPSS (B) puanı temel alınacak ve giderleri özel bütçeden karşılanacaktır. İlana dair bütün detayları haberimizde bulabilirsiniz…

  – Pandemi Süresince şehirler arası ulaşımın kısıtlı olması nedeniyle İstanbul ili sınırları içinde ikamet eden kişiler başvuru yapabileceklerdir.

  – Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

  – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
  olmak.

  – Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

  – Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdır.
  Ortaöğretim Mezunları için 2018 KPSS-P94, Lisans Mezunları için 2018 KPSS-P3 puan türü esas
  alınacaktır.

  – 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

  Müracaat etmek isteyen adayların, 11 Mayıs’tan itibaren 15 gün içerisinde www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/ internet sayfalarında bulunan başvuru formunu tamamen doldurması gerekmektedir ve gerekli belgelerle şahsen Personel Daire Başkanlığına giderek başvurularını iletmeleri şartı koşulmuştur.

  – Fotoğraflı Başvuru formu

  – Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

  – Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

  – KPSS sınav sonuç belgesi

  Son dakika gelişmeleri güncel, kamu haberleri ve personel alım ilanlarını mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz. Mobil uygulamamızı ücretsiz indirmek için TIKLAYIN.

  Kamuilanlari.com | ANKARA

  Yazı kaynağı : www.kamuilanlari.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Ali 10 Ay önce
  0

  bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yorum yap