Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  insana yakışır iş ve ekonomik büyüme

  1 ziyaretçi

  insana yakışır iş ve ekonomik büyüme bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

  Neredeyse 2,2 milyar insanın günlük gelirinin 2 ABD Doları’nın altında olduğu dünyamızda, insana yakışır ücretlerle istikrarlı bir istihdamın var olması yoksulluğun ortadan kaldırılmasında kritik öneme sahiptir.(i)

  Hedef 8’e ulaşmak için ekonomik büyüme, verimliliğin artırılması, herkesin bankacılık ve finansal hizmetlere erişiminin sağlanması ve girişimciliği ve inovasyonu destekleyen politikaların hayata geçirilmesi gereklidir. Hedef 8, ayrıca eğitim ve öğretimi artırıp, genç işsiz nüfusunu azaltmayı ve zorla çalıştırma, modern kölelik ve insan kaçakçılığını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

  Bu hedefin işletmelerle ilgisi nedir?

  İşletmelerin, güvenlik ve ücretlendirme açısından asgari standartların karşılandığı, insana yakışır bir istihdam sağlamak gibi bir sorumluluğu vardır.

  Sürekli, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin, tam istihdam ve herkes için insana yakışır iş sağlamanın işletmeler açısından faydaları açıktır. Özel sektör için bu hedefler; satışların artması, yeni pazarlar ve pazar segmentleri ve düşük risk beklentisi anlamına gelmektedir.

  “İstihdam, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın köşe taşıdır. İstihdam insanların yaşam standartlarını ve alım gücünü artırarak ürün ve hizmetlere olan talebi artırır.” (PwC, 2016)

  İşletmeler neler yapabilir?

  Şirketler, ürün ve hizmetlerinin toplum üzerindeki gerçek etkilerini göz önünde bulundurmadığında Hedef 8’e zarar verebilir. Bu bağlamda, tedarikçilerin girdilerini nasıl ve nereden temin ettikleri ve çalışanlarına nasıl davrandıklarını denetleme konusundaki eksiklikler bertaraf edilmelidir.

  İşletmeler sosyoekonomik etkilerini ölçüp anlamalı ve stratejilerini bu doğrultuda belirlemelidirler. Şirketler yarattıkları ekonomik etkiye bir değer biçerek (örneğin; iş yaratma, etik ve dürüst bir şekilde iş yapmanın teşvik edilmesi) saygınlıklarını pekiştirebilirler. Bu, şirketlerin satışlarını ve sermayeye erişimlerini artırır.

  Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak işletmelerin temel görevidir. Çalışanlarına zarar veren bir şirket kendi devamlılığına zarar vermekte bu şirketin iş sağlığı ve güvenliği performansı ise, şirketin iş kalitesinin ve yönetiminin temel göstergelerinden biri haline gelmektedir.

  Güvenlik, insan hakları ve müşteri memnuniyeti gibi kriterlerdeki performansları konusunda şeffaf olan işletmeler, değer zincirleriyle iletişim kurma konusunda daha donanımlı ve toplum nezdinde daha meşru bir konumdadır.

  Aşağıda şirketlerin etki yaratmak için yapabileceği uygulamaları bulabilirsiniz:

  Sorumlu Davranın

  Fırsatlar Yaratın

  UN Global Compact’in On İlkesi ve Hedef 8 arasındaki ilişki

  İnsan Hakları ve Çalışma Standartları (UN Global Compact İlke 1, 2, 3, 4, 5, 6)

  SKH 8’i gerçekleştirmek için iş yerinde insan haklarına saygılı olmak esastır. Tedarikçi ağları da dahil olmak üzere, her türlü zorla ve mecburi çalıştırma; sürekli, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır çalışma hedefini engellemektedir.

  Çevre (UN Global Compact İlke 7, 8, 9)

  Sürdürülebilir ekonomik büyüme, şirketlerin çevreye karşı sorumlu olmalarını gerektirmektedir. Süreçlerin ham madde girdileri ve kirlilik açısından daha etkin yönetilmesi ve şirketleri atıkların tekrar kullanılabileceği döngüsel bir ekonomik modele kaydırması gerekmektedir.

  Yolsuzlukla Mücadele (UN Global Compact İlke 10)

  Yolsuzluk ekonomileri ve toplumları tehdit eden bir unsurdur. Rüşvetin yıllık maliyetinin tek başına 1,5 ila 2 trilyon ABD Doları olduğu tahmin edilmektedir (GSYİH’nın kabaca %2’si)(ii).

  “Yaygınlığına bağlı olarak yolsuzluk makro-finansal istikrar, kamu ve özel yatırımlar, beşeri sermaye birikimi ve toplam faktör verimliliği gibi potansiyel ve kapsayıcı büyüme etmenlerinin bir kısmını veya tamamını etkilemektedir. Düşük kapsayıcı büyüme oranları aynı zamanda kendi kendini besleyen ve uzun ömürlü, olumsuz bir geri besleme döngüsü yaratarak, yolsuzluk oranının artmasına neden olabilir.” (IMF, 2016)

  Yazı kaynağı : www.globalcompactturkiye.org

  Sustainable Development Goal 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme | Türkiye'de Birleşmiş Milletler

  8.1. Kişi başına düşen gelir artışının ulusal koşullara uygun olarak sürdürülmesi ve özellikle en az gelişmiş ülkelerde gayri safi yurt içi hasılada yıllık en az yüzde 7 oranında büyüme olmasının sağlanması

  8.2. Yüksek katma değerli ve emek-yoğun sektörlere odaklanarak ve çeşitlendirme, teknoloji geliştirme ve yenilik getirme aracılığıyla ekonomik verimliliğin daha yüksek seviyelere çekilmesi

  8.3. Üretim faaliyetlerinin, insana yakışır istihdam yaratmanın, girişimciliğin, yaratıcılık ve yenilikçiliğin desteklendiği kalkınma odaklı politikaların desteklenmesi ve finansal hizmetlere erişim yoluyla mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin resmiyet kazanmalarının ve büyümelerinin teşvik edilmesi

  8.4. 2030’a kadar tüketim ve üretimdeki küresel kaynak verimliliğinin devamlı bir biçimde artırılması ve gelişmiş ülkeler başı çekmek üzere, Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim İçin 10 Yıllık Çerçeve Programı’na uygun olarak ekonomik büyümenin çevrenin bozulmasından ayrıştırılması için çaba gösterilmesi

  8.5. 2030’a kadar gençler ve engelliler de dâhil bütün kadın ve erkeklerin tam ve üretken istihdama ve insana yakışır işlere erişimlerinin sağlanması ve eşit işe eşit ücret ilkesinin tam olarak benimsenmesi

  8.6. 2020’ye kadar işsiz ya da eğitim görmeyen gençlerin oranının önemli ölçüde azaltılması

  8.7. Zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak, modern köleliği ve insan ticaretini sona erdirmek ve çocukların askere alınmaları ve asker olarak kullanılmaları da dâhil çocuk işçiliğinin en kötü türlerinin yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını güvence altına almak için acil ve etkili önlemler alınması ve 2025’e kadar çocuk işçiliğinin her türünün sona erdirilmesi

  8.8. Çalışanların haklarının korunması ve özellikle kadın göçmenler olmak üzere göçmen işçiler ve güvencesiz işlerde çalışan insanlar dâhil bütün çalışanlar için güvenli çalışma ortamlarının geliştirilmesi

  8.9. 2030’a kadar istihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünlerini teşvik eden sürdürülebilir turizmin desteklenmesi için politikalar oluşturulması ve uygulanması

  8.10. Herkesin bankacılık, sigorta ve finansal hizmetlere erişiminin teşvik edilmesi ve artırılması için yurt içi finansal kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesi

  8.a. Özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkeler için, En Az Gelişmiş Ülkelere Ticaretle Bağlantılı Teknik Destek İçin Entegre Edilmiş Çerçeve Dayanışma Fonu aracılığıyla ticaret yardımı sağlanmasının artırılması

  8.b. 2020’ye kadar genç istihdamı için küresel bir strateji geliştirilmesi ve uygulamaya konması ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün Küresel İstihdam Paktı’nın uygulanması

  Kaynak: https://www.kureselamaclar.org/

  Yazı kaynağı : turkiye.un.org

  Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

  8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

  8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

  İlgili projeleri görmek için görsele tıklayınız.

  2008 yılındaki ekonomik kriz ve küresel durgunluğun kalıcı etkilerine rağmen, aşırı yoksulluk içindeki işçi sayısı son 25 yılda büyük ölçüde azalmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde orta sınıf, toplam istihdamın artık %34’ten fazlasını oluşturuyor; bu rakam, 1991 ile 2015 arasında neredeyse üçe katlanmıştır.

  Ancak, küresel ekonomi düzelmeye devam ederken, büyümenin daha yavaş olduğunu, eşitsizliklerin arttığını, iş imkanlarının büyüyen işgücüyle aynı oranda artmadığını görüyoruz. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre, 2015 yılında 204 milyondan fazla insan işsizdi.

  Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, sürdürülebilir ekonomik büyüme, daha yüksek verimlilik düzeyleri ve teknolojik yenilikleri teşvik ediyor. Girişimcilik ve iş imkanlarının teşvik edilmesi bunun anahtarıdır; zorla çalıştırma, kölelik ve insan ticaretini ortadan kaldırmanın anahtarı da etkin önlemlerdir. Amaç, bu hedefler hatırda tutularak, 2030 yılına kadar tam ve üretken istihdam, tüm kadınlar ve erkekler için insana yakışır iş sağlamaktır.

  Yazı kaynağı : sdgturkey.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap