Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ingilizce öğretmenliği yüksek lisans

  1 ziyaretçi

  ingilizce öğretmenliği yüksek lisans bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İngiliz Dili Öğretimi (Tezli Yüksek Lisans) | Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

  İngiliz Dili Öğretimi (Tezli Yüksek Lisans)

  Program Açıklamaları

  İngiliz Dili Öğretimi yüksek lisans programı, dil öğrenimi/edinimi ve öğretiminde temel teorik ve metodolojik konuları tanıtmakta ve öğrencilerimize alanın teorik ve uygulamalı yönlerinde bir temel sağlamaktadır. Program, mezunlara İngilizce Öğretimi ve Öğrenimi alanında nitel/nicel araştırmalarda saha çalışması becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

  Programın mezunları, İngilizce'nin ikinci/yabancı dil olarak edinimi ve dillerin ve kültürlerin karşılaştırmalı bir analizi için (uygulamalı) dilbilim ile ilgili çağdaş yaklaşımlar, yöntemler ve teknikler hakkında teorik ve uygulamalı bilgisel farkındalık gösterirler. Mevcut öğretim programlarını, prosedürleri, değerlendirme uygulamalarını, dil öğretim yöntem ve tekniklerini başarıyla değerlendirebilir ve mevcut olanları geliştirmek için önerilerde bulunabilir veya yenilikçi teorileri, uygulamaları ve araçları analiz edebilir ve yenilerini önermek için küçük ölçekli araştırmalar yapabilirler. Mezunların, çağdaş araştırmalara ilişkin kuramsal ve uygulamalı bulguları sentezlerken, eleştirel olarak değerlendirirken ve geliştirirken, bilimsel bir bakış açısıyla ulusal ve uluslararası bağlamda eğitimsel ve ampirik ihtiyaçları karşılamaya yönelik araştırma yapmaları ve alana katkı sağlamaları beklenir.

  İngiliz Dili Öğretimi Yüksek Lisans Programı mezunları, ulusal ve uluslararası eğitim kurumlarında öğretim görevlisi, dil öğretim uzmanı ve araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.

  Olası Çalışma Alanları

  İkinci Dil Edinimi, Materyal/Müfredat/Öğretim Tasarımı, Dil Öğretim Metodolojisi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve İngilizce Öğretimi, Dil Öğreniminin Ruh Dilbilimsel ve Sosyo-Kültürel Yönleri, (Uygulamalı) Dilbilim

  Ders Yükü

  7 Ders + 3 Kredisiz Ders

  Öğrenciler toplamda 2 zorunlu ders alırlar. Her yüksek lisans öğrencisi ELT 506 dersini zorunlu derslerden biri olarak almak zorundadır. Diğer zorunlu olarak ELT 554 veya ELT 555 derslerinden herhangi birini seçebilirler. (Bu değişiklik 2020-2021 Güz Döneminde başlayan öğrenciler için geçerlidir.). Öğrencinin alması gereken iki zorunlu ders 4 yarıyıl içinde tamamlanmalıdır.

  Not: 2020-2021 Güz Döneminden önce yüksek lisansa başlayan öğrencilerin 3 zorunlu ders (ELT 506, 554 ve 555), 4 seçmeli ders ve 3 kredisiz ders almaları beklenir.

  2020-2021 Güz Döneminde yüksek lisansa başlayan öğrencilerin 2 zorunlu ders (ELT 506 ve ELT 554 veya ELT 555), 5 seçmeli ders ve 3 kredisiz ders almaları beklenmektedir.


  Not: Kredisiz tez dersleri için Tez Danışmanı Kodlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

  İngiliz Dili Öğretimi ve İngiliz Edebiyatı Programları için Danışman Kodları

  Not: Öğrencilerin yüksek lisans tez danışmanını programdaki 1. yarıyılın sonunda (2. yarıyıl başlamadan önce) seçmeleri beklenir. Bunu yapmak için lütfen aşağıda verilen bağlantıyı (ve bilgileri) kullanın:

  Danışman Ataması

  Yazı kaynağı : fle.metu.edu.tr

  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  Yabancı dil öğretimi konusunda başarının her düzeyde yükseltilebilmesi için yetişmiş uzman eğiticilere duyulan gereksinim, son yıllarda ortaya çıkan yeni yönelimler doğrultusunda, önemli ölçüde artmıştır.

  Teknolojik gelişmelere bağlı olarak ekonomik ve eğitim alanlarında ülkelerarası ilişkilerin artması sonucu İngilizce öğretimi konusunda uzman eğiticilere daha fazla gereksinim duyulmaktadır.

  Yukarıda belirtilen değişimler, İngilizce öğretim yöntem ve yaklaşımı konusu kadar İngilizce öğretim programı hazırlama, materyal tasarımı ve değerlendirme, değişik yaş grubundaki öğrencilere dil öğretimi ve en önemlisi öğretmen yetiştirme ve geliştirme programlarının da yeniden gözden geçirilmesini ve bu alanda uzman araştırmacılar yetiştirilmesini zorunlu kılmıştır.

  İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı öncelikle İngilizce öğretmenlerinin araştırıcı bir kimlik kazanmalarına olanak sağlamayı, araştırma yapma, bulguları yorumlama ve öğretime uygulama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Daha da önemlisi büyük bir değişim ve gelişim sürecinde olan yabancı dil eğitimi konusuna özgün katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Program aynı zamanda ülkemizin yetişmiş insan potansiyeline de katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
   

  Misyon

  İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programının misyonu yabancı dil eğitimi konusuna özgün katkıda bulunarak dünyadaki tüm İngilizce öğreten kurumlarında çalışabilecek ve araştırma yapabilecek uzman niteliği kazanmalarını sağlamaktır.
   

  Vizyon

  Dünyanın her üniversitesinde İngilizce Öğretmenliği ve bu dilin eğitimi verebilecek bilim uzmanları yetiştirmektir”

  Yazı kaynağı : www.maltepe.edu.tr

  HACETTEPE UNİVERSİTESİ BOLOGNA AKTS BİLGİ PAKETİ/DERS KATALOĞU

  İngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalı 1982 yılından beri eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı lisans eğitimin yanı sıra, yüksek lisans programlarında da eğitim vermektedir.

  İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans programının amacı üniversite düzeyinde görev alacak, gerekli bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, ilerici bakış açısı ve etik değerleri benimsemiş, İngilizce öğretimine ve İngilizce öğretmeni yetiştirmeye katkı sağlayacak yenilik ve gelişmelere açık akademisyenler yetiştirmektir.

  Öğretimin İngilizce yürütüldüğü yüksek lisans programı, dil, dilbilimi, kültür, edebiyat ve ağırlıklı olarak dil öğretimi alanlarını kapsamaktadır. İngilizce dil edinimi; uygulamalı dilbilim; dil-kültür etkileşimi; edebiyat bilimi; dil becerileri; dil becerilerinin farklı düzeylerde, farklı yaş gruplarına öğretimine yönelik materyal geliştirme ve uyarlama; sınav hazırlama ve değerlendirme; öğrenci gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak ders izlencesi tasarlama ve özellikle İngilizce öğretmeni yetiştirme gibi konularla ilgili bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Öğrenciler, sadece bilgi edinmekle kalmaz ayrıca makale ve tez yazma, knoferanslarda sunum yapma ve çeşitli projelere katılma gibi bilimsel çalışmalar da yürütmektedirler.

  Yüksek Lisans Derecesi

  YÇ-AYA: 2
  AYÇ-YBÖ: 7

  Başvuruda kabul edilen lisans programları: İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilim

  Minimum lisans akademik ortalaması: 2.75

  ALES Minimum Puanı: 80 ( x) EA ( x) SÖZ ( ) SAY

  Yabancı Dil Puanı: 85 (İngilizce)

  Diğer koşul: İngilizce öğretmenliği mezunları dışından başvuruda bulunup başarılı olan adayların bilimsel hazırlık dersleri alması gerekmektedir.

  İngiliz Dili Eğitimi yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler, mezun olabilmek için 24 kredilik lisansüstü ders alır ve jüri önünde yazdıkları tezi başarıyla savunur.

  İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ya da anabilim/anasanat dalı ile ilgili esaslarda belirtilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir lisans diplomasına sahip olmak.

  Programın amacı üniversite düzeyinde görev alacak, gerekli bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, ilerici bakış açısı ve etik değerleri benimsemiş, İngilizce öğretimine ve İngilizce öğretmeni yetiştirmeye katkı sağlayacak yenilik ve gelişmelere açık akademisyenler yetiştirmektir

  İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı mezunları devlet ve vakıf üniversitelerinde araştırmacı ve akademisyen olarak çalışabilirler.

  YÇ-AYA: 3
  AYÇ-YBÖ: 8

  İngiliz Dili Eğitimi Lisansüstü Programı, 16 ders ve toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Her yarıyılda öğretim programının %40'ını oluşturan seçmeli dersler sunulmaktadır.

  Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

  Alınması gereken minimum ders sayısı: Yedi ders +Seminer dersi

  Kazanılması gereken yerel kredi ve AKTS: 21 Kredi/60 AKTS

  Minimum akademik not ortalaması: 2.50

  Tam Zamanlı 1. Öğretim

  Prof. Dr. Mehmet Demirezen

  Bilim Dalı Başkanı

  Hacettepe Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

  İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

  Adres: Beytepe Kampüsü-Ankara

  Tel: 0312 297 85 85

  Fax: 0312 299 20 83

  E- Posta: [email protected]

  Yrd. Doç. Dr. İsmail Fırat ALTAY

  Bologna Koordinatörü

  Hacettepe Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

  İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

  Adres: Beytepe Kampüsü-Ankara

  Tel: 0312 297 85 75

  Fax: 0312 299 20 83

  E- Posta: [email protected]

  Yazı kaynağı : akts.hacettepe.edu.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap