Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  incir hangi koşullarda yetişir

  1 ziyaretçi

  incir hangi koşullarda yetişir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İncir Nasıl Yetiştirilir? İncir Yetişme Koşulları

  İncir Nasıl Yetiştirilir? İncir Yetişme Koşulları

  Türkiye'de birçok incir türü olmasına rağmen, "sarı lop" adı verilen incir çeşidi büyüklüğü, yumuşak kabuğu, tadı ve etli oluşu sebebiyle dünya genelinde kurutmaya en elverişli türlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Sarı lop incirin en önemli ve verimli üretim alanı ise Ege bölgesinde Aydın ile çevresidir. Türkiye'deki incir üretiminin %90'ından fazlasını sarı lop incirler oluşturmaktadır.


  Türkiye'deki toplam incir ağacının %60'ından fazlası Aydın’dadır ve dolayısıyla da toplam incir üretiminin yarıdan fazlası Aydın'dan sağlanmaktadır.


  Kışları ılık, yazları sıcak ve kurak yerleri seven bir meyve olan incir, yıllık ortalama sıcaklığın 18-20°C olduğu yerlerde yetiştirilir. Meyvenin çıkışından hasat sonuna kadar olan mayıs ve Ekim ayları arasında daha yüksek sıcaklıklar ve özellikle meyve olgunluğu ile kurutma döneminde (Ağustos-Eylül) 30°C’ye kadar çıkan ortalama sıcaklıklar istenir. Bu durum güneşte kurutma açısından büyük önem taşımaktadır. Sıcaklığın -9°C’nin altına düştüğü yerlerde ekonomik anlamda incir yetiştiriciliği yapılması mümkün değildir. Kuruma açısından yağışların Kasım ve Haziran aylarında olması, kurutma mevsimi olan Temmuz ve Eylül aylarının yağışsız olması ve nemin %40-45 civarında olması istenir.


  İncir yetiştiriciliği kadar, toplanması ve kurutması da çok büyük bir önem arz etmektedir. İncir ihracatı konusunda aflatoksin, en önemli sorunlardan birisidir. Aflatoksin birçok gıda maddesinde olduğu gibi incirde de oluşmakta, tüketim aşamasında sağlığımız açısından sorun yaratmaktadır. Aflatoksinin önüne geçmek ve daha kaliteli bir üretim için:  Dünyanın en iyi incirleri Aydın'da yetişiyor... Ege Usulü olarak Aydın'ın en yüksek noktasından seçilmiş, 1. kalite sarı lop incirlerimizi kargo ile Türkiye'nin her yerine yolluyoruz. Sipariş vermek isterseniz Ege Usulü'nden satın alabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : egeusulu.com

  İncir hangi iklimde yetişir?

  İncir hangi iklimde yetişir?

  İncir subtropik iklim bitkisidir. İncir kışları ılık, yazları sıcak ve kurak geçen yerler ister. Yıllık ortalama sıcaklığı 18-20C olan yerlerde yetişir.

  Meyve tutumundan hasat sonuna kadar olan Mayıs-Ekim aylarında daha yüksek ortalama sıcaklıklar (günlük ortalama sıcaklık 20C'den aşağı olmamalı), özellikle meyve olgunluğu ve kurutma döneminde (Ağustos-Eylül) 30C'ye kadar çıkan ortalama sıcaklıklar ve kuru hava ister.

  En yüksek sıcaklık 38-40C'yi, en düşük sıcaklık 7-8C'yi geçmemelidir. En düşük sıcaklığın -9C'den aşağı düştüğü yerlerde incir tarımı başarılı şekilde yapılamaz.

  SICAKLIK DÜŞERSE NE OLUR?

  Çünkü bu sıcaklıkta genç sürgünler zarar görmektedir. Sıcaklığın -13C ile - 14C'ye düştüğü durumlarda toprak üstü organları tümüyle donmaktadır. Yazın 40C'nin üzerindeki sıcaklıklar da zararlı etki yapar. Meyveler kuru veya ufak kalır. Sıcaklık daha da yükselirse dallarda yanıklık yapar. Az miktarda kış soğuklamasına ihtiyaç duyar.

  Ekim-kasım aylarında -3 ile -4C'ye düşen erken donlardan genç ağaçlar zarar görebilir. İncir yetiştiriciliğinde Şubat ve mart aylarındaki soğukların da önemi vardır. Bu aylarda sıcaklık -7,- 8C'ye düşerse boğa ürünü (kış ürünü meyve ) donar ve bu yüzden ilek sinekleri de öleceklerinden ,ilek ürününün döllenmesi ve sineklenmesi mümkün olmaz. Bu da ileklenmeye ihtiyacı olan dişi incirlerin meyvesiz kalmasına neden olur.

  OPTİMUM YAĞIŞ İSTEĞİ 

  İncir ağacının optimum yağış isteği yıllık 625 mm'dir. Yağış miktarının 550 mm'nin altına düşmesi durumunda sulanma yapılmalıdır. Çok yağışlı yerlerde ağaçlar fazla büyük olur ve meyveler iri ve tatsız olur. Kurutmalık incir yetiştiriciliğinde ideal olan, yağışın Kasım-Haziran ayları arasında olması, kurutma mevsimi olan Temmuz-Eylül aylarının yağışsız ve bulutsuz geçmesidir.

  Kurutma mevsiminde nispi hava neminin %50'nin altında kalması istenir. Hava nispi neminin fazlalığı, meyvelerin irileşmesine ve fazla sulu olmasına neden olur. Özellikle olgunlaşma zamanına doğru hava nispi nemi yükselirse meyve kabuğu, meyve etinin hızlı büyümesine dayanamayarak çatlar ve bunu sonucu olarak meyveler pazar değerini yitirir.

  İlkbahar sonları ile yaz başlarında görülen kuvvetli rüzgarlar dalların birbirine sürtünmesine, meyve kabuğunda mekanik zarara ve meyve kalitesinde düşmelere neden olur. Karadan esen sıcak ve kuru rüzgarlar meyvede şekerin artmasına ve buruklaşmasına neden olur.

  SICAK VE KURU RÜZGAR OLUMSUZ ETKİLİYOR

  Sıcak ve kuru rüzgarların uzun süre devam etmesi incir meyvesinin küçük ve kuru bir şekilde oluşmasına neden olur. Denizden esen nemli ve serin rüzgarlar ile karadan esen kuru ve sıcak rüzgarların karşılıklı esmeleri durumunda meyvelerde irilik ve kalite artar. İlekleme döneminde esecek kuvvetli rüzgarlar ilek arısı uçuşuna ve tozlanmaya engel olacağı için uygun değildir.

  Pekala incir yetiştiriciliğiyle ilgili neler düşünüyorsunuz, tecrübelerinizi yorumlarınızla paylaşırsanız seviniriz. 

  TARIMDANHABER

  Yazı kaynağı : www.tarimdanhaber.com

  �NC�R YET��T�R�C�L���

  �NC�R YET��T�R�C�L���

  Subtropik bir meyve olan incir geni� bir ekolojik uyum yetene�ine sahiptir. T�rkiye�nin her y�resinde yayg�n olmakla birlikte, Ege B�lgesinin B�y�k ve K���k Menderes havzalar�ndaki geni� bir alanda yo�un bir �ekilde yeti�tirilmektedir. T�rkiye taze incir �retiminin yakla��k % 75�i ve d�� sat�ma konu olan kuru incirin tamam� ise bu havzalarda �retilmektedir.

  �ncir �retim alanlar�ndan bir g�r�n�m.

  �ekil 1. �ncir �retim alanlar�ndan bir g�r�n�m.

  B�lgenin ekolojik ko�ullar�n�n uygunlu�u en kaliteli kuru incirlerinin yaln�zca bu havzada yeti�me �ans�na ermi�tir. T�rkiye�nin y�ll�k 50.000 ton �zerinde olan kuru incir �retiminin, yine y�lda 40.000 tondan fazlas� d�� sat�ma gitmekte ve kar��l���nda 50 milyon dolarl�k d�viz geliri sa�lanmaktad�r. Y�ksek kalori de�erine sahip g�da maddeleri i�inde �ok �zel bir yeri olan kuru incir, di�er kurutularak saklanan meyvelerde oldu�u gibi �nemli miktarda �eker ihtiva eder. Bu y�n�yle beslenmede �nemli bir yeri bulunmaktad�r. Ayr�ca mineral maddeler, karbonhidrat, protein, ya� ve vitamin y�n�nden de zengin bir kaynakt�r. �izelge 1. 100 g Kuru incirin besin de�eri i�erikleri Enerji (kcal) 213.00 Fosfor (mg) 92.00 Protein (g) 3.60 Sodyum (mg) 40.00 Ya� (g) 1.30 Magnezyum 70.00 K.Hidrat (g) 52.90 Vitamin B1 (mg) 0.12 Potasyum (mg) 850.00 Vitamin B2 (mg) 0.09 Kalsiyum (mg) 193.00 Vitamin B6 (mg) 0.12 Demir (mg) 3.30 g) 9.00mFolik Asit (

  �KL�M VE TOPRAK �STEKLER�

  �ncir subtropik iklim bitkisidir. Buna kar��n d�nyan�n �l�man iklime sahip bir�ok yerlerinde yeti�mektedir. �ncir k��lar� �l�k, yazlar� s�cak ve kurak yerler ister. Y�ll�k ortalama 18-20�C oldu�u yerlerde yeti�ir. Meyve do�u�undan hasat sonuna kadar olan May�s-Ekim aylar�nda daha y�ksek ortalama s�cakl�klar ve �zellikle meyve olgunlu�u ve kurutma d�neminde (A�ustos-Eyl�l aylar�) 30�C�ye kadar ��kan ortalama s�cakl�klar istenir. Bu g�ne�te kurutma y�n�nden �nemlidir. Y�ksek s�cakl�k kadar d���k s�cakl�k da �nemlidir. En d���k s�cakl���n �9�C�den daha a�a�� d��t��� yerlerde incir tar�m� ba�ar�l� �ekilde yap�lamaz. �ncir a�ac�n�n optimal ya��� iste�i y�ll�k 625 mm'dir. Ya��� miktar�n�n 550 mm�nin alt�na d��mesi durumunda sulanmas� gerekir. �zellikle kurutmac�l�k, y�n�nden ya���lar�n Kas�m-Haziran aylar�nda olmas�, kurutma mevsimi olan Temmuz-Eyl�l aylar�n�n ya���s�z ve bulutsuz ge�mesi istenir. �lekleme d�neminde esecek kuvvetli r�zgarlar ilek ar�s� u�u�una ve tozlanmaya engel olaca�� i�in uygun de�ildir. �ncir a�ac� toprak istekleri y�n�nden fazla se�ici de�ildir. Ancak kuru incir kalitesi s�z konusu oldu�unda, toprak istekleri y�n�nden se�ici olur. Derin, kumlu-killi, yeterli organik materyal ve kirece sahip topraklar istenir. �ncir a�ac� kire�ce zengin topraklarda iyi yeti�ir ve toprak tuzlulu�una az dayan�kl� bir bitkidir. �ncir taban suyu 2 metreden daha yak�n olan topraklarda kaliteli �r�n vermez.

  �E��T SE��M�

  Ticari ama�la incir yeti�tiricili�i s�z konusu oldu�unda �e�it se�imi �nem ta��r. Bah�e kurutmal�k veya sofral�k bir �e�itten kurulabilir. Kurutmal�k �e�itte en �nemli s�n�rlay�c� fakt�r iklimdir. Kurutmal�k �e�itleri hem taze hem de kuru olarak pazarlama olana�� vard�r. En iyi standart kurutmal�k �e�itler Sar�lop ve Sar� Zeybektir. A�a�lar 7-8 metre y�kseklikte, 8-9 metre geni�likte, gen� ya�ta dik-yayvan, ya� ilerledik�e sark�k dall� bir ta� olu�turur. Birinci �r�n (Yellop) meyvelerin d�llenmeleri m�mk�n de�ildir.

  Taze sar�lop meyveleri

  �ekil 2. Taze sar�lop meyveleri

  Taze sar� zeybek meyveleri

  �ekil 3. Taze sar� zeybek meyveleri

  �kinci �r�n (�yilop) meyveleri esas �nemli olan �r�nd�r ve mutlaka d�llenmesi gerekir. Meyve a��rl��� ortalama 65 gr meyve �ap� 55 mm�dir. �lk olgunla�ma Temmuz sonu A�ustos ba��nda ba�lar. Hasat s�resi 40-45 g�nd�r. �yi kalitede sofral�k, �ok iyi kalitede standart kurutmal�k bir �e�ittir. Son y�llarda taze incir t�ketimi ve d�� sat�m� da art�� g�stermektedir. Sofral�k �e�itlerden ba�l�calar� Bursa Siyah�, G�klop, Ak�a, Bardak��, Ye�ilg�z, Morg�z, Beyaz Orak, Siyah Orak �e�itleridir. Bursa Siyah� �e�idinin ambalaja ve yola dayan�m�n�n iyi olmas� ve d�� pazarda �ok iyi tutulmas�, Siyah Orak ve Beyaz Orak �e�itlerinin birinci �r�nlerinin ilekleme gerektirmemesi ve erkenci olu�u i� ve d�� pazarda geni� pazarlama olana�� bulmas� bak�m�ndan �nemlidir.

  Taze Bursa siyah� meyvesi

  �ekil 4. Taze Bursa siyah� meyvesi

  BAH�E KURULMASI

  Bah�e kurmaya karar verildi�inde ilk �nce bah�enin, ihata i�lemi yap�l�r. Gerekiyorsa tesviye, drenaj vs. gibi sorunlar� tamamlan�r. Arazinin durumuna g�re d�z arazilerde KARE dikim tercih edilir. D�KD�RTGEN dikim de yap�labilir. Meyilli arazilerde en iyi dikim �ekli KONTUR dikimdir.

  Dikim aral�k mesafeleri 8x8-8x6-6x6 ve 8x4 metre olabilir. Kuvvetli topraklarda a�a� iyi geli�ece�i i�in aral�k ve mesafeler geni� tutulur. Bah�e kurulmas� s�ras�nda temin edilecek olan fidanlar �e�it �zelliklerini belirten, hastal�k ve zararl�lardan ari, sertifikal� ve ismine do�ru �retim yap�lan yerlerden temin edilmelidir.

  Taban arazide kurulan incir bah�esi

  �ekil 5. Taban arazide kurulan incir bah�esi

  F�DAN D�K�M�

  Dikilecek k�kl� fidan 1-2 ya�lar�nda sa�lam ve geli�mi� olmal�d�r. Arazi dikime haz�rland�ktan sonra fidan dikilecek yerler i�aretlenir. �ukurun a��m� i�in dikim tahtas� kullan�l�r, b�ylece s�ralar ve dikilen fidan daha d�zg�n olur. Fidan �ukurunun geni�li�i ve derinli�i topra��n zenginli�ine ve yap�s�na ba�l�d�r. �yi topraklarda fazla derinlik ve geni�lik gerekmez. Topra��n �zellikleri k�t�le�tik�e �ukurun derinli�i ve geni�li�i fazla olmal�d�r. Genel olarak 50 cm derinlik ve 50 cm geni�lik uygundur. Fidan �ukurlar�n�n i�ine d��ar�dan iyi kaliteli toprak ve iyi yanm�� hayvan g�bresi kar��t�r�l�rsa bitkinin iyi geli�mesine yard�mc� olur.

  �ncir fidanlar� en uygun k�� uykusu devresi (yapraks�z) ile �lkbaharda yeniden su y�r�mesi aras�nda kalan d�nemde dikilebilir. K��� so�uk olmayan yerlerde Sonbahar dikimi tercih edilir. Dikilecek fidanlarda dikimden hemen �nce bir k�k tuvaleti yap�l�r. Daha sonra dikim tahtas� yard�m�yla �ukura konulan fidan�n g�ney k�sm�na bu fidan� ba�lamak i�in fidan here�i konulur ve �ukur keseksiz, ufalanm�� iyi toprakla doldurulur. Fidan�n dibine sulama havuzu yap�larak ilk can suyu verilir. Fidan here�i ip, lastik, s���t dal�, vs. �aprazlamas�na olarak sekiz yapacak �ekilde ba�lan�r. Fidanlar�n normal olarak dikimden hemen sonra veya s�rg�n vermeden hemen �nce verilmek istenilen ta� y�ksekli�inden u�lar� kesilir. Fidanlar�n taze meyve �retimi hasat, budama, ila�lama, ileklemede kolayl�k sa�lanmas� a��s�ndan al�aktan ta�land�r�lmas�nda b�y�k yarar vard�r. K�kl� fidandan ba�ka �elikten de bah�e kurma olana�� vard�r. Bunun i�in 40-50 cm uzunlu�unda kesilmi� sa�l�kl� incir s�rg�nleri tutum garantisi sa�lanmas� a��s�ndan her �ukura 2 adet konularak toprak y�zeyinde 2-3 g�z kalacak �ekilde g�m�l�r. �elikten dikimler �lkbaharda a�a�lara su y�r�meden hemen �nce yap�l�r.

  BAH�ELER�N BAKIMI

  Toprak ��leme �ncir bah�eleri son y�llarda �zellikle sulama olanaklar�n�n olmad��� yerlerde kuruldu�u i�in topra��n devaml� i�lenerek yabani otlar�n geli�tirilmemesi y�ntemi uygulan�r. �ncir bah�eleri Sonbaharda bir ve �lkbaharda iki olmak �zere �� kez s�r�lmelidir. Sonbahardaki toprak i�lemesi incir hasad�n�n tamamlanmas�ndan hemen sonra ilk ya�murlar ya��nca yap�l�r. Bu s�r�mde bah�e kesekli b�rak�larak k�� ya���lar�n�n topra�a i�lemesi sa�lanm�� olur. Meyilli arazilerde s�r�mler meyile dik yap�lmamal�d�r. �lkbahardaki s�r�mler topra��n havalanmas� yan�nda k���n geli�en yabanc� otlar� yok etmek amac�yla yap�l�r. ���nc� s�r�m ilekleme yap�ld�ktan sonraki d�nemde Haziran ay� i�inde yap�l�r. S�r�mden sonra t�rm�k, diskaro ve s�rg� gibi d�zleyici aletler ge�irilerek kuru incir hasad� i�in toprak sath� d�zeltilir.

  Budama �ncir bah�elerinde �� budama yap�l�r. Birinci budama yeni dikilmi� fidanlarda �r�ne yat�ncaya kadar a�ac�n iskeletini ve tac�n� olu�turmak amac�yla yap�lan �ekil budamas�d�r. �kinci budama verim budamas�d�r. Verim �a��ndaki a�a�larda �ekil korumak, normal s�rg�n verdirmek �zere k�r�lm�� dallar, s�kla�m�� s�rg�nler �atal ve �apraz geli�mi�, birbirinin �st�ne binmi� dallar kesilir. Hasat s�ras�nda k�r�lm�� ve kuru dallar a�a� yaprakl� iken daha iyi g�r�lebildi�inden, hasat sonras� a�a�ta daha yaprak varken kesilerek budan�r. Esas budama ise K�� aylar�nda �ok so�uk olmayan g�nlerde yap�l�r. �r�n budamas� �ok sert yap�lmamal�d�r. Aksi takdirde a�a� �ok s�rg�ne ka�ar ve verim d��er. ���nc� budama ya�l� a�a�lar�n bak�m� ve gen�le�tirme budamas�d�r. Ya�l� ve bak�ms�z incir a�a�lar�nda dallarda sarkmalar olur. Ayr�ca incir a�ac� yaz�n �iddetli g�ne�lerinden �ok etkilendi�inden dallarda g�ne� yan�kl��� meydana gelir ve a�a�lar verimden d��er. Bu a�a�lar�n yeniden kuvvetli s�rg�nler olu�turmas�n� sa�lamak yeniden ta� olu�turmak amac�yla gen�le�tirme (kabaklama) budamas� yap�l�r. Bu budamada �ok kuru dallar kesilip at�l�r. Di�er dallar ana g�vdeye yak�n yerlerden kesilerek a�aca yeni s�rg�n verdirilir. Geli�en s�rg�nlerden yeni tac�n olu�turulmas�nda kullan�lacak olanlar�n b�rak�l�p �ekil budamas� uygulanarak verim al�nmaya devam edilir.

  Sulama Ya����n 550 mm�nin alt�na d��mesi sulama yap�lmas�n� gerektirir. Ya����n yetersiz oldu�u y�llarda sulama olana�� olan d�z arazilerde K�� aylar�ndan itibaren meyve olum �ncesine kadar d�zenli olarak sulama yap�lmal�d�r. �zellikle son y�llarda incirin yeti�me alanlar� da�l�k ve meyilli arazileri kayma g�sterdi�inden buralara 600 mm�lik ya���larda bile toprak tutulmas� zor oldu�undan b�yle arazilerde toprak-su muhafaza tedbirleri mutlaka yerine getirilmeli, K�� ya�mur sular�n�n ak���n� �nleyecek s�r�m yap�lmal�, toprak y�zeyinde bitki �rt�s� meydana getirilmelidir. A�a� diplerinde havuzlar yaparak ya��� sular�n�n ak���n� �nleyerek topra�a i�lemesi sa�lanmal�d�r.

  G�breleme Bitkinin besin maddesi ihtiyac� en sa�l�kl� olarak a�a�lar�n geli�me ve �r�n durumlar�n�n izlenmesi ve toprak analizleri ile ortaya ��kabilir. Azot, bitkinin vejetatif geli�mesini yani yaprak say�s�n� ve s�rg�n uzunlu�unu artt�r�r. Sonu�ta meyve say�s�n� artt�r�r. Ancak tek tarafl� azotlu g�breleme ile s�rg�n uzunlu�u ve meyve say�s� artt�r�l�rsa bu kez kalite d��er. Fosfor, incirde meyve irili�ine olumlu y�nde etkiler. �ncir yeti�tiricili�inde irilik aranan en �nemli �zelliktir. Potasyum ise meyve kalitesi ve �r�n miktar� �zerine etkili olmaktad�r. Potasyum, meyvelerin g�ne� yakmas�ndan zarar g�rmelerini azalt�r, a��k kabuk rengine sahip daha yumu�ak kuru incir meyvesi elde edilmesine yard�m eder. �ncir bah�elerinde ye�il veya �iftlik g�breleri tercih edilmeli, analizler sonucu gerek duyulursa suni g�breler kullan�lmal�d�r.

  �LEKLEME

  Kurutmal�k Sar�lop incir �e�idi ve sofral�k Bursa Siyah� ile birlikte di�er incir �e�itleri de meyve olu�umu i�in mutlak d�llenmeye ihtiya� duyarlar. �ncirlerde di�i ve erkek a�a�lar ayr� ayr�d�r. Di�i incir a�a�lar� y�lda �� meyve verirler. Bunlar; Yellop, �yilop ve Sar�lop dur. Bizim i�in �nemli olan ve as�l meyveleri olu�turan �yilop meyveleridir. Erkek incirlerde di�i incirler gibi bir y�lda �� meyve verirler. Bunlarda Bo�a, �lek ve Ebe meyveleridir. Erkek incir a�a�lar�ndaki ilek meyvelerinden ��kan sinekler di�i a�a�lardaki �yilop meyvelerini d�ller. �ncir bah�eleri i�inde ve yak�n�nda erkek incir a�ac� istenmez.

  Erkek incir a�ac�nda ilek meyveleri

  �ekil 6. Erkek incir a�ac�nda ilek meyveleri

  ��te meyve vermesi i�in mutlaka d�llenmesi gereken di�i incirlerin en �nemli meyve �r�n� olan iyiloplar�n (yaz �r�nlerinin d�llenmesi) amac�yla iyiloplarla ayn� zamanda olgunla�an erkek incirlerin ilek meyvelerinin i�lerindeki ar�lar� ile birlikte di�i incir a�a�lara b�rak�lmas� �eklinde yap�lan suni i�leme �LEKLEME, bu ama�la kullan�lan erkek incir meyvelerine �LEK denir. Yeni do�mu� incir meyveleri yakla��k 10.0 mm �apa girdiklerinde d�llenmeye uygun (reseptif) haldedir. Erkek incirlerde ar� ��k��� ba�lar ba�lamaz tozlanmada (ileklemede) kullan�lmaya haz�r durumdad�r. Olgun ilek meyvelerinden 4-6 g�n s�reyle ilek ar�c��� ��k��� olur. Daha sonra kuruyup buru�an bu ilek meyveleri incir i�in bir�ok zararl� ve hastal�k etmenlerinin bar�nmas�na yol a�aca��ndan toplan�p imha edilmesi gerekir.

  Di�i incir meyvelerine ilek ar�c���n�n giri�i

  �ekil 7. Di�i incir meyvelerine ilek ar�c���n�n giri�i

  �lekleme i�lemi sabah erken, havan�n serin ve sakin oldu�u saatlerde yap�lmal�d�r. �lekler ip, naylon file veya batakl�klarda yeti�en kova (Cyperacae) ad� verilen bitkilere dizilerek a�a�lara as�l�r. A�a�lara verilecek ilek miktar� a�ac�n b�y�kl���ne g�re de�i�mekle beraber 20-25 kg kuru incir elde edilen bir a�aca 750-1000 g ilek meyvesi as�l�r. S�rg�nlerde farkl� zamanlarda meydana gelmi� meyveleri d�llemek �zere normal ko�ullarda bir hafta arayla iki kez ilekleme yap�lmas� gereklidir. Hava �artlar�n�n, ilek meyvesine ba�l� olarak ilekleme i�lemi 3-4 kez de tekrarlanabilir. �lk ilekleme i�leminden 40-42 g�n sonra iyilop meyvelerinde taze olgun meyveler g�r�lmeye ba�lar.

  HASAT, KURUTMA VE DEPOLAMA

  Hasat - Taze �ncir Hasad� �lkesel ve uluslararas� ula�t�rma olanaklar�n�n artmas�, ambalajlamada g�r�len h�zl� geli�me, taze meyveye olan talep art��� gibi nedenlerle i� ve d�� pazarlara taze incir g�nderilmesi son y�llarda h�zl� bir geli�me g�stermektedir. D�� pazarlarda egzotik meyveler olarak adland�r�lan aroma ve tat y�n�nden al���lagelmi� meyvelerden biraz daha farkl� meyve t�rlerine kar�� artan bir ilgi ve istek s�z konusudur. �ncir de bu meyveler aras�nda de�erlendirilmektedir. Meyvelerde h�zl� bir olgunla�ma ve h�zl� �eker birikimi incire has bir �zelliktir. Hasatla birlikte taze meyvelerdeki bu de�i�meler durur. Taze meyvelerdeki bu �zellik nedeniyle meyvenin hasad� t�keticinin damak zevkine g�re de�i�mektedir. �� piyasa i�in taze incir meyveleri tam yeme olgunlu�unda hasat edilirken, d�� piyasa i�in ise yola dayanmas� ve t�keticinin talepleri do�rultusunda tam olgunla�madan yani yumu�ama ba�lamadan (ham) hasat edilir.

  Hasat elle yap�l�r, taze incir meyvesi avu� i�iyle ezilmeye neden olmayacak �ekilde kavran�p sa�a-sola d�nd�r�lerek burkma ve �ekme hareketiyle kopar�l�r. Kopar�lan meyvelerin zedelenmemesi ve ezilmemesi i�in kova veya yayvan kaplar kullan�lmal�d�r. �r�n sabah�n erken saatlerinde, serinlikte, g�ne� ve s�ca�a maruz kalmadan hasat edilmelidir. Toplanan �r�n k�sa s�rede ambalajlan�p pazara sevk edilmelidir. Ambalajlama serin ve g�lge yerlerde yap�lmal�d�r. Ambalaj pazarlama i�in �ok �nemlidir. D�� Pazar i�in incirler tek s�ra viyol kutularda nakledilir. �� pazar i�in ge�mi�te kullan�lan 15-20 kg'l�k karg� sepetler yerine tek veya iki s�ral� tahta kasalar kullan�lmal�d�r.

  Kuru �ncir Hasad� Kurutmal�k incirler, a�a� �zerinde su kaybederler. Buruk olarak adland�r�lan bu meyvelerin sap k�s�mlar�nda mantarla�ma olur ve meyveler kendili�inden d�k�l�r. Yere d�k�len incirler her g�n d�zenli olarak toplan�p �zel olarak haz�rlanm�� sergi yerlerinde kurutulur. A�a� dibinde toplama, 8-10 kg�l�k sepet, kova veya plastik kaplarla yap�l�r. A�a�tan kendi haliyle dibe d��meyen incirlerin hasat d�neminin sonuna do�ru s�r�k veya �engel gibi yard�mc� aletlerle dibe d���r�l�r.

  Dal�nda burukla�m�� sar�lop meyveleri

  �ekil 8. Dal�nda burukla�m�� sar�lop meyveleri

  Kuru incir hasad� her g�n sabah erken ve ak�am saatlerinde d�zenli olarak yap�lmal�d�r. B�ylece hayvan ve ha�ere zararl�lar� en alt d�zeye indirilecek, son y�llarda b�y�k sorun olan k�f mantarlar�n�n olu�umu �nlenecektir. Kurutma A�a� alt�na kendi halinde d��en incirler %25 den fazla su i�erirler. Oysa depolanacak incirlerde %18-20 dolay�nda su olmas� istenir. Kurutman�n amac� su oran�n� %18-20�ye indirmektir. Kurutma do�al ko�ullarda g�ne� alt�nda yap�lmaktad�r. Kurutma; yerden 10-15 cm y�kseklikte kerevet ad� verilen plastik veya galvanizli telden yap�lm�� �zgaralarda olmal�d�r. Son y�llarda yap�lan �al��malarda incirlerin dalda buruk halde elle hasad� sonunda g�ne� kollekt�r� adl� t�nellerde kurutulmas� ile en k�sa s�rede en temiz �r�n eldesi sa�lanm��t�r.

  Kerevet �zerinde kurutulan incirlerin g�r�n�m�

  �ekil 9. Kerevet �zerinde kurutulan incirlerin g�r�n�m�

  Kurutulmu� ve ambalajlanm�� incirlerin g�r�n�m�

  �ekil 10. Kurutulmu� ve ambalajlanm�� incirlerin g�r�n�m�

  G�ne� kollekt�rl� kurutma sistemi

  �ekil 11. G�ne� kollekt�rl� kurutma sistemi

  Depolama Bah�elerdeki sergiden al�nm�� kuru incirler s�n�fland�r�lmak �zere depolara nakledilirken en fazla 20-25 kg aras�ndaki plastik kasalara konulmal�d�r. Kuru incirlerin fiyatland�r�lmas� kilogramdaki meyve adedine g�re yap�lmaktad�r. Buna kar��n genelde kalitesine g�re 4 grupta s�n�fland�r�l�r.

  1. A serisi (��MALI) incirler

  2. B serisi (K�REKMALI) incirler

  3. C serisi (BALLIKARA, LEKEL�) incirler

  4. Hurda (END�STR�YEL) incirler

  S�n�fland�r�lm�� kuru incirler pazarlan�ncaya kadar bekletildikleri depo ortam� temiz kire� badanas� yap�lm��, incir kurdu kelebe�inin giri�ini engelleyen t�l gibi materyalle �evrilmi� olmal�d�r. Her s�n�ftaki incirlerin �st �ste konulma y�ksekli�i 40-50 cm�yi ge�memelidir. Yabanc� materyalle bula�may� �nlemek i�in incirlerin �zerine hafif t�l gibi �rt� malzemesi ile kapat�lmal�d�r. Kuru incir �reticisi deposunda bekleme esnas�nda mutlaka kirlenme meydana gelece�i i�in en k�sa s�rede �r�n�n� elden ��karmal�d�r.

  Yazı kaynağı : www.tarimkutuphanesi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap