Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  imf ve dünya bankası hangi antlaşma ile kurulmuştur

  1 ziyaretçi

  imf ve dünya bankası hangi antlaşma ile kurulmuştur bilgi90'dan bulabilirsiniz

  DÜNYA BANKASI

  Dünya Bankasının Kuruluşu

  Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansında, 1-22 Temmuz 1944 tarihlerinde, Uluslararası Para Sisteminin esaslarını belirleyen Bretton Woods Anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşma kapsamında Uluslararası Para Fonu (Internationel Monetery Fund – IMF) ve Dünya  Bankası  kurulmuştur. Kuruluşu itibariyle Dünya Bankası, ikinci dünya savaşının ardından yıkıma uğrayan ülkelerin onarımını sağlamak veya az gelişmiş ülkelerin kalkınmasını sağlayıp dünya genelinde yoksulluğun ortadan kaldırmak için kaynak oluşturmak ve kredi vermek amaçlarını üstlenmiştir. Yıllar içerisinde Dünya Bankasının amacı genişlemiş ve bünyesine yeni kuruluşlar katılmıştır. Ancak Dünya Bankası gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler için büyük önem taşımaktadır.

  Dünya Bankası Grubu ve Amaçları

  Dünya Bankasının bünyesinde bulunan kalkınma grupları; Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (IBRD), Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA), Uluslararası Finansman Kurumu (IFC), Çoktaraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA), Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID) olarak belirlenmiştir. Söz konusu kalkınma gruplarının tamamının başkanlık görevini Dünya Bankası Başkanının yapması ve misyonlarının DB ile doğrudan ilişkili olması, DB bünyesinde toplanmalarına ve Dünya Bankası Grubu olarak anılmalarına sebep olmuştur.

  Uluslararası Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Bankası (IBRD)

  Dünya Bankası denilince ilk akla gelen kurum olup 1944 Birleşmiş Milletler Para ve Maliye Konferansında kurulmasına dair görüş oluşmuştur. Kurumun ilk olarak amacı, üye ülkelerde ikinci dünya savaşının yol açtığı yıkımın etkilerini azaltacak onarım ve ekonomik kalkınmayı sağlamak için kaynak oluşturmak ve kredilendirmeyle yatırımları desteklemektir. IBRD, onarım ve ekonomik kalkınma için uzun vadeli kredilerle yatırım ve projeleri desteklemeyi amacına yönelik olarak belirlenmiştir. Kısa süreli uluslararası ödemelerde oluşabilecek zorlukları gidermek ve kambiyo kurlarının istikrarını sağlamak için Uluslararası Para Fonu (IMF) kurulması öngörüldü. Söz konusu Birleşmiş Milletler Para ve Maliye Konferansının ardından 1945 yılında Dünya Bankası, 1946’da IMF kuruldu ve kurumların faaliyete geçmesi 1946 ve 1947 yıllarında gerçekleşti.

  Yıllar içerisinde amacı gelişen değişen Dünya Bankası, temel amacını yoksulluğun azaltılması olarak belirlemiş olup faaliyetlerinde bu anlayışı referans almaktadır. Üye sayısının artması ve fonksiyonlarının gelişmesiyle Dünya Bankası, yoksulluğun azaltılmasının yanında çevre sorunları, kamu sektörünün küçültülüp özel sektörün geliştirilmesi, uluslararası yatırımlarının arttırılması gibi küresel politikalarını aktif bir şekilde sürdürmektedir. Dünya Bankasına üye olabilmek için IMF üyeliği şartı aranmaktadır. 2016 yılı itibariyle Dünya Bankasına (IBRD) üye 189 devlet bulunmaktadır. Türkiye, Dünya Bankasına 1947 yılında üye olmuştur.

  Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA)

  Uluslararası Kalkınma Birliği, 24 Haziran 1960’ta kurulmasını öngören sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle kurulmuş olup Dünya Bankasına üye ülkeler, 31 Aralık 1960’a kadar sözleşmeyi onaylayarak birliğin kurucu üyesi olmuşlardır. Uluslararası Kalkınma Birliği’nin kurulma amacı Dünya Bankası’na üye ülkelerden az gelişmiş olanlara yoksulluk seviyesini azaltmak ve insanı şartlarını geliştirmek amacıyla uzun vadeli, ödeme kolaylığı sağlanan ve faizsiz krediler vermektir. Dünya Bankası’nın verdiği kredilerin faiz oranı piyasa değerlerinde ve vadesi daha kısayken IDA’nın kredileri faizsiz ve daha uzun vadeye sahiptir. Ancak IDA, sadece az gelişmiş ülkelere kredi vermekteyken Dünya Bankası gelişmekte olan tüm devletlere kredi sağlayabilir. IDA’ya üye olmak için Dünya Bankası ve IMF üyelik şartı aranmaktadır. Eğer Dünya Bankası üyeliği sona ermişse o ülkenin IDA üyeliği de sona ereceği belirlenmiştir.

  Uluslararası Finansman Kurumu (IFC)

  Dünya Bankası özel sektöre kredi sağladığında o ülkenin hükümetinden geri ödemeyi garanti etmesini istemesinin oluşturduğu zorluklar sebebiyle Uluslararası Finansman Kurumu (IFC) 20 Temmuz 1956’da kamu sektörü garantörlüğünde ya da aracılığında değil de özel sektörle doğrudan uluslararası faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur. IFC’ye üye olmak için IMF ve Dünya Bankası üyeliği şartları aranmaktadır. IFC yerel ve yabancı yatırımları bir araya getirip gelişmekte olan ülkelerde özel sektör yatırımları ve kamu teşebbüsleri anlamında uluslararası yatırımları teşvik etmek amacıyla fon sağlar. IFC’nin fonunun ekonomik kaynağını; Dünya Bankası’ndan alınan borçlar, uluslararası piyasalarda alınan borçlar, tahvil ve hisse senetlerinden elde edilen gelirler, kredilerden sağlanan faiz gelirleri, üye devletlerin iştiraklerinin sahip olduğu gelirler oluşturur.

  Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA)

  Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı, 1985 yılında kurulmuş olup 1988 yılında faaliyet kazanmıştır. Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansının amacı, gelişmekte olan ülkelerdeki uluslararası yatırımları; sözleşme ihlali, savaş ve iç karışıklık durumu, kamulaştırma, transfer kısıtlamaları ve para biriminde yaşanabilecek sorunlar gibi ticari olmayan risklere karşı korumaktır. MIGA, sözleşme kapsamında uluslararası yatırımcılara fon sağlayarak gerçekleşebilecek ticari olmayan sorun ve aksaklıklara karşı güvence sağlamaktadır. MIGA’ya üye olabilmek için IMF ve Dünya Bankasına üyelik şarttır. Türkiye MIGA’ya 1988 yılında üye olmakla birlikte halihazırda MIGA kapsamında en çok yatırım desteği alan ülkeler arasında sayılmaktadır.

  Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID)

  Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi, 1966 yılında uluslararası tahkim ya da uzlaşma gibi yollarla yatırım anlaşmalarından doğan uyuşmazlıkların çözümü için kurulan bir kurumdur. Ev sahibi ülke ve yabancı yatırımcı arasında çıkan uyuşmazlıklarda tahkim yoluna gidilmesi için ev sahibi ülkenin izni gereklidir. Bu sebeple hakeme başvurup kararını uygulamak veya uzlaşma yoluna gitmek daha çok tercih edilmektedir. ICSID’e üye olmak için Dünya Bankası üyeliği şartı aranmaz. Türkiye, ICSID’e 1989 yılında üye olmuştur.

  Dünya Bankası Grubunda Sermaye Payı Etkisi

  Dünya Bankasına üye olmanın ülkelere göre farklı hedefleri bulunmaktadır. Bazı ülkeler yoksullukla mücadele ve kalkınmayı sağlayacak finansmana sahip olmak için üye olurken bazıları da Dünya Bankasının küresel politikalarında söz sahibi olmak veya uluslararası yatırımlarda Dünya Bankası içerisindeki otoritenin bir parçası olarak etkin olmak için üye olurlar. Bir ülkenin Dünya Bankası’nda sermaye payının yüksek olması ise oy gücünün artmasıyla kurumun faaliyet ve politikalarında başat rol oynamasını sağlar. Dünya Bankası’nın en fazla sermaye sahibi ve en büyük hissedarı olan ABD, en fazla oy oranına sahiptir.

  Dünya Bankasının Yapısı ve Yönetimi

  Dünya Bankası; Başkan, Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu ve diğer birimlerden oluşan organlarca yönetilmektedir. Söz konusu yönetim organları, Dünya Bankası’na bağlı birimler olan IDA, IFC, MIGA ve ICSID’in yönetimini de üstlenmektedir. Yönetim Kurulu, üye ülkelerin atadığı bir yönetici ve bir  yönetici vekilinden oluşur. Türkiye’yi Dünya Bankası Yönetim Kurulunda Hazine Müsteşarı temsil etmektedir. Yönetim Kurulu karar alırken Anasözleşme’de düzenlenen durumlar dışında 2/3 oranını kullanır. Yönetim Kurulu, IMF Yöneticiler Kurulu ile genellikle yılda bir kez olmak üzere sonbaharda olağan toplantı yapar.

  Yürütme Kurulu, Dünya Bankası grubunun yönetiminden sorumlu olmakla birlikte kendi görev ve yetkilerinin dışında Yönetim Kurulunca devredilen görevleri gerçekleştirmektedir. Kurulda en fazla söz hakkına sahip ülkeler, sermaye payları sebebiyle, ABD, Almanya, Japonya, Fransa ve İngiltere’dir. Türkiye; Avusturya, Belarus, Belçika, Çekya, Macaristan, Lüksemburg, Slovakya, Slovenya ve Kazakistan’ın içinde bulunduğu grupta yer almaktadır.

  Dünya Bankası Başkanı, en yüksek sermaye payına sahip olan ABD vatandaşları arasından Yürütme Kurulu tarafından 5 yıl süreyle görev yapmak için atanır. Başkan Yardımcısı olarak 3 kıdemli ve kıdemlilere bağlı olarak kıdemsiz yardımcılar da atanmaktadır. Başkan, Yürütme Kurulunun toplantılarına başkanlık eder ve eşitlik olduğu takdirde oy kullanır.

  Dünya Bankası Grubunun; Afrika Bölgesi Ofisi, Doğu Asya ve Pasifik Bölgesi, Güney Asya Bölgesi Ofisi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Ofisi, Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi Ofisi, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa ve Merkezi Asya Bölgesi Ofisi departmanları mevcuttur.  Yönetim ve hukuk departmanları ve Kalkınma Komitesi, Dünya Bankası için önemli çalışmalar yürütmektedir.

  Kalkınma ve sürdürülebilir ekonomik gelişme için çeşitli organları bünyesinde barındıran Dünya Bankasının yapısını ve işleyişini tanımak, uluslararası yatırımların teşvik edilmesi ve korunması, yoksulluğun azaltılması ve refah seviyesinin arttırılmasına yönelik küresel politikaların gerçekleştirilmesi noktasında önem arz etmektedir.

  Yazı kaynağı : www.mermerogluhukuk.com

  Uluslararası Para Fonu (IMF) – Tarihçesi ve Çalışmaları

  Uluslararası Para Fonu veya IMF (International Monetary Fund), global finansal istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, istihdam artışı, sürüdürülebilir ekonomik büyüme ve yoksulluğun azaltılmasını desteklemek amaçlarına yönelik çalışmalar yürüten ve 189 üye ülkeden oluşan, uluslararası bir örgüttür.

  IMF Ne Zaman Kuruldu  

  I. Dünya Savaşının sonlarına doğru, Temmuz 1944’te ABD’nin New Hampshireeyaletinde bulunan Bretton Woodskasabasında düzenlenen Birleşmiş Milletler’ in (o zamanki adıyla Milletler Cemiyeti) Para ve Finans Konferansı’na katılan 44 üye ülkenin temsilcileri döviz kurlarının izlenmesi, kur istikrarının sağlanması, rezerv para birimi oluşturulması, üye ülkelere rezerv para birimleri cinsinden kredi verilmesi gibi konularda bir uluslararası ekonomik işbirliği çerçevesi oluşturmak üzere masaya oturdu. Burada imzalanan Bretton Woods anlaşmasıyla IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların temelleri atıldı.

  IMF, daha sonra Aralık 1945’te 29 üye ülkenin kuruluş sözleşmesini imzalamasıyla resmen kuruldu.

  Uluslararası Para Fonu IMF’nin Görevleri

  Temel kuruluş amacı ve görevi uluslararası para sisteminin istikrarını sağlamak olan Uluslararası Para Fonu, bu doğrultuda;

  Uluslararası Para Fonu IMF’nin Amaçları

  Uluslararası Para Fonu’nun temel amacı döviz kurları ve uluslararası ödeme sistemlerinden oluşan uluslararası para sisteminin istikrarlı ve sorunsuz olarak çalışmasıdır. Görevlerinin kapsamı 2012 yılında güncellenen IMF, global ekonomik istikrarı etkileyen tüm makroekonomik sorunlarla ve finans sektöründe yaşanan sorunlarını da izlemeye almıştır.

  Uluslararası Para Fonu IMF’nin Kaynakları

  Uluslararası Para Fonu’nun finansal kaynağı üye ülkelerin ödediği kota abonelikleri sistemine göre belirlenen üyelik aidatlarından oluşur. Üye ülkelerin dünya ekonomisindeki ağırlığına göre SDR cinsinden hesaplanan kotalar, ülkelerin IMF’ye ödeyeceği azami aidat tutarını, oy hakkını ve IMF’den alabileceği kredi tutarını belirler. SDR – özel çekim hakkı anlamına gelen İngilizce Special Drawing Rights sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır ve temel para birimlerinden oluşan kur sepetinin ortalama değerine eşit olan bir uluslararası rezerv para birimidir. IMF’nin kaynakları ve üyelere verilen krediler de SDR cinsinden belirlenir. Her ülkenin belirili bir SDR hakkı bulunur.

  IMF Başkanı Kimdir?

  2011 yılında IMF Başkanı olarak atanan Christian Laggarde, 5 yıllık görev süresinin 2016 yılında dolmasının ardından, ikinci beş yıllık dönem için yeniden IMF Başkanı olarak atandı. Avukat olan Lagarde IMF Başkanı olarak atanmadan önce Fransa’da çeşitli hükümetlerde Ekonomi ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptı.

  IMF’nin Merkezi Nerededir?

  IMF’in genel merkezi ABD’nin başkenti Washington D.C.’dedir.

  IMF Üyeleri

  Kurulduğunda 29 üyesi bulunan IMF’in bugün üye sayısı 189’ a yükselmiştir. IMF’e üye olmak için Birleşmiş Milletlere üye olma ön koşulu yoktur ancak Dünya Bankası kuruluşu olan IBRD’ ye (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) üye olmak isteyen ülkelerin IMF üyesi olması ön koşulu vardır. IMF’in kuruluş sözleşmesinde yapılan bir değişiklikle IMF, üyelik aidatını ödemeyen ülkelerin üyelik statüsü askıya alabilmekte ve yükümlülüklerini yerine getirmemekte ısrar eden ülkelerin üyelikten çıkmalarını talep edebilmektedir. Ayrıca, üye ülkeler yazılı bildirimde bulunmak şartıyla istedikleri zaman IMF üyeliğinden ayrılabilmektedirler.

  Birleşmiş Milletlere üye olan Kuzey Kore, Küba, Andorra, Liechtenstein ve Monaco IMF üyesi değildir.

  IMF’ye Borcu Olan Ülkeler

  IMF’in kredi verdiği üye ülkeler arasında en çok borçlu olan ilk 5 ülke:

  IMF Kota Sistemi Nedir?

  IMF’ye üye 189 ülkenin her biri katkı payı veya üyelik aidatı ödemekle yükümlüdür. IMF’in her ülkenin ekonomik büyüklüğüne göre belirlediği bu katkı paylarına kota aboneliği adı veriliyor. Kota sistemine göre ülkelerin IMF’ye ödemekle yükümlü olduğu azami katkı payı, üye ülkelerin oy hakkı ve ülkelerin IMF den alabilecekleri kredi limitleri ülkelerin kotalarına göre belirleniyor. IMF kotaları SDR adı verilen uluslararası rezerv para birimi cinsinden belirleniyor.

  Mart 2017 ‘de yapılan en son güncellemelere göre IMF’e en büyük katkıyı sağlayan ABD’nin kotası 82,99 milyar SDR (yaklaşık 118 milyar ABD doları) iken en az katkı sağlayan ülke Tuvalu’nın kotası 2,5 milyon SDR (yaklaşık 3,5 milyon ABD doları) dır. Türkiye için belirlenen kota tutarı 4.7 milyar SDR (yaklaşık 6,5 milyar ABD doları) olup ve toplam kotanın %0,98’ini temsil etmektedir.

  IMF’nin Borç Verme Şartları

  IMF’den kredi almak isteyen ülkeler, kendilerini borç almaya iten sorunları ortadan kaldıracak ekonomik politikaları düzenlemeyi kabul ederler. IMF’in borç verme şartları, borç alan ülkenin aldığı borcu geri ödeyebilmesini sağlamayı hedefler. Borç alan ülkeler, IMF ile işbirliği yaparak, IMF’in desteklediği makroekonomik ve yapısal politikaları ve hedeflere ulaşmada kaydedilen ilerlemenin izlenmesini sağlayacak araçları oluşturmak zorundadırlar. Böylece, ülkelerin ödemeler dengesi problemlerini aşmak için ulusal ve uluslararası refaha zarar verecek yöntemlere başvurmaları önlenmekte ve IMF’den alınan kredinin geri ödenmesi sağlanmaktadır. IMF destekli programın başarıya ulaşması için gereken politikaların seçilmesi, oluşturulması ve uygulanmasından birinci derecede sorumlu olan kredi talep eden ülke ekonomik ve finansal politikaları içeren IMF Programı niyet mektubunu IMF’e sunar.

  IMF destekli programın uygulanmasını sağlamak kredi tutarı borçlanan ülkeye taksitler halinde ve programa uygun politikaların izlenmesi koşuluna bağlı olarak ödenir. Program gözden geçirmeleri, IMF Yönetim Kurulu’nun çeşitli kriterlere göre programın plana uygun yürütülüp yürütülmediğini değerlendirme olanağı sağlar. IMF Anlaşmalarının onaylanması borç alan ülkenin belirlenen politikaları uygulama şartına bağlıdır.

  Uluslararası Para Fonu Kredisi Nasıl Alınır?

  IMF ülkelerin farklı ödemeler dengesi problemlerine göre farklı tipte krediler vermektedir. Ayrıca düşük gelir grubundaki ülkeler daha uygun koşullarla kredi kullanabilmektedir. IMF kredilerinin büyük bir bölümünü gelişmekte olan ülkelere kısa dönemli cari açık problemlerini aşmaları için verilen Stand-by Anlaşmaları kredileri oluşturmaktadır.

  Ödemeler dengesi problemi yaşayan üye ülke IMF’ye başvurduğunda ilgili IMF ekibi ülkedeki Hükümet yetkilileriyle görüşerek ülkenin mevcut ekonomik ve finansal durumunu ve finansman gereksinimini değerlendirir ve çözüme ilişkin politikaların belirlenmesi konusunda anlaşmaya varırlar.

  Kredi talebinde bulunan ülkenin Hükümet yetkilileri ve IMF ekibinin mutabakata varmaları durumunda IMF borç vermeyi kabul eder. Kredi alacak ülkenin niyet mektubu IMF Yönetim Kuruluna sunulur. Politikalar ve finansman paketi üzerinde anlaşmaya varıldıktan sonra IMF Yönetim Kurulu’na ülkenin politikaları uygulama niyetinin kabul etmesi ve IMF kredisi kullanmasını onaylaması tavsiye edilir.

  Bretton Woods Nedir?

  Bretton Woods, Birleşmiş Milletler’in 1944 yılında ABD’nin New Hampshire Eyaletinde bulunan Bretton Woods kasabasında düzenlediği Para ve Finans Konferansına katılan 44 üye ülke tarafından imzalanan yeni uluslararası para sistemi anlaşmasının adıdır.

  Bretton Woods Sistemi Nedir?

  Bretton Woods Anlaşmasıyla yeni global para sistemi yürürlüğe girdi. Buna göre;

  I. Dünya Savaşına kadar dünyada tüm ülkeler altın standardı kullanıyordu ancak savaş giderlerini karşılamakta zorlanan ülkeler para basmak zorunda kalınca altın standardını terk etti. Ancak hiper enflasyon ve yüksek volatilite gibi sorunlar yaşandığı için yeniden altın standardında geri dönüldü. 1929’da ABD ‘de yaşanan büyük bunalımda dolar hızla değer kaybederken altına hücum yaşandı. Bretton Woods Anlaşmasıyla altın standardı terk edilerek bu türden krizlerin tekrar yaşanmasının önüne geçilmesi amaçlandı.

  Stand-By Anlaşması Nedir?

  Stand-By kredi anlaşması, kredi alanın geri ödeme yükümlüğünü yerine getirmemesi olasılığına karşı geri ödenme garantisi sağlayan bir teminat mektubu verilmesini sağlayan kredi anlaşmasıdır. IMF, kısa süreli ödemeler dengesi problemi yaşayan ülkelere Stand-by anlaşmasıyla borç vermektedir.

  IMF ve Dünya Bankası

  IMF ve Dünya Bankası Arasındaki Fark

  Bretton Woods Kuruluşları olarak bilinen ve uluslararası ekonomi ve finans düzenine destek sağlayan IMF ve Dünya Bankası devletlerarası iki kuruluş olarak birçok yönden benzerlik taşımalarına rağmen amaçları, büyüklükleri ve kaynakları farklıdır.

  Dünya Bankasının Görevleri

  I. Dünya Savaşında yıkıma uğrayan ülkelerin altyapılarının yeniden inşası için kredi sağlamak amacıyla, 1944 yılında, Uluslararası Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Bankası (International Bank for Reconstruction and Development) adıyla kurulan ve daha sonra Dünya Bankası (World Bank) adını alan kuruluş geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde yoksullukla mücadeleye, istikrarlı ekonomik büyümeye ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine önemli katkıda bulunan tüm sektörlere çeşitli yollarla destek sağlamaktadır. Bunun yanında iklim değişikliği, salgın hastalıklar ve göçmenler gibi küresel sorunların çözümü konularında da etkin bir rol üstlenmektedir.

  Merkezi ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Dünya Bankası’nın resmi internet sitesinde, Dünya Bankası’nın günde 1,90 doların altıda gelire sahip aşırı yoksul nüfusun 2030 yılına kadar %3’e indirilmesini ve her ülkedeki en düşük gelir grubunun temsil eden %40 nüfusun gelirinin artırılmasını hedeflediği ve bu amaçlar doğrultusunda 2015 yılında 60 milyar dolar kredi verdiği belirtiliyor. Dünya Bankası’nın alt kuruluşları:

  Paranın Fonksiyonları Nelerdir?

  Paranın 3 temel fonksiyonu vardır:

  Kaynakça:

  Uluslararası Para Fonu-IMF Washington Merkez Ofisi

  Doviz.com web sitesi

  Yazı kaynağı : www.healthworldnews.net

  Imf Nedir Ve Ne Zaman Kurulmuştur? Imf Ve Açılımı Hakkında Bilgi

  Imf Nedir Ve Ne Zaman Kurulmuştur? Imf Ve Açılımı Hakkında Bilgi

  IMF dünya ülkelerine parasal fon sağlayan en büyük örgütlerden bir tanesidir. Direkt olarak finansal bir örgüt olarak da lanse edilebilir. IMF merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde bulunan bir örgüttür. Finansal düzeni takip etmek ve döviz kurları ile ilgili birçok çalışma yapmaktadır. Dünya'da ki bütün ülkeler IMF ile yakından ilişkilidir. IMF merkezi binası Amerika'da yer almaktadır. IMF başkanı ise bir Bulgar asıllı olan Kristalina Georgieva'dır.

  IMF Nedir?

  IMF uluslararası para fonu sağlayan uluslararası bir örgüttür. IMF 1944 yılında kurulmuş olan bir örgüttür. Dünya'nın en büyük parasal fon örgütlerinden olan IMF merkezi Amerika'da yer almaktadır. IMF yasal durumu halen daha aktif olan bir ülkedir. IMF'nin birçok kuruluş amacı yer almaktadır. Ülkeler arası ticareti dengeli bir şekilde sürdürmek amacı ile IMF kurulmuştur. Dünya tarihinde IMF örgütünden borç alan ülkelerin sayısı ir hayli fazladır. IMF 190 üye ülkeden oluşan bir örgüttür.

  IMF Dünya'da ki en büyük örgütlerden bir tanesidir. Bundan dolayı tarihi açıdan önemli bir örgüttür. IMF özellikle birinci ve ikinci dünya savaşından sonra iyice önemi artmış bir örgüttür. Ülkelere finansal destek sağlayan IMF kredi ile para aktarmaktadır. Ekonomik buhrandan dolayı IMF üzerinden kredi çeken ülkelerin sayısı bir hayli fazladır.

  IMF Ne Zaman Kurulmuştur?

  IMF 1944 yılında kurulmuştur. IMF kurulduktan tam 3 yıl sonra yani 1947 yılında resmi olarak faaliyetlerine başlamıştır.

  IMF ve Açılımı Hakkında Bilgi

  IMF İngilizce kelimelerden kısaltılmıştır. İngilizce olarak International Monetary Fund şeklinde uzun açılımı bulunmaktadır. Kısaca dünya genelinde IMF olarak bilinmektedir. Türkçe karşılığı ise uluslararası para fonudur.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap