Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  istanbul üniversitesi açıköğretim sınav yeri seçme

  1 ziyaretçi

  istanbul üniversitesi açıköğretim sınav yeri seçme bilgi90'dan bulabilirsiniz

  AUZEF s�nav yeri se�imi nas�l yap�l�r? AUZEF s�nav merkezi tercihi nereden yap�l�r?

  AUZEF s�nav yeri se�imi nas�l yap�l�r? AUZEF s�nav merkezi tercihi nereden yap�l�r?

  �stanbul �niversitesi A��k��retim fak�ltesi ��rencileri, G�z d�nemi s�navlar�n�n ba�layacak olmas�yla birlikte AUZEF s�nav merkezi tercihi yapmaya ba�lad�. 2021-2022 e�itim ��retim y�l�nda a��k ��retim program� uygulayan t�m �niversitelerde oldu�u gibi �stanbul �niversitesi A��k ve Uzaktan E�itim Fak�ltesi s�navlar� da y�z y�ze yap�lacak. AUZEF S�nav merkezi tercihleri, �stanbul �niversitesi A��k��retim fak�ltesi taraf�ndan 12 Ekim 2021 saat 23.59'a kadar al�nacakt�r. AUZEF s�nav merkezi tercihi nereden yap�l�r? AUZEF s�nav yeri se�imi nas�l yap�l�r?

  2021-2022 AUZEF SINAV YER� TERC�HLER� NE ZAMAN?

  S�nav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri aras�nda https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi �zerinden yap�lacakt�r.

  AUZEF G�Z ARA SINAV TAR�HLER�

  �stanbul �niversitesi taraf�ndan ara s�nava dair yap�lan a��klamayla AUZEF ara s�nav tarihinin ertelendi�i duyuruldu. G�z yar�y�l� ara s�nav tarihi 13-14 Kas�m 2021 olarak g�ncellendi.

  AUZEF SINAV YER� SE��M� NASIL YAPILIR?

  S�nav merkezi tercihleri https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinde ilan edilen tarihler aras�nda yap�l�r.

  ��renciler, s�nav merkezi tercihleri i�in;

  https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKS�S kullan�c� ad� ve �ifresi ile giri� yapar.

  -1. A�amada Ki�isel Bilgiler Onaylan�r.

  -2. A�amada ��rencinin varsa engel durumu bildirilir. Engel durumu yoksa "Engelsiz" se�ene�i se�ilir.

  -3. A�amada s�nava girilmek istenen s�nav merkezi se�ilir ve HES kodu girilir.

  S�navlar 81 ilde bulunan s�nav merkezlerinde ger�ekle�tirilecektir.

  AUZEF SINAV YERLER� VE G�R��� SORGULAMAK ���N TIKLAYIN

  ��rencilerin AUZEF 'S�nav Merkezi' tercihlerini s�nav merkezi tercih i�lemleri i�in belirlenen tarih aral���nda sinav.istanbul.edu.tr adresinden yapmalar� gerekmektedir. Belirtilen tarihlerin d���nda s�nav merkezi tercihi ger�ekle�tirilemez. Belirtilen tarih aral���nda tercih yapmayan ��rencilerin S�nav Merkezi �stanbul (Avrupa) yakas� olarak atanacakt�r.

  AUZEF SINAV MERKEZ� TERC�H� NEREDEN YAPILIR?

  * S�nav merkezi tercihleri auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden 12 Ekim 2021 saat 23.59'a kadar al�nacakt�r.

  * S�nav merkezi tercihlerinde HES kodu girilmesi zorunludur.

  * Riskli grupta (Covid-19 pozitif / temasl�) bulunan ��rencilerimiz s�navlara ayr� salonda al�nacaklard�r.

  * S�nav merkezi tercihleri her s�nav �ncesinde ilgili s�nava ait oturumlar� ger�ekle�tirmek i�in al�n�r. Ara s�nav, bitirme ve telafi s�navlar� i�in ayr� ayr� tercih yap�l�r.

  * S�navlar, cumartesi ve pazar g�nleri sabah ve ��le olmak �zere toplam 4 oturumda ger�ekle�tirilir.

  * S�nav bina ve salonlar�na girilirken ��renci Kimlik Kart�na gerek bulunmamaktad�r. ��rencilerimizin s�nav salonuna girebilmeleri i�in yanlar�nda S�nav Giri� Belgesi ve TC Kimlik Kart� bulundurmalar� yeterlidir.

  * S�nav Giri� Belgeleri s�navlardan bir hafta �ncesinde yay�nlanmakta ve web sayfam�z (auzef.istanbul.edu.tr) �zerinde duyurusu yap�lmaktad�r. S�nav kurallar� detayl� olarak S�nav Giri� Belgesinde yer almaktad�r.

  * S�nav merkezi tercihleri s�ras�nda engelli ve h�k�ml� ��renciler, durumlar�yla ilgili bilgileri eksiksiz ve hatas�z bir �ekilde sisteme girmelidir. H�k�ml�/Tutuklu ��rencilerimizin s�nav merkezi tercih i�lemleri bulunduklar� ceza infaz kurumu taraf�ndan d�zenlenecektir.

  * Ara s�nava herhangi bir sebeple girmeyen ��renciler i�in ayr�ca mazeret s�nav� yap�lmayacakt�r.

  * A��k��retim programlar� s�navlar�nda d�rt yanl�� cevap bir do�ruyu g�t�r�rken, uzaktan ��retim programlar�nda ba�ar� notu hesaplama farkl�l��� nedeniyle bu kural uygulanmamaktad�r.

  * Ara s�nav sonu�lar�n�n de�erlendirmeye etki oran� %40, bitirme/telafi s�nav�n�n ise %60't�r.

  * S�nav sorular�, ilgili derse ait dersin kitab�, videosu ve sunumlar� dikkate al�narak haz�rlanmaktad�r.

  * ��rencilerimiz ara s�navda her ders i�in sistemlerinde bulunan �nitelerin yar�s�ndan sorumludur. �rn; 14 �nite var ise 7, 12 �nite var ise 6, 10 �nite var ise 5 �niteden sorumludur.

  * S�navlarda aksi belirtilmedi�i s�rece her ders i�in 20 soru sorulmakta ve sorular�n ��z�m� i�in 30 dakika s�re verilmektedir.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  AUZEF sınav merkezi tercihleri nasıl yapılacak? AUZEF sınavları ne zaman?

  AUZEF sınav merkezi tercihleri nasıl yapılacak? AUZEF sınavları ne zaman?

  AUZEF sınav merkezi tercihleri nasıl yapılacak? AUZEF sınavları ne zaman?

  AUZEF sınav merkezi tercihleri başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi sınav merkezi tercihleri 25 Mart'a kadar yapılabilecek. Peki AUZEF sınav merkezi tercihleri nasıl yapılacak? AUZEF Bahar Dönemi sınavları ne zaman yapılacak?

  Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. AUZEF bünyesinde uzaktan eğitim alan öğrenciler 19 Mart’tan 25 Mart’a kadar sınav merkezi tercihlerini yapabilecekler. Peki AUZEF sınavları ne zaman yapılacak?
  İşte sınav merkezi tercihleri ayrıntıları ve sınav tarihleri…

  AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ

  İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından öğrencilere yapıLan duyuruya göre sınav yeri tercih işlemleri 19 Mart 2018 saat 16.00 ile 25 Mart 2018 saat 23.59 arasında yapılacaktır. 19-25 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan sınav merkezi tercihleri 2017-2018 Bahar dönemi Ara sınav (Vize) için geçerli olacaktır.

  SINAV MERKEZİ TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  Sınav yeri tercih işlemleri 19 Mart 2018 saat 16.00 ile 25 Mart 2018 saat 23.59 arasında sinav.istanbul.edu.tr adresinden yapılacaktır.
  19-25 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan sınav merkezi tercihleri 2017-2018 Bahar dönemi Arasınav (Vize) için geçerli olacaktır.
  Sınav yeri tercihi yapmayan öğrencilerimizin sınav merkezi 2017-2018 güz dönemi Telafi sınavındaki sınav merkezi olarak belirlenecektir.
  Sınav merkezi tercihleri sırasında, engelli ve hükümlü öğrencilerimiz durumlarıyla ilgili bilgileri eksiksiz ve hatasız bir şekilde sisteme girmelidir.
  İletişim bilgileriniz eğitim-öğretim faaliyetleri başta olmak üzere tüm bilgilendirmelerde kullanılacaktır. Bu sebeple AKSİS ve sınav sistemlerinde bulunan iletişim bilgilerinizin güncel ve hatasız olduğundan emin olunuz.

  NOT: Öğrencilerimiz İstanbul'da ‘İstanbul (Beyazıt), İstanbul (Avcılar), İstanbul (Beşiktaş), İstanbul (Kadıköy), İstanbul (Kartal), İstanbul (Beykoz)” olmak üzere 6 farklı merkez için tercih yapabilecektir.

  AUZEF NEDİR?

  Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren Uzaktan Eğitim, 2011 yılından itibaren de Açık Öğretim kapsamında öğrenci kabul eden AUZEF bu yönüyle Türkiye’deki tek açık ve uzaktan eğitim fakültesidir.

  2016 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 15 Lisans, 15 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 17’si Açık Öğretim, 18’i AUZEF’e bağlı Uzaktan Eğitim, 2’si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Eğitim şeklindedir.

  AUZEF, tüm programlarındaki öğrencilerine, dünyanın her yerinde internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

  Yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler hem lisans hem de ön lisans açık öğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açık öğretim programlarına, “Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilirler.

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı! Sınav yeri sorgulama ekranı

  İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı! Sınav yeri sorgulama ekranı

  İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) takvimine göre, AUZEF güz ara dönemi vize sınavı 23 - 24 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Sınava günler kala, vize hazırlıklarına başlayan öğrencilerin merakla araştırdığı, sınav giriş belgeleriyle ilgili açıklama İstanbul Üniversitesi'nden geldi. Peki, AUZEF sınav giriş belgeleri nasıl görüntülenir? İşte, sınav yerleriyle ilgili merak edilenler.

  AUZEF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

  2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav(Vize) Sınavı, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

  SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

  VİZE SINAVI NASIL YAPILACAK?

  Ara sınavlar öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle “sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı” ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır.

  Öğrencilerimiz sınavlarına “Sınav Merkezi Tercihi” döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadırlar.

  Aksi belirtilmediği sürece öğrencilerimiz ilk yedi haftanın konularından sorumludur.

  Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir.

  Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlanır.

  Öğrenciler dersinin/derslerinin bulunduğu sınav oturumlarında sınav alınır.

  Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir.

  Sınav bina ve salonlarına girerken Öğrenci Kimlik Kartına gerek yoktur.

  Öğrencilerimiz sınav salonuna girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı yeterlidir.

  Sınav salonlarına CEP TELEFONU ile kesinlikle girilemez.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap