Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  icra mahkemesi duruşma gününü bilirkişilere hangi kağıtlardan bildirir

  1 ziyaretçi

  icra mahkemesi duruşma gününü bilirkişilere hangi kağıtlardan bildirir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde Duruşma Süreçleri

  Duruşma Hazırlığı

  Kovuşturma evresinin duruşma hazırlığı devresinde, hemen akabinde gelecek olan duruşma evresinin hazırlıkları yapılır. Soruşturma evresinde eksik kalmış olan işlemler tamamlanır. Böylece, duruşma evresinin kesintisiz yapılabilmesini sağlanmaya çalışılır.

  Duruşma hazırlığı devresinde yapılması gereken işlemleri gösteren kararı içeren tutanağa tensip zaptı veya “tensip tutanağı” adı verilmektedir. Tensip zaptında, tayin edilen duruşma günü, davetiye çıkarılacak sanık, tanık ve bilirkişilerin ismi, iddianamenin sanığa tebliğ edilmesi, sanığın nüfus kaydının ve sabıka kaydının istenmesi için savcılığa müzekkere yazılması, ekonomik ve sosyal durum araştırılması yapılması gibi hususlar yer almaktadır.

  Duruşma hazırlığı devresinde müdafi veya suçtan zarar görenin vekili, dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilir. Sanığın kendisine de bu devrede dosyayı inceleme imkanı tanınması, belgelerin fotokopilerinin verilmesi savuma hakkının gereğidir.

  Duruşma Gününün Belirlenmesi

  Tensip tutanağıyla duruşma günü belirlenir(CMK md. 175/2). Kural, duruşma gününün davaların geliş sırasına göre belirlenmesidir. Ancak, tutuklu işler, adli tatil sırasında da görülen acele işler olduğundan tutuklu işlerin duruşmasına öncelik verilir. Duruşmanın kesintisiz ve ara vermeden tamamlanması asıl olduğundan tanık, sanık, bilirkişi, uzman danışman gibi tüm aktörlerin gelebileceği bir gün belirlenmesi önem taşımaktadır. Duruşma günü, saati ve salonu ilgililere tebliğ edilmelidir.

  İddianamenin Sanığa Tebliğ Edilmesi

  Sanığın savunma hakkını kullanabilmesi için iddianamenin kendisine tebliğ edilmesi zorunludur. İddianameyle birlikte sanığa duruşma günü de bildirilir(CMK md. 176). İddianame tebliğ edilmeden duruşma yapılması savunma hakkını kısıtlar. İddianamenin sanığa tebliğ tarihiyle duruşma günü arasında en az bir hafta süre bulunması gerekir

  Duruşma Çağrı Kağıtlarının Çıkartılması

  Duruşmada hazır bulunması istenilen kişiler, duruşma günü, saati ve yeri bildirilerek duruşmaya davet edilir. Mahkeme başkanı veya hâkim, her türlü tebligatı, tüm gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri veya kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili yazışmaları yapar.

  Delillerin Toplanması Aşaması

  İddianamenin suçun işlendiği konusunda yeterli delil ihtiva etmesi halinde ancak kabulü mümkündür. Ancak, uygulamada iddianamelerin delil açısından doyurucu olmadığı durumlar yaygındır. İddianame hazırlandığı anda delil açısından yeterli bulunsa bile, iddianamenin kabulünden sonra yeni deliler de ortaya çıkabilir. Bu nedenlerle duruşma hazırlığı devresinde eksik delillerin duruşmaya getirtilmesi talep edilebilir. Bu durum sanık açısından bakıldığında; lehe olan delillerin sunulması veya lehe olan delillerin araştırılmasının istenmesidir.

  Sanık, tanık veya bilirkişinin davetini veya savunma delillerinin toplanmasını istediğinde, bunların ilişkin olduğu olayları göstermek suretiyle bu husustaki dilekçesini duruşma gününden en az beş gün önce mahkeme başkanına veya hâkime verir. Bu dilekçe üzerine verilecek karar, kendisine derhâl bildirilir. Sanığın kabul edilen istemleri, savcıya da bildirilir.

  Erken Dinleme

  Tanık ve bilirkişilerin duruşma devresinde dinlenmesi ve ortaya koydukları beyanların tartışılması, doğrudan doğruyalık ve sözlülük ilkelerinin gereğidir. Ancak, ihtiyaç olması halinde bu işlemin duruşma hazırlığı devresinde yapılabilmesi de mümkündür. Şöyle ki, hastalık veya malûllük veya giderilmesi olanağı bulunmayan başka bir nedenle bir tanık veya bilirkişinin uzun ve önceden bilinmeyen bir zaman için duruşmada hazır bulunmasının olanaklı bulunmayacağı anlaşılırsa, mahkeme onun bir naiple veya istinabe yoluyla dinlenmesine karar verebilir. Erken dinleme, konutlarının yetkili mahkemenin yargı çevresi dışında bulunmasından dolayı getirilmesi zor olan tanık ve bilirkişinin dinlenmesinde de uygulanır.

  Erken Keşif ve Muayene

  Keşif, olay yerinde olaydan geriye kalan izlerin veya olayla ilgili olguların beş duyu vasıtasıyla incelenmesidir. Keşif, kural olarak, duruşma devresinde mahkeme üyelerinin ve suç muhakemesinin tüm aktörlerinin tamamının katılımıyla yapılır. Usul ekonomisinin gerektirmesi halinde, naip veya istinabe olunan hakim tarafından keşfin yapılabilmesi de mümkündür.

  Erken Sorgu

  Duruşma hazırlığı devresinde, yurt dışında bulunan sanığın, belirlenen duruşma tarihinde hazır bulunmasının zorluğu halinde, duruşmanın belirlenen tarihinden önce duruşma açılarak veya istinabe suretiyle sorgusu yapılabilir.

  Delillerin Ortaya Konulması

  İddianamede belirtilen deliller duruşmada ortaya konulur. Buna ilave olarak, duruşmada yeni delillerin araştırılması ve ortaya konulması da mümkündür. Yeni delillerin araştırılması re’sen yapılabileceği gibi, talep üzerine de yapılabilir. Savcı, sanık, müdafii, suçtan zarar gören ve vekili, olay belirterek mahkemeden her zaman yeni delil araştırılmasını ve belli olan delillerin duruşmaya getirtilmesini talep edebilir. Delilin ortaya konulması istemi, bunun veya ispat edilmek istenen olayın geç bildirilmiş olması nedeniyle reddedilemez.

  Ortaya konulması istenilen delil ancak üç durumda ret edilebilir. Bunlardan ilki, delilin, kanuna aykırı olarak elde edilmiş olmasıdır. İkincisi, delil ile ispat edilmek istenilen olayın karara etkisinin olmamasıdır. Üçüncüsü ise, istemin sadece davayı uzatmak maksadıyla yapılmış olmasıdır. Bir başka ifadeyle, delilin ortaya konulması talebi, sanığın yararına olarak olayın aydınlatılması amacı yerine, muhakemenin geciktirilmesi amacıyla yapılması, talebin reddine yol açar. Benzer şekilde, tanığı küçük düşürme veya propaganda yapmak da işi uzatma kapsamında değerlendirilebilir.

  Ortaya konulması istenilen delilden vazgeçilebilmesi mümkündür. Savcı ile sanık veya müdafii birlikte rıza gösterirlerse, tanığın dinlenmesinden veya başka herhangi bir delilin ortaya konulmasından vazgeçilebilir.

  Delillerin Tartışılması

  Duruşmada ortaya konulan deliller bir bütün olarak suç muhakemesi aktörlerince tartışılır. Ortaya konulan delillerle ilgili tartışmada söz, sırasıyla katılana veya vekiline, savcıya, sanığa ve müdafiine veya kanunî temsilcisine verilir. Savcının bu devredeki değerlendirmesine “esas hakkında mütalaa” adı verilir.

  Delillerin tartışılması esnasında, suç muhakemesi aktörleri, sadece maddi soruna (suçun sübutuna) ilişkin görüşlerini değil, bunun yanı sıra fiilin hukuki nitelendirmesine (hukuki sorun) ilişkin görüşlerini de bildirmeleri gerekir.

  Savcı, katılan veya vekili, sanığın, müdafiinin veya kanunî temsilcisinin açıklamalarına; sanık ve müdafii ya da kanunî temsilcisi de savcının ve katılanın veya vekilinin açıklamalarına cevap verebilir. Hükümden önce son söz, hazır bulunan sanığa verilir(CMK md. 216). İlk defa hüküm kurulurken “son sözün sanığa verilmesi” kuralı bozmadan sonra başlayan yargılamada da kamu davasının kesintisizlik ve süreklilik ilkesinin doğal sonucu olarak aynen geçerlidir. Bozmadan sonra direnme kararı verilse de yine son söz sanığa verilmelidir.

  Beyan delillerinde olduğu gibi, belge delillerinin de hükmü verecek mahkeme huzurunda ortaya konulması, tartışılması, irdelenmesi ve bir bütün halinde tüm delillerle birlikte değerlendirilerek hükme varılması adil yargılama ilkesinin temel gereklerindendir.

  Hâkim, kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir. Bu deliller hâkimin vicdanî kanaatiyle serbestçe takdir edilir. Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir.

  Beylikdüzü Boşanma Avukatı, Beylikdüzü Ceza Avukatı, Esenyurt Ceza Avukatı, Esenyurt Boşanma Avukatı, ile iletişim kısmında yer alan numara ile iletişime geçerek randevu alabilir ve görüşme gerçekleştirebilirsiniz.

  Beylikdüzü Avukat, Avukat Burak GÜN

  Yazı kaynağı : burakgun.av.tr

  �CRA VE �FLAS KANUNU Y�NETMEL��� (M�LGA)

      Yay�mland��� Resmi Gazete Say�s�: 12006

      B�R�NC� KISIM : �cra ve iflas dairelerinde tutulacak defterler, dosyalar ve kullan�lacak bas�l� ka��tlar

      Madde 1 - Her icra ve iflas dairesinde a�a��da g�sterilen defterlerin tutulmas� zorunludur:

      1 - Esas defteri, (�rnek No. 1)

      2 - Talimat defteri, (�rnek No. 2)

      3 - Ad ve soyadlar� defteri, (�rnek No. 3)

      4 - Kasa ve yol giderleri ve tazminat� kay�t defteri, (�rnek No. 4.)

      5 - Har� ve cezaevi yap� pullar� yevmiye defteri, (�rnek No. 5)

      6 - Har� ve cezaevi yap� pullar� sat�� defteri, (�rnek No. 6)

      7 - �cra dairesince al�nan k�ymetli evrak ve de�erli �eylerin kayd�na mahsus esas defteri,. (�rnek No. 7)

      8 - Posta mutemet defteri, (�rnek no. 8)

      9 - Muhabere defteri, (�rnek No. 9)

      10 - Zimmet defteri, (�rnek No. 10)

      �K�NC� B�L�M : Defterin tahsis ve maksad� ve kullanma tarz�

      Madde 2 - Esas defteri, takip talepleri, ihtiyati haciz ve tedbire m�tedair isteklerin kayd�na mahsus olup, s�ra numaras�, ba�vurma tarihi alacakl�n�n ve varsa vekilinin ad� ve soyad�, ikametgah� (yabanc� memlekette ise T�rkiye'de se�ti�i ikametgah), bor�lunun ve varsa kanuni temsilcisinin ad� ve soyad�, ikametgah� ve bir terekeye kar�� vaki takiplerde kendilerine tebligat yap�lacak miras��lar�n ad� ve soyad�, ikametgahlar� takibin �ekli ve mahiyeti, alaca�� nevi, miktar� ve faiz miktar� ile faizini i�lemeye ba�lad��� tarih, takibin dayana�� olan evrak�n mahiyeti, tarih varsa say�s�, alacakl�n�n varsa vekilinin tatbik imza m�hr� (veya alacakl� imza bilmiyorsa, sol eli ba� parma��n�n izi), alacakl�n�n takip talebinde bulundu�una ve ibraz etti�i belgelerin, talep ve katip masraflar�n�n al�nd���na dair verilen makbuzun tarih ve numaras�, �cra ve iflas Kanununun 62 ve 176 nc� maddelerinin son f�kralar� gere�ince bor�luya verilmesi zorunlu olan belgenin tarih ve numaras�, i�lem neticelendi�i zaman bu neticenin neden ibaret oldu�unu belirten s�tunlar� ihtiva eder. �� pek �ok olan yerlerde alacakl� veya vekilinin imza veya m�hr� veya sol elinin ba� parma��n�n izi al�nmayabilir. Ancak, bu husus tetkik mercii hakimli�inin yaz�l� iznine ba�l�d�r.

      �cra dairelerine gelen i� miktar�n�n kolayca bilmek ve numara de�i�ikli�i y�z�nden ��kan kar��l�klar� �nlemek i�in y�l sonunda inta� olunmayan takip dosyalar� yeni y�l defterine devir suretiyle kay�t olunmaz.

      Y�l sonunda o y�la ait esas defterinin sonuna gelen i�lerden, ne kadar�n�n yeni seneye devredilmi� oldu�u toptan yaz�lmakla beraber, devir olunan dosyalar�n s�ra numaralar� bir cetvel halinde g�sterilir veya bir liste halinde deftere eklenir.

      Talimat defteri:

      Madde 3 - Talimat defteri; ba�ka yer icra ve iflas dairelerinin talimat� �zerine yap�lacak i�lemlerin kaydolunmas�na mahsustur.

      Bu deftere, s�ra numaras�, talimat�n geldi�i tarih ve g�nderen icra dairesi, talimat�n tarih ve numaras�, alacakl� ve varsa vekilinin ad� ve soyad�, ikametgah�, talimatla yap�lmas� istenilen, i�lem, talimat dosyas�ndaki nihai i�lem sonucunun neden ibaret oldu�u kaydolunur.

      Bu defterde de ikinci maddenin son f�kras� h�km� gere�ince y�l sonunda devir i�lemi yap�l�r.

      Ad ve soyadlar� defteri:

      Madde 4 - Ad ve soyadlar� defteri; bor�lular�n soyadlar�na g�re ve alfabe s�ras� ile d�zenlenir. Bu defterde bor�lunun soyad� ve sonra ad�, alacakl�n�n ad� ve soyad�, dosya numaras� kaydedilir.

      Kasa ve yol giderleri ve tazminat� kay�t defteri:

      Madde 5 - Bu deftere; tahsilat ve reddiyat makbuzlar� kar��l���nda kasaya giren ve ��kan mebla�lar g�n� g�n�ne kay�t edilir.

      Kasaya giren ve ��kan paralar�n behemehal bir tahsilat� veya reddiyat makbuzuna dayanmas� laz�md�r.

      Kasa ve yol giderleri ve tazminat� kay�t defterinde, tahsil ve reddiyata ait iki ayr� sahife a��l�r ve tahsilat sahifesinde s�ras�yla, genel toplum, g�nl�k al�nan para (Lira, Kuru�) tahsilat makbuzunun tarih ve numaras�, dairesinin ad� ve dosya numaras�, kimin taraf�ndan ve ne i�in yat�r�ld���, reddolunan paran�n miktar� (Lira, Kuru�) tarih ve numaras�, dairesinin ad� ve dosya numaras�, tahsilat makbuzunun numaras�, kime verildi�i, toplum nakilin g�steren s�tunlar bulunur.

      492 say�l� Ha�lar Kanunun 34 �nc� maddesi uyar�nca al�nacak yol giderleri ve tazminatlar� da bu deftere i�lenir.

      Her g�n mesai saati sonunda kasa ve yol giderleri ve tazminat� kay�t defterindeki g�nl�k tahsilat ve reddiyat toplamalar�n�n tahsilat ve reddiyat makbuzlariyle kar��la�t�r�lmas� ve mevcudun kontrol edilmesi, sahife sonunda genel toplama, o sahifedeki g�nl�k tahsilat ve reddiyat tutar�n�n ilave edilmesine ve binnetice genel toplama g�nl�k tahsilat ve reddiyat�n sahife sonunda toptan g�sterilmesi ve di�er sahifedeki (Toplam nakli) kelimesinin kar��s�na bir evvelki sahifedeki tahsilat veya reddiyata ait genel toplam�n aynen ilgili sahifelere aktar�lmas� ve takvim y�l� sonuna kadar bu �ekilde i�lem yap�lmas�, y�l sonunda bir evvelki y�l�n devri de dahil olmak �zere, y�ll�k tahsilat toplam�n aynen ilgili sahifelere aktar�lmas� ve takvim y�l� sonuna kadar bu �ekilde i�lem yap�lmas�, y�l sonunda bir evvelki y�l�n devri de dahil olmak �zere, y�ll�k tahsilat toplam�ndan y�ll�k reddiyat�n ��kar�lmas� ve Devlet Muhasebesi Muamelat Y�netmeli�i h�k�mleri dahilinde y�l� i�inde reddedilmeyen ve ertesi y�la kalan paralar�n yeni y�l� kasa ve yol giderleri ve tazminat� kay�t defterine m�fredatl� olarak yeni tahsil edilmi� bir para gibi eski tahsilat makbuzun tarih ve numaralar� da g�sterilmek suretiyle ge�irilmesi ve bir evvelki y�la ait kasa ve yol giderleri ve tazminat� kay�t defterine de bu paran�n dair i�lemine tabi tutuldu�unu g�sterir i�aretler verilmesi ve bu arada istihak sahipleri taraf�ndan 10 y�l ge�mi� olmas�na ra�men ba�vurulup al�nmayan paralar hazineye intikal ettirilip defterdeki kay�tlar�n h�sas�na me�ruhat verilmesi ve yine y�l ba��nda bankaya yat�r�lan paralar�n faizlerinin �ekilip, Hazineye intikal ettirilmesi ve bu konuda al�nan makbuzun ayr� bir kartonda saklanmas�yla beraber y�l sonu cetvelinde bu hususun belirtilmesi gerekir.

      Har� ve cezaevi yap� pullar� yevmiye defteri:

      Madde 6 - Bu defter, icra ve iflas m�d�rl��� taraf�ndan sarfolunan har� pullar� ile cezaevi yap� pullar�n�n kayd�na mahsustur.

      Bu defter; yevmiye numaras�, tarihi, har� pulunun genel toplam� ve g�nl�k sat��� (Lira, Kuru�u), cezaevi yap� pulunun genel toplam� ve g�nl�k sat��� (Lira, Kuru�), dosya numaras�, ilgilinin ad� ve soyad� s�tunlar�n� ihtiva eder.

      Her g�n sat�lan ha� ve cezaevi yap� pullar�n�n g�nl�k toplamlar� al�n�r. Kasadaki pul, pul sat���ndan elde edilen para ile kar��la�t�r�l�r. Her sahifenin sonunda g�nl�k toplamlar, genel toplama eklenir. Di�er sahifeye ge�ilince, har� pulu genel toplam� ile cezaevi yap� pulu genel toplam� sahifenin birinci nahesine aynen ge�irilir. Mali y�l sonuna kadar bu tarzdaki i�leme devam edilir mali y�l sonunda o sene i�inde sarfolunan har� ve cezaevi yap� pullar� kendi hanelerinde toptan g�sterilir.

      Maliyeden al�nan har� ve cezaevi yap� pullar� sat�ld�ktan sonra har� pulu kar��l��� olan paralar Devlet Muhasebesi muamelat Y�netmeli�inin 147 nci maddesi h�km� uyar�nca en ge� onbe� g�n i�inde Maliye veznesine, cezaevi yap� pulu kar��l��� olan paralar da 2548 say�l� Kanunu uygulanmas�na dair Y�netmeli�in 8 inci maddesi gere�ince her hafta sonunda T.C. Ziraat Bankas�na, bu bankan�n olmad��� yerlerde maliye veznesine yat�r�ld�k�a, al�nan makbuzlar ayr� ayr� kartonlarda saklanmakla beraber, yevmiye defterine de bu husus i�aret olunur.

      Har� ve cezaevi yap� pullar� sat�� defteri:

      Madde 7 - Maliyeden temin edilecek �rne�ine uygun pul sat�� defteri, Devlet Muhasebesi Muamelat Y�netmeli�inin 135 inci maddesinde izah olundu�u �ekilde kullan�l�r. ��i �ok olan yerlerde, har� ve cezaevi yap� pullar� i�in ayr� ayr� pul sat�� defteri tutulur. ��i az olan yerlerde defterin yar�s� har� puluna, di�er yar�s� cezaevi yap puluna ayr�l�r.

      Mali y�l sonunda, bir evvelki y�ldan devrolunan har� ve cezaevi yap� pullar� da dahil olmak �zere, bir y�l i�inde al�nan pul miktar�ndan, bir y�l i�inde sat�lan pul miktar� toptan g�sterilerek ��kart�l�r. Ertesi y�la devri icap eden har� ve cezaevi yap� pullar� tespit edilerek, yeni y�l defterinin birinci hanesinde har� ve cezaevi yap� pullar�ndan ne miktar�n�n devredildi�i g�sterilir.

      �cra dairesince al�nan k�ymetli evrak ve de�erli �eylerin kayd�na mahsus esas defteri:

      Madde 8 - Kasa ve yol giderleri ve tazminat� kay�t defterine ge�irilmeyen yani tedav�l kabiliyeti olmamakla beraber muayyen bir k�ymeti haiz bulunan tahviller, hisse senetleri, tasarruf bonolar� gibi k�ymetli evrak, alt�n, g�m�� ve alt�n ve g�m��ten veya k�ymetli madenlerden veya ta�lardan yap�lm�� de�erli �ey ve ziynet e�yalar�, s�rf bu e�yan�n al�nmas� s�ras�nda kullan�lmak �zere bas�lm�� bulunan 35 inci maddedeki �rne�ine uygun makbuz kullan�lmak suretiyle bu deftere ge�irilir. Herhangi bir �ekilde bu deftere i�lenen k�ymetli evrak ve de�erli �eyler paraya �evrildi�i takdirde, defterdeki mahsus s�tununa kasa ve yol giderleri ve tazminat� kay�t defteri tahsilat numaras� yaz�l�r ve para deftere ge�irilir. De�erli �eylerin k�ymetleri, ayr�ca tayin ettirilmemi�se, behemehal bilirki�iye tayin ettirilmesi, cinsinin ve vasf�n�n ve de�erli �eylerin �zerindeki maden ve ta�lar�n cinsi ve de�erinin bilirki�iden etrafl� �ekilde sorulup bir tutanakla tespit ettirilmesi ve iki n�sha olarak d�zenlenecek tutana��n bir rehinin asl�n�n, takip dosyas�na konulmas� laz�md�r. Keza tahviller, hisse senetleri ve tasarruf bonolar� gibi k�ymetli evrak�n numaralar�, ikramiyeli olup olmad��� hususlar� da tesbit olunur.

      Bu defter, s�ra ve dosya numaras�, verilen makbuzun tarihi, numaras�, ne suretle al�nd���, k�ymetli evrak�n ve de�erli �eyin sahibinin ad� ve soyad�, cinsi ve evsaf�, adedi, numaras�, takdir edilen k�ymeti sat�lm�� veya paraya �evrilmi�se bedeli, kasa ve yol giderleri ve tazminat� kay�t defteri, tahsilat numaras�, aynen iade olunmu�sa iade tarihi, alan�n ad�, soyad� ve imzas�, nerede sakland��� s�tunlar�n� ihtiva eder.

      �cra ve iflas Kanununun 88 inci maddesinin birinci f�kras� uyar�nca icra dairesinde muhafazas� gereken mahcuz k�ymetli evrak ve de�erli �eylerin ve ziynet e�yalar�n�n da, deftere kaydedilmesi zorunludur.

      Posta mutemet defteri:

      Madde 9 - Posta Mutemet Defteri, �cra ve iflas Dairesine posta ile gelen havale veya kolilerin kayd�na mahsustur.

      Bu defter, havale veya kolinin, ��k�� yeri, numaras�, tarihi, k�ymeti, cinsi, miktar veya a��rl���, g�nderenin ad� ve soyad� ve a��k adresi, dosya numaras� ve PTT memurunun imza ve m�hr� al�n�r. Daireye gelinir gelinmez tahsilat makbuzu kesilerek kasa ve ilgili defterlere i�lenmesi ve gerek makbuz gerek defterlerdeki tarih ve numaran�n da son iki s�tuna ge�irilmesi gerekir.

      Cumhuriyet savc�lar�, posta merkezinden havale ve kolileri almaya yetkili mutemetlerin ad�, soyad� ve memuriyetleri ile tatbik imzalar�n�, bunlardan ba�kas�na �deme ve teslimat yap�lmamas�n� o yer PTT m�d�rl�klerine bir yaz� ile bildirilirler.

      Banka havaleleri hakk�nda da yukar�daki f�kralar h�k�mleri k�yasen uygulan�r.

      Muhabere defteri:

      Madde 10 - Muhabere defteri, yukar�daki maddelerde isimleri yaz�l� defterlere kay�d gerekmeyen ve fakat icra dairesinden yaz�lan veya icra dairesine gelen evrak ve tezkerelerin kayd�na mahsustur.

      Bu defter, s�ra numaras�, evrak�n tarih ve numaras�, g�nderilen veya g�nderen daire, geli� veya sevk tarihi, evrak�n �zeti v e d���nceler s�tunlar�n� ihtiva eder.

      Bir takip dolay�s�yla, muhtelif mercilere g�nderilen yaz�larla onlara verilen cevaplar ve icra talimat defterine kay�tl� i�lere ait yaz��malar ayr�ca muhabere defterine ge�irilmez.

      �cra ve iflas dairesinden g�nderilen yani muhabere defterine kayd� gereken yaz�ya gelen cevaba, ayr� muhabere numaras� verilmek suretiyle ayr�ca deftere kaydedilmez; b�yle bir yaz� cevap te�kil etti�i icra ve iflas dairesinin �lk yaz�s�n�n defterde ald��� numaran�n s�ras�ndaki haneye i�aret olunur.

      Zimmet defteri:

      Madde 11 - Zimmet defteri, icra ve iflas dairesinden muhtelif mercilere g�nderilen evrak�n kayd�na mahsustur.

      Bu defter, s�ra ve evrak numaras�, g�nderildi�i yer, al�nd��� tarih, imza yeri, evrak� alan�n ad� ve soyad� s�tunlar�n� ihtiva eder.

      ���NC� B�L�M : Defterlere ait m��terek h�k�mler

      Madde 12 - �cra ve iflas dairelerinde tutulacak defterlerin her sahifesine kullan�lmadan �nce s�ra ile numara verilir ve sahifelerin birle�ti�i yerin �st k�sm�na daireye ait m�h�r bas�l�r. Defterin birinci ve son sahifelerine de ka� sahifeden ibaret oldu�u icra ve iflas m�d�r� taraf�ndan yaz� ile belirtildikten sonra alt� tetkik mercii hakimi taraf�ndan imza ve m�h�r ile tasdik edilir.

      Bir defter dolmadan, yenisine ge�ilemez.

      Madde 13 - Defterde kaz�nt� ve silinti yap�lamaz. Yanl�� yaz�lan kelime ve rakamlar okunabilecek �ekilde �izilip do�rusu yaz�l�r ve alt� imza olunur.

      Kuru�un veya boyal� veya t�kenmez kalem kullan�lamayaca�� gibi, defterlerin, behemehal m�rekkeple yaz�lmas� laz�md�r.

      ��ler ve i�lemler, defterlere i�lem haneleri takip edilmek �zere tarih s�ras�yla yaz�l�r.

      Yard�mc� defterlerin tutulabilmesi:

      Madde 14 - Tetkik merciince icra ve iflas dairelerinde bu defterlerden ba�ka l�zum g�r�len yard�mc� defterlerin tutulmas� da emrolunabilir.

      D�RD�NC� B�L�M : Dosyalar

      Madde 15 - �cra ve iflas dairelerinde dosya usul�n�n uygulanmas� zorunludur.

      Her bir icra i�i (Talimat dahil) i�in bir dosya a��l�r. Her dosyan�n �zerine esas veya talimat defterindeki s�ra numaras� alacakl�n�n ve bor�lunun veya m�flisin ad� ve soyad� yaz�l�r. Bir i�e ait olan tutanaklarla b�t�n evrak bu dosyaya konulur ve �zel yerine dosyan�n i�indeki evrak�n numara alt�nda dizi listesi yap�l�r.

      Ge�ici dosya:

      Madde 16 - Herhangi bir sebeple takip dosyas� bir ba�ka makam veya mercie g�nderildi�inde bu dosya yerine ge�mek �zere ge�ici bir dosya konulur.

      BE��NC� B�L�M : Bas�l� Ka��tlar

      Madde 17 - �cra ve iflas i�leri i�in a�a��da g�sterilen bas�l� ka��tlar�n kullan�lmas� zorunludur.

      1 - �cra tutana�� ve takip talebi, (Md, 18) (�rnek No. 1)

      2 - Menkul teslimine veya gayrimenkul tahliye ve teslimine dair icra emri, (Md. 21) (�rnek No. 2)

      3 - �ocuk teslimi veya �ocukla �ahsi m�nasebet tesisine dair icra emir, (md. 22) (�rnek No 3)

      4 - Bir i�in yap�lmas�na veya yap�lmamas�na, bir irtifak hakk�n�n kald�r�lmas�na veya y�kletilmesine dair ilamlar�n yerine getirilmesinde icra emri, (Md. 23) (�rnek No. 4)

      5 - Para borcuna ve teminat verilmesine dair ilam veya ilam niteli�indeki belgelere dayanan takiplerde icra emri, (md. 24) (�rnek No 5)

      6. �pote�in paraya �evrilmesi yolu ile takip taleplerinde icra emri, (md. 25) (�rnek No 6)

      7 - �lams�z takiplerde �deme emri, (Md. 26) �rnek No. 7)

      8 - Menkul rehinin paraya �evrilmesi yolu ile takip taleplerinde �deme emri, (Md. 27) (�rnek No. 8)

      9 - �pote�in paraya �evrilmesi yolu ile takip taleplerinde �deme emri, (Md. 28) (�rnek No. 9)

      10 - Kambiyo senetleri (�ek, poli�e ve emre muharrer senet) �zerine haciz yolu el yap�lacak takip taleplerin �deme emri, (Md. 29) (�rnek No. 10)

      11 - �flas yolu ile adi takip taleplerinde �deme emri, (Md. 30) (�rnek No. 11)

      12 - Kambiyo senetlerine (�ek, poli�e ve emre muharrer senet) mahsus iflas yolu ile takipte �deme emri, (Md. 31) (�rnek No. 12)

      13 - Adi kira ve has�lat kiralar�na ait takip taleplerinde �deme emri, (Md. 32) (�rnek No. 13)

      14 - Yaz�l� s�zle�me ile kiralanan gayrimenkul�n kira s�resi bitti�i ahvalde tahliye emri, (Md. 33) (�rnek No. 14)

      15 - Menkul rehinin paraya �evrilmesinde bor�lunun mal beyan�nda bulunmas�na davet ka��d�, (Md. 34) (�rnek No. 15)

      16 - K�ymetli evrak ve de�erli �eylerin al�nda makbuzu, (Md. 35.) (�rnek No. 16)

      17 - Takip talebinde bulunuldu�una, verilen belgelere ve �denen gidereler dair verilecek makbuz (Md. 36.) (�rnek No 17)

      18 - �tiraz belgesi, (Md. 37) (�rnek No. 18)

      19 - Haciz tutana��, (md. 38) (�rnek No. 19)

      20 - Birinci haciz ihbarnamesi, (md. 39) (�rnek No 20)

      21 - �kinci haciz ihbarnamesi, (Md. 40) (�rnek No. 21)

      22 - Davet ka��d�, (Md. 41) (�rnek No. 22)

      23 - �stihak iddias�n�n bildirilmesine dair ka��t, (Md. 42) (�rnek No. 23)

      24 - Menkul�n a��k artt�rma �artnamesi ve tutana��, (Md. 43) (�rnek No, 24)

      25 - Menkul�n a��k artt�rma ilan�, (Md. 44) (�rnek No. 25)

      26 - Gayrimenkulun a��k artt�rma �artnamesi ve tutana��, (Md. 45) (�rnek No. 26)

      27 - Gayrimenkulun a��k artt�rma ilan�. (Md. 46) (�rnek No. 27)

      28 - Bor� �demeden aciz vesikas�, (Md. 47) (�rnek No. 28)

      29 - �lam�n� icras� belgesi, (Md. 48) (�rnek No. 29)

      30 - Muvakkat rehin a���� belgesi, (Md. 49) (�rnek No. 30)

      31 - Rehin a���� belgesi, (Md. 50) (�rnek No. 31)

      32 - �flasa (iflas�n kald�r�ld���na) dair ilan, (Md. 51) (�rnek No. 32.)

      33 - Tasfiye tatilinin ilan�, (Md. 52) (�rnek No. 33)

      34 - Basit tasfiyede alacakl�lar�n davet ilan�, (Md. 53) (�rnek No. 34)

      35 - Adi tasfiye ve iflas�n a��lmas�n�n ilan�, (Md. 54) (�rnek No. 35)

      36 - �cra ve iflas Kanunun 206 ve 207 nci maddeleri gere�ince d�zenlenen s�ra cetveli, (md. 55) (�rnek No. 36)

      37 - �flas alacakl�lar s�ra cetvelinin ve ikinci alacakl�lar toplant�s�n�n ilan�, (Md. 56) (�rnek No. 37)

      38 - Tahsilat makbuzu, (Md. 57) (�rnek No. 38)

      39 - Reddiyat makbuzu, (md. 58) (�rnek No 39)

      40 - Har� tahsil m�zakeresi, (Md. 60) (�rnek No. 40)

      41 - Maliyeden al�nacak pullara mahsus talepname, (Md. 61) (�rnek No. 41)

      42 - Tebli� mazbatal� zarf. (Md. 62) (�rnek No. 42)

      43 - Telgrafla tebli� zarf�, (Md. 63) (�rnek No. 43)

      44 - Postaya verilen taahh�tl� maddelerle telgraflara ait tevdi listesi, (Md. 64) (�rnek No. 44)

      45 - Menkul rehinin paraya �evrilmesi yolu ile ilaml� takip taleplerinde icra emri (Md. 25/a) (�rnek No. 45)

      ALTINCI B�L�M : Bas�l� ka��tlar�n tahsis maksad� ve kullanma tarz�

      Madde 18 - �lamlar�n ve ilam niteli�indeki belgelerin icras�na ili�kin i�lemler icra tutana��na tarih s�ras� ile muntazaman ge�irilir. Bu tutana��n �lk sahifesi takip talebini ihtiva eder. Bu sahifeye ilam�n� veya belgenin tarih ve numaras�, hangi mahkeme veya makamdan verildi�i, alacakl� ve varsa vekilinin, bor�lu ve varsa kanuni temsilcinin ad�, soyad� ve ikametgah�, alacakl� yabanc� memlekette oturuyorsa T�rkiye'de g�sterece�i ikametgah� (�kametgahl� g�stermezse icra dairesinin bulundu�u yer ikametgah� say�l�r) ve h�km�n yahut belgenin �zeti, bir terekeyle kar�� a��lan takiplerde kendilerine tebligat yap�lacak olan miras��lar�n ad� ve soyad�, ikametgahlar�, alaca��n veya talep olunan teminat�n cins ve T�rk paras� ile tutar�, faizli alacaklarda faizin miktar� ile i�lemeye ba�lad��� g�n, alacakl�n�n takip yollar�ndan hangisini se�ti�i ge�irilir.

      �lams�z takibe ili�kin b�t�n i�lemler, keza icra tutana��na tarih s�ras� ile kay�t olunur. Bu tutana��n �lk sahifesini te�kil eden takip talebinde birinci f�krada yaz�l� hususlara ilaveten talep senede dayan�yorsa bunun tarih ve �zeti ve yoksa borcun sebebi de g�sterilir. (�cra iflas Kanunun Md. 8. 58)

  Yazı kaynağı : mevzuat.kararara.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap