Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  islam düşüncesinde ortaya çıkan başlıca tasavvufi yorumlar hangileridir

  1 ziyaretçi

  islam düşüncesinde ortaya çıkan başlıca tasavvufi yorumlar hangileridir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İslam düşüncesinde ortaya çıkan başlıca tasavvufi yorumlar hangileridir, bunları kısaca tanıtınız

  İslam düşüncesinde ortaya çıkan başlıca tasavvufi yorumlar hangileridir, bunları kısaca tanıtınız

  İnsanlar tasavvuf ilkeleri olarak Allah korkusu, Allah sevgisi, Peygamber aşkı, edep, haya, musamaha, merhamet gibi kavramları yaşarlar. Böylece İslam’ı en iyi şekilde yaşama arzusunu gerçekleştirirler. İslam, hayatın merkezinde olan ve her türlü beşeri ve insani ihtiyaca cevap veren bir hayat nizamı olarak kabul edilmektedir. Tasavvuf bu hayat nizamı içinde kendini koruma, geliştirme ve başkalarına yardımcı olabilme ilkeleri benimseyerek hareket etmenin adıdır. Tasavvufta günümüzde de devam etmekte olan yorumlar ve tarikatlar bulunmaktadır.

  İslam düşüncesinde ortaya çıkan başlıca tasavvufi yorumlar şu şekildedir:

  Yesevilik, Kuruluşundan günümüze kadar Orta Asya’da çok geniş bir bölgeyi etkisi altına alan ve varlığını Anadolu’da da devam ettiren Yesevî tarikatı Hoca Ahmet Yesevi’nin fikirleri etrafında oluşmuştur.

  Kadirilik, Abdülkâdir-i Geylânî’ye (ö. 561/1165-66) nisbet edilen İslâm dünyasının ilk ve en yaygın tarikatın adıdır. Soyunun baba tarafından Hz. Hasan, anne tarafından Hz. Hüseyin’e ulaştığı kaydedilen Abdülkâdir-i Geylânî’nin tarikatını çocukları yaymıştır.

  Nakşibendilik, Bahâuddin Nakşibend Muhammed b. Muhammed el-Buhârî’ye (ö. 718/1318) nispet edilen tarikatın adıdır. Nakşbend, Buhara’ya 9 km. uzaklıkta bulunan Kasr-ı Arifân’da doğdu. Nakşbend, kısa bir süre içerisinde onların saygısını kazanmıştır. O, halka her fırsatta sohbet eder, va’z ve nasihatte bulunur ve “bizim tarikimiz sohbet üzerinedir” diyerek müritlerini buna teşvik ederdi.

  Mevlevilik; Mevlana Celaleddin-i Rumi’ye (ö. 672/ 1273) nispet edilen tarikatın adıdır. Mevlana Celaleddin-i Rumi, Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya geldi. Babası, ilk tasavvuf eğitimini kendisinden aldığı “sultânü’l-ulemâ” lakabıyla tanınan Bahâeddin Veled’dir. Mevlana, henüz küçük yaşta iken babası Bahâeddin Veled’in Belh’ten ayrılması üzerine onunla birlikte İslâm dünyasının çeşitli yerlerini dolaştıktan sonra Konya’ya geldi.

  Bektaşilik; Hacı Bektaş Veli’nin kurduğu, toplumcu öğreti. Bu düşünceye göre, her insan gereken bilgiye erişmiş değildir. Gereken bilgiye inanan insan Kutup’tur ve evren onun çevresinde döner. Barışçı ve uzlaşmacı bir öğretidir.

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  7. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Tasavvufi Yorumlar konu anlatımı

  7. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Tasavvufi Yorumlar konu anlatımı

  Farklı inançlara sahip tasavvufi yorumlar günümüzde hala etkisini sürdürmektedir. En etkili olanlarının başında Alevi- Bektaşilik ve Mevlevilik gelir. Söz konusu yorumlar başta ahiret ve Mesih olmak üzere birçok dini konuda farklı görüşlere ve inançlara sahiptir.

  7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tasavvufi Yorumlar - Konu Anlatımı

   1- Mevlevilik:

  14. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Türk-İslam kültüründe önemli bir yere sahiptir. Kurucusu Mevlana Celaleddin Rumi'dir. Mevlana vefat ettikten sonra oğlu Sultan Veled tarafından devam ettirilmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Semah, en önemli ibadetlerinden biridir. Toplantılarında şiir ve sohbet de önemli bir yere tutar. Bu inanışa göre evren Allah ve Allah dışı varlıklar olarak ikiye ayrılır. Allah dışı varlıklar masiva olarak tanımlanır. Zenginlik, gösteriş, dünya nimetleri, şehvet gibi günahlar masiva olduğu için bunlar terk edilmeli, Allah'a yönelmelidir.

   En önemli kavramlarından bir diğeri de halvettir. Çile anlamına da gelen halvet üç yıldan fazla sürer ve tamamlandığında kişi derviş olur. Taç ve hırka Mevleviliğin temel sembolleridir. Derviş olan kişiye hırka ve taç giydirilir.

   2- Alevi- Bektaşilik:

   Hacı Bektaş Veli tarafından 13. yüzyılda kurulmuş İslami mezheptir. Görüş ve inanışları Mevlevilik ile benzerlik gösterir. Dede, Eren ve On İki İmamın öğretilerine dayalıdır. Hz. Ali imamların başında gelir. On ikinci imamın Mesih olarak geleceğine ve inanan kişileri kurtaracağına inanılır. Bu mezhebe bağlı kişiler tenasüh inancına sahiptir. Ruh göçü ve yeniden doğuş anlamına gelen tenasühte, kişiler öldükten sonra ruhları başka bedenlere girerek yaşamını sürdürür. Semah dönerek ibadet ederler. Şiir ve müzik bu mezhepte de önemli bir yer tutar.

   Alevi-Bektaşilikte en büyük günahlardan biri kul hakkı yemektir. Bu nedenle kul hakkı yiyen kişilerin cemlere katılması yasaktır. 

   3- Kadirilik:

  12. yüzyılda Abdülkadir Geylani tarafından kurulmuştur. En köklü tasavvufi yorumlardan biridir. Hindistan'da ortaya çıkmış ve kısa bir zaman içerisinde birçok ülkede yayılmıştır. Halisiyye, İsmailliyye, Yafiyye ve Esediyye başta olmak üzere toplam 8 koldan oluşur. Bazı kaynaklara göre bu tasavvuf yorumu zaman içerisinde 20'den fazla kola ayrılmıştır. İbadetlerinde zikir törenleri önemli bir yer tutar. Hindistan dışında en yaygın olduğu ülkeler Afganistan, Pakistan, Arnavutluk ve Afganistan'dır. Kadirilik'te azla yetinme, dünya nimetlerine sırt çevirme ve yardımlaşma son derece önemlidir.

   4- Yesevilik:

   Hoca Ahmet Yesevi tarafından 12. yüzyılda kuruldu. Özellikle Orta Asya'da etkili olan Yesevilik günümüze kadar gelen tasavvufi yorumlardan biridir. Görüş ve inançlarında Hz. Ali ile Hz. Ebu Bekir önemli bir yer tutar. Bu mezhepte İslam dini ile Türk kültürünü birleştiren bir anlayış egemendir. Hoca Ahmet Yesevi Orta Asya'daki Türk aşiretlerini tek bir çatı altında toplamayı başarmıştır. Bunun neticesinde bu tasavvufi yorum Türkler arasında kısa bir süre içerisinde yayıldı. En önemli dervişleri arasında Zengi Ata, Seyyid Ata ve Harezmi Said Ata yer alır.

   5- Nakşibendilik:

  14. yüzyılda kuruldu. Muhammed Bahauddin Şah Nakşibendi tarafından kuruldu. Toplamda on bir düsturu bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri Vuküf-i Zamani ve Huş der- demdir. Vuküf-i Zamani, zamanı iyi değerlendirmek demektir. Az ye, az uyu, az konuş gibi temel esasları bulunur. Huş-der- dem ise her nefeste Allah'ı anmak ve günahlardan uzak anlamındadır. Günümüzde hala etkisini sürdüren tasavvufi yorumların başında gelir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Forum Sayfa Cevapları

  7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan başlıca tasavvufi yorumlar hangileridir? Bunları kısaca tanıtınız. konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.

  Cevap :

  Maddeler halinde İslam düşüncesinde ortaya çıkan başlıca tasavvufi yorumlar şunlardır ;

  Cevap :

  Maddeler halinde İslam düşüncesinde ortaya çıkan başlıca tasavvufi yorumlar şunlardır ;

  Yesevilik : Hoca Ahmet Yesevi’nin fikirleri savunan bu düşünce sistemi Orta doğu ve Anadolu’da bir çok insana hitap etmektedir.

  Kadirilik : Abdülkâdir-i Geylânî fikirlerini savunan en geniş ve ilk tarikatlardan bir tanesi olarak kabul edilmektedir.

  Nakşibendilik : Türkiye’de en yaygın olan tarikat olarak kabul edilmektedir. Bahâuddin Nakşibend Muhammed b. Muhammed el-Buhârî’ye fikirleri üzerine kuruludur. “bizim tarikimiz sohbet üzerinedir” diyerek müritlerini buna teşvik ederdi.

  Mevlevilik : Mevlana Celaleddin-i Rumi fikirlerini savunan bir tarikat olarak kabul edilmektedir. Konya’da Mevlevilik hızlı bir şekilde toplum içerisinde kendine yer bulmuştur.

  Bektaşilik : Hacı Bektaş Veli’nin kurmuş olduğu ve onun fikirlerini savunan bir tarikat olarak kabul edilmektedir. Gereken bilgiye inanan insan Kutup’tur ve evren onun çevresinde döner. Barışçı ve uzlaşmacı bir öğretidir.

  Yazı kaynağı : www.forumsayfacevaplari.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap