Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  inönü üniversitesi personel alım sonuçları

  1 ziyaretçi

  inönü üniversitesi personel alım sonuçları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İnönü Üniversitesi 165 Personel Alımı Sonuçları ve Taban KPSS Puanı Kaç Olacak?

  İnönü Üniversitesi 165 Personel Alımı Sonuçları ve Taban KPSS Puanı Kaç Olacak?

  İnönü Üniversitesi 165 sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlamıştı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre İnönü Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 165 kişilik kadro ile ilan yayımlanmıştı. Söz konusu yayımlanan ilana göre Üniversite en az lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar içerisinden sözleşmeli personel alınacak. KPSS Puanı ele alınarak yapılacak sıralama ile değerlendirme yapılacaktır.

  Başvurular Sona Eriyor!

  İnönü Üniversitesi personel alımı başvuruları ilanın yayım tarihi olan 30 Haziran 2022 tarihi ile başlamıştı. Artık sona eren başvurular için en geç 27 Temmuz 2022 tarihine kadar başvuru alınacak. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar son başvuru tarihine kadar başvuru yapabilecek.

  Başvurular Üniversiteye şahsen gerçekleştirilecektir.

  İLANIN ŞARTLARI VE DETAYLI KONTENJAN DAĞILIMI BURADA

  Başvuru Alınan Kontenjanlar Hangileridir?

  Başvuru Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak?

  Başvurular KPSS Puanı ile alınıyor. Bu yönde 2020 yılında yapılan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden puan almış olmak şartı aranıyor. KPSS Puan sıralaması ile değerlendirme gerçekleştirilecek olup en yüksek puandan en düşük puana kadar yapılacak sıralama ile kontenjan sayısı kadar atama yapılacak. Öte yandan KPSS sırasına göre Yedek aday belirlenecek.

  Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

  Yerleştirme sonuçları ilan tarihinin son başvuru gününden itibaren 15 (on beş ) gün içerisinde www.inonu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

  Buna göre 20 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek başvurular en geç 11 Ağustos 2022 tarihine kadar açıklanacak.

  Yazı kaynağı : www.isinolsa.com

  MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM SONUÇLARI AÇIKLANDI

  MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM SONUÇLARI AÇIKLANDI

  Malatya İnönü Üniversitesi sözleşmeli personel alım sonuçları yayınlandı.

  ALIM SONUÇLARINA ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN LİNKİ TIKLYINIZ

  http://inonu.edu.tr/tr/personel/5810/content

  ARTUKLU HABER AJANSI

  Yazı kaynağı : www.artukluhaber.net

  İnönü Üniversitesi Memur Personel Alımı

  �n�n� �niversitesi S�zle�meli 95 Sa�l�k Personeli Alacak - Memurlar.Net

  �n�n� �niversitesi S�zle�meli 95 Sa�l�k Personeli Alacak - Memurlar.Net

  �n�n� �niversitesi Rekt�rl���nden:

  S�ZLE�MEL� PERSONEL ALIM �LANI

  28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 say�l� Resmi Gazete'de yay�mlanan S�zle�meli Personel �al��t�r�lmas�na �li�kin Esaslar ile ek ve de�i�ikliklerine tabi 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 4. maddesinin (B) f�kras�na g�re s�zle�meli personel istihdam edilecektir. �landa belirtilen �artlar� sa�layan adaylar 2020 KPSS (B) gurubu puan s�ralamas� esas al�nmak kayd�yla yaz�l� ve/veya s�zl� s�nav yap�lmaks�z�n al�nacakt�r.

  ADAYLARDA ARANAN D��ER KO�ULLAR

  1. 657 say�l� Kanunun 48. maddesinde belirtilen �artlar� ta��mak.

  2. Herhangi bir sosyal g�venlik kurumundan emeklilik veya ya�l�l�k ayl��� alm�yor olmak.

  3. Erkek adaylar i�in askerlik hizmetini yapm�� veya muaf olmak veya tecilli olmak.

  4. 657 say�l� Kanunun 53. maddesi h�k�mleri sakl� kalmak kayd�yla ilan edilen s�zle�meli personel pozisyonuna ili�kin yatakl� tedavi kurumlar�nda 24 saat esas�na dayal� �al��mas�na engel olabilecek v�cut veya ak�l hastal��� bulunmamak. (Bu durum memuriyete giri�te tam te�ekk�ll� hastanelerden al�nacak raporla tespit olunur.)

  5. Ba�vuracak adaylardan 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 4/B maddesine g�re kamu kurumlar�nda istihdam edilenlerin, "Bu �ekilde istihdam edilenler, hizmet s�zle�mesi esaslar�na ayk�r� hareket etmesi nedeniyle kuramlar�nca s�zle�melerinin feshedilmesi veya s�zle�me d�nemi i�erisinde Bakanlar Kurulu Karar� ile belirlenen istisnalar hari� s�zle�meyi tek tarafl� feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir y�l ge�medik�e kurumlar�n s�zle�meli personel pozisyonlar�nda istihdam edilemezler" h�km� gere�ince bu maddeye ayk�r� durumu tespit edilenler hakk�nda i�lem y�r�t�lmeyecektir.

  BA�VURU ZAMANI

  �lan Tarihi : 18/05/2021

  Ba�vuru Biti� Tarihi : 01/06/2021

  BA�VURU �EKL�

  Ba�vurular �ahsen yap�lacak olup, ba�vuru i�in istenilen belgelerin, �n�n� �niversitesi Rekt�rl��� Personel Daire Ba�kanl��� �dari Personel B�rosuna son ba�vuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. (Covid salg�n hastal���n�n dikkate al�narak ba�vurularda y���lman�n olmamas� ad�na son g�n�n beklenmemesi.)

  BA�VURUDA �STEN�LEN BELGELER:

  1. Ba�vuru Dilek�esi

  2. e-Devlet �zerinden al�nan mezun belgesi ��kt�s� (Sorgulama kodu �zerinde silinti ve kaz�nt� olmayacakt�r)

  3. N�fus c�zdan� fotokopisi

  4. KPSS Sonu� Belgesi (Sorgulama kodu �zerinde silinti ve kaz�nt� olmayacakt�r)

  5. Dil S�nav� Sonu� Belgesi

  6. Tecr�beyi g�steren belge (SGK, Ba�-Kur, Emekli Sand��� d�k�m� ile �lgili Makama Belgesi)

  BA�VURULARIN DE�ERLEND�R�LMES� VE SONU�LARI:

  Yerle�tirme sonu�lar� en ge� 14.06.2021 tarihinde www.inonu.edu.tr adresinde a��klanacakt�r. Sonu�lar�n a��klanmas� tebligat mahiyetinde olacakt�r.

  4300/1-1

  Yazı kaynağı : ilan.memurlar.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap