Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  icisleri bakanligi sozlesmeli personel alimi

  1 ziyaretçi

  icisleri bakanligi sozlesmeli personel alimi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  ��i�leri Bakanl��� 3546 S�zle�meli Personel Alacak - Memurlar.Net

  ��i�leri Bakanl��� 3546 S�zle�meli Personel Alacak - Memurlar.Net

  ��i�leri Bakanl���ndan:

  2022 YILI MERKEZ VE TA�RA TE�K�LATINDA �ALI�TIRILMAK �ZERE 4/B S�ZLE�MEL� PERSONEL ALIMINA �L��K�N S�ZL� SINAV DUYURUSU

  657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu'nun 4 �nc� maddesinin (B) f�kras�na g�re 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile y�r�rl��e konulan S�zle�meli Personel �al��t�r�lmas�na �li�kin Esaslar ile Ek ve De�i�iklikleri �er�evesinde; Bakanl���m�z merkez ve ta�ra te�kilat� emrinde istihdam edilmek �zere a�a��daki Ek-1/a ve Ek-l/b say�l� tablolarda adedi ve pozisyon unvan� belirtilen bo� pozisyon unvanlar�na toplam 3.546 adet personel al�m� yap�lacakt�r.

  �SYM taraf�ndan 2020 y�l�nda yap�lan Kamu Personel Se�me S�nav� (B) Grubundan; lisans mezunlar� i�in KPSSP3, �n lisans mezunlar� i�in KPSSP93 ve lise mezunlar� i�in KPSSP94 puan t�r�nden en az 60 ve �zerinde KPSS puan� alm�� olmak kayd�yla, adaylar�n tercih s�ralamas�na g�re ilan edilen pozisyon say�s�n�n en fazla 5 kat� aday de�erlendirilmeye al�nacakt�r.

  �) G�R�� (S�ZL�) SINAVINA BA�VURU �ARTLARI

  A) GENEL �ARTLAR

  (1)-4/B s�zle�meli personel olarak ba�vuruda bulunacak adaylardan a�a��daki �atlar aran�r,

  (a) T�rkiye Cumhuriyeti vatanda�� olmak,

  (b) 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve �zel �artlar ile S�zle�meli Personel �al��t�r�lmas�na �li�kin Esaslar Hakk�nda Bakanlar Kurulu Karar�'nda belirtilen �artlara sahip olmak,

  (c) Son ba�vuru tarihi (21 Haziran 2022) itibariyle 18 ya��n� doldurmu� veya T�rk Medeni Kanununun 12'nci maddesine g�re kazai r��t karar� alm�� olmak,

  (�) Kamu haklar�ndan mahrum bulunmamak,

  (d) T�rk Ceza Kanununun 53 �nc� maddesinde belirtilen s�reler ge�mi� olsa bile; kasten i�lenen bir su�tan dolay� bir y�l veya daha fazla s�reyle hapis cezas�na ya da affa u�ram�� olsa bile devletin g�venli�ine kar�� su�lar, Anayasal d�zene ve bu d�zenin i�leyi�ine kar�� su�lar, zimmet, irtikap, r��vet, h�rs�zl�k, doland�r�c�l�k, sahtecilik, g�veni k�t�ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar��t�rma, edimin ifas�na fesat kar��t�rma, su�tan kaynaklanan malvarl��� de�erlerini aklama veya ka�ak��l�k su�lar�ndan mahk�m olmamak,

  (e) Erkek adaylar i�in askerlik durumu bak�m�ndan; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik �a��na gelmemi� bulunmak veya askerlik �a��na gelmi� ise muvazzaf askerlik hizmetini yapm�� yahut ertelenmi� veya yedek s�n�fa ge�irilmi� olmak,

  (f) 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 53 �nc� madde h�k�mleri sakl� kalmak kayd� ile g�revini devaml� yapmas�na engel olabilecek ak�l hastal��� bulunmamak,

  (2) S�zl� s�nav�n yap�ld��� y�l�n ocak ay�n�n birinci g�n� itibar�yla 35 ya��n� doldurmam�� olmak (01/01/1987 sonras�nda do�anlar),

  (3) �SYM taraf�ndan 2020 y�l�nda yap�lan Kamu Personel Se�me S�nav� (B) Grubundan; lisans mezunlar� i�in KPSSP3, �n lisans mezunlar� i�in KPSSP93 ve lise mezunlar� i�in KPSSP94 puan t�r�nden en az 60 ve �zerinde KPSS puan� alm�� olmak kayd�yla ba�vuruda bulunanlardan, adaylar�n yapm�� olduklar� tercih s�ralamas�na g�re KPSS puan t�r� ve tercih edilen pozisyon unvan� esas al�nmak suretiyle yap�lacak olan KPSS puan s�ralamas�na g�re ilan edilen pozisyon say�s�n�n 5 kat� aday�n i�erisinde bulunmak,

  (4) Adaylar, ba�vuruda bulunurken ilanda belirtilen �artlar� ta��mak kayd�yla en fazla 3 adet yer(merkez/ta�ra) ve/veya pozisyon unvan� i�in tercihte bulunabileceklerdir. Adaylar�n ba�vurular�n�n de�erlendirilme i�lemleri yapm�� olduklar� tercih s�ralamas� g�z �n�nde bulundurularak KPSS puan� en y�ksek adaydan ba�lamak �zere 5 kat� aday aras�na girebildikleri sadece bir yer ve unvan i�in yap�lacakt�r.

  B) ORTAK �ARTLAR

  1- S�zle�meli Personel �al��t�r�lmas�na �li�kin Esaslar'�n Ek-1 inci maddesinin d�rd�nc� f�kras�n�n (a), (b) ve (c) bentlerine g�re s�zle�mesini tek tarafl� fesheden adaylar�n ba�vuruda bulunmas�nda herhangi bir engel bulunmamaktad�r.

  2- Ka��t Restorat�r�, Ar�iv Uzman�, Avukat, Psikolog, Sosyal �al��mac�, Programc�, M�hendis (Bilgisayar, Makine, Elektrik- Elektronik, Yaz�l�m, End�stri, �n�aat ve Harita), Di�er Teknik Hizmet Personeli(Grafiker), �ehir Planc�s�, M�tercim- Terc�man(�ngilizce), Tekniker(Harita ve Elektrik-Elektronik) pozisyon unvanlar�ndan herhangi birine ba�vuruda bulunacak adaylar�n "C) �zel �artlar" ba�l�kl� f�kras�nda her bir pozisyon unvan� i�in belirtilen �artlara ilave olarak;

  (a) Kamu kurum ve kurulu�lar�nda herhangi bir 4/B s�zle�meli pozisyonda �al��anlar�n, ba�vuruda bulunmak istedikleri s�zle�meli pozisyon unvan� ile halen g�rev yapt�klar� 4/B s�zle�meli personel pozisyon unvan�n�n ayn� olmamas�,

  (b) Kamu kurum ve kurulu�lar�nda herhangi bir 4/B s�zle�meli pozisyon unvan�nda �al��makta iken s�zle�mesi feshedilen adaylar�n, fesihten �nce g�rev yapt�klar� 4/B s�zle�meli personel pozisyon unvan�yla, ayn� unvanl� pozisyona ba�vuruda bulunmalar� halinde, son ba�vuru tarihi itibariyle bir y�ll�k bekleme s�resini tamamlam�� olmalar� gerekmektedir.

  C) �ZEL �ARTLAR

  KA�IT RESTORAT�R�:

  Fak�ltelerin Ta��nabilir K�lt�r Varl�klar�n� Koruma ve Onar�m, Ta��nabilir K�lt�r Varl�klar�n� Koruma, K�lt�r Varl�klar�n� Koruma ve Onar�m, Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restarasyonu b�l�mlerinin herhangi birinde Lisans mezunu olmak veya bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurulunca kabul edilen yurt i�i veya yurt d���ndaki ��renim kurumlar�ndan birisini bitirmi� olmak.

  AR��V UZMANI:

  Bilgi ve Belge Y�netimi, Dok�mantasyon ve Enformasyon, Ar�ivcilik veya K�t�phanecilik lisans program�ndan ya da program�nda Osmanl� Paleografyas�, Arap�a, Fars�a derslerinden en az birine yer veren lisans b�l�mlerinden mezun olmak veya bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurulunca kabul edilen yurt i�i veya yurt d���ndaki ��renim kurumlar�ndan birisini bitirmi� olmak.

  AVUKAT:

  a-Hukuk Fak�ltelerinden mezun olmak veya buna denkli�i Y�ksek��retim Kurulunca kabul edilen yurt i�i veya yurt d���ndaki ��renim kurumlar�ndan birisini bitirmi� olmak.

  b-Barodan veya noterden onayl� Avukatl�k ruhsatnamesine sahip olmak.

  PS�KOLOG:

  Fak�ltelerin Psikoloji b�l�m�nden mezun olmak veya buna denkli�i Y�ksek��retim Kurulunca kabul edilen yurt i�i veya yurt d���ndaki ��renim kurumlar�ndan birisini bitirmi� olmak.

  SOSYAL �ALI�MACI:

  Fak�ltelerin Sosyal Hizmet, Sosyal �al��ma ve Sosyal Hizmetler b�l�mlerinden birisini bitirmi� olmak veya buna denkli�i Y�ksek��retim Kurulunca kabul edilen yurt i�i veya yurt d���ndaki ��renim kurumlar�ndan birisini bitirmi� olmak.

  PROGRAMCI:

  1- Fak�ltelerin Bilgisayar M�hendisli�i, Yaz�l�m M�hendisli�i, Elektrik ve Elektronik M�hendisli�i, Elektronik M�hendisli�i, Bili�im Sistemleri M�hendisli�i, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Elektronik ve Haberle�me M�hendisli�i, End�stri M�hendisli�i ile fak�ltelerin Matematik, Fizik, istatistik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bili�im Sistemleri, Bili�im Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Matematik-Bilgisayar, Bilgisayar ve ��retim Teknolojileri ��retmenli�i b�l�mlerinin herhangi birinden mezun olmak ya da bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurulunca kabul edilmi� yurt i�i veya yurt d���ndaki Y�ksek��retim kuramlar�ndan mezun olmak.

  2- Yabanc� Dil Seviye Tespit S�nav�ndan en az (D) d�zeyinde �ngilizce YDS belgesine sahip olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararas� ge�erlili�i bulunan bir belgeye sahip olmak.

  TEKN�KER (HAR�TA, ELEKTR�K-ELEKTRON�K):

  Harita Teknikerli�i i�in;

  Meslek Y�ksek Okullar�n�n Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden �l�me, Harita Teknikerli�i, Harita ve Kadastro �n lisans b�l�mlerinden herhangi birinden mezun olmak veya bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurulunca kabul edilen yurt i�i veya yurt d���ndaki ��renim kurumlar�ndan birisini bitirmi� olmak,

  Elektrik-Elektronik Teknikerli�i i�in;

  Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, End�striyel Otomasyon Teknolojileri, End�striyel Elektronik �n lisans b�l�mlerinden herhangi birinden mezun olmak veya bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurulunca kabul edilen yurt i�i veya yurt d���ndaki ��renim kurumlar�ndan birisini bitirmi� olmak, D��ER TEKN�K H�ZMET PERSONEL� (GRAF�KER):

  Fak�ltelerin Grafik, Foto�raf ve Grafik Sanatlar (Grafik), Grafik Sanatlar ve Grafik Tasar�m, Grafik Sanatlar, Grafik Sanatlar�, Grafik Tasar�m ve Grafik Resimleme ve Bask� B�l�mlerinin herhangi birinden Lisans mezunu olmak veya bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurumu taraf�ndan kabul edilen b�l�mlerden mezun olmak,

  M�HEND�S:

  Elektrik- Elektronik M�hendisi:

  Fak�ltelerinin elektrik m�hendisli�i, elektronik m�hendisli�i, elektrik-elektronik m�hendisli�i veya elektronik ve haberle�me m�hendisli�i b�l�mlerinden mezun olmak veya bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurumlar�nca kabul edilen yurt i�i veya yurt d���ndaki ��renim kuramlar�ndan birisini bitirmi� olmak.

  Makine M�hendisi:

  Fak�ltelerin Makine M�hendisli�i/Makina M�hendisli�i, Makine ve �malat M�hendisli�i, Makine ve Malzeme M�hendisli�i b�l�mlerinin herhangi birinden veya bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurumu taraf�ndan kabul edilen b�l�mlerden mezun olmak.

  Bilgisayar M�hendisi:

  Fak�ltelerin Bilgisayar M�hendisli�i, Kontrol ve Bilgisayar M�hendisli�i, Bilgisayar Bilimleri ve M�hendisli�i, Bilgisayar ve Yaz�l�m M�hendisli�i, Bili�im Sistemleri M�hendisli�i b�l�mlerinin herhangi birinden veya bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurumu taraf�ndan kabul edilen b�l�mlerden mezun olmak.

  Harita M�hendisi:

  Fak�ltelerin Jeodezi ve Fotogrametri M�hendisli�i, Harita M�hendisli�i, Geomatik M�hendisli�i lisans programlarmm herhangi birinden veya bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurumlar�nca kabul edilen yurt i�i veya yurt d���ndaki ��renim kuramlar�ndan birisini bitirmi� olmak,

  Yaz�l�m M�hendisi:

  Fak�ltelerin Bilgisayar ve Yaz�l�m M�hendisli�i, Yaz�l�m M�hendisli�i, Yaz�l�m M�hendisli�i (�ngilizce) ve Yaz�l�m geli�tirme b�l�mlerinin herhangi birinden veya bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurumlar�nca kabul edilen yurt i�i veya yurt d���ndaki ��renim kurumlar�ndan birisini bitirmi� olmak,

  End�stri M�hendisi:

  Fak�ltelerin End�stri M�hendisli�i, End�stri ve Sistem M�hendisli�i, End�stri M�hendisli�i Programlar�, End�stri Sistemleri M�hendisli�i b�l�mlerinin veya bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurumlar�nca kabul edilen yurt i�i veya yurt d���ndaki ��renim kuramlar�ndan birisini bitirmi� olmak,.

  �n�aat M�hendisi:

  Fak�ltelerin �n�aat M�hendisli�i, �n�aat M�hendisli�i (�ngilizce) lisans programlar�n�n herhangi birinden veya bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurumlar�nca kabul edilen yurt i�i veya yurt d���ndaki ��renim kurumlar�ndan birisini bitirmi� olmak,

  �EH�R PLANCISI:

  Fak�ltelerin �ehir ve B�lge Planlama lisans program�ndan mezun olmak veya bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurulunca kabul edilen yurt i�i veya yurt d���ndaki ��renim kurumlar�ndan birisini bitirmi� olmak.

  M�TERC�M- TERC�MAN(�ngilizce):

  1- Fak�ltelerin �ngiliz Dili ve Edebiyat�, �ngiliz Dili ve Kar��la�t�rmal� Edebiyat, �ngiliz Dili ve K�lt�r�, �ngiliz Dil Bilimi, �ngiliz Dilbilimi, �ngilizce M�tercim- Terc�manl�k, �ngilizce-Frans�zca M�tercim ve Terc�manl�k, �eviribilim (�ngilizce), b�l�mlerinden birisini bitirmi� olmak.

  2- Yabanc� Dil Seviye Tespit S�nav�ndan en az (B) d�zeyinde �ngilizce YDS belgesine sahip olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararas� ge�erlili�i bulunan (CPE, CAE, TOEFL �BT ve PTE AKADEM�K) bir belgeye sahip olmak.

  B�RO PERSONEL�:

  Lisans Mezunlar� ��in

  1- Lisans mezunu olmak,

  2- Kamu kurum ve kurulu�lar�nda 4/B s�zle�meli personel olarak �al��m�yor olmak,

  3- Kamu kurum ve kurulu�lar�nda 4/B s�zle�meli personel olarak �al��makta iken s�zle�menin feshedilmesi durumunda, son ba�vuru tarihi itibar�yla bir y�ll�k bekleme s�resini tamamlam�� olmak gerekmektedir.

  �n Lisans Mezunlar� i�in

  1- �n lisans mezunu olmak,

  2- Kamu kurum ve kurulu�lar�nda 4/B s�zle�meli personel olarak �al��m�yor olmak,

  3- Kamu kurum ve kurulu�lar�nda 4/B s�zle�meli personel olarak �al��makta iken s�zle�menin feshedilmesi durumunda, son ba�vuru tarihi itibar�yla bir y�ll�k bekleme s�resini tamamlam�� olmak gerekmektedir.

  DESTEK PERSONEL�:

  �of�r:

  1- Lise ve dengi okul mezunu olmak,

  2- En az B s�n�f� s�r�c� belgesine sahip olmak.

  3- Kamu kurum ve kurulu�lar�nda 4/B s�zle�meli personel olarak �al��m�yor olmak,

  4- Kamu kurum ve kurulu�lar�nda 4/B s�zle�meli personel olarak �al��makta iken s�zle�menin feshedilmesi durumunda, son ba�vuru tarihi itibar�yla bir y�ll�k bekleme s�resini tamamlam�� olmak gerekmektedir.

  Temizlik G�revlisi:

  1- Lise ve dengi okul mezunu olmak,

  2- Kamu kurum ve kurulu�lar�nda 4/B s�zle�meli personel olarak �al��m�yor olmak,

  3- Kamu kurum ve kurulu�lar�nda 4/B s�zle�meli personel olarak �al��makta iken s�zle�menin feshedilmesi durumunda, son ba�vuru tarihi itibar�yla bir y�ll�k bekleme s�resini tamamlam�� olmak gerekmektedir.

  KORUMA VE G�VENL�K G�REVL�S� (Silahl�):

  1- Lise ve dengi okul mezunu olmak,

  2- Son ba�vuru tarihi itibar�yla ge�erlilik s�resi dolmam�� �zel g�venlik g�revlisi kimlik kart�na (silahl� ibareli) sahip olmak,

  3- 10/6/2004 tarihli ve 5188 say�l� �zel G�venlik Hizmetlerine Dair Kanun'un "�zel G�venlik G�revlilerinde Aranacak �artlar" ba�l�kl� 10 uncu maddesinde yer alan;

  a) T�rkiye Cumhuriyeti vatanda�� olmak,

  c) 18 ya��n� doldurmu� olmak,

  d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 say�l� T�rk Ceza Kanununun 53 �nc� maddesinde belirtilen s�reler ge�mi� veya h�km�n a��klanmas�n�n geri b�rak�lmas�na karar verilmi� olsa bile;

  1) Kasten i�lenen bir su�tan dolay� bir y�l veya daha fazla s�reyle hapis cezas�na mahk�m olmamak,

  2) Affa u�ram�� olsa bile Devletin g�venli�ine, Anayasal d�zene ve bu d�zenin i�leyi�ine, �zel hayata ve hayat�n gizli alan�na ve cinsel dokunulmazl��a kar�� su�lar ile uyu�turucu veya uyar�c� madde su�lar�, zimmet, irtikap, r��vet, h�rs�zl�k, doland�r�c�l�k, sahtecilik, g�veni k�t�ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar��t�rma, edimin ifas�na fesat kar��t�rma, su�tan kaynaklanan malvarl��� de�erlerini aklama, ka�ak��l�k ve fuhu� su�lar�ndan mahk�m olmamak,

  3) Anayasal d�zene ve bu d�zenin i�leyi�ine, �zel hayata ve hayat�n gizli alan�na, cinsel dokunulmazl��a kar�� su�lar ile uyu�turucu veya uyar�c� madde su�lar�ndan dolay� hakk�nda devam etmekte olan bir soru�turma veya kovu�turma bulunmamak,

  f) G�revin yap�lmas�na engel olabilecek v�cut ve ak�l hastal��� ile engelli bulunmamak,

  g) 14 �nc� maddede belirtilen �zel g�venlik temel e�itimini ba�ar�yla tamamlam�� olmak,

  h) G�venlik soru�turmas� olumlu olmak,

  4- �zel G�venlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmas�na �li�kin Y�netmelik'in 18 inci Maddesinde belirtilen �artlar� ta��yor olmak,

  D) BA�VURU VE BA�VURU �EKL�

  1- Ba�vurular; e-Devlet �ifresi ile yap�lacakt�r. Bu nedenle adaylar�n www.turkiye.gov.tr hesab�n�n bulunmas� zorunludur. S�z konusu hesab�n kullan�labilmesi i�in, adaylar�n e-Devlet �ifresi almalar� gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet �ifresini i�eren zarf�, PTT Merkez M�d�rl�klerinden, �ahsen ba�vuru ile �zerinde T.C. Kimlik numaras�n�n bulundu�u kimli�ini ibraz ederek temin edebileceklerdir.

  2- Ba�vurular; 17-21 Haziran 2022 tarihleri aras�nda Bakanl���m�z�n www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki "Duyurular" b�l�m�nde yay�mlanacak olan "��i�leri Bakanl��� Aday Profil Bilgileri D�zenleme ve S�nav Ba�vuru" linki arac�l���yla e-Devlet �zerinden elektronik ortamda al�nacakt�r. Ancak kolayl�k sa�lamak amac�yla 14-16 Haziran 2022 tarihleri aras�nda "��i�leri Bakanl��� Aday Profil Bilgileri D�zenleme ve S�nav Ba�vuru" linkine adaylar eri�im sa�layarak profil bilgilerinin g�ncel/son halini d�zenleyebilecekler ve bu bilgilerini s�nav ba�vuru esnas�nda kullanabileceklerdir. S�nav ba�vurusunu tamamlamak i�in �ncelikle profil bilgilerini d�zenlemek ve 17-21 Haziran 2022 tarihleri aras�nda da ba�vuru yaparak mod�le kaydetmek �artt�r. Sadece profil bilgilerini d�zenlemek s�nav ba�vurusu i�in hak te�kil etmez.

  3- Ba�vurular elektronik ortamda al�naca��ndan posta yolu ile ya da bizzat ba�vurular kabul edilmeyecektir.

  4- e-Devlet �zerinden "��i�leri Bakanl��� Aday Profil Bilgileri D�zenleme ve S�nav Ba�vuru" linkine eri�im sa�land���nda, kimlik, ��renim, askerlik ve YDS bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Profil bilgileri eksik veya hatal� olan adaylar ilgili kurumlarla ileti�ime ge�erek, gerekli d�zeltmeleri yapt�rmak zorundad�rlar. Kolayl�k olmas� a��s�ndan aday profil bilgileri d�zenleme i�lemi 14-16 Haziran 2022 tarihleri aras�nda yap�labilece�i gibi 17-21 Haziran 2022 ba�vuru tarihleri aras�nda, ba�vuru esnas�nda da yap�labilecektir.

  5- Y�ksek��renim mezuniyet bilgileri ile ba�vuruda bulunacak adaylar�n; ��renim bilgileri e-Devlet �zerinden Y�ksek��retim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya Y�ksek��retim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adaylar ekleme/d�zeltme yapmak i�in mezun olduklar� �niversitenin ilgili birimleri ile g�r��erek Y�KS�S �zerinden bilgilerini g�ncellettirmeleri zorunludur. Aksi takdirde bu durumda olan adaylar, s�nava ba�vuruda bulunamayacaklard�r.

  6- Lise ve dengi okul mezuniyet bilgileri ile ba�vuruda bulunacak adaylar�n; ��renim bilgileri (2008 y�l�ndan sonra mezun olan adaylar�n) e-Devlet �zerinden Milli E�itim Bakanl���ndan otomatik olarak gelmektedir. 2008 y�l�ndan �nce mezun olan adaylar ise lise ve dengi okul mezuniyet diplomas�n� Profil D�zenleme sayfas�n�n sol taraf�nda bulunan "��renim Bilgileri" sekmesinde "Lise Mezuniyet Bilgisi Ekle" butonu arac�l���yla mod�le y�klemeleri zorunludur. Aksi takdirde ba�vuruda bulunamayacaklard�r.

  7- Yurt i�indeki veya yurt d���ndaki ��retim kurumlar�ndan mezun olup, bu ilanda aran�lan ��renim durumuna ili�kin denkli�i olan adaylar�n, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik g�sterir belgelerini pdf ya da jpeg format�nda sisteme y�klemeleri gerekmektedir.

  8- Erkek adaylar�n askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanl���ndan otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adaylar�n ilgili kutucu�u i�aretleyip g�ncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg format�nda s�nav mod�l�ne y�klemeleri zorunludur.

  9- M�tercim-Terc�man(ingilizce) unvan�na ba�vuran adaylar�n; YDS bilgisi otomatik olarak gelmekte olup, uluslararas� ge�erli�e sahip ba�ka bir belgeden (CPE, CAE, TOEFL iBT ve PTE AKADEM�K) en az (B) d�zeyinde yabanc� dil bildi�ini belgeleyen adaylar, s�z konusu belgelerini sisteme y�klemek zorundad�rlar.

  10- Programc� unvan�na ba�vuran adaylar�n da, YDS bilgisi otomatik olarak gelmekte olup, uluslararas� ge�erli�e sahip olan ba�ka bir belgeden (CPE, CAE, TOEFL iBT ve PTE AKADEMiK) en az (D) d�zeyinde yabanc� dil bildi�ini belgeleyenler, bu belgelerini sisteme y�klemek zorundad�r.

  11- e-Devlet �zerindeki "��i�leri Bakanl��� aday Profil Bilgileri D�zenleme ve S�nav Ba�vuru" linki arac�l��� ile a��lan uygulamada yer alan "Ki�isel Bilgiler" sayfas�nda foto�raf� otomatik gelmeyen adaylar�n, Bakanl���m�z Personel Genel M�d�rl���n�n http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin "Personel Kimlik Kart�" sekmesinin "Personel Kimlik Kart�nda Kullan�lacak Foto�raf Standartlar�" b�l�m�nde yer alan �zelliklere uygun olarak �ektirilmi� foto�raf�n�(600x800 boyutlar�nda 300dpi ��z�n�rl�kte) pdf ya da jpeg format�nda mod�le y�klemeleri zorunludur.

  12- 14-16 Haziran 2022 tarihleri aras�nda profil bilgilerinin giri�ini yapan adaylardan, s�nav ba�vurusunu yaparken bu bilgilerini kullanmak isteyenler, bilgilerinin do�rulu�unu kontrol ettikten sonra "Profil Bilgilerim G�nceldir/ Devam Et" butonuna basarak ba�vuru ad�mlar�na ge�i� yapabilecektirler.

  13- Ba�vurusunu elektronik olarak tamamlayan ve bilgilerinin do�rulu�undan emin olan adaylar�n "Ba�vurumu Tamamla" butonuna basmalar� zorunludur. Aksi takdirde bu i�lemi ger�ekle�tirmeyen adaylar�n ba�vurular� sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklard�r.

  14- Ba�vuru tarihleri aras�nda bilgilerinde eksik veya hata oldu�unu fark eden veya tercihlerinde de�i�iklik yapmak isteyen adaylar�n en ge� 21 Haziran 2022 tarihi saat 17:30'a kadar "Ba�vurumu �ptal Et ve Yeniden Ba�vur" butonuna basarak ba�vurular�n� iptal etmeleri ve a��lan ekrandan de�i�iklik yapmak istedikleri bilgilerini g�ncellemeleri gerekmektedir. G�ncelleme i�lemini tamamlayan adaylar�n bu i�lemi saat 17:30'dan �nce "Ba�vurumu Tamamla" butonuna basmalar� zorunludur. Aksi takdirde bu i�lemi ger�ekle�tirmeyen adaylar�n ba�vurular� sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklard�r.

  15- �lan edilen pozisyon unvan�/yer i�in en fazla 3 tercihte bulunulacakt�r. Adaylar, bir pozisyon unvan� i�in birden fazla il/Bakanl�k merkez tercihinde bulunabilecekleri gibi, birden fazla se�mi� olduklar� pozisyon unvan� i�in tek il veya birden fazla il/Bakanl�k merkez tercihinde de bulunabileceklerdir.

  16- Ba�vuru s�reci tamamland�ktan sonra ilan edilen pozisyon unvan say�s�n�n 5 kat� kadar aday belirleme i�lemi; adaylar�n KPSS puan�na g�re en y�ksek puan alan adaydan ba�lamak �zere yapt�klar� tercih s�ralamas� g�z �n�nde bulundurularak sadece bir yer(merkez veya ta�ra) ve pozisyon unvan� ger�ekle�tirilecektir.

  17- Kamu kurum ve kurulu�lar�nda 4/B s�zle�meli personel pozisyon unvanlar�nda tam zamanl� olarak g�rev yapmakta iken kuramlar�nca s�zle�mesi feshedilen ya da s�zle�mesini tek tarafl� fesheden adaylar�n, bir y�ll�k bekleme s�resini(21 Haziran 2021 tarihinden �nce) doldurduklar�n� belgeleyebilmeleri i�in g�rev yapt�klar� eski kuramlar�ndan al�nm�� "onayl� hizmet belgesini" pdf ve jpeg format�nda ba�vuru s�ras�nda mod�le y�klemeleri gerekmektedir.

  18- Avukat pozisyon unvan�na ba�vuracak adaylar�n barodan veya noterden onayl� Avukatl�k ruhsatnamesini pdf ya da jpeg format�nda mod�le y�klemeleri gerekmektedir.

  19- Ar�iv Uzman� pozisyon unvan�na ba�vuracak adaylardan; Bilgi ve Belge Y�netimi, Dok�mantasyon ve Enformasyon, Ar�ivcilik veya K�t�phanecilik lisans program�ndan herhangi birinden mezun olmay�p, program�nda Osmanl� Paleografyas�, Arap�a, Fars�a derslerinden en az birine yer veren lisans b�l�mlerinden mezun olan adaylar�n bunu g�sterir onayl� transkript belgelerini pdf ya da jpeg format�nda mod�le y�klemeleri gerekmektedir.

  20- Destek Personeli(�of�r) pozisyon unvan�na ba�vuracak adaylar�n ba�vuru s�ras�nda s�r�c� belgesini(arkal�-�nl�) mod�le y�kleyerek, "s�r�c� belgesi seri numaras�n�"(s�r�c� belgesinin arka y�z�nde yer alan ve 6 haneli rakamlardan olu�an seri numaras�n�) da mod�le girmeleri zorunludur.

  21- Koruma G�venlik G�revlisi pozisyon unvan�na ba�vuracak adaylar�n ge�erlik s�resi dolmam�� "Silahl�" ibareli "�zel G�venlik G�revlisi" kimlik kart�n� pdf ya da jpeg format�nda mod�le y�klemeleri zorunludur.

  22- Adaylar ba�vurular�n� tamamlay�p, "Ba�vurumu Tamamla" butonuna bas�p ba�vurusunu mod�le kaydettikten sonra "Ba�vurunuz tamamlanm��t�r." uyar�s� ekrana gelecek olup, ayn� ekranda yer alan "�� Talep Formu �ndir" butonuna basarak �� Talep Formunun ��kt�s�n� alabilecekleri gibi e- Devlet �zerinden "��i�leri Bakanl��� Aday Profil Bilgileri D�zenleme ve S�nav Ba�vuru" linki arac�l��� ile a��lan uygulamadaki "Ba�vurular�m" sekmesinden de �� Talep Formunun ��kt�s�n� istedikleri zaman alabileceklerdir.

  23- Ba�vuru i�leminin hatas�z, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yap�lmas�ndan ve istenilen belgelerin mod�le y�klenmesinden, ba�vuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklard�r.

  24- KPSS t�r�/puan�na ve tercihlerine g�re s�zl� s�nava kat�lmaya hak kazanan adaylar�n ba�vurular�, s�zl� s�nava kat�lacaklar� Bakanl�k veya ilgili Valiliklerce incelenecektir. �nceleme neticesinde ba�vuru �artlar�n� ta��mayan adaylar�n ba�vurular� kabul edilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklard�r.

  25- Usul�ne uygun ve/veya zaman�nda yap�lmayan ba�vurular ile eksik veya hatal� s�nav ba�vuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

  E) ADAYLARA DUYURU �EKL�

  Adaylar s�nav s�recine ait durum bilgilerini(5 kat� aday aras�na girip/giremedi�i, ba�vurusunun kabul edilip edilmedi�i, s�zl� s�nav yeri/ tarihi/ saati bilgilerini, s�zl� s�nava kat�l�m durum bilgisini, s�zl� s�nav puan�n�, as�l/ yedek bilgisini) e-Devlet �zerinden "��i�leri Bakanl��� Aday Profil Bilgileri D�zenleme ve S�nav Ba�vuru" linki arac�l��� ile a��lan uygulamadaki "Ba�vurular�m" sekmesinden takip edebileceklerdir. Ayr�ca s�nav sonu�lar� ile ilgili adaylara herhangi bir yaz�l� bildirim yap�lmayacakt�r.

  "��i�leri Bakanl��� Aday Profil Bilgileri D�zenleme ve S�nav Ba�vuru" linki arac�l��� ile a��lan uygulamadaki "Ba�vurular�m" sekmesinden durum bilgisinin ve duyurular�n takip edilmemesi nedeniyle olu�abilecek hak kay�plar�ndan adaylar�n kendileri sorumlu olacakt�r.

  F) BA�VURULARIN DE�ERLEND�R�LMES�

  1- Ba�vurular tamamland�ktan sonra ilan edilen pozisyon unvan say�s�n�n 5 kat� aras�na giren adaylar�n ba�vurular�, mod�lde yer alan ba�vuru belgeleri �zerinden ilgili s�nav komisyonlar�nca kontrol edilecektir. Bu nedenle adaylar�n ba�vuru yaparken, ba�vurusunu mod�le kaydettiklerinden ve kaydettikleri bilgiler ile sisteme y�kledikleri evraklar�n do�rulu�undan emin olmalar� gerekmektedir. Yap�lan inceleme sonucunda ba�vuru �artlar�n� ta��mad��� tespit edilen adaylar�n ba�vurular� red edilerek SMS ve e-posta ile ilgili adaylara bildirim yap�lacakt�r. Bu nedenle ba�vuru esnas�nda adaylar�n kendilerine ait cep telefon numaralar�n� mod�le do�ru olarak giri� yapmalar� �nem arz etmektedir.

  2- �lgili pozisyon unvan� ve yer i�in 5 kat� s�ralamas�na giren son aday ile ayn� puana sahip di�er adaylar�nda ba�vurular� de�erlendirilmeye al�nacakt�r. Bu durumda olan adaylar alfabetik soyad� s�ralamas�na tabi tutulacakt�r.

  G) �T�RAZ

  Ba�vurular 5 kat� listeye girmeye hak kazan�lan pozisyon unvan�n�n bulundu�u ilgili s�nav komisyonunca de�erlendirilecektir. De�erlendirme sonu�lar�na itirazlar; 30 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri aras�nda hafta i�i (09:30 17:30) mesai saatleri aras�nda,

  �lgili S�nav Komisyonlar�na yaz�l� olarak, itirazda bulunulan hususlar�n belgelendirilmesi �art� ile kabul edilecektir.

  �tiraz �zerine S�nav Komisyonlar�nca verilen kararlar kesin olup, itiraz i�in belirtilen tarih ve saat aral��� d���nda evrak kayd�na veya faks�na iletilen itiraz dilek�eleri i�leme al�nmayacakt�r.

  �) S�ZL� SINAV VE SINAV YERLER�

  S�zl� s�nava girmeye hak kazanan adaylara ait s�nav yeri, tarihi ve saat bilgileri ve ilgili di�er bilgilendirmeler e- Devlet �zerinden "��i�leri Bakanl��� Aday Profil Bilgileri D�zenleme ve S�nav Ba�vuru" linki arac�l��� ile a��lan uygulamadaki "Ba�vurular�m" sekmesinden yap�lacakt�r.

  Adaylar yapm�� olduklar� tercih s�ralamas� ve KPSS puanlar� g�z �n�nde bulundurularak yap�lan de�erlendirme sonras� sadece bir il/Bakanl�k merkez ve pozisyon unvan� i�in s�zl� s�nava kat�lacakt�r.

  Bakanl�k merkez te�kilat�nda ilan edilen pozisyon unvanlar� i�in Bakanl�k S�nav Komisyonunca, ta�ra te�kilat�nda ilan edilen pozisyon unvanlar� i�in ise Ek-2 say�l� listede g�sterilen ve 12 ilde olu�turulan B�lgesel �l S�nav Komisyonlar�nca, Bakanl���m�zca ayr�ca www.icisleri.gov.tr internet adresinde duyurulacak tarihte e� zamanl� olarak s�zl� s�navlar ger�ekle�tirilecektir.

  Adaylar�n s�zl� s�nav saatinden en az yar�m saat �nce s�nava girecekleri yerde haz�r bulunmalar� ve onayl� kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kart�, n�fus c�zdan�, s�r�c� belgesi veya ge�erlilik s�resi bitmemi� pasaport) herhangi birini yanlar�nda bulundurmalar� gerekmektedir. S�z konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar s�nava al�nmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklard�r.

  H) S�ZL� SINAV KONULARI

  AVUKAT POZ�SYONU ���N; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, �dare Hukuku, �dari Yarg�lama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Genel K�lt�r ve Atat�rk �lkeleri ve �nk�lap Tarihi konular�ndan,

  M�HEND�S POZ�SYONU ���N:

  Bilgisayar M�hendisi: Genel K�lt�r, Atat�rk �lkeleri ve �nk�lap Tarihi, Programc�l��a Giri�, Veri Yap�lar�, Bilgisayar Temel Bilgi, Algoritma Yap�lar�, A� (Network) Sistemleri, Veri Taban�, Web Programc�l���, ��letim Sistemleri, A� Mimarileri konular�ndan,

  Yaz�l�m M�hendisi: Genel K�lt�r, Atat�rk �lkeleri ve �nk�lap Tarihi, Web Programc�l���, Network, Java, Excel, Sistem Yaz�l�m�, C#, Veri Taban�, Bilgisayar Temel Bilgi, Programc�l�k Giri� konular�ndan,

  Makine M�hendisi: Genel K�lt�r, Atat�rk �lkeleri ve �nk�lap Tarihi, Malzeme Bilimi ve Ak��kanlar Mekani�i, Havaland�rma ve So�utma Sistemleri, Yang�n, �� Sa�l��� ve G�venli�i konular�ndan,

  Elektrik- Elektronik M�hendisi: Genel K�lt�r, Atat�rk �lkeleri ve �nk�lap Tarihi, Elektrik Elektronik �l�me, Elektrik Devreleri, Devre Analizi, Sinyaller ve Sistemler, Elektrik Makineleri, �letkenler, Genel Network ve Bilgisayar Bilgisi, Elektronik Devre Elemanlar�, G�� Elektroni�i, Mikrodenetleyiciler, Lojik Devreleri, Haberle�me konular�ndan,

  Harita M�hendisi: Genel K�lt�r, Atat�rk �lkeleri ve �nk�lap Tarihi, Mesleki Bilgiler konular�ndan,

  �n�aat M�hendisi: Genel K�lt�r, Atat�rk �lkeleri ve �nk�lap Tarihi, Malzeme Bilgisi, Betonarme, Hasar T�rleri, Onar�m, G��lendirme, �elik �n�aat, Geoteknik konular�ndan,

  End�stri M�hendisi: Genel K�lt�r, Atat�rk �lkeleri ve �nk�lap Tarihi, Veri Madencili�i, Karar Destek Sistemleri, Sim�lasyon ve Modelleme, Belgeleme, Proje Y�netimi konular�ndan,

  AR��V UZMANI POZ�SYONU ���N (S�zl�/Uygulamal�): 3473 say�l� Muhafazas�na L�zum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnamenin De�i�tirilerek Kabul� Hakk�nda Kanun, Devlet Ar�ivleri Hakk�nda Y�netmelik, Osmanl� M�esseseleri ve Kavramlar�, Ar�ivcilik Terminolojisi, ��i�leri Bakanl��� Merkez ve Ta�ra Te�kilat� Ar�iv Hizmetleri Y�netmeli�i, Genel K�lt�r, Atat�rk �lkeleri ve �nk�lap Tarihi konular� ile uygulamal� olarak Osmanl� Paleografyas� ve Diplomatikas� (Osmanl�ca Belge Okuma ve De�erlendirme), konular�ndan,

  M�TERC�M/TERC�MAN(�NG�L�ZCE) POZ�SYONU ���N: Aday� Tan�maya Y�nelik �ngilizce Sorular, Aday�n �� Tecr�besi ve Tak�m �al��mas�n� �l�meye Y�nelik �ngilizce Sorular, Aday�n Ba�vurdu�u Alana Olan �lgisini �l�meye Y�nelik �ngilizce Sorular, Kendini �fade Edebilme, A��k ve Anla��l�r �leti�im Yeteneklerinin �l��lmesi �le �lgili �ngilizce Sorular, Genel K�lt�r, Atat�rk �lkeleri ve �nk�lap Tarihi konular�ndan,

  SOSYAL �ALI�MACI POZ�SYONU ���N: Mesleki bilgiler ile Genel K�lt�r ve Atat�rk ilkeleri ve ink�lap Tarihi, konular�ndan,

  PS�KOLOG POZ�SYONU ���N: Genel K�lt�r, Atat�rk �lkeleri ve �nk�lap Tarihi, Psikolojiye Giri�, Sosyal Psikoloji, Ge�mi�ten G�n�m�ze Psikoloji Bilimi, Psikolojide Kuramlar, Psikolojik Bozukluklar, Geli�im Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Davran�� Psikolojisi Bilimsel Y�ntemler ve Duygu, Stres ve Sa�l�k konular�ndan,

  �EH�R PLANCISI POZ�SYONU ���N: Genel K�lt�r, Atat�rk �lkeleri ve �nk�lap Tarihi, Co�rafi Bilgi Sistemi (CBS Temel �lke ve Teknikleri), CBS Yaz�l�mlar�, Temel �ehircilik Kavramlar� konular�ndan,

  KA�IT RESTORAT�R� (S�zl�/Uygulamal�): Genel K�lt�r, Atat�rk �lkeleri ve �nk�lap Tarihi, Alan Bilgisi konular�ndan,

  Uygulamal� olarak adaylara gerekli sair malzemeler verilerek restore etmesi istenecek, adaylar�n konuya ili�kin yetenek, teknik bilgi ve ki�isel becerileri �l��lecektir.

  PROGRAMCI POZ�SYONU ���N: Genel K�lt�r, Atat�rk �lkeleri ve �nk�lap Tarihi, Programlama Dilleri, Program K�t�phaneleri, Donan�m, Yaz�l�m, Raporlama, Testler konular�ndan,

  TEKN�KER (HAR�TA, ELEKTR�K-ELEKTRON�K) POZ�SYONU ���N:

  Harita Teknikeri: Genel K�lt�r, Atat�rk �lkeleri ve �nk�lap Tarihi, Co�rafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamalar�, Koordinat Sistemleri, Haritac�l�k Faaliyetleri konular�ndan,

  Tekniker(Elektrik-Elektronik): Genel K�lt�r, Atat�rk �lkeleri ve �nk�lap Tarihi ile istihdam edilece�i alana ili�kin mesleki konulardan,

  B�RO PERSONEL�, KORUMA G�VENL�K G�REVL�S� VE DESTEK PERSONEL� (TEM�ZL�K G�REVL�S� ) POZ�SYONU ���N: Genel K�lt�r, Atat�rk �lkeleri ve �nk�lap Tarihi konular�ndan,

  DESTEK PERSONEL� (�OF�R) (S�zl�/Uygulamal�): Genel K�lt�r, Atat�rk �lkeleri ve �nk�lap Tarihi konular�ndan;

  Uygulamal� olarak da s�r�� teknikleri, direksiyon kullan�m� ve trafik kurallar�ndan olu�ur.

  D��ER TEKN�K H�ZMET PERSONEL� (GRAF�KER) ���N (S�zl�/Uygulamal�): Teorik olarak, Grafik Tasar�m Tarihi, Temel Tasar�m �lkeleri, Sanat Tarihi, Genel K�lt�r, Atat�rk �lkeleri ve �nk�lap Tarihi, konular�ndan;

  Uygulamal� olarak da, Adobe Program Bilgisi (Adobe InDesign program� kullan�larak sunum �ablonu olu�turulmas� veya kitap kapa�� tasar�m� yap�lmas�, Adobe Illustrator program� kullan�larak infografik bir tasar�m haz�rlanmas�, Adobe Illustrator program� kullan�larak infografik bir tasar�m haz�rlanmas�) konular�ndan olu�ur.

  I) S�ZL� SINAV KOM�SYONU

  S�zl� s�navlar� ger�ekle�tirmek �zere Bakanl�k merkez te�kilat�nda Bakanl�k Merkez S�nav Komisyonu ile ta�ra te�kilat�nda 12 b�lgeye ayr�lan ve Ek-2 say�l� listede b�lgesel il s�nav yeri olarak belirtilen 12 �l'de, B�lgesel �l S�nav Komisyonlar� olu�turulacakt�r. S�nav komisyonlar� bir (1) ba�kan ve d�rt (4) �yeden olu�ur.

  i) S�ZL� SINAVIN �EKL� VE USUL�

  4/B s�zle�meli personel al�m� s�zl� olarak tek a�amada yap�l�r. S�zl� s�nava girmeye hak kazanan adaylar, ilgili S�nav Komisyonunun her bir �yesi taraf�ndan;

  a) S�nav konular�na ili�kin bilgi d�zeyi (50 puan),

  b) Bir konuyu kavray�p �zetleme, ifade yetene�i ve muhakeme g�c� (10 puan) ,

  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davran��lar�n�n g�reve uygunlu�u (10 puan),

  �) �zg�veni, ikna kabiliyeti ve inand�r�c�l��� (10 puan),

  d) Genel k�lt�r� ve genel yetene�i (10 puan),

  e) Bilimsel ve teknolojik geli�melere a��kl���, konular�nda (10 puan), olmak �zere 100 tam puan �zerinden de�erlendirilir.

  S�zl� s�nava kat�lmaya hak kazand��� halde ilan edilen s�nav tarihinde s�nava kat�lmayan adaylar, s�nava kat�lma hakk�n� kaybetmi� say�l�r.

  J) S�ZL� SINAV SONU�LARININ DE�ERLEND�R�LMES�

  S�zl� s�nav 100 tam puan �zerinden de�erlendirilir ve en az 70 puan alanlar ba�ar�l� say�l�r. S�zl� s�navda, her �yenin vermi� oldu�u puan�n aritmetik ortalamas� al�narak adaylar�n s�zl� s�nav puan� tespit edilecektir. Her aday i�in verilen s�zl� s�nav puan� aday�n ba�ar� puan�n� olu�turur. S�zl� puanlar� ayn� olan adaylar�n olmas� durumunda, KPSS puan� en y�ksek olan adaya �ncelik verilecektir.

  ilan edilen pozisyon unvan say�s� kadar as�l ve ihtiya� duyulmas� halinde en fazla bir kat�na kadar yedek aday belirlenebilecektir.

  S�zl� s�nav�ndan en az 70 puan alm�� olmak, s�nav sonu�lar�na g�re as�l ve yedek aday s�ralamas�na giremeyen adaylar i�in herhangi bir hak te�kil etmeyecektir.

  S�zl� s�nav sonu�lar�, as�l ve yedek adaylar ile ilgili bilgilendirme, Bakanl���m�zca belirlenecek tarihte e-Devlet �zerinden "��i�leri Bakanl��� Aday Profil Bilgileri D�zenleme ve S�nav Ba�vuru" linki arac�l��� ile a��lan uygulamadaki "Ba�vurular�m" sekmesinden adaylara bildirilecektir.

  K) ATAMA VE S�ZLE�ME �MZALAMAYA ESAS �STEN�LECEK BELGELER

  1- 2020 y�l� KPSS (B) grubundan S�nav Sonu� Belgesi,

  2- Aday taraf�ndan imzal� i� Talep Formu ��kt�s� (Adaylar bu belgeleri s�nav ba�vurular�n� tamamlad�ktan sonra hemen alabilecekleri gibi e- Devlet �zerinden "��i�leri Bakanl��� Aday Profil Bilgileri D�zenleme ve S�nav Ba�vuru" linki arac�l��� ile a��lan uygulamadaki "Ba�vurular�m" sekmesinden ba�vuru s�reci sonras�nda da alabileceklerdir.)

  3- http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin "�rnek Formlar ve Dilek�eler" sayfas�ndan temin edilecek Mal Bildirim Formu ve Kamu G�revlileri Etik S�zle�mesi Formu,

  4- Noterden veya barodan onayl� Avukatl�k Ruhsatnamesi,

  5- Destek Personeli(�of�r) pozisyonu unvan�nda s�nav� kazanan adaylardan asl� gibidir onayl� s�r�c� belgesi fotokopisi,

  6- Koruma ve G�venlik G�revlisi(Silahl�) pozisyon unvan�nda s�nav� kazanan adaylardan Sa�l�k Bakanl���na ba�l� tam te�ekk�ll� Devlet hastanelerinden al�nan "�zel g�venlik g�revlisi olur" ibareli sa�l�k raporu ve asl� gibidir onayl� �zle g�venlik kimlik kart� fotokopisi,

  7- Kamu kurum ve kurulu�lar�nda 4/B s�zle�meli personel pozisyon unvanlar�nda tam zamanl� olarak g�rev yapmakta iken kurumlar�nca s�zle�mesi feshedilen ya da tek tarafl� feshederek s�nav� kazanan adaylardan onayl� hizmet belgesi,

  S�zl� s�nav sonu�lar� e-Devlet �zerinde "��i�leri Bakanl��� Aday Profil Bilgileri D�zenleme ve S�nav Ba�vuru" linki arac�l��� ile a��lan uygulamadaki "Ba�vurular�m" sekmesinden ilgili adaylara bildirilecektir. Bu bildirim tebligat h�km�nde olup, ayr�ca ilgili adaylara yaz�l� bildirimde bulunulmayacakt�r. Bu bildirim tarihinden itibaren, s�zl� s�nav�n� as�l olarak kazanan adaylar�n istenilen atama belgelerini, Bakanl�k merkez te�kilat�nda ilan edilen pozisyon unvanlar� i�in Bakanl���m�z Personel Genel M�d�rl���ne, ta�ra te�kilat�nda ilan edilen pozisyon unvanlar� i�in pozisyon unvan�n�n bulundu�u Valilik il Yaz� ��leri M�d�rl���ne �ahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile g�nderilecek atama belgeleri dikkate al�nmayacakt�r.

  L) ATAMA VE S�ZLE�ME �MZALAMA �� VE ��LEMLER�

  Bakanl�k merkez te�kilat�nda ilan edilen pozisyon unvanlar� i�in s�nav� kazanan adaylar�n atama i� ve i�lemleri Bakanl���m�z Personel Genel M�d�rl���nce, s�zle�me imzalama i� ve i�lemleri ise Bakanl���n ilgili birimlerince ger�ekle�tirilecektir.

  Bakanl�k ta�ra te�kilat�nda ilan edilen pozisyon unvanlar� i�in s�nav� kazanan adaylar�n atama ve s�zle�me imzalama i� ve i�lemleri ise, adaylar�n yerle�tirildikleri Valilik �l Yaz� ��leri M�d�rl�klerince yap�lacakt�r.

  Ge�erli bir mazereti olmad��� halde atama belgelerini istenilen s�re i�erisinde teslim etmeyenler ile gerekli �artlar� ta��mad��� sonradan anla��lanlar g�reve ba�lat�lmayacakt�r. Bu adaylar i�in s�nav sonu�lar� kazan�lm�� hak say�lmayacakt�r.

  M) YEDEK ADAYLARIN ATANMASI

  S�zl� s�nav sonucunun e-Devlet �zerinde "��i�leri Bakanl��� Aday Profil Bilgileri D�zenleme ve S�nav Ba�vuru" linki arac�l��� ile a��lan uygulamadaki "Ba�vurular�m" sekmesinden adaylara duyuruldu�u tarihten itibaren bir y�l i�inde herhangi bir nedenle bo�alan pozisyon unvanlar�na, ba�ar� puan s�ralamas�na g�re belirlenen yedek adaylar aras�ndan atama yap�larak s�zle�me imzalanabilecektir.

  N) D��ER HUSUSLAR

  Ger�e�e aylar� beyanda bulunan adaylar ile s�zl� s�nav �artlar�ndan bir veya birka��n� ta��mad��� sonradan anla��lan adaylar; s�zl� s�nav�n� kazanm�� olsalar dahi s�navlar� ge�ersiz say�larak atamalar� yap�lmayacak, atamas� yap�lm�� olanlar�n ise atamalar� ve s�zle�meleri iptal edilecektir. Ayr�ca bu adaylar hakk�nda, 5237 say�l� T�rk Ceza Kanununun ilgili h�k�mleri uygulanmak �zere Cumhuriyet Ba�savc�l���na su� duyurusunda bulunulacakt�r.

  �lan metninde belirtilmeyen hususlar hakk�nda ilgili mevzuat h�k�mlerine g�re i�lem yap�lacakt�r.

  5974/1-1

  Yazı kaynağı : ilan.memurlar.net

  İçişleri Bakanlığı Personel Sınav Başvurusu

  İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 sözleşmeli personel alacak

  İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 sözleşmeli personel alacak

  Tarihçe

  Gizlilik ve çerez

  Aydınlatma politikası

  Podcast

  Dosyalar

  Covid-19 Tablo

  Yayın ilkeleri

  Künye

  Sosyal medya

  Basın odası

  Yazı kaynağı : www.aa.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap