Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ilk tbmm döneminde ülke yönetimindeki ikilik aşağıdakilerden hangisiyle sona erdirilmiştir

  1 ziyaretçi

  ilk tbmm döneminde ülke yönetimindeki ikilik aşağıdakilerden hangisiyle sona erdirilmiştir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  ilk tbmm döneminde ülke yönetimindeki ikilik aşağıdakilerden hangisiyle sona erdirilmiştir?a) büyük - Eodev.com

  ilk tbmm döneminde ülke yönetimindeki ikilik aşağıdakilerden hangisiyle sona erdirilmiştir?a) büyük - Eodev.com

  Doğru cevap D seçeneğidir. (Saltanatın kaldırılması)

  Saltanatın kaldırılma nedenleri:

  - Milli egemenliğe ters düşmesi,

  - Lozan Görüşmeleri’ne, TBMM Hükümeti ile birlikte İstanbul Hükümeti’nin de davet edilmesi,

  - Ulusal direnişe, padişah ve İstanbul Hükümeti'nin destek vermemesi,

  - Milli menfaatlere ters düşecek şekilde bir ülkede iki hükümetin bulunması,

  - TBMM Hükümeti’nin İtilaf devletlerine karşı zafer kazanmış olmasıdır.

  Yazı kaynağı : eodev.com

  E��TMENHABER

  E�itim ��retim �le �lgili Belgeler > Soru Bankas� Test Sorular� > Tarih Dersi �le �lgili Test Sorular� Soru Bankas� > �nk�lap Tarihi Testleri TC �nk�lap Tarihi Ve Atat�rk��l�k Test Sorular� Soru Bankas�

  CUMHUR�YET D�NEM�, ATAT�RK �NKILAPLARI TEST (2) (�NKILAP TEST SORULARI)

  1. A�a��daki olaylardan hangisi halifeli�in kald�r�lmas� ile ilgili bir geli�me de�ildir?

  A) Alt� y�z y�ll�k Osmanl� saltanat�n�n sona ermesi

  B) Ordunun siyasetten ayr�lmas�

  C) Din i�leri kurulunun olu�turulmas�

  D) 1924 Anayasas�nda devletin dininin a��k�a belirtilmesi

  E) Laikle�me s�recinin h�zland�r�lmas�

  2. A�a��dakilerden hangisi a�amalar�ndan de�ildir?

  A) Saltanat�n kald�r�lmas�

  B) Halifeli�in kald�r�lmas�

  C) Medeni Kanunun kabul�

  D) Devlet�ilik ilkesinin kabul�

  E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun ��kar�lmas�

  3. A�a��dakilerden hangisi T�rkiye'de laik devlet d�zenine ge�i�in ilk a�amas� olarak kabul edilebilir?

  A) Medreselerin kapat�lmas�

  B) �er'iye Vekaleti�nin kald�r�lmas�

  C) Saltanat�n kald�r�lmas�

  D) Hafta sonu tatilinin de�i�tirilmesi

  E) Tekke ve zaviyelerin kapat�lmas�

  4. TBMM'nin 1 Kas�m 1922�de saltanat� kald�rmas� �zerine sadece halife unvan� kalan Vahdettin �lke/i terk edince Abd�lmecit TBMM taraf�ndan halife se�ildi. Meclis, Abd�lmecit'ten "Halife" d���nda unvan kullanmamas�n� istedi.

  Bu bilgiler,

  I. Halifelik, saltanat�n kald�r�lmas�ndan sonra da devam etmi�tir.

  II. TBMM, en �st�n otorite oldu�unu kan�tlam��t�r.

  III. Halife devlet ve din ba�kanl��� g�revini birlikte y�r�tmektedir.

  IV. Son Osmanl� padi�ah� Vahdettin'dir

  gibi yarg�lardan hangilerine kan�t olarak g�sterilebilir?

  A) I ve III

  B) II ve III

  C) III ve IV

  D) I, II ve III

  E) I, II ve IV

  5. T�rkiye'de a�a��dakilerden hangisi di�erlerinden sonra ger�ekle�mi�tir?

  A) �ok partili hayata ge�ilmesi

  B) Halifeli�in kald�r�lmas�

  C) Cumhuriyetin ilan�

  D) Saltanat�n kald�r�lmas�

  E) TBMM'nin a��lmas�

  6. Atat�rk T�rk toplumunun �a�da�la�mas�, demokrasinin yer�9�mesi i�in �al���yordu. �zellikle TBMM'de sorunlara ��z�m bulunmas�, h�k�metin denetlenmesi, Mecliste farkl� g�r�� ve d���ncelerin ortaya ��kmas�n� istiyordu.

  Atat�rk'�n bu ama�la yapt��� ancak ba�ar�l� olamad��� en �nemli �al��ma a�a��dakilerden hangisidir?

  A) Devlet�ilik ilkesinin kabul edilmesi

  B) Halifeli�in kald�r�lmas�

  C) �ok partili hayat denemeleri

  D) T�rk Tarih Kurumunun kurulmas�

  E) T�rk Dil Kurumunun kurulmas�

  7. Mustafa Kemal dinin ve din kurumlar�n�n kullan�larak halk�n s�m�r�lmesine �iddetle kar��yd�. Bu y�zden �eyh, dervi�, m�rid gibi tarikat mensuplar�n�n faaliyetlerinin engellenmesi gerekti�ine inan�yordu.

  A�a��daki ink�l�plardan hangisi bu ama�la yap�lm��t�r?

  A) Saltanat�n kald�r�lmas�

  B) T�rk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi

  C) Tekke, zaviye ve t�rbelerin kapat�lmas�

  D) Halifeli�in kald�r�lmas�

  E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi

  8. Cumhuriyetin ilan� ile a�a��dakilerden hangisi ger�ekle�memi�tir?

  A) Rejimin ad�n�n konulmas�

  B) �ok partili d�neme ge�ilmesi

  C) Devlet ba�kanl��� sorununun ��z�lmesi

  D) H�k�met kurulmas�n�n kolayla�mas�

  E) Meclis h�k�meti sisteminden kabine sistemine ge�ilmesi

  9. A�a��dakilerden hangisi, Cumhuriyet d�neminde i� ve d�� ticaretimizi geli�tirmek amac�yla yap�lan �al��malardan biri de�ildir?

  A) Kabotaj Kanunu'nun ��kar�lmas�

  B) A�nam vergisinin art�r�lmas�

  C) Kapit�lasyonlar�n kald�r�lmas�

  D) Birinci Be� Y�ll�k Plan'�n kabul edilmesi

  E) Te�vik-i Sanayi Kanunu'nun ��kar�lmas�

  10. �lk TBMM d�neminde, �lke y�netimindeki ikilik, a�a��dakilerden hangisiyle sona erdirilmi�tir?

  A) B�y�k Millet Meclisi H�k�meti'nin kurulmas�

  B) Cumhuriyet'in ilan�

  C) Halifeli�in kald�r�lmas�

  D) Saltanat�n kald�r�lmas�

  E) �lk anayasan�n haz�rlanmas�

  11. Milli M�cadele d�neminde yeni T�rk devleti kurulurken cumhuriyetin resmen ilan� daha sonraya b�rak�lm��t�r.

  Bu durumun nedeni olarak, a�a��dakilerden hangisi savunulabilir?

  A) Milli m�cadeleyi ba�ar�ya ula�t�rarak ba��ms�zl��� sa�lamak

  B) Siyasi partilerin kurulmas�n� beklemek

  C) Halk�n cumhuriyet y�netimine uyum sa�lamas�n� beklemek

  D) Milletvekillerinin cumhuriyet rejimine uyum sa�lamas�na zaman vermek

  E) G��ler birli�i esas�n� benimsemek

  12. Atat�rk d�neminde �ok partili demokrasiye ge�me denemeleri yap�lm��, fakat ba�ar�l� olunamam��t�r.

  �ok partili d�neme ge�me giri�imleri hangi amaca y�neliktir?

  A) Devlet�ili�in g��lenmesi

  B) Laiklik anlay���n�n yerle�mesi

  C) Halk�n g�r��lerinin meclise daha fazla yans�t�lmas�

  D) Halife yanl�lar�n�n �al��malar�n�n engellenmesi

  E) Halk�n bu konudaki isteklerinin yerine getirilmesi

  13. T�rk kad�n�na, bo�anma davas� a�ma ve hakim karar�yla bo�anabilme hakk� a�a��dakilerden hangisiyle sa�lanm��t�r?

  A) T�rk Ceza Kanunu'nun kabul edilmesiyle

  B) Mecellenin y�r�rl��e girmesiyle

  C) Medeni Kanun'un kabul edilmesiyle

  D) Halifeli�in kald�r�lmas�yla

  E) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle

  14. A�a��dakilerden hangisi, cumhuriyet y�netiminin �zelliklerinden biri de�ildir?

  A) Yarg�n�n (bilgi yelpazesi. com) ba��ms�z olmas�

  B) Y�netimde, yurtta�lar aras�nda ayr�m yap�lmamas�

  C) Toplumda halk s�n�flar�n�n olmamas�

  D) �zg�rl�klerin tam olarak sa�lanmaya �al���lmas�

  E) Halk taraf�ndan se�ilen temsilcilerin g�rev s�resinin s�n�rs�z olmas�

  15. A�a��dakilerden hangisinin halifeli�in kald�r�lmas�yla ilgisi yoktur?

  A) Tevhidi Tedrisat Yasas�'n�n ��kar�lmas�

  B) Diyanet ��leri Ba�kanl���n�n kurulmas�

  C) Medeni Kanun'un kabul edilmesi

  D) Kabine sistemine ge�ilmesi

  E) �er'iye ve Evkaf Vekaleti'nin kald�r�lmas�

  CEVAP ANAHTARI

  1A

  2D

  3C

  4E

  5A

  6C

  7C

  8B

  9B

  10D

  11A

  12C

  13C

  14E

  15D

  >>>TIKLAYIN<<<

  TAR�H DERS� �LE �LG�L� TEST SORULARI, SORU BANKASI
  SAYFASINA GER� D�NMEK ���N

  >>>TIKLAYIN<<<

  SORU BANKASI, TEST SORULARI � SAYFASINA GER� D�NMEK ���N

  >>>TIKLAYIN<<<

  �NKILAP TAR�H� DERS� �LE �LG�L� KONU ANLATIMLAR
  SAYFASINI G�RMEK �STERSEN�Z

  >>>TIKLAYIN<<<

  �NKILAP TAR�H� DERS� �LE �LG�L� YAZILI SORULARI
  SAYFASINI G�RMEK �STERSEN�Z

  >>>TIKLAYIN<<<

  Yazı kaynağı : bilgiyelpazesi.com

  E�itim ��retim �le �lgili Belgeler > Soru Bankas� Test Sorular� > Tarih Dersi �le �lgili Test Sorular� Soru Bankas� > �nk�lap Tarihi Testleri TC �nk�lap Tarihi Ve Atat�rk��l�k Test Sorular� Soru Bankas�

  CUMHUR�YET D�NEM�, CUMHUR�YET�N �LANI, �LKE VE �NKILAPLAR, �OK PART�L� D�NEME GE��� DENEMELER� �LE �LG�L� TEST SORULARI (3) (�NKILAP TAR�H� TESTLER� TC �NKILAP TAR�H� VE ATAT�RK��L�K TEST SORULARI)

  1. A�a��dakilerden hangisi, Cumhuriyet d�neminde i� ve d�� ticaretimizi geli�tirmek amac�yla yap�lan �al��malardan biri de�ildir?

  A) Kabotaj Kanunu'nun ��kar�lmas�

  B) A�nam vergisinin art�r�lmas�

  C) Kapit�lasyonlar�n kald�r�lmas�

  D) Birinci Be� Y�ll�k Plan'�n kabul edilmesi

  E) Te�vik-i Sanayi Kanunu'nun ��kar�lmas�

  2. �lk TBMM d�neminde, �lke y�netimindeki ikilik, a�a��dakilerden hangisiyle sona erdirilmi�tir?

  A) B�y�k Millet Meclisi H�k�meti'nin kurulmas�

  B) Cumhuriyet'in ilan�

  C) Halifeli�in kald�r�lmas�

  D) Saltanat�n kald�r�lmas�

  E) �lk anayasan�n haz�rlanmas�

  4. T�rk kad�n�na, bo�anma davas� a�ma ve hakim karar�yla bo�anabilme hakk� a�a��dakilerden hangisiyle sa�lanm��t�r?

  A) T�rk Ceza Kanunu'nun kabul edilmesiyle

  B) Mecellenin y�r�rl��e girmesiyle

  C) Medeni Kanun'un kabul edilmesiyle

  D) Halifeli�in kald�r�lmas�yla

  E) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle

  5. A�a��dakilerden hangisi, cumhuriyet y�netiminin �zelliklerinden biri de�ildir?

  A) Yarg�n�n ba��ms�z olmas�

  B) Y�netimde, yurtta�lar aras�nda ayr�m yap�lmamas�

  C) Toplumda halk s�n�flar�n�n olmamas�

  D) �zg�rl�klerin tam olarak sa�lanmaya �al���lmas�

  E) Halk taraf�ndan se�ilen temsilcilerin g�rev s�resinin s�n�rs�z olmas�

  6. A�a��dakilerden hangisi saltanat�n kald�r�lmas�na ortam haz�rlayan etkenlerden biri de�ildir?

  A) Ulusal egemenli�inin benimsenmesi

  B) Kanun-i Esasi'nin y�r�rl�kte olmas�

  C) TBMM'ye kar�� Halife Ordusu'nun kurulmas�

  D) Mustafa Kemal ve arkada�lar�na �l�m cezas� verilmesi

  E) Londra Konferans�'na �stanbul H�k�meti'nin do�rudan �a�r�lmas�

  7. �lk TBMM'de bakanlar�n TBMM taraf�ndan tek tek oylanarak se�ilmesi h�k�met kurulmas�n� zorla�t�rd��� i�in bu y�ntem de�i�tirilmi�tir.

  Bu de�i�iklik a�a��dakilerden hangisine ortam haz�rlam��t�r?

  A) Saltanat�n kald�r�lmas�na

  b) Cumhuriyet'in ilan edilmesine

  C) Halifeli�in kald�r�lmas�na

  D) �ki dereceli se�im sisteminden vazge�ilmesine

  E) Din ile devlet i�lerinin birbirinden ayr�lmas�na

  8.

  I. Vagon-Li Olay�

  II. Menemen Olay�

  III. Bursa Olay�

  Cumhuriyet d�neminde meydana gelen yukar�daki olaylar�n hangilerinde, laik devlet d�zenini y�kma amac� vard�?

  A) Yaln�z I

  B)Yaln�z

  C) Yaln�z III

  D) I ve II

  E) llvelll

  9. T�rkiye Cumhuriyeti'nde �ok partili d�neme ge�i� denemesi a�a��dakilerin hangisiyle ba�lam��t�r?

  A) Serbest Cumhuriyet F�rkas�'n�n kurulmas�

  B) Terakki Perver Cumhuriyeti F�rkas�'n�n kurulmas�

  C) T�rkiye'nin Milletler Cemiyetine �ye olmas�

  D) Cumhuriyet'in ilan edilmesi

  E) Demokrat Partinin kurulmas�

  10. Be�inci Be� Y�ll�k Sanayi Plan�'nda, ithalat konusu olan temel t�ketim mallar�n�n �retimine a��rl�k verilmesi, �ncelikle a�a��dakilerden hangisinin ama�lad���n� g�sterir?

  A) Her alanda sanayile�me

  B) Fabrikalar a�ma

  C) D�� kredi sa�lama

  D) D��a ba��ml�l��� azaltma

  E) Yat�r�mlar yapma

  11. A�a��dakilerden hangisi, bireyleri birbirine ba�layarak bir millet haline getiren ��elerden biri de�ildir?

  A) Ortak de�erlere sahip olma

  B) Ayn� topraklarda ya�ama

  C) Ama� birli�i

  D) Bulunanla yetinme e�ilimi

  E) Ortak bir tarih

  12. A�a��dakilerden hangisi, di�erlerinden sonra ��kar�lan bir kanundur?

  A) Tekke, zaviye ve t�rbelerin kapat�lmas�yla ilgili kanun

  B) T�rk Medeni Kanunu

  C) Takrir-i S�kun Kanunu

  D) Hilafetin kald�r�lmas�yla ilgili kanun

  E) Soyad� Kanunu

  13.

  I. Ki�i haklar�

  II. Ki�ilerin evlat edinme ko�ullar�

  III. Ki�ilerin aile kurmas�

  IV. Ki�ilerin e�itimi

  Yukar�dakilerden hangileri T�rk Medeni Kanunu ile d�zenlenmi�tir?

  A) I ve ll

  B) I ve lll

  C) I, II ve III

  D) I; lll ve lV

  E) II, III ve IV

  14. T�rkiye de devlet�ilik ilkesi hangi y�ldan ba�layarak uygulamaya konulmu�tur?

  A)1927

  B) 1929

  C)1933

  D) 1939

  E) 1940

  15. A�a��dakilerden hangisiyle, Atat�rk �lkeleri Anayasa g�vencesine al�nm�� ve devlet, temel nitelikleriyle "cumhuriyet�i, milliyet�i, halk��, devlet�i, laik ve ink�l�p��" olarak tan�mlanm��t�r?

  A) 1921 Anayasas�'nda yap�lan 1923 de�i�ikli�iyle

  B) 1924 Anayasas�'nda yap�lan 1937 de�i�ikli�iyle

  C) 1924 Anayasas�'nda yap�lan 1928 de�i�ikli�iyle

  D) 1924 Anayasas�'nda yap�lan 1934 de�i�ikli�iyle

  E) 1961 Anayasas�'nda yap�lan 1971 de�i�ikli�iyle

  16. Atat�rk d�nemindeki,

  I. Anadolu tarihinin ara�t�r�lmas�

  II. Arkeolojinin geli�tirilmesi

  III. M�zecili�inin geli�tirilmesi

  �al��malar�ndan hangileri, Osmanl� devletinde T�rk tarihinin salt Osmanl� Saltanat� a��s�ndan ��retilmesine kar�� ��kan ink�l�p�� anlay��� yans�t�r?

  A) I

  B) II

  C) l-ll

  D) ll-lll

  E) l-ll-lll

  17.

  I. �eyh Sait ayaklanmas�

  II. Men^men olay�

  III.Demirci Mehmet Efe ayaklanmas�

  Yukar�dakilerden hangileri ulusal ve laik devlet anlay���na kar�� bir tepki niteli�inde de�ildir?

  A) I

  B) II

  C) III

  D) l-ll

  E) ll-lll

  18. Atat�rk'�n iste�i ile kurulmu� olan Serbest Cumhuriyet F�rkas�n�n kapat�lma nedeni a�a��dakilerden hangisidir?

  A) Partide liberal ekonomi sisteminin b9nimsenm9m9si

  B) Gerici �evreleri (bilgi yelpazesi.net) n partiye girmesi

  C) D�nyada ekonomik bir bunal�m ya�anmas�

  D) Bursa'da ezan�n T�rk�e okunmas�na kar�� olaylar�n ��kmas�

  E) Laikli�in Anayasa g�vencesi alt�na al�nmas�

  19. Cumhuriyet D�neminde erke�in aile konumuyla ilgili ayr�cal�klar� b�y�k �l��de a�a��dakilerden hangisiyle kald�r�lm��t�r?

  A) Laiklik g�vencesinin Anayasa g�vencesine al�nmas�

  B) T�rkiye'nin Milletler Cemiyetine �ye olmas�

  C) Medeni Kanunun kabul edilmesi

  D) �talyan Ceza Kanununun adapte edilerek y�r�rl��e girmesi

  E) �ok partili demokratik hayata ge�ilmesi

  20. A�a��dakilerden hangisi Millet Mektepleri'nin ama�lar�ndan biridir?

  A) Bas�lan kitap say�s�n� art�rmak

  B) Okuma yazmada kolayl�k sa�lamak

  C) E�itim ve ��retimi birle�tirmek

  D) Okuma yazma oran�n� art�rmak

  E) Y�ksek okul say�s�n� art�rmak

  21. T�rk denizlerinde gemi i�letme hakk�n�n yaln�z T�rkiye'ye ait olmas� a�a��dakilerden hangisiyle sa�lanm��t�r?

  A) Te�vik-i Sanayi Kanunu

  B) Kabotaj Kanunu

  C) Lozan Antla�mas�

  D) Birinci Be� Y�ll�k Sanayi Plan�

  E) Birinci �zmir �ktisat Kongresi

  22. A�a��dakilerden hangisinin ger�ekle�tirilmesi, di�erlerini zorunlu hale getirmi�tir?

  A) Tekke ve t�rbelerin kapat�lmas�

  B) Medreselerin kapat�lmas�

  C) Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabul edilmesi

  D) �er'iye ve Evkaf Vekaletinin kald�r�lmas�

  E) Yabanc� okullar�n T�rk m�fetti�leri denetiminde olmas�

  23. Cumhuriyetin ilk y�llar�nda, a�a��daki alanlardan hangisine ekonomik kalk�nmada �ncelik verilmemi�tir?

  A) Tar�m

  B) Ticaret

  C) Sanayi

  D) Ula�t�rma

  E) Turizm

  24. I933 y�l�nda kabul edilen 1. Be� Y�ll�k Sanayi Plan� ba�ar�yla sonu�land�r�lm�� ve T�rk Sanayisi ilerleme yoluna girmi�tir. Ancak 2. Be� Y�ll�k Kalk�nma Plan� istenilen �ekilde uygulanamam��t�r.

  2. Be� Y�ll�k Kalk�nma Plan�'n�n uygulanmamas�nda a�a��dakilerden hangisi etkili olmu�tur?

  A) D�nyada b�y�k bir ekonomik bunal�m�n ya�anmaya ba�lanmas�

  B) �zel giri�imlerin say�ca az olmas�

  C) Te�vik-i Sanayi Kanununun ��kar�lmas�n�n gecikmesi

  D) 2.D�nya sava��n�n ��kmas�

  E) Devlet�ilik ilkesinin uygulanmaya ba�lamas�

  25.

  I. A�ar vergisinin kald�r�lmas�

  II. Do�u Anadolu'da muhta� �ift�ilere toprak da��t�m�na dair kanunun kabul edilmesi

  III. Ziraat Bankas�'n�n kurulmas�

  K�yl�y� rahatlatmak ve �retimi art�rmak amac�nda olan yukar�daki geli�melerden hangileri Atat�rk D�neminde ger�ekle�tirilmi�tir?

  A) Yaln�z l

  B) Yaln�z II

  C) Yaln�z ll

  D) l-ll

  E) ll-ll

  26.

  I. A��rl�k ve �l�� birimlerinin de�i�tirilmesi

  II. Miladi takvimin kabul edilmesi

  III. Medreselerin kapat�lmas�

  Yukar�daki ink�l�plar�n hangileri ink�l�b�n ilgili oldu�u alanda birlik sa�lamak amac�yla yap�lm��t�r?

  A) I

  B) II

  C) III

  D) l-lll

  E) l-ll-lll

  27.

  I. Saltanat�n kald�r�lmas�

  II. Halifeli�in kald�r�lmas�

  III. Yeni T�rk harflerinin kabul edilmesi s�ras� olarak �nk�laplar�n ger�ekle�tirilmesi

  A�a��dakilerden hangisinde do�ru verilmi�tir?

  A) l-ll-lll

  B) l-lll-ll

  C) ll-lll-l

  D) lll-ll-l

  E) ll-l-lll

  CEVAP ANAHTARI

  1B        2D        4C        5E        6B        7B        8E

  9B        10D        11D        12E        13C        14C        15B

  16E        17C        18B        19C        20D        21B        22C        23E

  24D        25A        26E        27A

  >>>TIKLAYIN<<<

  TAR�H DERS� �LE �LG�L� TEST SORULARI, SORU BANKASI
  SAYFASINA GER� D�NMEK ���N

  >>>TIKLAYIN<<<

  SORU BANKASI, TEST SORULARI � SAYFASINA GER� D�NMEK ���N

  >>>TIKLAYIN<<<

  �NKILAP TAR�H� DERS� �LE �LG�L� KONU ANLATIMLAR
  SAYFASINI G�RMEK �STERSEN�Z

  >>>TIKLAYIN<<<

  �NKILAP TAR�H� DERS� �LE �LG�L� YAZILI SORULARI
  SAYFASINI G�RMEK �STERSEN�Z

  >>>TIKLAYIN<<<

  Yazı kaynağı : bilgiyelpazesi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap