Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  internetten dosya indirmek için kullanılan protokol

  1 ziyaretçi

  internetten dosya indirmek için kullanılan protokol bilgi90'dan bulabilirsiniz

  S�k�a Kullan�lan Internet Ara�lar�

  Internetin en pop�ler kullan�mlar�ndan biri de dosya indirmek yani Internetteki bir dosyay� kendi bilgisayar�n�za aktarmakt�r. Bu dosyalar bir�ok de�i�ik tipte olabilir. Kendi bilgisayar�n�zda �al��t�rabilece�iniz programlar; grafik dosyalar�, dinleyebilece�iniz sese ve m�zik dosyalar� ya da okuyabilece�iniz metin dosyalar�. Her g�n Internetten onbinlerce dosya indirilir. Bunlar�n �o�u k�saca FTP ile kendi bilgisayar�n�zdan Internet �zerindeki ba�ka bilgisayara da dosya g�nderebilirsiniz.

  FTP di�er �o�u Internet kayna�� gibi client/server modeliyle �al���r. Internetteki bir FTP server�na ba�lanmak i�in FTP client (kullan�c�) yaz�l�m�n� �al��t�rman�z gerekir. FTP server�nda, FTP daemon (cin) denilen bir yaz�l�m dosya indirmenizi ve g�ndermenizi sa�lar.

  Bir FTP sitesine girmek ve dosya indirmek i�in daemonun giri� izni vermesini sa�lamak i�in bir hesap numaras� (ya da kulln�c� ad�) ve �ifre girilmesi gerekir. Baz� siteler herkesin siteye girip, dosya indirmesine izin verirler fakat hesap numaras� (ya da kullan�c� ad�) ve �ifre yine de girilmelidir. Genelde bu sitelere girmek i�in kullan�c� a�d olarak �anonymous� (isimsiz) �ifre olarak da e-mail adresinizi kullan�rs�n�z. Bu y�zden b�yle sitelere anonymous FTP siteleri denir. Baz� FTP siteleri �zeldir ve sadece do�ru hesap numaras� ve firesi olan belirli ki�ilere giri� izni verirler.

  FTP kullanmak olduk�a basittir. Bir FTP sitesine y�klendi�inzde, mevcut dosyalar aras�nda directoryleri de�i�tirerek ilerleyebilir ve her directorydeki mevcut dosyay� g�rebilirsiniz. �ndirmek istedi�iniz bir dosya ile kar��la�t���nda, kullan�c� yaz�l�m ile FTP server�na komut vererek bu dosyay� g�ndermesini sa�layabilirsiniz.

  World Wide Web�in pop�leritesi artt�k�a yaz�l�m indirmek daha da kolayla�maktad�r. Web browser kullan�larak dosyalara olan ba�lant�lara t�klan�r, fakat perde arkas�ndan dosyalar� indiren yine FTP �dir. FTP Web�den ve Interneten dosya indirmenin hala en �ok kullan�lan yoludur. Web�in HTTP protokol� de dosya indirmek i�in kullan�labilir. Fakat FTP kadar yeterli olmad���ndan s�k�a kullan�lmaz.

  Internetten dosya indirmede ortaya ��kan bir problem, baz� dosyalar�n b�y�k olmas� ve bu dosyalar�n indirilmesinin �ok uzun zaman almas�d�r. 28.800 bps h�zda bile dosya indirmek �ok yava� olabilir. Dosya transferlerini h�zland�rmak ve FTP �zerinde yer tasarrufu yapmak i�in kullan�lan y�ntem s�k��t�rmad�r. (�zel yaz�l�mlar kullanarak dosyan�n boyutlar�n� k���lmek). Dosya s�k��t�rmak i�in bir�ok de�i�ik metod kullan�labilir. Dosya tipine ba�l� olarak, dosyalar % 10 ila 50 aras�nda bir oranda s�k��t�rabilir. Dosyalar� indirdikten sonra s�k��t�rma yaz�l�m� kullanarak, indirdi�iniz s�k��t�rlm�� dosyay� yeniden eski haline getirmeniz gerekir. B�ylece o dosyay� kullanmak m�mk�n olur.

  Yazı kaynağı : ekinoks.cu.edu.tr

  İnternet Test Soruları-1

  İnternet Test Soruları-1

  1. İnternet kullanıcılarının birbirleri ile dosya paylaşımı sağladıkları protokol aşağıdakiler- den hangisidir?

  A) FTP Protokolü
  B) TCP/IP Protokolü
  C) WWW
  D) E-mail

  2. Aşağıdakilerden hangisi internetten dosya indirmek anlamına gelen ifade olarak kullanıl- maktadır?

  A) Upload
  B) Download
  C) Websurf
  D) TCP

  3. Aşağıdaki alan adı uzantılarından hangisi “As- keri Kurumlar” için kullanılır?

  A) com
  B) edu
  C) gov
  D) mil

  4. Aşağıdaki alan adı uzantılarından hangisi “İş ile İlgili” konulara özgülenmiştir?

  A) biz
  B) net
  C) tel
  D) org

  5. Virüslerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Programların çalışmasını bozarlar.
  B) Bilgisayar ve programcılık bilgisi iyi olan kişiler tarafından yazılır.
  C) Herkes virüs yazabilir ve yayabilir, yasal olarak bir sakıncası yoktur.
  D) Bilgisayara zarar verme potansiyeline sahip ve bu amaçla yazılmış programlardır.

  6. Bilgisayara bulaşan virüsleri temizlemek için kullanılan programa ne ad verilir?

  A) Setup
  B) Windows
  C) Winzip
  D) Anti-virüs

  7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) İki güvenlik yazılımı aynı anda çalışabilir.
  B) Güvenlik yazılımları ücretsizdir.
  C) Güvenlik yazılımları kendilerini otomatik olarak güncelleyebilirler.
  D) Güvenlik yazılımları internetten gelebilecek tehditlere karşı da savunma yapabilir.

  8. I- NOD32
  II- Zone Alarm III- Ad Aware IV- Malware
  Yukarıdaki programlardan hangisi/hangileri kötü amaçlı yazılımları temizlemek için kullanılır?

  A) Yalnız III
  B) Yalnız IV
  C) I – II
  D) I – III – IV

  9. Aşağıdakilerden hangisi bir E-Mail adresi olamaz?

  A) [email protected]
  B) [email protected]
  C) [email protected]
  D) serdarortaç@hotmail.com

  10. Aşağıdakilerden hangisi WEB adresine örnek teşkil etmez?

  A) www.meb.gov.tr
  B) stp://www.meb.gov.tr
  C) personel.meb.gov.tr
  D) [email protected]

  11. İnternete girmek için aşağıdakilerden hangisi- ne gerek yoktur?

  A) Yazıcı
  B) Modem
  C) Telefon hattı
  D) İnternet paketi

  12. Çocukların şiddet ve cinsel içerikli Web siteleri- ni görmelerine engel olmak için gerekli ayarla- rın yapıldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Genel
  B) İçerik
  C) Güvenlik
  D) Bağlantılar

  13. Bilgisayara yüklenmiş Web sayfasına ait dos- yalar aşağıdakilerden hangisi ile silinebilir?

  A) İnternet Seçenekleri – Genel
  B) İnternet Seçenekleri – Gelişmiş
  C) İnternet Özellikleri – Bağlantılar
  D) İnternet Seçenekleri – Güvenlik

  14. Bir ağa giriş için gerekli olan kullanıcı bilgisi- ne ne ad verilir?

  A) Ping
  B) TCP
  C) IP
  D) Account

  15. İnternete bağlı olma durumuna ne ad verilir?

  A) Offline
  B) Online
  C) DNS
  D) Download

  16. Aşağıdaki programlardan hangisi görüntülü veya yazılı olarak eş zamanlı haberleşmeyi sağlar?

  A) E-mail
  B) Not defteri
  C) Messenger
  D) Microsoft Acces

  17. yildizdüğmesinin görevi aşağıdakilerden hangi- sidir?

  A) Sık kullanılanlar
  B) Eposta ile gönder
  C) Özet Akışı
  D) Kapat

  18. Aşağıdakilerden hangisi ücretsiz eposta ser- vislerden birisi değildir?

  A) www.hotmail.com
  B) www.mynet.com
  C) www.gmail.com
  D) www.altavista.com

  19. İnternette sayfalar arasında gezerken bir ön- ceki sayfaya nasıl gidilir?

  A) İleri düğmesi tıklanarak
  B) Geri düğmesi tıklanarak
  C) Enter’e basarak
  D) Geçmiş tıklanarak

  20. Web sayfalarının adresleri aşağıdakilerden hangisine yazılır?

  A) Adres Boşluğu
  B) Adres liste çubuğu
  C) Adres Çubuğu
  D) web liste çubuğu

  Cevaplar

  1. A 2. B 3. D 4. A 5. C 6. D 7. B 8. C 9. D 10. B 11. A 12. C 13. A 14. D 15. B 16. C 17. A 18. D 19. B 20. C

  Yazı kaynağı : www.bilisimkonulari.com

  FTP nedir?

  Açılımı “File Transfer Protocol” olan FTP, dilimizde Dosya Transfer Protokolü olarak biliniyor. İsminden de anlaşılacağı üzere dosya transfer işlemi için kullanılan bir protokoldür. İnternete bağlı iki bilgisayar arasında dosya transferini sağlayan bir protokoldür. Yani web sitenize aktarmak istediğiniz dosyaları sunuculara FTP üzerinden aktarılabilir. FTP’ye komut satırından ya da grafik istemcisinden ulaşılabilir.

  FTP kullanan insanların büyük bir kısmı web sitelerine düzenli bakım yapan ve dosya aktarımı yapan kişilerdir. Bu protokol site bakımının kolay ve sorunsuz yapılmasını sağlar. Aynı zamanda geliştirilmiş ilk protokollerden birisidir. Bu protokolün yaptığı bir kısım işlemi farklı bir protokol olan http de yapabildiği için bu protokol biraz geride kalsa da kullanılmaya devam ediyor. Sadece dosya yüklemek için değil dosya indirmek için de kullanılan FTP, büyük dosyaların indirilmesine de izin veriyor.

  FTP Programları ve FTP’nin Kullanımı

  FTP yapabilmek için bağlanacağınız bilgisayarın internet adresi, internet erişimi olan ve FTP yazılımlarına sahip bir bilgisayar gerekir. Bu protokolün genel kullanımı ftp<ftp yapılacak makinenin adresi> şeklindedir. İlgili bilgisayara bağlandığınızda size bir kullanıcı adı ve parola gerekir. Bağlanma tamamlandıktan sonra belirli komutlarla dosya transfer işlemleri yapılır. Bu işlemler için tercih edilen en popüler FTP programı ise FilleZilla’dır.   

  Yazı kaynağı : turk.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap