Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ihtiyaç nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği

  1 ziyaretçi

  ihtiyaç nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi Örneği

  İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi Örneği

  İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi 1

  T.C. ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

  DAVACILAR:

  VEKİL:

  DAVALI:

  DAVA: Gereksinim sebebiyle kiralananın tahliyesi (TBK 350/1)

  HARCA ESAS DEĞER: 8.000,00-TL (Bir yıllık kira bedeli)

  AÇIKLAMALAR  :

  1-) Mülkiyeti davacı müvekkillere ait olan … bağımsız bölümde bulunan taşınmaz iş yerini davacı müvekkillerim davalı tarafa … tarihinde 1(bir) yıllığına kiralamış olup, söz konusu kira dönemi … tarihinde sona ermiştir. (Kira sözleşmesi fotokopisi Ek-1’de sunulmuştur.)

  2-) Davacı müvekkillerim söz konusu taşınmazı maddi olarak durumu iyi olmayan anneleri için iş yeri olarak kullanmak istemektedirler. Şöyle ki davacı müvekkillerin annesi ev hanımı olup herhangi bir işte çalışmamakta, kirada oturmakta ve düşük bir gelire sahip olup geçimini davacı müvekkillerin yardımları ile zor sağlamaktadır. Davacılar ise söz konusu taşınmazı anneleri  için organik tavuk ve organik yumurta satışı yapılacak bir iş yeri haline getirerek annelerinin bu taşınmaz iş yerinde kendi geçimini sağlayabilecek ve ayakları üzerinde durabilecek hale gelmesini istemektedirler. Dolayısı ile davaya konu olan taşınmaz iş yerinin kullanımı davacıların anneleri için zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiş bulunmaktadır.

  Aynı zamanda davacı müvekkillerin annesi davaya konu olan taşınmazın bulunduğu … ilçesinde ikamet etmektedir. Söz konusu taşınmazın tahliye edilmesi durumunda davacı müvekkillerimin anneleri için açacakları iş yerinin işletilmesi hususunda iş yerinin annelerinin ikametgahına yakın olması, taşınmazın yapılacak işin mahiyetine uygun olması ve davacıların annesinin de bu iş yerine gereksinim duyması açmış olduğumuz davadaki taleplerimizin samimiyetini ve zorunluluğunu ortaya koymaktadır.

  3-) Davacı müvekkillerim kira sözleşmesi sona ermeden önce ve kira sözleşmesi dönemi sonunda davalı tarafa durumu izah etmiş ancak davalı taraf söz konusu taşınmaz iş yerinden çıkmayı kabul etmemiştir. Hatta müvekkillerim taşınmaz iş yerine ihtiyaçları olduğunu ve taşınmazın tahliye edilmesini davalıdan istemelerine rağmen davalı taraf kira sözleşmesini kötüniyetli olarak devam ettirmeye çalışarak banka yolu ile davacı müvekkilim hesabına 4.400,00-TL parayı ”iş yeri kira bedeli” adı altında göndermiş fakat davacı müvekkilim ise gelen parayı görür görmez derhal davalı taraf olan hesabına geri iade etmiştir. Bu para iadesi hususu da müvekkilimin annesinin taşınmaz iş yerine olan ihtiyacından kaynaklanmakta ve iş yerine olan gereksinimi noktasında müvekkillerimin samimiyetini göstermektedir. (Bu hususlara ilişkin banka dekontları ve kayıtları mevcuttur) Halihazırda da kira dönemi sona ermesine rağmen davalı taraf taşınmazı davacı müvekkillerimin rızası dışında kullanmaya devam etmektedir.

  Davacı müvekkiller ise anneleri için açmak istedikleri iş yerini davalının taşınmazı tahliye etmemesi sebebiyle açamamaktadırlar. Davacı müvekkillerin annesi … bu iş yerine ihtiyacı olup, kiralananın bir an önce tahliye edilmesi durumunda davacılar annelerine yukarıda izah ettiğimiz iş yerini açacaklardır.

  4-) 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 350. maddesinde ”Kiraya veren, kira sözleşmesini; Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,

  Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise,

  belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.” şeklinde belirtilmiştir.

  Yukarıda izah ettiğimiz üzere davacı müvekkillerin üstsoyu olan anneleri için işyeri gereksinimi sebebiyle kiralananı kullanma zorunluluğu ortaya çıkmış ve kanun maddesinden de anlaşıldığı üzere kanunkoyucu bu durumda kiralananın gereksinim sebebiyle tahliyesi için dava açma hakkını müvekkillerime vermiştir.

  Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/7019 Esas, 2017/17123 Karar sayılı ilamında ” Davacı, kendisinin de restoran işletmeciliği yaptığını ve ihtiyaçlı oğlunun yıllardır yanında çalışmakta olduğunu, dava konusu kiralananda oğlu için ayrı bir restoran açacağını belirterek tahliye isteminde bulunmuştur. Her ne kadar Mahkemece; davacının işletmekte olduğu işyerinin, çevredeki en büyük işletmelerden biri olduğu, babasına ait işletmenin başında duran ihtiyaçlının ise asgari ücret alarak çalıştığının kabul edilemeyeceği belirtilerek ihtiyaç iddiasının samimi olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de; gerek davacı gerekse de davalı tanıkları, davacının oğlunun yakın zamanda evlendiğini ve maddi açıdan zorluğa düştüğünü bu nedenle de dava konusu yeri kendi adına işletmeye ihtiyacı olduğunu bildirdiklerinden, davacının ihtiyacını tanık anlatımları ile ispatlamış olduğunun kabulü gerekir. Davacının işletmesinin çevredeki en büyük işletmelerden biri olması, ihtiyaçlının babasının yanında çalışmasını zorunlu kılmayacağından, bu durum ihtiyacın samimi olmadığını göstermez. Kiralananın yapılacak iş ile aynı mahiyette olduğu da değerlendirildiğinde Mahkemece kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.” şeklinde belirtmiştir.

  Yargıtay’ın da kararlarında yer verdiği üzere ihtiyacın gerçek ve samimi olması durumunda kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekmektedir. Bu durum her türlü delil ile ispat edilebilecektir. İzah ettiğimiz üzere müvekkillerimin annelerinin söz konusu iş yerine ihtiyacı samimi ve gerçektir. Bu durum yargılama sırasında dinlenecek tanıklarla ve mahkemece yapılacak araştırmayla da netleşecektir.

  Yukarıda maddeler halinde belirttiğimiz sebeplerden dolayı … bağımsız bölümde bulunan ve mülkiyeti davacılara ait olan taşınmaz iş yerinden -davacı müvekkillerimin annesinin gereksinimi sebebiyle- davalı tarafın tahliyesine karar verilmesini sayın mahkemenizden talep etme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

  Hukuki Nedenler: TBK, HMK,  İİK, İlgili yasal mevzuat

  Hukuki Deliller: 13 tarihli kira sözleşmesi, Tapu kaydı, Davacı müvekkillere ait nüfus kaydı, Tanık, Keşif, Bilirkişi, Yemin, Davacıların annesine ait ikametgah kaydı, Davacı müvekkillere ait banka kayıtları, Sosyal ve ekonomik durum araştırması, Sair her türlü delil.

  Sonuç ve Talep: Yukarıda maddeler halinde izah ettiğimiz nedenlerle,

  1-) Davamızın KABULÜ ile, Adana’da bulunan ve mülkiyeti davacılara ait olan taşınmaz iş yerinden davalı tarafın TAHLİYESİNE,

  2-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

  Davacılar Vekili

  Ekleri,

  Ek-1, Kira sözleşmesi

  Ek-2, Tapu kaydı

  Ek-3, Vekaletname

  İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi 2

  ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

  DAVACI :

  VEKİLİ :

  DAVALI :

  DAVA KONUSU : 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 350. maddesi uyarınca İhtiyaç nedeniyle Tahliye talebi

  DAVA DEĞERİ : Bir yıllık Kira Bedeli 10.000 TL

  AÇIKLAMALAR :

  1- Davalı kiracı, dava konusu Adana adresindeki mülkiyeti davacı müvekkile ait olan mesken vasfındaki taşınmazda 2020 tarihinden itibaren kiracı olarak oturmaktadır.

  2- Taraflar arasında düzenlenen ekte sunmuş olduğumuz kira kontratı (EK – 1) ile kira başlangıcı 2020 ve kira süresi bir yıl olarak belirlenmiş olup, kira süresi 2021 tarihinde sona ermiş bulunmaktadır.

  3- Davacı müvekkil, annesinin ve babasının ölümü sonrasında kendisi gibi bekar olan erkek kardeşi ile birlikte Adana adresinde bulunan, kök murisleri dedelerinden intikal eden 50 m2 büyüklüğündeki oldukça eski ve yıpranmış tek katlı evde oturmaya devam etmekte iken, bu evde mirasçı olarak hak sahibi olan diğer mirasçılar arasında yaşanan miras paylaşımından kaynaklanan tartışmalar ve anlaşmazlıklar sonucunda, mirasçılar arasında söz konusu evin satılması yönünde karar alınmış ve bu nedenle davacı müvekkil ve erkek kardeşinden oturdukları evi derhal boşaltması istenilmiştir. Söz konusu evde mirasçı olan aile yakınları arasında miras paylaşımından kaynaklanan tartışmaların kavga boyutuna varmış olması ve mirasçıların maddi durumlarının iyi olmaması nedeniyle taşınmazın satılmasından başka bir çözüm yolu kalmadığından davacı müvekkil ve erkek kardeşinin bu evden taşınması zorunlu hale gelmiştir. Davacının dava konusu kiralanan taşınmaz dışında mesken olarak kullanabileceği başka bir taşınmazı mevcut değildir. Bu nedenle davacının mesken olarak oturmak üzere dava konusu taşınmaza zorunlu ihtiyacı bulunmaktadır.

  4- Dava konusu taşınmaz 2020 tarihinde kiralandıktan sonra davalı, evin su aboneliğini kendi üzerine yaptırmadığı gibi, bununla da yetinmeyip bir yıldır su faturaları ile apartman aidatlarını da ödememektedir. Davalının bir yıldır su faturalarını ve apartman aidatlarını tüm ihtarlara rağmen ödememesi nedeniyle davacı müvekkil hakkında icra takibi başlatılması tehlikesi bulunmaktadır. Türk Borçlar Kanunu 362.maddesi uyarınca kiracı kira bedeli ile apartman aidatı, elektrik, su faturası gibi giderleri ödemek zorundadır.

  5- Adana 4. Noterliği yevmiye sayılı 2021 tarihli ihtarnamesi (EK 2) ile Davalı kiracıya mesken ihtiyacı nedeniyle kiralanan taşınmazın kira bitiminde boşaltılması ve ödenmeyen aidatlar ve su faturalarının ödenmesi hususunda tebligat ile ihtar yapılmış, davalı tarafından ihtara rağmen kiralanan taşınmazın kira bitiminde tahliye edilmemesi ve biriken bir yıllık su faturaları ile apartman aidatlarının ödenmemesi nedeniyle, mevcut davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.

  6- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 350. Maddesinde; “Kiraya veren, kira sözleşmesini; 1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, 2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.” hükmü mevcuttur.

  Türk Borçlar Kanunu m. 350’de sayılan tahliye sebeplerinden ilki, kiralananın kiraya veren, onun eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut olarak kullanma zorunluluğunun ortaya çıkmasıdır.

  Türk Borçlar Kanunu 362.maddesi uyarınca kiracı, kira bedeli ile apartman aidatı, elektrik, su faturası gibi yan giderleri en geç kira bitiminde ödemek zorundadır.

  Yukarıda açıklanan nedenlerle, Davacının, dava konusu taşınmaza mesken olarak ihtiyacı bulunduğundan, ayrıca davalı kiracının ödemesi gereken apartman aidatı, su faturası gibi giderleri bir yıla varan süredir ihtara rağmen ödememesi nedeniyle, mezkur taşınmazdan tahliyesine karar verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuş bulunmaktadır.

  HUKUKİ NEDENLER: HMK, 6098 s. TBK. ve ilgili yasal mevzuat.

  DELİLLER:

  1- Adana 4. Noterliği yevmiye sayılı 2021 tarihli ihtarnamesi,

  2- Dava konusu taşınmazın apartman aidatlarının ve su faturalarının davalı tarafından ödenmediğine dair belgeler,

  3- Kira sözleşmesi, Tapu kayıtları, Tanık beyanları, keşif, Bilirkişi Raporu, her türlü yasal delil ve Mahkemenin takdir edeceği tüm deliller.

  SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda ayrıntılı şekilde açıklanan nedenlerle ve mahkemenin re’sen nazara alacağı nedenlerle;

  1- Davamızın KABULÜ İLE;

  Davalının, dava konusu, Adana adresindeki taşınmazdan TAHLİYESİNE,

  2- Yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin de davalıya yükletilmesine,

  3- Mahkemenizce düzenlenecek tensip tutanağı ile;

  a- Dava konusu kiralanan taşınmazın içinde bulunduğu site yönetimine yazı yazılarak davalının aidat borçlarının sorulmasına,

  b- ASKİ müdürlüğünden kiralanan taşınmazın su aboneliğinin davalı üzerine yapılıp yapılmadığı ve toplam su faturası borcunun ne kadar olduğunun sorulmasına,

  c- Tanıklarımız;

  Duruşma gününü belirtir tebligat çıkartılarak beyanlarının alınmasına,

  Karar verilmesini sayın mahkemenizden vekaleten arz ve talep ederim.

  EK:1- Vekaletname sureti,

  2- Kira sözleşmesi,

  3- Adana 4. Noterliği 114235 yevmiye sayılı 2021 tarihli ihtarnamesi,

  İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi 3

  ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

  DAVACI :

  VEKİLİ :

  DAVALI :

  KONU : Davaya konu taşınmazın İşyeri Gereksinimi Sebebiyle Tahliye edilmesi talebimizdir.

  AÇIKLAMALAR

  1. Davacı müvekkilim Adana’da kayıtlı “X” adresindeki taşınmazı X tarihinde işyeri olarak kullanmak amacıyla satın almıştır.

  2. Davaya konu taşınmaz önceki malik tarafından davalı X’e kiralanmıştır. Ancak müvekkilim önceki malik ile davalı arasında imzalanan kira sözleşmesinin şartlarını, başlangıç ve bitiş tarihlerini bilmemekte olup ilgili taşınmazı işyeri olarak kullanmak maksadıyla satın almıştır.

  3. Davalı ile eski malik arasında daha az vergi ödemek maksadıyla muvazaalı olarak kira sözleşmesi yapılmış olup, sanayi bölgesinde emsal dükkanların kira ücreti X TL olmasına rağmen işbu davaya konu taşınmazın kira sözleşmesi taraflarca Y TL olarak belirlenmiştir. Muvazaa gereği taraflar sözleşmede belirtilmemiş olan bakiye kira ücretini elden ödeme yapmak suretiyle anlaşmışlardır. Şuan ise davalı taraf müvekkilime muvazaalı belirlenmiş olan Y TL kira bedeli ödemektedir. (Bu konuda taşınmazın iktisap tarihi ile tahliye tarihi arasında işlemiş olan gerçek kira bedellerinin tarafımıza ödenmesi için açacak olduğumuz kira alacağı dava hakkımızı saklı tutuyoruz.)

  4. Müvekkilim ekte sunmuş olduğumuz vergi levhasına göre şahıs şirketine sahip olup, otomotiv ticareti yapacaktır. Davaya konu taşınmaz müvekkilimin otomotiv ticareti yapmasına uygundur ve müvekkilimin benzer nitelikte bir başka taşınmazı bulunmamaktadır.

  5. Müvekkilim işyeri olarak kullanmak amacıyla X tarihinde taşınmazı satın almasına müteakip öncelikli olarak TBK md 351/1 gereği edinme tarihinden itibaren bir ay içerisinde olmak üzere, Adana 4. Noterliğinin X tarihli Y yevmiye numaralı ihtarnamesi ile davalıya ihtarname çekmiştir. İlgili taşınmazı yeni ihtiyaç ve iktisap sebebiyle kullanacağını davalıya bildiren müvekkilimin ihtarnamesi X tarihinde davalıya tebliğ edilmiştir.

  6. Müvekkilim TBK md 351 gereği edinme tarihinden itibaren bir ay içerisinde davaya konu taşınmazın ihtiyaç sebebiyle tahliye edilmesi için davalıya bildirimde bulunmuş olup, davalıya tahliye için altı aylık süre tanımıştır. Ancak edinme tarihi itibariyle altı aylık süre dolmuş olmasına rağmen davalı taraf dava konusu taşınmazı tahliye etmemiştir. Şifahen de yapılan görüşmelerden netice alınamadığından davaya konu taşınmazın müvekkilimin işyeri gereksinimi sebebiyle tahliye edilmesi için Sayın Mahkemenize başvurmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

  HUKUKİ SEBEPLER : Borçlar Kanunu, İİK, HMK ve ilgili yasal mevzuat.

  HUKUKİ DELİLLER : Davalının sunacağı delilere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

  1. T.C. Adana 4. Noterliği X tarih X yevmiye numaralı ihtarnamesi,

  2. Tapu Senedi Sureti,

  3. Vergi Levhası,

  4. Yemin, Tanık ve İbrazı kabil her türlü delil.

  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebepler dolayısıyla DAVAMIZIN KABULÜ ile;

  1. Davalının müvekkilim adına tapuda kayıtlı, “Adana/Seyhan” adresindeki taşınmazdan TAHLİYESİNE,

  2. Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı taraf uhdesinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

  DAVACI VEKİLİ

  Yazı kaynağı : av-saimincekas.com

  Yeni Malikin İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi

  ANKARA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

  TAHLİYE TALEBİNDE BULUNAN

  DAVACI                   :A….. B….. (T.C.:…………)

  ADRES                      

  VEKİLİ                     :

  ADRES                      

  DAVALI                   : C….. D…. (T.C.:………..)

  ADRES             

  DAVA DEĞERİ       :

  TALEP KONUSU    : Kiralananın Yeni İktisap ve İhtiyaç Nedeniyle Tahliyesine karar verilmesi talebimizden ibarettir.

  AÇIKLAMALAR

  Davalı C….. D…., ……………. adresinde bulunan taşınmazı, eski malik ile yapmış olduğu …/../…. tarihli kira mukavelesi (EK-1) gereği, aylık … TL kira bedeli ile kiracı olarak kullanmaktadır.

  Müvekkil A… B… söz konusu taşınmazı Ankara Tapu Müdürlüğünün,  ../../…. Tarih ve ……… yevmiye nolu işlemi (EK-2) ile eski malikten satın almış bulunmaktadır (tapu belgesi işbu dilekçe ekinde sunulmuştur EK-3). Müvekkil bu taşınmazı bizzat kendi yerleşmek amacıyla satın almıştır ve üzerine kayıtlı başka bir taşınmazı yoktur.

  Müvekkil taşınmazı kendi ihtiyacı için kullanacağından, Ankara ( ) Noterliğinin ../../…. Tarih … Yevmiye numaralı ihtarnamesiyle (EK-4), TBK madde 351 gereğince davalıya 6 aylık bir süre vererek bu süre sonunda taşınmazı tahliye etmesini talep etmiştir. Bu ihtarname ile ‘ihtarnamenin davalının eline ulaşmasından itibaren en geç 6 aylık süre içerisinde taşınmazı tahliye ederek müvekkile teslim edilmesi, aksi halde 6 aylık yasal sürenin sonunda fazlaya ilişkin talep ve haklarımız saklı kalmak kaydıyla davalı hakkında Yeni İktisap ve İhtiyaç Nedeniyle Tahliye davası açılacağı ve yapılacak yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletileceği ve tanınan bu 6 aylık süre içerisinde muaccel olan aylık kira bedelinin önceki kira kontratında belirtilen düzen içerisinde müvekkile ait IBAN hesabına yatırılması’ ihtar edilmiştir.

  Kanun gereğince davalıya verilen 6 aylık süre ../../…. Tarihinde dolmuş olmasına rağmen davalı konutu terk etmemektedir. Davalı ile şifahen yapılan görüşmelerde davalı evden çıkmayacağını belirtmiş; bu husus işbu dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz mesaj kayıtlarından (EK-4) da görülmektedir.

  Dava konusu taşınmaza müvekkilin ihtiyacı olduğundan ve davalıya usulünce verilen yasal süre dolduğundan Mahkemenizce kiralananın tahliyesine karar verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

  HUKUKİ SEBEPLER   : TBK madde 351 ve diğer tüm ilgili maddeler, HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

  DELİLLER                      : ../../…. Başlangıç Tarihli Kira Kontratı, Ankara Tapu Müdürlüğünün  ../../…. Tarih ve ……… yevmiye nolu işlemi, Tapu belgesi, Ankara ( ) Noterliğinin ../../…. Tarih … Yevmiye numaralı ihtarnamesi, Mesaj kayıtları, Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Tanık ve Sair her türlü delail

  SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

  1-Davamızın KABULÜNE,

  2-Kiralanan Yerin Yeni İktisap ve İhtiyaç Nedeniyle Tahliyesi ve Boş Olarak Teslimine,

  3-Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. 16/05/2022

  Davacı

  A…. B…… Vekili

                                        

  yeni iktisap nedeniyle tahliye, ihtiyaç nedeniyle tahliye, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası ne zaman açılır, ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarname ne zaman yapılır, ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtar zorunlu mu, ihtiyaç halinde tahliye davası ne kadar sürer, tahliye kararından sonra ne yapılır, kiracıya çıkarmak için ihtarname ne zaman çekilir, noterden ihtarname çektikten sonra ne yapılmalı, ihtarname olmadan dava açılır mı, kiracı en hızlı nasıl tahliye edilir, kiracıya kaç ay önceden haber vermeli, yeni malik kiracıyı çıkarabilir mi, TBK 351

  ADRES VE İLETİŞİM

  Avukat Burak Cem Tosun

  Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

  Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

  İş Tel: 0312 385 41 88

  Cep Tel :0507 453 43 33

  E-mail :[email protected]

  Yazı kaynağı : burakcemtosun.av.tr

  İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneği

  İhtiyaç nedeniyle tahliye,Türk Borçlar Kanunu m.350 hükmüne göre kiracının evden çıkarılma sebepleri arasında yer almaktadır. İhtiyaç sebebiyle kiracının tahliyesi için izlenecek hukuki süreci kısaca şu şekilde açıklayabiliriz: Öncelikle ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarnamesi noter aracılığıyla kiracıya iletilir. Verilen süre içinde tahliye sağlanmaz ise dava açma yoluna başvurulması mümkündür. Ancak şunu belirtmeliyiz ki hukuki süreci başlatmadan evvel tahliyenin şartlarının sağlanıp sağlanmadığı incelenmelidir. Çünkü her halde kiracının tahliyesi mümkün değildir. Bu konuda en doğru bilgi için ise mutlaka kira ve sözleşmeler hukuku avukatı ile görüşülmelidir. Aşağıda ihtiyaç nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği 2020 mevcuttur. Her dilekçe kendine özgü olduğundan dolayı doğrudan kullanılmasını tavsiye etmemekteyiz. Hukuki destek almak, olası hak ve menfaat kayıplarının önlenmesi adına önem taşır.

  İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneği

  …………. SULH HUKUK MAHKEMESİ

  SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

  DAVACI: (Tahliye talebinde bulunan kişinin adı-soyadı, TC kimlik numarası ve adres bilgileri)

  DAVALI: (Tahliye edilecek olan kiracının adı-soyadı, TC kimlik numarası ve adres bilgileri)

  KONU: (………….. ihtiyacı sebebiyle kiralananın tahliyesi talebini içeren dava dilekçemdir.)

  HARCA ESAS DEĞER: (1 yıllık kira bedeli)

  AÇIKLAMALAR:

  HUKUKİ SEBEPLER: TBK, HMK ve ilgili sair mevzuatlar.

  HUKUKİ DELİLLER: ……. yevmiye no’lu noter ihtarnamesi, kira sözleşmesi, tanık beyanları ve her türlü yasal delil.

  SONUÇ VE TALEP: (Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

  DAVACI

  Ad-Soyad ve İmza

  İhtiyaç nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği ve diğer sorularınız için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.simyahukuk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap