Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  indirilmesi ve bulundurulması yasak veriler nelerdir

  1 ziyaretçi

  indirilmesi ve bulundurulması yasak veriler nelerdir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ba�bakanl�k Mevzuat� Geli�tirme ve Yay�n Genel M�d�rl���

  SPORDA ��DDET VE DZENSZL���N NLENMESNE DAR KANUN

  ������������ Kanun No. 6222��������������������������������������������������������������������������������������������������� Kabul Tarihi: 31/3/2011

  B�R�NC� B�L�M

  Ama�, Kapsam ve Tan�mlar

  Ama�

  MADDE 1 � (1) Bu Kanunun amac�; m�sabaka �ncesinde, esnas�nda veya sonras�nda spor alanlar� ile bunlar�n �evresinde, taraftarlar�n s�rekli veya ge�ici olarak gruplar halinde bulunduklar� yerlerde veya m�sabakan�n yap�laca�� yere gidi� ve geli� g�zerg�hlar�nda �iddet ve d�zensizli�in �nlenmesidir.

  Kapsam

  MADDE 2 � (1) Bu Kanun; m�sabaka �ncesinde, esnas�nda veya sonras�nda, spor alanlar� ile bunlar�n �evresinde, taraftarlar�n s�rekli veya ge�ici olarak gruplar halinde bulunduklar� yerlerde veya m�sabakan�n yap�laca�� yere gidi� ve geli� g�zerg�hlar�nda, tak�mlar�n kamp yapt��� yerlerde uygulanacak g�venlik �nlemlerini, �ike, te�vik primi ve di�er yasak fiil ve davran��lar�, bunlara uygulanacak yapt�r�mlar�, spor kul�plerinin, spor kul�b� y�neticilerinin, sporcular�n�n ve di�er g�revlilerinin, genel kolluk veya �zel g�venlik g�revlilerinin, hakemlerin, taraftarlar�n, taraftar derneklerinin, taraftar temsilcilerinin, spor federasyonlar�n�n, yaz�l� veya g�rsel ya da i�itsel kitle ileti�im kurulu�lar� ile mensuplar�n�n ve di�er ilgili ki�i ve kurumlar�n spor m�sabakalar�nda �iddet ve d�zensizli�in �nlenmesine ili�kin hususlardaki g�rev ve sorumluluklar�n� kapsar.

  Tan�mlar

  MADDE 3 � (1) Bu Kanunun uygulanmas�nda;

  a) Federasyonlar: Gen�lik ve Spor Genel M�d�rl��� b�nyesinde faaliyet g�steren federasyonlar�, ba��ms�z spor federasyonlar�n� ve T�rkiye Futbol Federasyonunu,

  b) Genel M�d�rl�k: Gen�lik ve Spor Genel M�d�rl���n�,

  c) �l spor g�venlik kurulu: Her ilde olu�turulan spor g�venlik kurulunu,

  �) �l�e spor g�venlik kurulu: Spor kul�b� bulunan il�elerde olu�turulan spor g�venlik kurulunu,

  d) Merkezi spor g�venlik birimi: Emniyet Genel M�d�rl��� b�nyesinde kurulan ilgili birimi,

  e) M�sabaka g�venlik amiri: Spor alanlar�nda g�venli�in sa�lanmas� amac�yla m�lki idare amiri taraf�ndan g�revlendirilmi� kolluk amirini,

  f) M�sabaka alan�: Spor m�sabakas�n�n yap�lmas�na tahsis edilen alan�,

  g) Spor alan�: Spor m�sabakalar�n�n veya antrenmanlar�n ger�ekle�tirildi�i alanlar ile seyircilere ait seyir alanlar�, sporculara ait soyunma odas� ve bu Kanunun uygulanmas� kapsam�nda spor yapmaya elveri�li alanlar�,

  �) Spor g�venlik birimi: Sorumluluk alanlar�na g�re il ve il�e emniyet m�d�rl�kleri veya jandarma komutanl�klar� taraf�ndan kurulan ilgili birimi,

  h) Spor kul�b�: Belirli kurallara g�re kurulan, amat�r veya profesyonel spor dallar�nda faaliyette bulunan kurulu�u,

  �) Spor m�sabakas�: Federasyonlar�n d�zenledi�i veya d�zenlenmesine izin verdi�i ya da katk�da bulundu�u her t�rl� sportif kar��la�ma ve yar��may�,

  i) Taraftar derne�i: Her ne ad alt�nda olursa olsun, bir spor kul�b�n� desteklemek amac�yla kurulan derne�i,

  j) Taraftardan sorumlu kul�p temsilcisi: Spor kul�plerinin y�netim kurulu �yeleri aras�ndan belirledikleri ki�iyi,

  ifade eder.

  �K�NC� B�L�M

  Genel H�k�mler

  �l ve il�e spor g�venlik kurullar�n�n olu�turulmas�

  MADDE 4 � (1) �l spor g�venlik kurulu, vali veya g�revlendirece�i vali yard�mc�s�n�n ba�kanl���nda, belediye ba�kanl���, il jandarma komutanl���, il emniyet m�d�rl���, gen�lik ve spor il m�d�rl���, il sa�l�k m�d�rl���, il milli e�itim m�d�rl���, ilgili federasyon ve amat�r spor kul�pleri konfederasyon temsilcileri, vali taraf�ndan belirlenecek bir hukuk�u ile farkl� spor kul�plerine mensup taraftardan sorumlu kul�p temsilcisi olan en az iki y�netici ve gerekli g�r�ld���nde davet edilecek bas�n kurulu�lar�n�n ve ilgili kamu kurulu�lar�n�n temsilcilerinden olu�ur.

  (2) �l�e spor g�venlik kurulu, kaymakam ba�kanl���nda il spor g�venlik kurulunda yer alan kurum ve kurulu�lar�n il�edeki temsilcileri ve kaymakam taraf�ndan belirlenecek bir hukuk�u ile varsa farkl� spor kul�plerine mensup taraftardan sorumlu kul�p temsilcisi olan en az iki y�netici ve gerekli g�r�ld���nde davet edilecek bas�n kurulu�lar�n�n ve ilgili kamu kurulu�lar�n�n temsilcilerinden olu�ur.

  Spor alanlar�n�n g�venlik ve d�zenine ili�kin tedbirler

  MADDE 5 � (1) Ev sahibi spor kul�pleri;

  a) Spor alanlar�nda sa�l�k ve g�venli�e,

  b) M�sabakan�n yap�laca�� yerde konuk tak�m seyircilerine ba��ms�z bir b�l�m ay�rmak ve taraftarlar aras�nda temas olmamas�n� sa�lamaya y�nelik olarak, ilgili spor federasyonlar� ve uluslararas� spor federasyonlar� taraf�ndan belirlenen �nlemleri almakla y�k�ml�d�r.

  (2) Spor kul�pleri, m�sabakan�n g�venli�ini sa�lamak amac�yla il veya il�e spor g�venlik kurullar�n�n kendileriyle ilgili olarak ald��� kararlar� yerine getirmekle y�k�ml�d�r.

  (3) Birinci ve ikinci f�kralar kapsam�ndaki y�k�ml�l�klerin yerine getirilmesi amac�yla �zellikle;

  a) Spor alanlar�na, seyri engellemeyecek �ekilde ve federasyonun ba�l� oldu�u uluslararas� federasyonun talimatlar�na uygun olarak seyirci ile m�sabakan�n yap�ld��� yer aras�na tel, duvar, bariyer ve benzeri fizik� engeller konulabilir.

  b) Fizik� engeller, ilgili spor g�venlik biriminin g�r��� al�narak, il veya il�e spor g�venlik kurullar�n�n karar� ile kald�r�labilir.

  c) Spor alanlar�nda, �ocuklar ve engellilerin m�sabakalar� izleyebilmeleri i�in durumlar�na uygun yerler tahsis edilir.

  �) Spor alanlar�nda seyircilerin oturma yerleri numaraland�r�l�r. Bilet sat��lar� koltuk numaras�yla ili�kilendirilerek yap�l�r. M�sabaka alanlar�na kapasitenin �zerinde veya biletsiz seyirci al�namaz.

  (4) Spor m�sabakalar�n�n yap�ld��� alanlara giri�i sa�layacak biletler, elektronik sistem �zerinden olu�turulur. Bilet sat�n almak isteyen ki�ilerle ilgili olarak, �zerinde ad�, soyad�, T�rkiye Cumhuriyeti kimlik numaras� ve foto�raf� olan bir elektronik kart olu�turulur. Ki�inin yabanc� olmas� halinde kart �zerinde T�rkiye Cumhuriyeti kimlik numaras� yerine uyru�u oldu�u devletin ad� ile T�rkiye�ye giri� yapt��� pasaportun seri numaras� kaydedilir. Bilet sat��lar� ki�ilere �zg� elektronik kart �zerinden yap�labilir. Spor m�sabakalar�na, ki�i ancak ad�na d�zenlenen elektronik kart ile izleyici olarak girebilir. Spor m�sabakas�na izleyici olarak girecek ki�ilerin kontrol�n� ev sahibi kul�p yapmakla y�k�ml�d�r. Bu y�k�ml�l�k ev sahibi olmayan m�sabakalarda, m�sabakaya kat�lan her iki kul�p; milli m�sabakalarda ise, ilgili federasyon taraf�ndan yerine getirilir.

  (5) Spor alanlar�nda; g�venli�in sa�lanmas� ve bu Kanuna ayk�r� davrananlar�n tespiti amac�yla, gerekli teknik donan�mlar kurulur. Kameralar ve benzeri teknik donan�mlar�n yerle�tirilecekleri yerler ve say�lar� il veya il�e spor g�venlik kurullar� taraf�ndan belirlenir.

  (6) Futbol dal�nda en �st lig ile bir alt�ndaki ligde bulunan kul�pler, d�rd�nc� ve be�inci f�kralardaki sistemle ilgili teknik donan�mlar� kendi kullan�m�ndaki spor alanlar�nda kurmakla y�k�ml�d�r. Elektronik karta ili�kin h�k�mler hari� olmak �zere ayn� y�k�ml�l�kler, basketbol, voleybol ve hentbol dallar�ndaki en �st ligde bulunan kul�plerin kendi kullan�m�ndaki spor alanlar� bak�m�ndan da ge�erlidir.

  (7) Futbolda en �st profesyonel lig ve bir alt�ndaki ligde bulunan kul�plerin m�sabakalar�n�n yap�ld��� spor alanlar�nda; bu Kanunda say�lan di�er spor bran�lar�nda ise uluslararas� spor m�sabakalar�n�n yap�ld��� spor alanlar�nda ev sahibi ve misafir tak�m i�in ayr� ayr� olmak ve gerekti�inde kullan�lmak �zere azami yirmi ki�i kapasiteli en az iki tane bekletme odas� ile genel kolluk g�revlileri ile �zel g�venlik g�revlilerinin kullan�m�na a��k tutulacak g�venlik kameralar� ve anons sistemlerinin y�netildi�i yeteri kadar kontrol odas�n�n olu�turulmas� zorunludur. Kontrol odas�nda federasyon ve spor kul�b� temsilcileri de bulunur. Kay�t alt�na al�nan g�r�nt� ve dok�manlar�n birer �rne�i, m�sabakan�n sonunda ilgili spor g�venlik birimine, federasyona ve her iki kul�p temsilcisine verilir.

  (8) D�rd�nc�, be�inci ve yedinci f�kralarda belirtilen g�venlik sistemlerinin ve odalar�n�n giderleri, en �st profesyonel futbol ligi ve bir alt�ndaki ligdeki kul�plerin kendileri taraf�ndan; basketbol, voleybol ve hentbol dallar� i�in ise spor tesisinin kullan�m hakk�na sahip olan kul�p ya da kurulu� taraf�ndan kar��lan�r.

  (9) Spor alanlar�nda hangi g�venlik sistemi veya teknik donan�m�n uygulanaca�� ilgili federasyonun ba�l� oldu�u uluslararas� spor �rg�tlerinin d�zenlemeleri �er�evesinde y�netmelikle belirlenir.

  (10) Spor alanlar� ile �evresinde; bu alanlara sokulmas� yasak maddelere ve e�yalara, yasak olan davran��lara ve bu alanlarda elektronik takibin yap�ld���na ili�kin uyar� levhalar�na yer verilir. Bu y�k�ml�l�k ilgili spor alan� kullan�m�nda olan spor kul�b� taraf�ndan yerine getirilir.

  (11) D�rd�nc� f�krada belirtilen elektronik kart uygulamas� ile ilgili olarak;

  a) Bilet organizasyonu ve seyircilerin m�sabaka alanlar�na giri� ve ��k���na ili�kin kontrol ve denetim yetkisi federasyonlara ait olup federasyonlar bu ama�la b�nyelerinde merkezi kontrol sistemi olu�turur. Elektronik kart olu�turulmak amac�yla al�nacak ki�isel bilgiler federasyon b�nyesinde olu�turulan merkezi veri taban�nda tutulur. Bu veri taban� Maliye Bakanl��� ve ��i�leri Bakanl��� eri�imine a��kt�r.

  b) Elektronik kart ile elektronik kart kapsam�nda sat��� ger�ekle�tirilecek biletlerin bas�m, sat�� ve da��t�m�na ili�kin yerel uygulamalar kul�pler taraf�ndan, sistem �zerinden merkezi sat��lar� ise ilgili federasyonlar taraf�ndan ger�ekle�tirilir.

  c) Elektronik kart bilgilerinin kul�pler ad�na reklam ve pazarlamas�nda ilgili federasyonlar yetkilidir. Merkezi pazarlama ve bilet sat���ndan elde edilecek gelirler kul�plere ait olup federasyon ya da yetki verdi�i ���nc� ki�iler nezdinde olu�acak bu gelirler kamu kurum ve kurulu�lara ili�kin alacaklar hari� olmak �zere haczedilemez, devir ve temlik edilemez. Federasyonlar bu f�kra kapsam�nda belirtilen yetkilerini k�smen veya tamamen ���nc� ki�ilere devredebilir.

  Saha g�venli�i

  MADDE 6 � (1) Profesyonel spor dallar�nda yap�lan m�sabakalara kat�lanlar ile basketbol en �st ligindeki spor kul�pleri, genel kolluk ile birlikte g�rev yapmak �zere g�venli�i sa�lamaya yetecek say�daki �zel g�venlik g�revlilerini m�sabaka �ncesinden m�sabakan�n tamamlan�p seyirci ve sporcular�n tahliyesine kadar ge�ecek d�nem i�erisinde, m�sabakan�n yap�laca�� yerde bulundurmakla ve spor alan�n�n i� g�venli�ini sa�lamakla y�k�ml�d�r.

  (2) Spor kul�pleri, �zel g�venlik g�revlileri d���nda m�sabakalarda seyirci sa�l���n� ve emniyetini ilgilendiren konularda �al��t�rmak �zere ayr�ca kul�p g�revlileri bulundurmakla y�k�ml�d�r.

  (3) Spor kul�pleri, bu Kanunda yer alan y�k�ml�l�klerini yerine getirmek amac�yla �zel g�venlik hizmeti sat�n alabilir. En �st profesyonel futbol ligi kul�plerinin m�sabakalar�nda g�venli�in sa�lanmas� amac�yla genel kolluk g�revlilerinden, g�revde olmayanlar da g�revlendirilebilir. Bu g�revlendirme, ilgili kul�b�n ba�vurusu ve federasyonun talebi �zerine, m�sabakan�n yap�laca�� yerdeki yetkili kolluk birimince yap�l�r. Bu kolluk g�revlilerine, g�revlendirildikleri m�sabaka ile s�n�rl� olarak g�nl�k harc�rah miktar�n�n iki kat� kadar �deme yap�l�r. Bu miktar, federasyon taraf�ndan do�rudan kolluk g�revlilerinin hesab�na yat�r�l�r. Federasyon, �deyece�i para miktar�n� ilgili spor kul�b�n�n alacaklar�ndan �ncelikle mahsup eder. �l veya il�e spor g�venlik kurullar� taraf�ndan belirlenen �zel g�venlik g�revlisi say�s�n�n ��te birini ge�meyecek say�da ve bunlar�n yerine genel kolluk g�revlisi bu �ekilde g�revlendirilir.

  (4) Spor alanlar�nda g�rev yapacak �zel g�venlik g�revlileri, 10/6/2004 tarihli ve 5188 say�l� �zel G�venlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen g�rev ve yetkileri haizdir. Bu Kanundan do�an g�revlerinin ifas� s�ras�nda, �zel g�venlik g�revlilerinin ate�li silah ta��malar� yasakt�r.

  M�sabaka g�venli�i

  MADDE 7 � (1) M�sabaka g�venlik amiri, spor m�sabakalar�nda al�nacak g�venlik �nlemlerinin y�r�t�lmesi ve denetlenmesi konular�nda, m�sabakan�n g�venli�i ile ilgili t�m ki�i ve kurulu�larla gerekli koordinasyonu sa�lamakla yetkili ve g�revlidir.

  (2) Her spor g�venlik birimi amiri, futbolda en �st lig ve bir alt�ndaki lig i�in, her bir kul�ple ilgili bir kolluk g�revlisi g�revlendirmekle y�k�ml�d�r. Belirlenen kolluk g�revlisi, deplasman ma�lar� dahil ilgili kul�b�n b�t�n ma�lar�nda g�revlendirilir.

  (3) M�sabakan�n yap�ld��� spor alan�nda genel kolluk g�revlileri ile �zel g�venlik g�revlileri, m�sabaka g�venlik amirinin emir ve denetiminde birlikte g�rev yapar. M�sabaka g�venlik amiri her zaman trib�nlerdeki genel kolluk g�revlilerinin say�s�n�n art�r�lmas�na karar verebilir.

  (4) �l veya il�e spor g�venlik kurullar�, spor alan�nda spor kul�plerinin bulundurmakla y�k�ml� olduklar� �zel g�venlik g�revlilerinin say�s�n� ve g�rev alacaklar� yerleri belirlemekle yetkilidir.

  Taraftar derneklerinin y�k�ml�l�kleri

  MADDE 8 � (1) Taraftar dernekleri, bu Kanunun amac�na ayk�r� faaliyette bulunamaz.

  (2) Taraftar dernekleri, taraftarlar�n spor ahl�k� ve ilkelerine uygun bi�imde sportif faaliyetleri izlemelerini sa�lamaya y�nelik e�itici faaliyetler d�zenler.

  Taraftardan sorumlu kul�p temsilcisi

  MADDE 9 � (1) Spor kul�pleri, y�netim kurulu �yeleri aras�ndan bir veya birka� ki�iyi taraftardan sorumlu kul�p temsilcisi olarak belirlemek ve bu ki�ilerin kimlik ve adres bilgilerini spor kul�b�n�n bulundu�u yerdeki genel kolluk birimine bildirmekle y�k�ml�d�r. Bu y�k�ml�l���n yerine getirilmemesi halinde, bu Kanun h�k�mlerine g�re taraftardan sorumlu kul�p temsilcisine terett�p eden y�k�ml�l�kler, kul�p ba�kan ve y�netim kurulu �yelerinin tamam� taraf�ndan yerine getirilir.

  (2) Taraftardan sorumlu kul�p temsilcileri, m�sabaka g�venli�inin sa�lanmas� konusunda genel kolluk g�revlileri ile �zel g�venlik g�revlilerine yard�mc� olmakla y�k�ml�d�r.

  Seyir g�venli�inin sa�lanmas�

  MADDE 10 � (1) Spor m�sabakalar�nda, m�sabaka alan�n�n �evresinde bulunan ve insan hayat� a��s�ndan tehlike olu�turabilecek yerlerde m�sabakalar�n seyredilmemesi i�in il veya il�e spor g�venlik kurullar� gerekli �nlemlerin al�nmas�n� sa�lar.

  ���NC� B�L�M

  Yasak Fiiller ve Ceza H�k�mleri

  �ike ve te�vik primi

  MADDE 11 � (1) Belirli bir spor m�sabakas�n�n sonucunu etkilemek amac�yla bir ba�kas�na kazan� veya sair menfaat temin eden ki�i, be� y�ldan oniki y�la kadar hapis ve yirmibin g�ne kadar adli para cezas� ile cezaland�r�l�r. Kendisine menfaat temin edilen ki�i de bu su�tan dolay� m��terek fail olarak cezaland�r�l�r. Kazan� veya sair menfaat temini hususunda anla�maya var�lm�� olmas� halinde dahi, su� tamamlanm�� gibi cezaya h�kmolunur.

  (2) �ike anla�mas�n�n varl���n� bilerek spor m�sabakas�n�n anla�ma do�rultusunda sonu�lanmas�na katk�da bulunan ki�iler de birinci f�kra h�km�ne g�re cezaland�r�l�r.

  (3) Kazan� veya sair menfaat vaat veya teklifinde bulunulmas� halinde, anla�maya var�lamad��� takdirde, su�un te�ebb�s a�amas�nda kalm�� olmas� dolay�s�yla cezaya h�kmolunur.

  (4) Su�un;

  a) Kamu g�revinin sa�lad��� g�ven veya n�fuzun k�t�ye kullan�lmas� suretiyle,

  b) Spor kul�b�n�n y�netim kurulu ba�kan veya �yeleri taraf�ndan,

  c) Su� i�lemek amac�yla kurulmu� bir �rg�t�n faaliyeti �er�evesinde,

  �) Bahis oyunlar�n�n sonu�lar�n� etkilemek amac�yla,

  i�lenmesi halinde verilecek ceza yar� oran�nda art�r�l�r.

  (5) Su�un bir m�sabakada bir tak�m�n ba�ar�l� olmas�n� sa�lamak amac�yla te�vik primi verilmesi veya vaat edilmesi suretiyle i�lenmesi halinde bu madde h�k�mlerine g�re verilecek ceza yar� oran�nda indirilir.

  (6) Bu madde h�k�mleri;

  a) Milli tak�mlara veya milli sporculara ba�ar�l� olmalar�n� sa�lamak amac�yla,

  b) Spor kul�pleri taraf�ndan kendi tak�m oyuncular�na veya teknik heyetine m�sabakada ba�ar�l� olabilmelerini sa�lamak amac�yla,

  prim verilmesi veya vaadinde bulunulmas� halinde uygulanmaz.

  (7) Su�un spor kul�plerinin veya sair bir t�zel ki�inin yarar�na i�lenmesi halinde, ayr�ca bunlara, �ike veya te�vik primi miktar� kadar idari para cezas� verilir. Ancak, verilecek idari para cezas�n�n miktar� y�zbin T�rk Liras�ndan az olamaz.

  (8) M�sabaka yap�lmadan �nce su�un ortaya ��kmas�n� sa�layan ki�iye ceza verilmez.

  Spor alanlar�na sokulmas� yasak maddeler

  MADDE 12 � (1) Spor alanlar�na;

  a) Ruhsatl� dahi olsa ate�li silahlar ile esasen bulundurulmas� yasak olan di�er silahlar�n,

  b) Esasen bulundurulmas� yasak olmamakla beraber kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlay�c�, parlay�c�, yan�c� veya yak�c� maddelerin,

  c) Uyu�turucu veya uyar�c� maddelerin ve ilgili spor federasyonlar�n�n belirledi�i esaslara ayk�r� olarak alkoll� i�eceklerin,

  sokulmas� yasakt�r.

  (2) M�sabaka g�venli�inin sa�lanmas� amac�yla, genel kolluk g�revlileri ile bunlar�n g�zetiminde olmak �zere �zel g�venlik g�revlileri, m�lki amirin yaz�l� emrine istinaden, spor alan�na giri�te izleyicilerin �st�n� ve e�yas�n� teknik cihazlarla ve gerekti�inde el ile kontrol edebilir ve arayabilir.

  (3) Spor m�sabakas� �ncesinde, esnas�nda ve sonras�nda spor alan�n�n �evresinde ve m�sabakan�n yap�laca�� yer gidi� ve geli� g�zerg�h�nda, taraftarlar�n �zeri ve e�yas� 4/7/1934 tarihli ve 2559 say�l� Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun �nleme aramas�na ili�kin h�k�mlerine g�re aranabilir.

  (4) 4/12/2004 tarihli ve 5271 say�l� Ceza Muhakemesi Kanununun adli aramaya ili�kin h�k�mleri sakl�d�r.

  (5) Genel kolluk g�revlileri ve belediye zab�tas� birinci f�kran�n (b) ve (c) bentleri kapsam�na giren alet veya maddeleri spor alan� �evresinde seyyar olarak satan, sat��a arz eden, da��tan veya da��tmak i�in bulunduran ki�ileri bu alandan uzakla�t�rmakla y�k�ml�d�r.

  Spor alanlar�na yasak madde sokulmas� ve m�sabaka d�zeninin bozulmas�

  MADDE 13 � (1) Bulundurulmas� esasen su� olu�turan silahlar� spor alanlar�na sokan ki�i hakk�nda, 10/7/1953 tarihli ve 6136 say�l� Ate�li Silahlar ve B��aklar ile Di�er Aletler Hakk�nda Kanunun ek 1 inci maddesi h�k�mlerine g�re cezaya h�kmolunur.

  (2) Esasen bulundurulmas� su� olu�turmamakla beraber 12 nci maddenin birinci f�kras�n�n (b) bendi kapsam�na giren alet veya maddeleri spor alanlar�na sokan ki�i, �� aydan bir y�la kadar hapis cezas� ile cezaland�r�l�r.

  (3) 12 nci maddenin birinci f�kras�n�n (b) bendi kapsam�na giren alet veya maddeleri seyircilere temin etmek amac�yla spor alan�na sokan veya spor alan�nda seyircilere temin eden ki�i, iki y�ldan be� y�la kadar hapis cezas� ile cezaland�r�l�r.

  (4) 12 nci maddenin birinci f�kras�n�n (b) bendi kapsam�na giren alet veya maddeleri spor alan�nda kullanan ki�i, bu suretle m�sabaka d�zeninin bozulmas� halinde, fiili daha a��r cezay� gerektiren ba�ka bir su� olu�turmad��� takdirde, bir y�ldan �� y�la kadar hapis cezas� ile cezaland�r�l�r.

  (5) Spor alan�na sokulmas� yasak olmayan maddeleri kullanarak m�sabaka d�zeninin bozulmas�na sebebiyet veren ki�i, fiili daha a��r bir cezay� gerektiren ba�ka bir su� olu�turmad��� takdirde, adli para cezas�yla cezaland�r�l�r.

  (6) 12 nci maddenin birinci f�kras�n�n (c) bendi h�k�mlerine ayk�r� olarak spor alanlar�na m�sabaka s�ras�nda uyu�turucu veya uyar�c� madde ya da alkoll� i�ecek sokan ki�i, fiili daha a��r bir cezay� gerektiren ba�ka bir su� olu�turmad��� takdirde, adli para cezas� ile cezaland�r�l�r.

  Hakaret i�eren tezah�rat

  MADDE 14 � (1) Spor alanlar�nda veya �evresinde taraftarlar�n grup halinde veya m�nferiden belirli bir ki�iyi hedef veya muhatap al�p almad���na bak�lmaks�z�n duyan veya g�ren ki�iler taraf�ndan hakaret olarak alg�lanacak tarzda aleni olarak s�z ve davran��larda bulunmalar� halinde, fiilleri daha a��r cezay� gerektiren ba�ka bir su� olu�turmad��� takdirde, �ikayet �art� aranmaks�z�n, failler hakk�nda onbe� g�nden az olmamak �zere adli para cezas�na h�kmolunur.

  (2) Spor alanlar�nda veya �evresinde toplum kesimlerini din, dil, �rk, etnik k�ken, cinsiyet veya mezhep fark� g�zeterek hakaret olu�turan s�z ve davran��larda bulunan ki�i, fiili daha a��r cezay� gerektiren ba�ka bir su� olu�turmad��� takdirde, alt� aydan iki y�la kadar hapis cezas� ile cezaland�r�l�r.

  (3) Birinci ve ikinci f�kralarda tan�mlanan su�lar�n yaz�l� pankart ta��nmas� veya as�lmas� ya da duvarlara yaz� yaz�lmas� suretiyle i�lenmesi halinde, verilecek ceza yar� oran�nda art�r�l�r.

  Spor alanlar�na usuls�z seyirci giri�i

  MADDE 15 � (1) Bu Kanun h�k�mlerine g�re temin edilmi� bileti olmaks�z�n spor m�sabakalar�n� izlemek amac�yla spor alanlar�na giren ki�i, adli para cezas� ile cezaland�r�l�r. Su�un spor m�sabakalar�na seyirci olarak kat�lmaktan yasaklanm�� ki�i taraf�ndan i�lenmesi halinde, hakk�nda �� aydan bir y�la kadar hapis cezas�na h�kmolunur.

  (2) Spor alanlar�na spor m�sabakalar�n� izlemek amac�yla bu Kanun h�k�mlerine ayk�r� olarak seyirci kabul eden veya kabul edilmesini sa�layan ki�i, �� aydan bir y�la kadar hapis cezas� ile cezaland�r�l�r. Su�un spor m�sabakalar�na seyirci olarak kat�lmaktan yasaklanm�� ki�i lehine i�lenmesi halinde, verilecek ceza yar� oran�nda art�r�l�r.

  (3) Spor m�sabakalar�na seyirci olarak kat�lmaktan yasaklanm�� ki�iler hari� olmak �zere; spor alanlar�n�n Gen�lik ve Spor Genel M�d�rl���n�n tasarrufunda bulunan seyirci yerlerine giri� ve ��k��a ili�kin d�zenlemeler �er�evesinde bu alanlara girenlerle ilgili olarak birinci ve ikinci f�kra h�k�mleri uygulanmaz.

  (4) Kendisine ait elektronik kart� bir ba�kas�n�n spor m�sabakas�na seyirci olarak girmesini sa�lamak amac�yla kulland�ran ki�i birinci f�kra h�km�ne g�re cezaland�r�l�r.

  (5) Spor m�sabakalar�na seyirci olarak giri�i sa�lamak amac�yla elektronik kart� yetkisiz olarak �reten, satan, sat��a arz eden, devreden, sat�n alan, kabul eden veya bulunduran ki�i bir y�ldan d�rt y�la kadar hapis ve onbin g�ne kadar adli para cezas� ile cezaland�r�l�r. Bu kart� kendi kullan�m� i�in kabul eden ve bulunduran ki�i bir y�la kadar hapis cezas� ile cezaland�r�l�r.

  Yasak alanlara girme

  MADDE 16 � (1) M�sabaka i�in seyircilerin kabul�ne ba�lanmas�ndan itibaren m�sabaka sonras� tamamen tahliyesine kadarki zaman zarf�nda yetkisiz olarak m�sabaka alan�na, soyunma odalar�na, odalar�n koridorlar�na, sporcu ��k�� t�nellerine giren ki�i �� aydan bir y�la kadar hapis veya adli para cezas� ile cezaland�r�l�r.

  (2) Fiilin m�sabakan�n seyrini veya g�venli�ini bozmas� halinde, fail hakk�nda bir y�ldan �� y�la kadar hapis cezas�na h�kmolunur.

  Spor alanlar�nda ta�k�nl�k yap�lmas� ve tesislere zarar verilmesi

  MADDE 17 � (1) Spor alanlar�nda kasten yaralama su�unun veya mala zarar verme su�unun i�lenmesi halinde �ikayet �art� aranmaks�z�n 26/9/2004 tarihli ve 5237 say�l� T�rk Ceza Kanununun ilgili maddelerine g�re cezaya h�kmolunur. Spor alanlar� ve bu alanlardaki e�ya, mala zarar verme su�u bak�m�ndan kamu mal� h�km�ndedir.

  (2) Birinci f�kra kapsam�na giren su�lar�n i�lenmesi suretiyle spor alanlar�na ve bu alanlardaki e�yaya zarar verilmi� olmas� halinde, meydana gelen zararlar�n tazmini hususunda zarar veren ki�iler ve onlar�n taraftar� oldu�u spor kul�b� meydana gelen zarardan m�teselsilen sorumludur. Zarar� gideren spor kul�b�n�n sorumlu taraftarlar�na r�cu hakk� sakl�d�r.

  Seyirden yasaklanma

  MADDE 18 � (1) Ki�inin, bu Kanunda tan�mlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki su�lardan dolay� mahkemece kurulan h�k�mde, hakk�nda g�venlik tedbiri olarak spor m�sabakalar�n� seyirden yasaklanmas�na karar verilir. Seyirden yasaklanma ibaresinden ki�inin m�sabakalar� ve antrenmanlar� izlemek amac�yla spor alanlar�na giri�inin yasaklanmas� anla��l�r. H�km�n kesinle�mesiyle infaz�na ba�lanan seyirden yasaklanma yapt�r�m�n�n s�resi cezan�n infaz� tamamland�ktan itibaren bir y�l ge�mesiyle sona erer. Bu g�venlik tedbirine ceza verilmesine yer olmad��� karar� ile birlikte h�kmedilmesi halinde, h�km�n kesinle�ti�i tarihten itibaren bir y�l ge�mesiyle bu g�venlik tedbirinin uygulanmas�na son verilir. G�venlik tedbiri olarak spor m�sabakalar�n� seyirden yasaklama karar� 25/5/2005 tarihli ve 5352 say�l� Adli Sicil Kanunu h�k�mlerine g�re kaydedilir.

  (2) Bu madde h�k�mleri, taraftar gruplar�nca spor alanlar�n�n d���nda i�lenen kasten yaralama, hakaret i�eren tezah�rat ve mala zarar verme su�lar� bak�m�ndan da uygulan�r.

  (3) Bu madde kapsam�na giren su�lardan dolay� soru�turma ba�lat�lmas� halinde ��pheli hakk�nda spor m�sabakalar�n� seyirden yasaklama tedbiri derhal uygulamaya konulur. Soru�turma evresinde Cumhuriyet savc�s�, kovu�turma evresinde mahkeme taraf�ndan bu tedbirin kald�r�lmas�na karar verilmedi�i takdirde bu yasa��n uygulanmas�na koruma tedbiri olarak devam edilir.

  (4) Koruma tedbiri olarak uygulanan ve g�venlik tedbiri olarak h�kmedilen spor m�sabakalar�n� seyirden yasaklama tedbirine ili�kin bilgiler Emniyet Genel M�d�rl��� b�nyesinde tutulan bu amaca �zg� elektronik bilgi bankas�na derhal kaydedilir. Bu bilgi bankas�na spor kul�plerinin ve federasyonlar�n eri�imi sa�lan�r. Yasaklanan ki�ilere ili�kin bilgiler, ilgili spor kul�plerine ve yurt d���nda yap�lacak m�sabaka �ncesinde m�sabakan�n yap�laca�� �lkenin yetkili mercilerine bildirilir.

  (5) Koruma tedbiri olarak uygulanan spor m�sabakalar�n� seyirden yasaklanma tedbiri;

  a) Cumhuriyet savc�s� veya mahkeme taraf�ndan kald�r�lmas�na karar verilmesi,

  b) Kovu�turmaya yer olmad��� karar� verilmesi,

  c) San�k hakk�nda beraat veya d��me karar� verilmesi,

  halinde derhal kald�r�l�r.

  (6) Kamu davas�n�n a��lmas�n�n ertelenmesine, h�km�n a��klanmas�n�n geri b�rak�lmas�na, hapis cezas� yerine se�enek yapt�r�m olarak tedbire veya hapis cezas�n�n ertelenmesine karar verilmesi halinde, karar�n kesinle�ti�i tarihten itibaren; �n�deme halinde ise, �n�demede bulunuldu�u tarihten itibaren, bir y�l s�reyle spor m�sabakalar�n� seyirden yasaklama tedbirinin uygulanmas�na devam edilir.

  (7) Alkol ya da uyu�turucu veya uyar�c� madde etkisinde oldu�u a��k�a anla��lan ki�i, spor alan�na al�nmaz. Bu �ekilde spor alanlar�na giren ve d��ar� ��kmamakta �srar eden ki�i zor kullan�larak d��ar� ��kar�l�r ve bu madde h�k�mlerine g�re bir y�l s�reyle spor m�sabakalar�n� seyirden yasaklan�r.

  (8) Bu madde h�k�mlerine g�re spor m�sabakalar�n� seyirden yasaklanan ki�i, yasaklama karar�n�n sebebini olu�turan fiilin i�lendi�i m�sabakan�n taraf� olan ve taraftar� oldu�u tak�m�n kat�ld��� spor m�sabakalar�n�n yap�laca�� g�n, yurt i�inde bulundu�u takdirde, m�sabakan�n ba�lang�� saatinde ve bundan bir saat sonra bulundu�u yere en yak�n genel kolluk birimine ba�vurmakla y�k�ml�d�r.

  (9) Sekizinci f�kradaki y�k�ml�l��e ayk�r� hareket eden ki�i, yirmibe� g�nden az olmamak �zere adli para cezas� ile cezaland�r�l�r.

  (10) Bu Kanun h�k�mlerine g�re hakk�nda g�venlik tedbiri olarak spor m�sabakalar�n� seyirden yasaklanma karar� verilen ki�i, yasak s�resince spor kul�plerinde ve federasyonlarda ve taraftar derneklerinde y�netici olamaz; spor m�sabakalar�nda hakem, temsilci veya g�zlemci olarak g�rev yapamaz.

  D�RD�NC� B�L�M

  �e�itli H�k�mler

  Federasyonlar�n yapt�r�m uygulama yetkisi

  MADDE 19 � (1) Bu Kanuna g�re bir spor kul�b�ne veya spor kul�b�n�n mensubuna ceza verilmesi, bu kul�b�n ba�l� oldu�u federasyonun yapt�r�m uygulama yetkisini ortadan kald�rmaz.

  Hakemler, g�zlemciler ve temsilciler

  MADDE 20 � (1) Spor m�sabakalar�nda g�rev yapan hakem, g�zlemci ve temsilciler bu g�revleriyle ba�lant�l� olarak kendilerine kar�� i�lenen su�lar bak�m�ndan kamu g�revlisi say�l�r.

  Y�k�ml�l�klerin yerine getirilmemesi

  MADDE 21 � (1) M�sabakalarda �zel g�venlik g�revlisi bulundurma y�k�ml�l���ne ayk�r� hareket eden spor kul�plerine, eksik �zel g�venlik g�revlisi say�s� itibar�yla y�z T�rk Liras� idari para cezas� verilir.

  (2) 5 inci maddenin d�rd�nc�, be�inci ve yedinci f�kralar�nda �ng�r�len y�k�ml�l�klerin yerine getirilmemesi halinde her m�sabaka i�in;

  a) En �st futbol liginde bulunan spor kul�plerine y�zbin T�rk Liras�,

  b) En �st futbol liginin bir alt liginde bulunan spor kul�plerine seksenbin T�rk Liras�,

  c) Basketbol, voleybol ve hentbol dallar� i�in ise spor tesisinin kullan�m hakk�na sahip bulunan spor kul�b�, kurum ve kurulu�lara yirmibin T�rk Liras�,

  idari para cezas� verilir.

  (3) Elektronik bilet uygulamas�na ge�ilmemi� spor alanlar�na biletsiz veya kapasiteden fazla seyirci al�nmas� halinde, ilgili spor kul�b�ne be�bin T�rk Liras�ndan ellibin T�rk Liras�na kadar idari para cezas� verilir. Bu f�kra h�km� sadece profesyonel futbol kul�plerinin m�sabakalar� ile ilgili olarak uygulan�r.

  (4) Spor alan�nda kendisine tahsis edilenden ba�ka yere oturmakta �srar eden seyirci, zor kullan�larak d��ar� ��kar�l�r.

  �iddete neden olabilecek a��klamalar

  MADDE 22 � (1) Sporda �iddeti te�vik edecek �ekilde bas�n ve yay�n yoluyla a��klamada bulunan ki�ilere, fiilleri su� olu�turmad��� takdirde, be�bin T�rk Liras�ndan ellibin T�rk Liras�na kadar idari para cezas� verilir.

  (2) Birinci f�kra kapsam�na giren fiillerin spor kul�b� veya federasyon y�neticileri taraf�ndan i�lenmesi halinde, birinci f�kra h�km�ne g�re verilecek ceza be� kat�na kadar art�r�l�r.

  (3) Birinci f�kra kapsam�na giren fiilleri i�leyen ki�iler, ayr�ca idari tedbir olarak spor m�sabakalar�n� seyirden yasaklan�r. Bu yasak, karar�n verildi�i tarihten itibaren �� ay s�reyle uygulan�r. Koruma tedbiri olarak yasak karar�n�n uygulanmas�na ili�kin esas ve usuller, bu tedbir bak�m�ndan da uygulan�r. Ancak 18 inci maddenin sekizinci f�kras� h�km� bu ki�iler bak�m�ndan uygulanmaz.

  (4) Birinci f�kra kapsam�na giren fiillerin, haber verme ve ele�tiri hakk�n�n s�n�rlar� a��larak yay�mlanmas� halinde, ilgili bas�n ve yay�n organ�n�n i�leticisi olan ger�ek veya t�zel ki�iye, y�zbin T�rk Liras�ndan be�y�zbin T�rk Liras�na kadar idari para cezas� verilir. Birinci f�kra kapsam�na giren fiillerin tekrar tekrar yay�mlanmas� halinde, haber verme hakk�n�n s�n�rlar� a��lm�� kabul edilir.

  Yarg�lama ve usul h�k�mleri

  MADDE 23 � (1) Bu Kanun kapsam�na giren su�lardan dolay� yarg�lama yapmaya Hakimler ve Savc�lar Y�ksek Kurulunun ihtisas mahkemesi olarak g�revlendirece�i asliye veya a��r ceza mahkemeleri yetkilidir.

  (2) Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesi h�k�mleri, 11 inci maddede tan�mlanan su� bak�m�ndan da uygulan�r.

  (3) Bu Kanun h�k�mlerine g�re idari para cezas�na ve di�er idari yapt�r�mlara karar vermeye, Cumhuriyet savc�s� yetkilidir.

  Y�netmelik

  MADDE 24 � (1) Bu Kanun kapsam�nda yer alan spor dal�n�n ba�l� bulundu�u federasyon, spor kul�pleri, taraftar dernekleri ve m�sabaka amirlerinin g�rev, yetki ve sorumluluklar� ile saha i�i ve d���nda al�nacak g�venlik �nlemleri, biletlerin bas�lmas� ve sat��a sunulmas�, m�sabaka alanlar�n�n d�zenlenmesi, spor alanlar�na giri� ve ��k��lar ile uygulanacak g�venlik sistemleri, sa�l�k, emniyet ve itfaiye te�kil�t�n�n alaca�� �nlemler ve bu Kanunun kapsam�na giren di�er konular hakk�ndaki usul ve esaslar, ilgili bakanl�k ve kurulu�lar�n g�r��leri al�narak Gen�lik ve Spor Genel M�d�rl���n�n ba�l� oldu�u Bakan�n teklifi �zerine Bakanlar Kurulunca y�r�rl��e konulan y�netmelikle d�zenlenir.

  Y�r�rl�kten kald�r�lan h�k�mler

  MADDE 25 � (1) 28/4/2004 tarihli ve 5149 say�l� Spor M�sabakalar�nda �iddet ve D�zensizli�in �nlenmesine Dair Kanun y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  Ge�i� h�k�mleri

  GE��C� MADDE 1 � (1) Bu Kanunun 5 inci maddesinin d�rd�nc�, be�inci ve yedinci f�kralar�nda �ng�r�len y�k�ml�l�kler; en �st futbol liginde bulunan kul�pler taraf�ndan bir y�l, di�er kul�p veya kurulu�lar taraf�ndan ise �� y�l i�erisinde yerine getirilir. Bu y�k�ml�l�klerin s�resinde yerine getirilmemesi halinde spor kul�pleri hakk�nda 21 inci madde uyar�nca idari para cezas� uygulan�r.

  Y�r�rl�k

  MADDE 26 � (1) Bu Kanun yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 27 � (1) Bu Kanun h�k�mlerini Bakanlar Kurulu y�r�t�r.

  13/4/2011

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Son Dakika Haberler ve Son Gelişmeler - Güncel haberler

  Silah Ruhsat

       NOT: Kanunun 7’nci maddesinin 4’üncü bendinde yazılı kişilerden Sağlık Raporu istenmez. Ancak sağlık durumları araştırılarak gerekirse sağlık raporu istenir.

        a.       Bulundurma Ruhsatını kimler alabilir?

          Yönetmeliğin 16’ncı maddesinde sayılan hallerden birine girmeyen ve yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler dilekçe ile ikamet ettikleri İl Valiliğine müracaat ederler. Gerekli belgelerin tamamlanmasını müteakip engel hali bulunmayanlara gerekli harç ve vergileri ödemeleri kaydıyla mesken veya işyerinde olmak üzere Bulundurma Ruhsatı verilir.

          İl Valileri;

  Talepleri halinde silah taşıma ruhsatı verebilir. Ancak, (a) bendinde geçen şahısların can güvenliklerinin ciddi ve harici tehditlere maruz kalacağının kuvvetle muhtemel olup olmadığı hususu Valiler tarafından takdir edilir.

                              Bu ruhsatlar gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde, geçerlilik süresine bakılmaksızın geri alınabilir.

          Valiler, aşağıda belirtilen kişilere durumlarının 91/1779 Sayılı Yönetmelik hükümlerinde aranan şartlara uygunluğunun tespit edilmesi halinde Silah Taşıma Ruhsatı verebilir;

       (a)   Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan Dışişleri meslek mensubu olmayan ve bu görevi Dışişleri Bakanlığınca yazılı olarak teyit edilen Türk vatandaşlarına (Dışişleri Bakanlığından resmi yazı istenecektir.),

      (b)     Sarı Basın Kartı sahibi basın mensuplarına (Basın yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden resmi yazı ve basın kartı fotokopisi istenecektir.),

        (c)     Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara, bunların ortaklık veya şirket halinde çalışmaları halinde, bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla ikisine (Kuyumcu ve sarrafların, esnaf ve sanatkarlar odası ile kuyumcu odasına kayıtlı olduğuna dair belge istenecektir.),

        (d)   14.08.1987 tarihli ve 87/12028 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük hükümlerine göre patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahipleri ile patlayıcı madde deposu sahiplerine, yivsiz av tüfeği imalathanesi sahiplerine, ruhsatlı silah tamirhanesi sahiplerine ve işyerinde ve iş başında demirbaş silahları taşımak şartı ile patlayıcı madde ve fer’ilerini taşıma işlerinde görevli güvenlik belgesi sahiplerine (Av malzemesi ve tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerin satıldığı ve bayiliği olduğuna dair belge istenecektir.),

       (e)     Bankaların Genel Müdürleri, Genel Müdür Yardımcıları, Bölge Müdürleri ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda tanımı yapılmış şubelerin müdürlerine (Banka müdürlerinin kendi kurumlarından görevli olduklarını belirleyen belge istenecektir.),

        (f)   Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlara (Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi istenecektir.),

         (g)     Yıllık satış tutarı (cirosu) her yıl Bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle sermaye şirketlerinin ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına (Şirketin yıllık satış tutarını (cirosunu) gösterir vergi dairesi yazısı, kar-zarar cetveli ve bilanço, ticaret sicil gazetesinde en son yayınlanan şirket ana sözleşmesi, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin noter tasdikle imza sirküleri, Genel Müdür ve Yardımcılarının görevi ile ilgili yetkili kurul kararı yazısı istenecektir.),

         (h)     Bakanlıkça Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla, bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük tarım işletmesi sayılacak miktarda ve meskûn yerlerde uzaktaki arazisini, devamlı olarak bizzat işleten toprak sahiplerine (Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı, ziraat odası veya Tarım İl veya İlçe Müdürlüğünden alınacak üretici belgesi ile arazi sahibi olduğuna dair vergi dairesinden alınacak vergi kayıt belgesi istenecektir.),

         (ı)      Bakanlıkça Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla, bölgeler itibariyle tespit edilen normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeni ile yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahiplerine (Ziraat odası veya Tarım İl veya İlçe Müdürlüğünden alınacak üretici belgesi ile hayvan sahibi olduğuna dair vergi dairesinden alınacak vergi kayıt belgesi istenecektir.),

        (i)      Yapı, tesis, inşaat ve büyük onarım işleri ile fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere (ortak veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye), (Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, şirket söz konusu ise Ticaret Sicili Gazetesi ile kimlerin ruhsat istediğine dair yetkili kurul kararı istenecektir.),

       (j)      Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen ve bizzat bulunan sahiplerine (ortak veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye), (Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi ile bu işten vergi mükellefi olduğuna daîr vergi dairesi yazısı istenecektir.),

       (k)     Akaryakıt istasyonları sahiplerine adına akaryakıt satışı yapanlara (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve iş başında taşımak şartıyla), (Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi ile bu işten vergi mükellefi olduğuna daîr vergi dairesi yazısı ve SGK. primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı ile iş sahibinin yazılı müracaatı istenecektir.),

        (l)      Sigortalı olarak en az elli işçi çalıştıran, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahipleri, bekçi, veznedar ve mutemetlere (ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye olmak üzere iş sahibi sayılanlar zati silahlarını her yerde ve her zaman; bekçi, veznedar ve mutemetler işyeri ve iş başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler.), (İş sahiplerinden vergi mükellefi olduğuna dair yazı ve sigorta sicil numarasını gösterir kart fotokopisi, bekçi, mutemet ve veznedarlar için iş sahiplerinden istenen belgeler yanında işverenin yazılı müracaatı ve sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı istenecektir.),

        (m)    Şirket veya ortaklık söz konusu ise yönetimden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye verilmek kaydıyla atış poligonu sahiplerine ve demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla atış poligonlarını korumakla görevli bekçilere (Poligon sahibinden işletme fotokopisi, bekçilerden ise ruhsat fotokopisi ve işverenin yazılı müracaatı ve sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı istenecektir.),

      (n)     25.04.1973 tarihli ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanunun 8’inci maddesine göre tescil edilmiş olup, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz eski eserlerin, anıtların korunmasıyla görevli, sigorta primleri ödenen bekçilere (İşyerinde ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler), (Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri ile ilgili kurum yazı ve bekçilerin primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı istenecektir.),

       (o)     Meskûn yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci olarak bilfiil arıcılık yapan yetiştiricilere (Müracaat eden ve ruhsatı yeniletenlerden ziraat odalarından veya İl/İlçe Tarım Müdürlüğünden alınacak çiftçi belgesi, kovan adedini belirten yazı ve ürünün satışı karşılığı müstahsil makbuzu istenecektir.),

          (ö)     09.05.1955 tarihli ve 6551 sayılı Kanun Hükümlerine göre izin alınarak tesis edilen patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçilere (demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşıyabilirler), (İş sahibinin yazılı müracaatı, depo izin belgesi fotokopisi ve işçilerin primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı istenecektir.),

       (p)     Daha önce Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam, mülkiye müfettişi, hakim, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Savcısı, emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolar ile MİT hizmetlerinde çalışmış ve asli memur statüsünü kazanmış olanlardan, ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile bu kurumdan ayrılanlar ile istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılan Subay, Astsubay veya Uzman Jandarma Çavuşlara ( Kamu görevinde bulunmuş asıl statüsünü kazanmış, kendi isteği ile bu görevinden ayrılanlara kurum tarafından kendi istekleri ile ayrıldıklarına dair belge istenecektir.),

         (r)      Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından faaliyet izni almış ve dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ortaklarından en fazla iki kişiye, (Şirketin şubesi varsa şirket tarafından yetkili kılınmış fiilen ve bizzat ilgili şubede görev yapan bir kişiye), (Döviz bürosu sahiplerinin hazine ve Dış ticaret müsteşarlığından faaliyet izni aldığına dair belge istenecektir.),

         (s)      Barolara kayıtlı bulunan avukatlara, 1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre noterlik hizmeti yürüten noterlere (Avukatlardan bağlı olduğu barodan üyelik yazısı, noterlerden ise noterlik belgesi fotokopisi istenecektir.),

        (ş)      Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayii odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim kurulu başkan ve üyelerine (Bağlı bulundukları birlik, federasyon ve konfederasyon başkan ve genel sekreteri imzalı belge ile oda yönetim kuruluna seçildiğine daîr seçim tutanağı fotokopisi istenecektir.),

        (t)      Yapılan soruşturma sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az bir dönem köy veya mahalli muhtarlığı yapmış olanlara (Bu göreve seçimle geldiğine daîr İl/İlçe Seçim Kurulundan alınacak belge istenecektir.),

       (u)     Kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler hariç en az bir dönem Belediye Başkanlığı veya İl Genel Meclis Üyeliği yapmış olanlara (Bu göreve seçimle geldiğine daîr İl/İlçe Seçim Kurulundan alınacak belge istenecektir.).

  c.       Talep etmeleri halinde Taşıma ruhsatı verilecek kamu görevlileri kimlerdir?

                     (1)     Özel kanunlara göre silah taşıma ruhsatı verilecek kamu görevlileri;

          Kanunun 7’nci maddesi birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentleri hükümlerine göre Valilerce silah taşıma ve bulundurma ruhsatı verilecek kamu görevlileri; aşağıda görevleri yazılı olan kamu görevlilerinden sadece görev belgesi istenir, haklarında tahkikat yapılmaz.

  Özel Kanunlara göre her zaman ve her yerde silah taşımalarına izin verilen kamu görevlilerinin zati silahlarına istekleri halinde ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilir. Bu kişilerden taşıma ruhsatı harcı alınmaz.

        (2)     Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olanlardan;

          (4)     Parayla ilişkisi olanlardan;

                          (a)     09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas kanununa göre, Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı kanunun 1'inci maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişilere (memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya zati silahlarını taşıyabilirler),

  (b)     Veznedarlara (görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

  (c)     Tahsildarlara (bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler).

          (5)     Özellik arz eden görev yapanlardan;

             Birinci fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile  (e) bendinin (9) numaralı alt bendinde belirtilen görevliler için, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun hükümlerine göre seçimle bu görevlere gelmiş olma şartı aranır.

         ç.      Talep etmeleri halinde hangi emekli kamu görevlilerine taşıma ruhsatı verilir?

       Kanunun 7’nci maddesinin (4) numaralı bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde sayılan haller dışında emekli olan kamu görevlilerinden; emeklilik onay örneği, istifa ederek ayrılanlardan kurumdan ayrılış nedenini gösterir yazı ve, malulen emekli olanlardan sağlık durumunu gösterir heyet raporu,

          (1)        Vali, vali yardımcısı, kaymakam ve bucak müdürleri ile mülkiye müfettişi, daire başkanı veya şube müdürü gibi Mülki İdare Hizmetleri sınıfına dahil görevlilere,

          (2)        Hakim ve Savcılar ile Sayıştay Başkan ve Üyelerine,

         (3)        Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos, muavin, muavin konsoloslara,

          (4)        Emekli olmak için gerekli hizmet süresinin yarısını tamamlayıp bir başka kuruma geçen veya istifa eden Vali, Vali yardımcısı, hakim ve savcılara,

         (5)        Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile MİT hizmetleri mensuplarına,

         (6)        Çarşı ve mahalle bekçilerine,

        (7)        31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunun 77 nci maddesi gereğince görevdeyken demirbaş silahını taşıyan Orman Muhafaza Memurları ve Orman Bölge Şeflerine (bunlar emekli olduklarında satın alacakları zati silahlarını ve kanuni yoldan edindikleri şahsi silahlarını taşıyabilirler),

        (8)     (f) bendi hariç diğer bentlerde sayılanlardan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapan 2898 Sayılı Kanuna göre emekli olanlara,

        (9)        Özel Kanunlarına göre demirbaş silah taşıma yetkisi bulunan Gümrük Muhafaza Teşkilatı amir ve memurlarına,

       (10)        Güvenlik Korucularına,

       (11)        Köy ve mahalle muhtarları, belediye başkanlarına,

  İkamet ettikleri yer Valiliğine müracaatları halinde, mevcut veya alacakları zati silahları için taşıma ruhsatı verilir.

  Bu maddede öngörülenlerden durumlarını belirtir kurum yazısı istenir.

  d.      Yivli Spor ve Av Tüfeği Ruhsatı kimlere verilir?

  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacak sporcu lisansı yivli spor tüfek ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün silahlara bulundurma ruhsatı verilir. Bu silahlar atış poligonlarında veya atış müsabakaları ve antrenmanlarda ancak ruhsatı ile birlikte amatör lisansı beraberinde olmak şartıyla kullanılabilir.

    Bu yönetmelik hükümlerine göre, ruhsat almaya hak kazandığı Valilikçe yapılacak tahkikat neticesi tespit edilen kişilerden, avlanma ruhsatı (Avcılık belgesi) bulunanlara yivli av tüfeği taşıma ruhsatı, diğerlerine de bulundurma ruhsatı tanzim edilir.

              Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı bulunanlar bu tüfeklerini meskûn mahallerde içi boş, muhafazası içinde ve atışa hazır olmayacak şekilde nakledebilirler. 

  Yazı kaynağı : www.jandarma.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap