Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  islami dönem türk edebiyatının divan ve halk edebiyatı olarak iki ana koldan devam etmesinin nedeni

  1 ziyaretçi

  islami dönem türk edebiyatının divan ve halk edebiyatı olarak iki ana koldan devam etmesinin nedeni bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İslami Dönem Türk edebiyatının divan ve halk edebiyatı olarak iki ana koldan devam etmesinin nedeni

  İslami dönem türk edebiyatının divan ve halk edebiyatı olarak iki ana koldan devam etmesinin nedeni ne - Eodev.com

  İslami dönem türk edebiyatının divan ve halk edebiyatı olarak iki ana koldan devam etmesinin nedeni ne - Eodev.com

  İslami dönem türk edebiyatının divan ve halk olarak iki ana koldan devam etmesinin sebebi toplumdaki sanat anlayışı farkı ve yazarların kültürel seviye farkından kaynaklanmaktadır.

  Divan edebiyatını incelerseniz kültürlü, eğitimli halkın dili değilde dönemin dili olan Arapça-Farsça gibi yabancı dillerini bilen sanatçıların ortaya koyduğu bir edebiyat türüdür. Bu yüzden sanatın amaç olduğu ve en üst perdeden şiirlerin yazıldığı bir edebiyattır. Fakat Halk edebiyatı incelediğinizde halka yakın olan halkın anladığı ve sevdiği edebiyattır yani adı gibi halkın edebiyatıdır

  Yazı kaynağı : eodev.com

  T�rk Edebiyat� Tarihi

  T�RK EDEB�YATININ D�NEMLER�

  1) �SLAM�YETTEN �NCEK� T�RK EDEB�YATI
  a) S�zl� Edebiyat
  b) Yaz�l� Edebiyat

  2) �SLAM�YET�N KABUL�NDEN SONRAK� T�RK EDEB�YATI
  a)Divan Edebiyat�
  b)Halk Edebiyat�

  3) BATI TES�R�NDEK� T�RK EDEB�YATI

  Ayr�ca bak�n�z->

  T�rk Edebiyat�n�n D�nemleri

  �SLAM�YET �NCES� T�RK EDEB�YATI

  Bilinmeyen bir tarihte ba�lam��t�r. �slamiyet'in kabul�ne kadar devam ede gelmi�tir. Atl�- g��ebe k�lt�r�n�n izlerini ta��maktad�r. �l�m, yi�itlik, sava�, a�k konular� en �ok i�lenen konular olarak g�ze �arpmaktad�r. �ki koldan geli�mi�tir.

  Ko�uk: Kopuz e�li�inde "s���r" denilen s�rek avlar�nda s�ylenen lirik �iirlerdir. G�n�m�zdeki "ko�ma"lar�n ilk versiyonu say�l�rlar. Kafiye �emas� "aaab, cccb, dddb" �eklindedir.

  Sagu: Yu� ad� verilen �l� t�renlerinde �l�m�n ac�s�n�n hafifletmek amac�yla s�ylenen g�n�m�z "a��t"lar�n�n ilk versiyonuna denir. Hece �l��s�n�n 7'li-8'li par�alar� s�k�a kullan�lm��t�r. Bilinen en eski sagu, "Alp er Tunga"sagusudur.

  Sav: Atas�z� demektir. Atas�zlerimiz ilk defa "Divan-� Lugati't T�rk"kitab�nda bir araya getirilmi�tir.

  Destan: Toplumu derinden etkileyen sava�, k�tl�k, afet vb. olaylar�n ola�an�st�l�klerle bezendirilerek anlat�ld��� manzum (bazen naz�m- nesir kar���k) uzun hik�yelere denir.

  Ayr�ca bak�n�z-> Mitoloji

  Destanlar "Do�al-Yapay" olmak �zere ikiye ayr�l�r.

  Ger�ekte var olan herhangi bir olay�n milletin dilinde y�zy�llar s�ren bir anlat�mdan sonra bir ozan taraf�ndan kaleme al�nmas� sonucu olu�an destanlara denir.

  D�nyadaki en �nemli do�al destanlar:

  Herhangi bir olaydan yola ��karak bir ozan�n destan kurallar�na riayet edip olu�turdu�u �iirlere denir.

  T�rk Destanlar�n�n �zellikleri:

  Saka T�rklerinin Destanlar�

  Hun T�rklerinin Destanlar�

  G�kt�rk Destanlar�

  Uygur T�rklerinin Destanlar�

  Ayr�ca bkz.->

  Yaz�l� D�nem �r�nleri (Orhun Yaz�tlar� ve Uygur Metinleri)

  Orhun (G�kt�rk, K�kt�rk) Yaz�tlar� (Abideleri, An�tlar�)

  �inlilere kar�� ba��ms�zl�k sava�� yapan, T�rk b�t�nl���n� yeniden kurmak i�in i�te ve d��ta sava�an G�kt�rklerin hikayesi anlat�l�r bu yaz�tlarda. Bu abideler 38 harfli olan G�kt�rk alfabesiyle yaz�lm��t�r. Bunlardan en �nemli olanlar� 3 tanedir.

  1. Vezir Tonyukuk Yaz�t� (725): D�rt bakana vezirlik etmi� olan Tonyukuk taraf�ndan yaz�lm��t�r. Daha �ok �inlilerle yap�lan sava�lar anlat�lmaktad�r.

  2. K�l Ti�in Yaz�t� (732): G�kt�rk hakan� Bilge Ka�an'�n karde�i K�l Ti�in'in �l�m� �zerine Bilge Ka�an taraf�ndan dikilmi�tir.

  3. Bilge Ka�an Yaz�t� (735): G�kt�rk hakan� Bilge Ka�an'�n �l�m�nden sonra o�lu Tenri Ka�an taraf�ndan diktirilmi�tir. Yaz�t, Bilge Ka�an'�n ye�eni Yollug Tigin taraf�ndan yaz�lm��t�r.

  Son iki yaz�t daha �ok d�nemin olaylar�ndan, t�relerden ve Bilge Ka�an'�n ulusuna diledi�i iyi dileklerden s�z eder.

  Uygur D�nemi Eserleri / Uygur Metinleri

  G�kt�rk devletinin y�k�lmas�ndan sonra kurulan uygur hanl�klar�ndan kalma eserlerdir. Daha �ok Buddha ve Mani dininin esaslar�n� anlatan metinlerdir. Bunlar turfan y�resinde yap�lan kaz�larda ortaya ��kar�lm��t�r.

  Uygurlar�n k���da kitap basma tekni�ini bildikleri anla��lmaktad�r. D�nemden kalma bir�ok hik�yenin yan�nda "k�k�n�" denilen bir ilkel tiyatro eserleri de vard�r. Uygurlar bu eserleri 14 harfli uygur alfabesiyle yazm��lard�r.

  Sekiz Y�kmek (Sekiz Y���n): �inceden �evrilen Sekiz Y�kmek'te Burkanc�l��a ait din�- ahl�ki inan��lar ve baz� pratik bilgiler vard�r. Uygurlar aras�nda �ok yay�lan bu eser; k�sa c�mleleriyle, i�ten anlat�m� ve zengin s�z varl���yla dikkati �eker.

  Altun Yaruk (Alt�n I��k): Burkanc�l���n temellerini, felsefesini ve Buda'n�n menk�belerini i�erir. Bunlardan en me�hurlar� "�ehzade ile A� Pars Hik�yesi" (A�l�ktan �lmek �zere olan pars� kurtarmak i�in kendini feda eden �ehzadenin hik�yesi), Dantipali Be� Hik�yesi (Emrindeki geyikleri kurtarmak i�in kendini feda eden geyikler be�ini Dantipali Be� �ld�r�r ve korkun� alevler de Dantipali Be�'i yutar) ve �a�tani Be� Hik�yesi (�lkesindeki insanlara hastal�k ve bela getiren �eytanlarla �a�tani Be�'in m�cadelesidir.)

  Irk Bitig (Fal Kitab�): G�kt�rk yaz�s�yla yaz�lm�� bir fal kitab�d�r. Her biri ayr� fal olarak yaz�lan 65 paragraftan olu�ur. �e�itli inan��lar ve masal unsurlar�n�n bulundu�u kitapta g�nl�k dile ait pek �ok kelime de vard�r.

  Kalyanamkara ve Papamkara Hik�yesi (�yi D���nceli �ehzade ile K�t� D���nceli �ehzade): Burkanc�l��a ait bir menk�benin hik�yesidir. �yi d���nceli �ehzadenin b�t�n canl�lara yard�m etmek ve canl�lar�n birbirlerini �ld�rmelerini engellemek i�in bir m�cevheri elde etmek �zere yapt��� maceral� yolculuk anlat�l�r.

  Yazı kaynağı : www.turkedebiyati.org

  10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 22)

  10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 22)

  10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 22. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  Metni Anlama ve Çözümleme

  Türklerin İslamiyet’e geçmesi

  İslamiyet’e girmeyle birlikte dilimizde değişimler olmuştur ve sanatçılarımız Araapça ve Farsçanın etkisine girmiştir. Bu etki zamanlar ortaya medrese eğitim almış sanatçıları ortaya çıkarmıştır. Bir tarafta halkın kullandığı edebiyat varken diğer tarafta saray etrafında şekillenen bir edebiyat ortaya çıkmıştır.

  19.yüzyıldan sonra her alanda Batı etkisi kendini gösterdiği edebiyatımızda da etkisini göstermiştir. Batı’ya giden aydınlarımız oranın edebiyatından etkilenmiş ve orada gördüklerini edebiyatımıza aktarmışlar.

  6. Metinde kullanılan anlatım biçimiyle düşünceyi geliştirme yollarını belirleyiniz.

  Açıklayıcı anlatım, öğretici anlatım, örnekleme, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma, karşılaştırma…

  Halkın kendisinin edebiyatıdır. Nerede yaşamış bir insan varsa onun edebiyatı ortaya çıkmıştır.

  Etkinlik

  Hakka şükür koçlarım devrânudur

  Cümle ‘âlem bu demün hayrânudur

  Gün batardan gün toğan yire değin

  ‘Işk erinün bir nefes seyrânudur

  İSLAMİ DEVİR TÜRK EDEBİYATI- HALK EDEBİYATI

  Nasıl ve nerden, bilmeyeceksin

  Bir dal sallanacak yanı başında

  Alabildiğine taze ıslak

  Bir çocuk başparmağı ağzında

  Gözlerini iri iri açacak

  BATI ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI

  Tag taga kavuşmas, kiş kişike kavuşur.

  İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI

  Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı

  Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı

  İSLAMİ DEVİR TÜRK EDEBİYATI- DİVAN  EDEBİYATI

  roman-mesnevi-sav-türkü-ilahi-tiyatro-deneme-nefes-gazel-rubai-sagu-röportaj-semai

  Yazı kaynağı : dersimizedebiyat.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap