Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ikili tarama testi papp-a kaç olmalı

  1 ziyaretçi

  ikili tarama testi papp-a kaç olmalı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  �kili Tarama Testi

  �kili test nedir? �kili tarama testi ne ama�la yap�l�r?
  2000 y�l�ndan itibaren�d�nyada ve �lkemizde kullan�ma giren�ilk trimester tarama testinin amac� down sendromunun erken gebelik haftalar�nda yakalanmas�d�r.

  �kli tarama testi, ikli test, ilk trimester tarama testi, 11-14 hafta tarama testi�veya double test olarak da bilinmektedir. �ngilizce'de "double screening test" olarak da ge�mektedir.

  Kimlerde anomalili (do�u�tan sakat) bebek do�urma riski artar?
  35 ya��ndan sonra gebe kalan bayanlarda, genetik hastal�k problemi olanlarda, akraba evliliklerinde, ailelerinde do�u�tan sakatl�k �yk�s� olanlarda, daha �nce anomalili (sakat) bebek do�uranlarda, �remeye yard�mc� y�ntemlerle gebe kalanlarda (t�p bebek ve mikroenjeksiyon y�ntemleri gibi), d���k�(abortus) veya rahim i�inde bebek �l�m� ya�am�� olan ki�ilerde anomalili bebek do�urma riskleri artmaktad�r. ��

  Down sendromu riski de �zellikle ileri ya�l� gebelerde ve ailesinde down sendromu olan ki�ilerde olduk�a artmaktad�r.

  Down sendromu riskini belirlemek i�in gebeli�in 11-14. haftalar� aras�nda ikili tarama testi (double test), 16-18. haftalar�nda ��l� tarama testi (triple test) yap�lmaktad�r. Her ikisi de�down sendromu olas�l���n��belirleyen "tarama (screening) testleri" olup kesin tan� koydurucu de�ildir.

  �kili testte nelere bak�l�r?
  Son adet tarihine g�re 11-14. gebelik haftalar� aras�nda uygulanan testte anne aday�ndan kan al�narak serbest β-HCG ve PAPP-A biyokimyasal de�erlerine bak�l�r.�

  Serbest HCG (Free Beta HCG), PAPP-A ise pregnancy associated plasma protein A yani "gebeli�e �zg� plazma protein A" n�n di�er ad�d�r.

  Ad�ndan da anla��laca�� �zere PAPP- A, yaln�zca gebelikte bulunan "gebeli�e �zg�" bir proteindir.

  HCG de yaln�zca gebelikte salg�lanan bir hormondur. Hatta gebelik testleri de�erlendirilmelerinde HCG hormonu �l��lmektedir.

  Ayr�ca ultrasonda bebe�in ense derisi i�inde�bulunan s�v�n�n �l��m� de yap�lmaktad�r. Bu �l��me "ense kal�nl���" (NT)ad� verilir. Ense kal�nl���, ense pilisi veya�"nuchal translucency" olarak bilindi�i i�in t�bbi literat�rde daha �ok "NT" k�saltmas� ile� ifade edilmektedir.

  �kili test taramas�nda,�kandaki biokimyasal de�erler ile birlikte ense kal�nl��� �l��mleri kombine de�erlendirilir.

  �kili test�i�in ultrasonda fetusun��Ense Kal�nl�����(NT, ense pilisi kal�nl���, nuchal translucency)� haricinde�CRL (crown rump lenght, ba�-popo aras� mesafe) �l��mleri de yap�l�r.

  Down sendromunda biyokimyasal de�erler de�i�mektedir...
  Down sendromunda anne kan�nda, serbest β-HCG de�erleri normalin iki kat� y�ksek iken PAPP-A de�erleri normalin 2.5 da biri yani % 40�� kadard�r.

  �kili testte s�n�r de�er 1/250'dir...
  "�kili test"de (double test) her iki biyokimyasal de�er bilgisayar program�nda de�erlendirilir ve ortaya bir risk oran� ��kar. Risk oran�n�n 1/250�nin �zerinde olmas� durumunda test pozitiftir, yani�down sendromu a��s�ndan riskli�gruba giren hastan�n�ileri tetkiki gerektirir.

  S�n�r de�er, e�ik de�er veya cut off olarak da ge�mektedir.

  �kili tarama testinin pozitif ��kmas� durumunda endi�elenmeyin...� ��nk� testi yapt�ran her 30 gebenin�birinde test pozitif sonu� vermektedir. Pozitif sonu� veren her 23 gebeden ise ancak birisi ger�ekte down sendromlu bebek ta��maktad�r.

  Yani, ikili test yaln�zca bir tarama testidir ve sonu� y�ksek ��ksa (tarama- pozitif olsa) bile �ok b�y�k olas�l�kla bebe�iniz sa�l�kl�d�r. Ancak bu durumda tan�sal �zelli�i olan testlerin mutlaka yap�lmas� �nerilmektedir.��

  Gebelikte yap�lan tan�sal (diyagnostik prenatal) testler nelerdir?
  Gebelikte down sendromu a��s�ndan �nem ta��yan ikili veya ��l� testlerin pozitif ��kmas� durumunda tan�sal testler yap�lmal�d�r. Gebelikte tan�sal (prenatal) testler aras�nda "koryon villus biyopsisi" ve amniyosentez i�lemi bulunmaktad�r.

  Koryon villus biyopsisi 12-14 hafta aras�nda yap�l�r, bebe�in plasentas�ndan al�nan doku �rneklerinin �retilerek kromozom analizi yap�lmas� esas�na dayan�r. Amniyosentez i�lemi ise 16-20. gebelik haftalar aras�nda bebe�in i�inde ya�ad��� amniyon s�v�s�ndan al�nan �rne�in genetik laboratuar�nda��retilmesiyle yap�l�r.

  Her iki testin de�sonu�lanmas� ortalama olarak��2-3 hafta s�rer. Test sonucunda bebe�in kromozomlar�na bak�larak down sendromu�olup olmad���ndan kesin olarak emin olunur. ��

  �kili test pozitif ��karsa ne yap�lmal�?
  Testin pozitif (tarama-pozitif) olmas� durumunda yap�lmas� gereken ileri a�ama, "koryon vill�s biyopsisi" ad� verilen plasentan�n bebe�e ait k�sm�ndan k���k bir par�a al�narak kromozom a��s�ndan analizi ile kesin�te�hisin sa�lanmas�d�r. Ayr�ca fetusa ayr�nt�l� ultrason incelemesinin yap�lmas� da �nerilmektedir.

  �kinci bir method ise gebeli�in 16. haftas�nda amniyosentez i�leminin yap�lmas�d�r.

  Amniyosentez ve koryon villus biyopsisinde bebe�in kromozonlar�na bak�larak kesin sonu� elde edilebilmektedir. Bu nedenle her iki test "diyagnostik test (tan�sal test)" olarak ge�er.

  A'dan Z'ye Gebelik �zlemi ve Laboratuar Testleri�� � >>>�

  �kili test�negatif ��karsa ne yap�lmal�?
  Testin negatif ��kmas� down sendromu olas�l���ndan uzakla�t�rmakla birlikte bebe�inizin kesin olarak sa�l�kl� oldu�unu g�stermez. Bu nedenle rutin gebelik izlemlerinize devam etmenizi �neririz.

  Ayr�ca ikili test (double test) bebe�in NTD (n�ral t�p defektleri) ile ilgili k�sm� hakk�nda da bilgi vermektedir. Bu konuda ��l� tarama testindeki AFP de�eri �nem ta��maktad�r. ��l� test gebeli�in 16.-18. gebelik haftalar�nda yap�lmaktad�r.

  "�kili testini yapt�ran gebelerin ��l� testlerini de yapt�rmalar� gerekir mi" sorusunun cevab� ise hekimden hekime g�re de�i�mektedir. Baz� hekimler bunun gereksiz oldu�unu d���nmekle birlikte baz� hekimler ��l� tarama testinin de yap�lmas� gereklili�i konusunda hastalar�na �neride bulunabilmektedirler.�

  Amerikan Obstetrisyenler ve Jinekologlar Birli�i 35 ya��ndan b�y�k gebelere, ikili ve ��l� testleri yapt�rmalar� yerine direkt olarak amniyosentez veya koryon villus biyopsisi yapt�rmalar�n� �nermektedir. ��nk� her iki tarama testi de sonu� olarak riskli grubu belirlemeye yaramakta ve kesin sonu� vermemektedir. Ayr�ca 35 ya��ndan sonra gebelerde zaten ya� nedeni ile�down sendromu ve kromozomal anomali�riskleri artmaktad�r. �

  �kili tarama testi �rne�i...

  �kili tarama testi, double test, ikili test, gebelikte ilk trimester tarama testi


  �kili testin yorumu:
  Test raporu incelendi�inde PAPP-A de�eri: 1.33 MoM bulunmu�tur. PAPP- A�de�eri, ortanca de�erin 1.33 kat� oldu�u anlam�na gelmektedir. Down sendromunda ise bu de�er 0,40 civar�ndad�r, bu nedenle hasta down sendromu olas�l���ndan uzakla�maktad�r.�

  Di�er taraftam f- HCG de�eri de ortanca de�erin 1.18 kat� ��km��. Down sendromunda ortanca f HCG de�eri 2 MoM 'dur. Bu da ki�iyi down sendromu a��s�ndan riskten uzakla�t�rmaktad�r (olas�l��� azaltmaktad�r).

  Ultrasonda �l��len NT de�eri de 1.34 MoM ��km��. Bu de�er de bu gebelik haftas� i�in normal de�erin 1.34 kat� oldu�unu yani bir miktar artt���n� g�steriyor.

  Hastan�n yaln�zca kan de�erlerine bak�larak down sendromu riski (biyokimyasal risk) 7237 de 1, hi� bir de�ere bak�lmaks�z�n yaln�zca ya� a��s�ndan down sendromu olma riski (ya� riski) 952 de 1, hem NT de�eri hem de kan de�erleri al�narak saptanan risk (kombine risk) 9371 de 1, Trizomi 18 riski de 10.000 de bir den k���k olarak ��km��t�r. Bu de�erler bilgisayar program�nda otomatik olarak ortaya ��kmaktad�r.

  Sonu� olarak hasta ikili test sonucuna g�re riskli grupta DE��Ldir, yani tarama negatiftir.


  Gebelikte Di�er Tarama ve Te�his Testleri:
  Down Sendromu� >>>
  Ense Kal�nl�����(NT, nuchal translucency) �>>>
  ��l� Tarama Testi�� >>>
  Amniyosentez�� >>>
  NST (Non Stres Test)�� >>>
  Doppler USG (Kan ak�m�)��>>>������

  Yazı kaynağı : www.jinekolognet.com

  İkili Tarama Testi Sonuçları Kaç Olmalı?

  İkili Tarama Testi Sonuçları Kaç Olmalı?

  İkili Tarama Testi Sonuçları Kaç Olmalı?

  Hamilelik boyunca hem annenin hem de bebeğin iyi olmasını sağlamak için yapılan tetkikler hayati önem taşır. Bebeğin gelişimini kontrol etmek ve olası genetik koşulları taramak için kullanılan birkaç test mevcuttur. Bu testlerden biri de ikili tarama testidir. İkili tarama testi sonuçları değerlendirildiğinde, genetik problemlerin varlığı hakkında doğumdan önce bilgi alınabilir.

  İkili tarama testi nedir?

  İkili tarama testi, anne karnında bebekte herhangi bir kromozomal anormallik olup olmadığını tespit etmek için yapılan spesifik bir kan testi ve ultrason görüntülemesinin birleşimidir. Hamileliğin ilk üç aylık döneminde riskli sağlık durumlarını öğrenmek için yapılır.

  İkili tarama testi neden yapılır?

  İkili tarama testi, fetüsteki anormalliğin erken dönemde saptanması ve büyüyen bebeğin profilini anlamak için yapılır. Kadının yaşı, kan testi sonuçları ve ultrason görüntüleri bir arada değerlendirilerek risk oranı hesaplanır. Test sonuçlarının riskli bir duruma işaret etmesi gelişmiş tarama testlerinin planlanmasına veya hamileliği sonlandırmaya karar verilmesine yardımcı olur. Risk seviyesi düşükse, sağlıklı bir gebeliğin konforunu ve güvencesini sağlanabilir.

  İkili tarama, spina bifida gibi nöral tüp bozukluklarını tespit edememektedir. Bu test ile belirlenebilecek sağlık problemleri şöyledir:

  Bireyde fiziksel, zihinsel ve sosyal sorunlara neden olabilecek; değişen derecelerde engelliliğe yol açan kromozomal bir sorundur. Normal bir insanda 23 çift olmak üzere toplamda 46 kromozom bulunur. Bazı durumlarda, hücre bölünmesi sırasında kromozom çiftlerinden biri arasında fazladan bir çift kromozom aktarılır. Down sendromunda, 21. çiftin iki yerine üç kromozomu vardır. Bu nedenle, Trizomi 21 olarak da bilinir.

  Büyüme eksikliği, kalp kusurları, sindirim sistemi problemleri ve zihinsel sakatlık gibi sorunlara neden olan; bazı durumlarda ise hayati tehlike oluşturan genetik bir hastalıktır. Trizomi 18 olarak bilinen bu sendromda, bebeğin 18.kromozom çiftinde üç adet kromozom bulunur.

  İkili tarama testi ne zaman, kimlere yapılmalıdır?

  İkili tarama testi için ideal zaman aralığı 11 ile 14.gebelik haftasıdır. Tarama testinin bir aşaması olan nukal yarı saydamlık (NT) bebeğin boynunun arkasındaki alanda ölçümlenir. Bu aydınlık, alanın sıvısından kaynaklanır ve 14. hafta sonrasında azalır. Testin 14.hafta sonrasında doğru sonuç verme ihtimali düşüktür.

  İlk üç aylık dönemdeki hamile kadınların tamamı için ikili tarama testinin uygulanması tavsiye edilir. Ancak bazı etkenler, bu tarama testinin önemini daha yüksek hale getirir. Genetik koşulları olumsuz olan bir bebeğe sahip olma şansını arttıran risk faktörleri şöyledir:

  İkili tarama testi nasıl yapılır?

  İkili tarama testinin ilk aşaması kan testidir ve öncesinde herhangi bir hazırlık yapılması gerekli değildir. Hamilelik sırasında ilaç kullanılıyorsa bu durum doktora bildirilmelidir. Enjeksiyon yardımıyla alınan kan numunesinden sonra ultrason taramasına geçilir. Sonografi uzmanı, görüntü oluşturmak için vajinal veya abdominal ultrason cihazı kullanır. Görüntülerle, fetüsün boynunun arkasında yer alan dokudaki boş alan veya alan miktarı incelenir.

  Laboratuvarda tetkik edilen kan numunesi, ultrason sonuçları ve hastanın yaşı gibi kişisel bilgiler bir araya getirilerek sonuç oluşturulur.

  İkili tarama testiyle ilişkili herhangi bir risk bulunmamaktadır. Yalnızca kan numunesi alınması sırasında nadir durumlarda kanama, hematom oluşumu, morarma veya enfeksiyon görülebilir.

  İkili tarama testi sonuçları kaç olmalı?

  Bu test, kandaki beta hCG ve PAPP-A seviyelerinin değerlendirmesiyle yapılır. Beta hCG, hamilelik sırasında gelişen plasentadaki hücreler tarafından üretilen bir hormondur. İlk üç aylık dönemde beta hCG seviyeleri katlanarak yükselir, ilerleyen zamanlarda düşmeye başlar.  Normalden yüksek seviyeler Down sendromu gibi olası genetik durumların bir belirteci olarak ilişkilendirilmiştir. İkiz gebeliklerde, molar gebeliklerde ve doğurganlık ilaçları kullanan kadınlarda da beta hCG seviyeleri yüksektir.

  PAPP-A ise plasenta tarafından salgılanır ve hamilelik süresi ilerledikçe seviyeler artar. Çeşitli dokular PAPP-A değerini çok daha düşük seviyelerde eksprese eder. Koroner arterlerde stabil olmayan plaklar da yüksek seviyelerde PAPP-A’ya neden olur.

  Yüksek beta hCG ile düşük bir PAPP-A değerine sahip olmak, genellikle ikili tarama testinin pozitif sonuçlanmasına neden olur.  Sonuçları ve genetik durumun teşhisini doğrulamak için daha fazla test gerekebilir.

  Test sonuçları yalnızca kan örneklerine göre değil, aynı zamanda annenin yaşına ve ultrason sırasında ölçümlenen değerlere bağlıdır. Sonuçlar, oranlar şeklinde sunulur. 1:10 ila 1: 250 oranı, yüksek riskli ve pozitif olarak adlandırılır. 1: 1000 veya daha yüksek bir oran, düşük bir risk oluşturan negatif sonuca işaret eder.

  Nukal saydamlık değeri ise ikili tarama testi ile birleştirildiğinde doğruluk oranı %80’e dek yükselir. 3,5 mm’den daha düşük NT değeri normal kabul edilir.

  İkili tarama testinin doğrulamak için yüksek doğruluk oranına sahip olan amniyosentez ve koryon villüs örneklemesi önerilebilir. Birtakım riskler barındıran ve invaziv işlemler içeren bu testler, doğrudan bebeğin hücrelerinin alınması ve incelemesiyle gerçekleştirilir.

  İkili tarama testi sonucu ne zaman çıkar?

  İkili tarama testi sonuçları genellikle 1-2 gün içerisinde alınır. Testin uygulandığı sağlık merkezi ve kan numunesinin incelendiği laboratuvarın yoğunluk durumuna göre bu sürede değişiklikler olabilir. Sonucun oranlarla belirtilmesi ve komplike değerler içermesi nedeniyle mutlaka uzman hekimle birlikte yorumlanması gerekir.

  Yazı kaynağı : www.ayseduman.com

  PAPP-A Nedir, Neden ve Nasıl Yapılır?

  PAPP-A, açılımı “pregnancy associated plasma protein A” şeklindedir. PAPP-a kelimesinin İngilizce açılımının çevirisi ise “gebelikle ilişkili plazma proteini A” şeklinde yapılmaktadır. İsminden de anlaşıldığı gibi PAPP-A, sadece hamilelikte olan, tamamen hamileliğe özgü olan bir protein demektir.

  PAPP-A değerlerine ise ikili test yapılarak bakılabilir. Gebe kişinin son adet tarihine bağlı olarak hamileliğin 11. ile 14. haftaları arasında bu ikili test yapılır. Bu testte anne adayı olan kişiden kan alınır ve bu sayede PAPP-A ve serbest HCG biyokimyasal değerleri ölçülmüş olur. Bu testin tam adı ise ikili tarama testi olarak geçmektedir.

  PAPP-A değerlerine bakılabilen bu ikili tarama testinin diğer isimleri ise şu şekilde sıralanır: İlk trimester tarama testi, ikili test, double test, 11-14. hafta tarama testi. Bu isimlerle de bilinen ikili test, İngilizce olarak ise “double screening test” şeklinde geçer.

  Down sendromu riskinin tespit edilebilmesi amacıyla hamileliğin 11 ile 14. haftalarında ikili test, ayrıca 16 ile 18. haftalarda ise üçlü test yapılmaktadır. Her iki test ile de bebekte down sendromu olma ihtimali belirlenebilir ve bu testlere “tarama testleri” adı verilir ancak bu tarama testleri kesin olarak bir tanı koydurucu değerde değildir. İkili test ile ölçülebilen PAPP-A, plasenta sayesinde salgılanır ve gebelik süreci ilerledikçe bu papp-a seviyeleri de yükselmeye devam eder.

  İkili Tarama - PAPP-A Testi Kimlere Yapılır?

  PAPP-A değerlerine bakılabilen ikili tarama testinin yapılması gereken kişiler, hamilelik döneminin ilk üç ayını geçirmekte olan kadınların tamamıdır. Bu dönemdeki tüm hamilelere bu testin yapılması tavsiye edilir ancak birtakım faktörler, bu testin önemini ve gerekliliğini daha da artırır. Genetik şartları olumsuz durumdaki bir bebeğin dünyaya gelme ihtimalini artıran bu risk faktörleri ise şunlardır:

  PAPP-A Değerlerini Gösteren İkili Test Nasıl Yapılır?

  PAPP-A testi yapılışı, ikili tarama testinin yapılmasına dayanmaktadır. PAPP-A , bu noktada ikili test sırasında ölçülebilen bir değer anlamına gelmektedir. Bu ikili test sayesinde anne adayının kanında bulunan PAPP-A ile beta hCG değerlerinin seviyeleri tespit edilir. Bu testin yapılışı ve prosedürü ile ilgili süreç ise şu şekilde ilerler:

  İkili Test Sonrası PAPP-A Sonuçları

  İkili test sonrası PAPP-A sonuçları ile ilgili süreç şu şekildedir:

  İkili Testte PAPP-A Değeri Kaç Olmalı?

  İkili test PAPP-A normal değerleri, anne adayının karnındaki bebeğin down sendromu açısından riskte olmadığını göstermektedir. İkili test yapılarak PAPP-A ve hCG değerlerine bakılır. İkili testte bu iki biyokimyasal değere bakılıp bilgisayar ortamında değerlendirmesi yapılır ve neticeye bir risk oranı ortaya çıkarılmış olur. Risk oranının ise 1/250 üstünde görülmesi, test sonucunun pozitif olduğunu gösterir. Bu da demek olur ki; down sendromu bakımından riskli gruba dahil olan hastada ileri tetkikler yapılması gerekir. Bu anlamda sınır değer ise eşik değer şeklinde ifade edilir ancak sonuç pozitif olduğunda bile genel verilere bakıldığında görülür ki; testi yaptırmış olan her 30 kişinin bir tanesinde bu test, pozitif olarak sonuç vermektedir. Dolayısıyla şüphe olsa da kesin tanı için ileri tetkikler gerekmektedir.

  PAPP-A Yüksekliği Nedir?

  PAPP-A yüksekliği ile ilgili değerler, oranlar biçiminde sunulur. Dolayısıyla tüm sonuçlar, oranlar üzerinden verilmektedir. Buna göre Papp-a, plasentada salgılanmakta ve gebelik ilerledikçe değerlerin seviyesi de yükselmektedir. Türlü dokular, testteki PAPP-A değerlerini çok daha düşük olan seviyelerde eksprese etmektedir. Ayrıca koroner arterlerde (kalbi çevreleyen ve besleyen atardamarlarda) sabit bulunmayan plaklar da PAPP-A değerlerinin yüksek olmasına sebep olur. Sonuçlar ile ilgili yüksek ve düşük risk oranları ise şu şekilde belirtilir:

  PAPP-A Düşüklüğü Nedir?

  PAPP-A hormonun sonuçlarda düşük olması ve hCG hormonunun yüksek seviyede olması, Trizomi 21 – Down Sendromu hastalığı açısından olası riski yükseltmektedir. Ultrason incelemesinde bebeğin “ense kalınlığı” ölçüsünün 3,5 mm üstünde tespit edilmesi ise ilk olarak Down sendromu hastalığı yani Trizomi 21 hastalığı risklerini ve kromozom anomalileri açısından riski çok ciddi bir derecede yükseltmektedir.

  PAPP-A Değerine Göre Cinsiyet Belli Olur mu?

  PAPP-A değerine göre cinsiyet değil, bebekte down sendromu bulunup bulunmadığı tespit edilebilir. İkili testler, ortalama %85 ila 90 oranda doğru netice vermektedir. Yanılma oranı ise %10 ila 15 kadardır. Dolayısıyla bu test, cinsiyet belirleme amaçlı değildir ve ikili test sonrası elde edilen sonuca bağlı olarak bebeğin cinsiyet tahmini gerçekleştirilemez.

  Yazı kaynağı : www.uzmandoktor.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap