Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  inşaat teknikeri şantiye şefliği

  1 ziyaretçi

  inşaat teknikeri şantiye şefliği bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kimler Şantiye Şefi Olabilir? - 2023 - Sanal Şantiye

  �evre ve �ehircilik Bakanl���ndan:

  �ANT�YE �EFLER� HAKKINDA Y�NETMEL�K

  B�R�NC� B�L�M

  Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

  Ama�

  MADDE 1 � (1) Bu Y�netmeli�in amac�; pl�n, fen, sanat, sa�l�k, �evre �artlar�na ve standartlara uygun yap� in�a edilmesine y�nelik yap�m faaliyet ve s�re�lerinin takibini sa�lamak �zere, �antiye �efi �al��t�r�lmas� mecburi yap�lara ve yap�m i�lerinde g�rev alan �antiye �eflerine ili�kin usul ve esaslar� d�zenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 � (1) Bu Y�netmelik; yap� ruhsat�na t�bi her t�rl� yap�m ve y�k�m i�inde, �antiye �efli�ini �stlenecek olan ilgili teknik elemanlar� kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 � (1) Bu Y�netmelik, 3/5/1985 tarihli ve 3194 say�l� �mar Kanununun 28 inci maddesinin sekizinci f�kras�, 42 nci ve 44 �nc� maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan 1 say�l� Cumhurba�kanl��� Te�kilat� Hakk�nda Cumhurba�kanl��� Kararnamesinin 107 nci maddesinin birinci f�kras�na dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  Tan�mlar

  MADDE 4 � (1) Bu Y�netmelikte ge�en;

  a) Bakanl�k: �evre ve �ehircilik Bakanl���n�,

  b) e-�antiye �efi: �antiye �efli�i kay�tlar�n�n elektronik ortamda tutuldu�u, Bakanl�k b�nyesinde i�letilen �antiye �efli�i Bili�im Sistemini,

  c) �lgili idare: Yap� ruhsat� ve yap� kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip idareleri,

  �) Kanun: 3/5/1985 tarihli ve 3194 say�l� �mar Kanununu,

  d) M�d�rl�k: �evre ve �ehircilik �l M�d�rl���n�,

  e) �antiye �efi: Konusuna ve niteli�ine g�re yap�m i�lerini yap� m�teahhidi ad�na y�neterek uygulayan, m�hendis, mimar veya bunlara ili�kin teknik ��retmen veya tekniker diplomas�na sahip teknik personeli,

  f) Toplu yap�: 23/6/1965 tarihli ve 634 say�l� Kat M�lkiyeti Kanunun 66 nc� ve 68 inci maddelerinde tan�mlanan yap�y�,

  ifade eder.

  �K�NC� B�L�M

  �antiye �efli�i ve �darenin G�revleri

  Uygulanacak ilke ve kurallar

  MADDE 5 � (1) Yap� ruhsat�na t�bi b�t�n yap�lar�n �antiye �efli�inin, yap� m�teahhidi ile �antiye �efi aras�nda d�zenlenen ve asgari olarak i�in ad�, s�resi ve �creti ile i�yeri adresini ve taraflar�n tebligata elveri�li elektronik adreslerini i�eren bir i� s�zle�mesine g�re y�r�t�lmesi esast�r.

  (2) �antiye �efli�i �artlar�n� haiz olmas� halinde yap� m�teahhidi �antiye �efli�ini �stlenebilir. Bu durumda ayr�ca �antiye �efi bulundurma �art� aranmaz.

  (3) Bu Y�netmelik kapsam�ndaki her t�rl� bildirim ve tebligat, taraflar�n beyan ettikleri tebligata elveri�li elektronik posta adreslerine yap�labilir. �lgili mevzuat�nda aksi belirtilmedi�i m�ddet�e ayr�ca yaz�l� bildirim yap�lmas� �art� aranmaz.

  �antiye �efli�i

  MADDE 6 � (1) A�a��daki ki�iler �antiye �efli�i g�revini �stlenemez:

  a) Mahkeme veya �yesi oldu�u meslek odas� taraf�ndan s�reli veya s�resiz olarak mesleki faaliyette bulunmaktan yasaklananlar yasakl�l�k s�resince.

  b) Tam zamanl� olarak ba�ka bir i�te �al��anlar.

  (2) �antiye �efinin;

  a) Mimar, in�aat m�hendisi, makine m�hendisi veya elektrik m�hendisi,

  b) Y�ksek��renim kurumunca elektrik m�hendisli�ine e�de�erli�i bulundu�u kabul edilen elektrik-elektronik m�hendisi,

  c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen mesleklere ili�kin in�aat, makine, elektrik, yap� denetim teknikeri veya bunlara ili�kin teknik ��retmen,

  olmas� �artt�r.

  (3) �antiye �efli�inin �stlenilmesinde; yap�m i�inin konusu, niteli�i, b�y�kl��� ile �zel ihtisas gerektirip gerektirmedi�i ve ilgili imalatlar�n oran� dikkate al�n�r.

  �antiye �eflerinin �al��ma usul�

  MADDE 7 � (1) �antiye �efinin yap�m i�ine dair g�revi, yap� ruhsat�n�n al�nmas�ndan itibaren ba�lay�p yap� kullanma izin belgesinin al�nmas� ile son bulur.

  (2) �antiye �efi, g�rev yapt��� ilin s�n�rlar� d���nda ba�ka bir ilde g�rev �stlenemez.

  (3) �antiye �efi ayn� anda en fazla be� ayr� yap�m i�inin �antiye �efli�ini �stlenebilir.

  (4) Mimar veya m�hendis unvanl� �antiye �eflerinin ayn� anda �stlenece�i farkl� yap�m i�lerinin tamam�n�n yap� in�aat alan� toplam� 30.000 metrekareyi ge�emez. Ancak yap�m i�inin tek ruhsata ba�l� veya toplu yap� niteli�inde olmas� halinde yap� in�aat alan� s�n�r� uygulanmaz. �antiye �efi taraf�ndan b�yle bir yap�m i�inde g�rev �stlenilmesi durumunda ayn� anda ba�ka bir yap�m i�inin �antiye �efli�i �stlenilemez.

  (5) �antiye �eflerinin ayn� anda �stelenebilecekleri i�lerin say� ve alan s�n�rlar� hesaplan�rken, yap� kullanma izin belgesi d�zenlenmemi� olanlar hesaba d�hil edilir.

  (6) Farkl� yap� ruhsatlar� al�nm�� olmakla birlikte, ayn� parselde yer almak ve istinat duvar�, havuz gibi ana yap�n�n eklentisi olmak kayd�yla, birden fazla yap�dan olu�an in�aatlar, tek yap�m i�i olarak kabul edilir.

  (7) Spor tesisleri, sinema, tiyatro, konser salonu, kongre merkezi, m�ze, e�itim kurumu, yurt, sa�l�k tesisi, haberle�me ve ula��m tesisleri, itfaiye, karakol, k��la, cezaevi, enerji �retim ve da��t�m tesisleri, kuleler, hangar yap�lar� ile Bakanl�k�a belirlenen mimarl�k hizmetlerine esas yap� s�n�flar�ndan dokuzuncu f�krada say�lanlar�n d���ndaki yap�larda ve kamu kurum ve kurulu�lar�nca yap�lan veya yapt�r�lan yap�larda, 6 nc� maddenin ikinci f�kras�n�n (a) ve (b) bentlerinde say�lan unvanlarda �antiye �efi bulundurulmas� zorunludur.

  (8) Palplan�, kaz�k, zemin ankraj�, deprem yal�t�m� ve benzeri temel sistemleri ve iksa yap�lar� ile kaz� i�lerinde, jet-grout, zemin s�k��t�rma ve benzeri zemin iyile�tirme i�lerinde, y�k�m i�lerinde, kayadan oyma depo i�lerinde, ayakl� su depolar� i�lerinde, deprem yal�t�ml� bina i�lerinde, ardgermeli-�ngermeli yap� eleman� i�eren bina i�lerinde m�nhas�ran in�aat m�hendisi unvanl� �antiye �efi bulundurulmas� zorunludur.

  (9) Yedinci ve sekizinci f�kralardaki yap�lar hari� olmak �zere, Bakanl�k�a belirlenen mimarl�k ve m�hendislik hizmetlerine esas yap� s�n�flar�ndan birinci, ikinci ve ���nc� s�n�f yap�lardan, bodrumlar� ile birlikte toplam be� kat� ve yap� in�aat alan� 2.000 metrekareyi ge�meyenlerde teknik ��retmenler, 1.500 metrekareyi ge�meyenlerde ise teknikerler meslek alanlar�na uygun olarak �antiye �efli�ini �stlenebilir.

  �antiye �efinin g�rev ve sorumluluklar�

  MADDE 8 � (1) �antiye �efi, yap� m�teahhidi ad�na, yap�m i�inin ruhsata ve ruhsat eki et�t ve projelere uygun olarak ger�ekle�tirilebilmesi i�in gerekli olan in�aat ve i� organizasyonunu sa�lamak, mevzuat�n �ng�rd��� her t�rl� tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmakla sorumludur.

  (2) �antiye �efi, in�aat ve tesisat i�lerinde yetki belgeli usta �al��t�rmak ve belgelerinin bir �rne�ini �antiye dosyas�nda bulundurmak zorundad�r. Bu kapsamda, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgeleri, 5/6/1986 tarihli ve 3308 say�l� Mesleki E�itim Kanununa g�re ustal�k belgesi alm�� olanlar ile Mill� E�itim Bakanl���na ba�l� meslek� ve teknik e�itim okullar�ndan ve �niversitelerin meslek� ve teknik e�itim veren okul ve b�l�mlerinden mezun olup, diplomalar�nda veya ustal�k belgelerinde belirtilen b�l�m, alan ve dallarda �al��anlar yetki belgeli usta olarak kabul edilir.

  (3) �antiye �efi, in�aat, tesisat ve y�k�m i�lerinde ilgili teknik d�zenlemelere uygun malzeme ve i�in niteli�ine uygun makina ve ekipman kullan�lmas�n� sa�lar.

  (4) �antiye �efi g�rev ald��� yap�m i�inde i� sa�l��� ve g�venli�inin sa�lanmas� i�in gerekli her t�rl� �nlemin ald�r�lmas� yetkisine sahiptir. Bu yetkinin yap� m�teahhidi taraf�ndan kulland�r�lmamas� halinde �antiye �efi sorumlu tutulamaz.

  (5) �antiye �efinin g�revden ayr�lmak istemesi halinde istifas�n�, ayn� g�n i�erisinde ilgili idaresine yaz�l� olarak; yap� m�teahhidine ise noter arac�l���yla veya m�teahhidin tebligata elveri�li elektronik adresine bildirmesi gerekir.

  (6) �antiye �efi, yap�n�n fenni mesullerin/denet�i elemanlar�n talimatlar�na uygun olarak in�a ettirilmesinde, g�rev ald��� �antiye ile alakal� her t�rl� defter, tutanak ve benzeri belgelerin muhafazas�nda, d�zenlenmesinde ve imzalanmas�nda ilgili imar ve denetim mevzuat�n�n gerektirdi�i sorumluluklar�n� yerine getirir.

  (7) �antiye �efi, g�rev alm�� oldu�u in�aatta;

  a) Yap�m/y�k�m i�leri sebebiyle �evre yap�larda olu�an veya olu�mas� muhtemel hasarlar� idaresine,

  b) Meydana gelen i� kazalar�n� 20/6/2012 tarihli ve 6331 say�l� �� Sa�l��� ve G�venli�i Kanununda �ng�r�ld��� �ekilde ilgili mercilere,

  derhal bildirmek zorundad�r.

  (8) �antiye �efi, in�aatta herhangi bir imalata ba�lamadan en az bir g�n �nce, yap�lacak imalat� denetim sorumlular�na haber vermek zorundad�r.

  �lgili idarenin g�revleri

  MADDE 9 � (1) �lgili idarenin g�revleri �unlard�r:

  a) 6 nc� maddenin ���nc� f�kras�n� dikkate alarak, �antiye �efinin ayn� maddenin ikinci f�kras�nda say�lanlardan uygun meslek grubunda olup olmad���n� kontrol eder.

  b) Yap� m�teahhidi ile yap�lan i� s�zle�mesini ister.

  c) Mimar ve m�hendis �antiye �eflerinden ilgili idaresince, yap� ruhsat� d�zenleme a�amas�nda, s�reli veya s�resiz olarak meslek� faaliyet haklar�ndan k�s�tl� olmad���na dair Ek-1�de yer alan �antiye �efleri Taraf�ndan �lgili �dareye Verilecek Taahh�tname �rne�ini ister.

  �) Herhangi bir �ekilde ger�e�e ayk�r� beyanda bulunanlar ile ilgili gerekli yasal i�lemleri ba�lat�r.

  d) Mimar ve m�hendis �antiye �eflerinin yapt�klar� i�lere ili�kin bilgileri ilgili meslek odas�na bildirir. Bunlar�n imar mevzuat�na ayk�r� fiillerinden dolay� verilen cezalar�n�, bu Y�netmeli�e ayk�r� eylemlerini ve haklar�ndaki kesinle�mi� mahkeme kararlar�n�, kendi kay�tlar�na i�lenmek ve ilgili mevzuata g�re ceza� i�lem yap�lmak �zere, ilgili meslek odas�na ve e-�antiye �efi sistemine i�lenmek �zere M�d�rl��e alt� g�n i�inde bildirir.

  e) Kanunun 32 nci maddesi kapsam�nda imar mevzuat�na ayk�r� fiillerden dolay� verilen m�teahhitlik yetki belgesi numaras� iptal kararlar�na konu edilen yap�larda g�revli �antiye �efi mimar veya m�hendislerin durumunu, alt� g�n i�inde �yesi bulundu�u meslek odas�na bildirir.

  f) Toplu yap� niteli�indeki ve ana yap� eklentisi tarz�ndaki i�leri belirleyerek e-�antiye �efi sisteminde gerekli grupland�rma ve kay�tlar� yapar.

  g) G�revden ayr�lan �antiye �eflerini e-�antiye �efi sistemine i�ler, bu yap�larda yeni �antiye �efi g�revlendirilinceye kadar yap�n�n devam�na m�saade etmez.

  �) Aile, �al��ma ve Sosyal Hizmetler Bakanl���nca i� yerinde yap�lan tefti� sonucu haklar�nda bildirimde bulunulan �antiye �eflerinin durumlar�n�, kay�tl� olduklar� meslek odas�na bildirir.

  ���NC� B�L�M

  �e�itli ve Son H�k�mler

  �stisnalar

  GE��C� MADDE 1 � (1) 1/1/2012 tarihinden �nce �antiye �efli�i �stlenilmi� i�ler, �antiye �efinin yap� in�aat alan� ve i� say�lar�na ili�kin s�n�rlama hesaplar�nda dikkate al�nmaz.

  Y�r�rl�k

  MADDE 10 � (1) Bu Y�netmelik yay�m� tarihinden �� ay sonra y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 11 � (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini �evre ve �ehircilik Bakan� y�r�t�r.

  Eki i�in t�klay�n�z.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Şantiye Şefi Aynı Zaman Diliminde Kaç Şantiye Yönetebilir?

  Şantiye Şefi Aynı Zaman Diliminde Kaç Şantiye Yönetebilir?

  Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde ve Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte, Şantiye Şefi, “konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mühendis, mimar, teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip teknik personel” olarak tanımlanmıştır.

  Şantiye şefi, yapı müteahhidi adına, yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmakla sorumludur.

  Şantiye şefinin;

  a. Mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi veya elektrik mühendisi,

  b. Yükseköğrenim kurumunca elektrik mühendisliğine eşdeğerliği bulunduğu kabul edilen elektrik-elektronik mühendisi,

  c. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen mesleklere ilişkin inşaat, makine, elektrik, yapı denetim teknikeri veya bunlara ilişkin teknik öğretmen,

  olması şarttır.

  Şantiye şefleri hakkında yönetmeliğin 7’nci maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılan  yapılarda görev alacak şantiye şeflerinin mimar veya mühendis olması zorunludur. Tekniker ve teknik öğretmenler kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılan yapılarda şantiye şefi olarak görev alamazlar.

  Şantiye şefleri hakkında yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre tam zamanlı olarak başka işte çalışanlar şantiye şefi olarak çalışamazlar.

  Kamu İhale Kurumu tarafından, kamu yapım işi sözleşmesi kapsamında fiilen şantiye şefi olarak çalışan bir şahsın aynı zamanda başka bir yapım işi sözleşmesi kapsamında fiilen şantiye şefliği yapıp yapamayacağı konusunda 2021/DK.D-82 nolu kurul kararı yayınlanmıştır. Yayınlanan bu karara göre tam zamanlı bir çalışma gerektiren şantiye şefliğinin aynı zaman diliminde iki farklı şantiyede gerçekleştirilemeyeceği bu nedenle iş denetleme belgesinin de düzenlenemeyeceği belirtilmiştir.

  Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan 2021/DK.D-82 nolu kurul kararına ilişkin detaylar aşağıda belirtilmiştir.

  KAMU İHALE KURULU KARARI   

  Toplantı No                                             : 2021/015
  Gündem No                                             : 56
  Karar Tarihi                                             : 14/04/2021
  Karar No                                                    : 2021/DK.D-82
  Toplantıya Katılan Üye Sayısı         : 9
  Gündem Konusu                                    : Kamu yapım işi sözleşmesi kapsamında fiilen şantiye şefi olarak çalışan bir şahsın aynı zamanda başka bir yapım işi sözleşmesi kapsamında fiilen şantiye şefliği yapıp yapamayacağı konusunda Kurum görüşü oluşturulması.

  Bir kamu yapım işi sözleşmesinde şantiye şefliğini üstlenen kişinin, üstlendiği görev tam zamanlı bir görev olduğundan, başka bir yapım işinde fiilen şantiye şefliği yapmasının mümkün olmadığı, bu itibarla, aynı tarihlerde birden fazla şantiyede fiilen çalışılmış olunmasının, kamu yapım işi sözleşmesi kapsamında kamu ihale sözleşme mevzuatına uygun bir şekilde fiilen şantiye şefliği yapılmadığı anlamına geldiğinden, iş denetleme belgesi düzenlenmesine engel bir durum olduğu sonucuna varılmıştır.

  Açıklanan nedenlerle; bir kamu yapım işi sözleşmesi kapsamında fiilen şantiye şefi olarak çalışan bir şahsın aynı zamanda başka bir yapım işi sözleşmesi kapsamında fiilen şantiye şefliği yapamayacağına, aksine bir durumun iş denetleme belgesi düzenlenmesine engel olacağına,

  Oybirliği ile karar verilmiştir.

  Yazı kaynağı : www.hakedis.org

  Teknikerlerin Şantiye Şefi Mağduriyeti Giderildi

  Teknikerlerin Şantiye Şefi Mağduriyeti Giderildi

  Teknikerlerin Şantiye Şefi Mağduriyeti Giderildi

  Ordu Teknikerler Derneği Başkanı Musa Kıranlı, daha önce teknikerlere verilen ancak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’nin itirazı üzerine yürütmenin durdurulması kararıyla ellerinden alınan şantiye şefliği hakkının yeniden verildiğini açıkladı.

  Tekniker ve Teknik öğretmenlerin şantiye şefliği olmalarının önünde engel bulunmadığını belirten Kıranlı detayları şöyle açıkladı;  “Meslek Odalarının kuruluş amaçları arasında meslek disiplinini ve meslekler arası eşgüdümü sağlamak gibi önemli bir görevi vardır.

  Anayasamızın 135. Maddesinde her mesleğin oda olması gerektiği belirtilmiş olup Teknikerler Birliği’nin bütün çalışmalarına rağmen oda kuruluşu bugüne kadar gerçekleşmemiştir.  Bunun içindir ki bugün sayıları 4 milyona ulaşan ve 3795 sayılı kanun ile tanınmış olan teknikerleri temsilen bir meslek odası olmadığından Dernekler ile bu eksikliği gidermeye çalışmaktayız.

  Başarı; Kişilerin Değil,  Anlaşmış Birbirine Güvenen, Aynı Ortak Amaca Yönelmiş Bir Ekip İşidir.

  Tüm tekniker meslektaşlarımızı mesleki birliği ORDU teknikerler derneğine üye olmaya, Mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkmanın sorumluluğunu ve her mücadele sonrasında duyacağımız sorumluluk hazzını birlikte yaşamaya davet ediyorum.

  Sevgili Meslektaşlarım, kıymetli paydaşlarımız ve değerli kamuoyu;

  Tekniker ve teknik öğretmenlere, 1989 yılında 3194 sayılı İmar Kanuna eklenen madde ile şantiye şefliği yolu açılmış 2010 yılında ve bilahare 2019 yıllarında çıkartılan yönetmelikler ile şantiye şeflerinin teknik öğretmen ve teknikerleri de kapsadığı hüküm altına alınarak          2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan (ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK) ile teknikerlere, inşaat alanı 1.500 m2 ye kadar olan yapılarda şantiye şefliği yapabilme hakkı tanınmış Ve teknikerler olarak emeği geçenlere teşekkür etmiş ve tekniker meslektaşlarımıza 2020 yılbaşı müjdesi olarak açıklamıştık.

  Ancak yine siz değerli meslektaşlarımız, paydaşlarımız ve kamuoyunun bildiği üzere;

  Teknikerlerin Şantiye Şefi olabilmeleri hakkındaki Yönetmeliğin (02.03.2019 tarih ve 30702) TMMOB lığı tarafından dava edilerek yürütmesinin durdurulması talepli davanın karara bağlanmasına istinaden (Danıştay 6. Dairesi Başkanlığı Dosya no: 2019/13675 E)ekonomimizin temel taşlarından yapı sektörü ve yapı sahipleri mağdur edilmişlerdir.

  İlgili Karar Tüm Ruhsat Veren Birimlere Gönderilmiştir

  Teknikerler Dernekleri olarak haklı mücadelemizde yaptığımız başvuru ve yazışmalarımız sonrasında duyarlılık gösteren başta kimsesizlerim kimsesi olan Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre ve Şehircilik bakanlığı Söz konusu Yönetmelik ile ilgili;

  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği konuyu yargıya taşımış, T.C. Danıştay 6. Dairesine 2019/13675 esas no ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı hukuki süreç başlatarak, Teknikerlerin şantiye şefliği yapabilmeleri hakkındaki yönetmeliğin iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını dava konusu etmiş ve yürütmeyi durdurma kararı reddine karar verilmiştir.

  Üniversite yüksek teknik eğitim gören Teknikerlere Şantiye Şefliği yetkisi veren yönetmelik ile ilgili yürütmenin durdurulma talebi reddi Danıştay tarafından iptal edilmiş olup ilgili karar tüm ruhsat veren birimlere gönderilmiştir.

  Dolayısıyla Tekniker meslektaşlarımız ve teknik öğretmenler Temmuz ayı itibarıyla yeniden şantiyelerdeki yerini alacaklardır. Şantiyeler artık daha güvenli ve sağlıklı olacaktır.

  Edirne’den Kars’a tüm teknikerler adına başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre ve Şehircilik bakanlığına ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Şantiyeler güven altına alınmıştır.

  Bugün de bayram müjdesi ve sevinci yaşıyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

  Türkiye’nin yüksek teknik öğrenimli nitelikli elemanları, üretici iş gücü teknikerler olarak tüm engellemelere rağmen memleketimizin kalkınması ve insanlarımızın yaşam standartlarının yükselmesi için çalışmakta, üretmekte ve başarılara imza atmaktadır. Bizler devletimizden mevki makam istemiyoruz. Okurken üniversiteli sayılan Meslek Yüksek Okullarından mezun olan arkadaşlarımıza, çalışma-üretme, mesleklerini yerine getirme, insanlığa teknolojiye hizmet verilmesinin önündeki engeller kaldırılmalı, unvan, görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmeli, tekniker meslektaşlarımız makine başında ve sahadaki yerlerini almalıdır.

  Ülke genelinde olduğu gibi Ordu ilimiz ve ilçelerimizde bulunan kamu kurum ve kuruluş amir ve yöneticilerinden de çalışan teknikerlerin üye olmalarını sağlamalarını bu yönde desteklerini bekliyorum.

  Türkiye’nin yüksek teknik öğrenimli nitelikli elemanları Teknikerler potansiyeli harekete geçirildiğinde ülkemiz bulunduğu yerden daha yukarıya çıkacak, teknikerlerin uzattığı eli tutan herkes kazanacaktır.”

  Yazı kaynağı : unyetv.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap