Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  işletmede net çalışma sermayesi noksanı varsa cari oranın sonucu kaç çıkar

  1 ziyaretçi

  işletmede net çalışma sermayesi noksanı varsa cari oranın sonucu kaç çıkar bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Net ��letme Sermayesi

  Net ��letme Sermayesi

  Net i�letme sermayesi bir �irketin likidite, etkililik ve genel sa�l�k ölçüsüdür. Çünkü Net i�letme sermayesi nakit yönetimi, stok yönetimi, borç yönetimi ve alacak yönetimi içerir.

  Net i�letme sermayesi bir �irketin aktiflerinin nakit yaratma gücüdür. N�S �irketin gelecekteki nakit yaratma kapasitesini ve net bugünkü de�erini belirler yani �irketin nakit yaratma gücü �irket de�erini belirler.

  Net i�letme sermayesi “dönen varl�klardan k�sa vadeli yabanc� kaynaklardan ç�kar�lmas�d�r” (N�S = Dönen Varl�klar – K�sa Vadeli Yabanc� Kaynaklar) �eklinde ö�retilir.

  Net i�letme sermayesi; firman�n aniden, bir kriz durumunda k�sa vadeli borçlar�n� ödemek zorunda kalsa, elindeki nakit ve nakite çevrilebilecek varl�klar�yla bu k�sa vadeli borçlar�n ne kadar�n� ödeyebilece�ini gösterir.

  Net ��letme Sermayesi Hesaplan�rken Dönen Varl�klar�n Hepsi Ayn� Likiditeye Sahip De�ildir!

  Formülden yararlanmaya kalkarsak dönen varl�klar�n tamam�n�n ayn� likiditede oldu�unu, yani hepsini ayn� anda nakite çevirebilece�imizi varsaym�� oluruz. Oysaki dönen varl�klar�m�z�n içindeki bankadaki mevduat�m�z ile stoklar�m�z�n nakite çevrilme süresi ya da stoklar�m�zla ticari alacaklar�m�z�n likiditesi ayn� de�ildir. Bununla birlikte tüm ticari alacaklar�m�z�n nakite çevrilme süresi de bir de�ildir ve alacaklar�m�z�n içerisinde hareketsiz, riskli alacak kalemleri de bulunabilir. Bu gibi alacak kalemlerini net i�letme sermayesi içerisinde hesaba katmamam�z gerekmektedir. Net i�letme sermayesi hesaplan�rken alacaklar�m�z�n gerçek de�erinin ya da likit sayd���m�z hemen paraya çevirebilece�imiz varl�klar�m�z�n gerçek de�erinin iyi belirlenmesi gerekmektedir.

  Net i�letme sermayesi her ne kadar formüldeki gibi dönen varl�klardan k�sa vadeli borçlar�n ç�kar�lmas�yla kalan tutar gibi görünse de bu tutar� hesaplarken nakde dönme riski olan varl�klar belirlenmeli ve net i�letme sermayesi içinde yer almamal�d�r.

  Net i�letme sermayesinin içerisinde nakit olarak gördü�ümüz de�erlerin nakite çevrilirken “nakite çevrilme riski” ve “zaman de�eri” göz önünde bulundurulmal�d�r.

  Net i�letme sermayesi hesaplan�rken bu hesab�n içerisine katt���m�z bilanço kalemlerinin hangi oranda, hangi h�zla nakite döndürebilece�ini bilmek önemlidir.

  Y�llara yayg�n in�aat ve onar�m maliyetleri hesab�n� net i�letme sermayesine katarak in�aat i�lerinden alacaklar�m�z� çok daha �i�kin göstermi� oluruz, ayn� durum bu hesab�n kar��l��� olan y�llara yayg�n in�aat ve onar�m bedelleri için de geçerlidir. �çinizden bu hesaplar zaten birbirinin kar��l��� oldu�u için birbirini götürecektir diyenleri duyuyorum ancak her bir hakedi�in karl� oldu�u varsay�m� alt�nda bu hesaplar büyüdükçe aradaki kar marj� da artabilir ve bu iki hesab� net i�letme sermayesi formülü içine katarsan�z N�S tutar�n�z oldu�undan çok daha fazla görünecektir bu da sizi ve bilgi kullan�c�lar�n� yan�lt�r.

  Ba�ka bir örnek verecek olursak gelecek aylara ait gider kalemine yani pe�in ödenmi� giderlere kaydetti�imiz olmazsa olmaz sigorta giderlerini acil durumlarda bozdurma yani iptal ederek kullanmad���m�z süre için ödenen primi geri alma gibi bir yola ba�vurmayaca��m�z için net i�letme sermayesi içerisinde hesaba katmamam�z gerekir.

  Di�er dönen varl�klara kaydetti�imiz kdv iadesi alacaklar�m�z� ise 6 ay gibi bir sürede al�yorsak acil bir durumda nakite çevirme olas�l���m�z yoktur ancak 10-15 gün gibi k�sa bir sürede al�yorsak tabi ki net i�letme sermayesi hesab�n�n içerisine katabiliriz.

  Bilanço kalemlerini tek tek inceledi�imizde yukar�da bahsetti�im gibi her bir bilanço kaleminin özelli�ine göre bu tarz yorumlar yapabiliriz.

  Net ��letme Sermayesi Tek Ba��na Bir Tutar Olarak Anlaml� Bir Gösterge De�ildir!

  Net i�letme sermayesi bir oran de�il bir tutar göstermektedir. Net i�letme sermayesi tek ba��na bir tutar olarak ve tek bir dönem için gösterildi�inde hiçbir anlam� yoktur

  Firman�n sat��lar�n�n net i�letme sermayesine oran� (Net Sales/NWC) ve net i�letme sermayesinin aktif büyüklü�üne göre oran� (NWC/Total Assets), cari oran (dönen varl�klar/k�sa vadeli borçlar), asit-test oran� (dönen varl�klar-stoklar)/k�sa vadeli borçlar) birlikte,  dönemler itibariyle, trendin incelenmesiyle anlaml�l�k bulur.

  Sat��lar artt�kça net i�letme sermayesinin de artmas� gerekmektedir çünkü sat��lara dayal� maliyetler ya da sat�c�lara olan ödemeler de artacakt�r bu yüzden net i�letme sermayesinin de yeterli oranda artmas� gerekmektedir. Ayn� durum net i�letme sermayesinin aktif büyüklü�üne oran� için de geçerlidir.

  Cari oran i�letmenin nakit ihtiyac� kar��layabilme kabiliyetini gösterirken net i�letme sermayesi bir tutar� göstermektedir. Cari oran dönen varl�klar�n k�sa vadeli borçlar� hangi oranda kar��lad���n� ifade eder.

  E�er Cari oranla net i�letme sermayesinin etkinli�i (yeterlilik derecesini) ölçmek istiyorsak dönen varl�klar�n içerisine nakite çevirebilece�imiz varl�klar�n yer almas� tercihtir.

  Net ��letme Sermayesini Maksimum Tutman�n Yolu Aktif-Pasif Yönetimindeki Ustal�kt�r!

  Olas� krizden ve ekonomik dalgalanmalardan etkilenmemek için firmalar�n varl�klar�n�n bir k�sm�n� likit ya da likide yak�n tutmas� gerekmektedir. Firmalar�n olas� krizlerde aktif-pasif yönetimini (al��-borçlanma-üretim-depolama-sat��-tahsilat sürecini) iyi yapmas� gerekir ve bu süreçteki riskleri iyi tespit etmelilerdir. Bu riskler döviz kurlar�ndaki hareketler, faiz oranlar� de�i�imleri, likidite dengesizli�i ya da alacaklar�n tahsil edilememesi olabilir. Yani firmalar�n getiri ve maliyetler aras�ndaki dengeyi bir ba�ka deyi�le üretim-al�m-sat�m aras�ndaki dengeyi iyi ayarlamas� gerekmektedir.

  Alacak tahsil süresi, borç geri ödeme süresi ve stok yönetimi Net ��letme Sermayesini optimum noktada tutmak için dikkat etmemiz gereken konulard�r. Bir ba�ka deyi�le stok devir h�z�-alacak devir h�z� ve borç devir h�z� nakit yaratmak için dikkat etmemiz gereken faaliyet oranlar�d�r.

  Net i�letme sermayesinin maksimum noktada tutmak için alacak tahsil süremizin, borç ödeme geri süresinden k�sa olmas�na dikkat etmeliyiz yani k�sa vadeli alacaklar�n minimumda tutulmas�, borçlar�nsa olabildi�ince uzun vadede tutulmas� gerekir.

  Net i�letme sermayesinin maksimumda tutulmas� için �irketin k�sa vadede ödeme taahhütlerinden kaç�nmas� gerekmektedir. �irketler rotatif ya da k�sa vadeli finansman yerine uzun vadeli finansman tercih etmelidir.

  K�sa vadeli kaynak yaratmak için sat ve geri kirala beraberinde getirdi�i birçok vergi avantaj�yla önemli bir k�sa vadeli kaynak yaratma yöntemidir. Bunun gibi k�sa vadede kaynak yaratmak için faktoring, faiz oran� swap�, para swap� gibi yöntemler de k�sa vade de kaynak yaratmak için kullan�labilecek yöntemlerdir.

  Yüksek faizli dönemlerde olabildi�ince az kredi kullanmak gerekti�i gibi bu dönemin avantajlar�ndan olan mevduat faizlerinden yararlan�labilir, borçla yat�r�m yapmak yerine elde edilen karla yat�r�m yapmak tercih edilmelidir.

  Firmalar�n emniyet marj� olan net i�letme sermayesini k�sa dönemlerde de olsa mevduat faiziyle de�erlendirip farkl� fonlarda nakit biriktirmek emniyetimizi daha da güçlendirecektir.

  Örne�in ayl�k hakedi� baz�nda tedarikçilerle çal��an bir firma için tedarikçilerine ödemelerini toplu olarak yapmak yerine günlere ya da haftalara yaymal�d�r. Bu dönemde tedarikçilerimize ödemedi�imiz nakiti elde tutman�n avantaj�ndan yararlanarak, bankada mevduat faizi elde etmek için kullanabiliriz.

  Do�ru Stok Yönetimiyle Negatif ��letme Sermayesi Yarat�labilir

  �irketin sat�c�lara olan  ödeme taahhütlerini olabildi�ince uzun vadeye yaymas� önemlidir. Ödeme vadesinden önce sat��lar�n yap�lmas�na dikkat edilmelidir. Buradan hareketle stok devir h�z�n�n çok iyi kontrol edilmesi gerekir. Sat��lar olabildi�ince yükseltilerek stok devir h�z� art�lmal� ama bunu yaparken de ödemelerin vadesi olabildi�ince uzun zamana yay�lmal�, bu �ekilde do�ru stok yönetimiyle parekendecilik sektöründe kullan�lan bir terim olan “negatif i�letme sermayesi” yarat�lmal�. Negatif i�letme sermayesi parekendecilik sektöründe ald���n�z ürünlerin ödeme vadesinden önce size nakit olarak geri döndü�ünü anlat�r. Bu �ekilde parekendecinin tedarikçeye ödemedi�i paray� kulland���n� görürüz. Yani parekendecinin stok devir h�z� sayesinde paran�n zaman de�erinden yararland���n�, uzun vadede ald��� mallar� daha k�sa vadede nakde çevirdi�ini görürürüz.

  Unutulmamal� aktiflerin nakit yaratma gücü �irketin gelecekteki nakit yaratma kapasitesini ve net bugünkü de�erini belirler yani �irketin nakit yaratma gücü �irket de�erini belirler. Bir �irketin stok devir h�z�n� art�r�p borçlar�n�n vadesini uzatmak �irket de�erini art�r�r diyebiliriz.

  26.02.2019

  Kaynak: www.MuhasebeTR.com
  (Bu makale kaynak g�stermeden yay�nlanamaz. Kaynak g�sterilse dahi, makale aktif link verilerek yay�nlanabilir. Kaynak g�stermeden ve aktif link vermeden yay�nlayanlar hakk�nda yasal i�lem yap�lacakt�r.)

  Yazı kaynağı : www.muhasebetr.com

  Net İşletme Sermayesi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

  Net işletme sermayesi, bir şirketin dönen varlıkları ile kısa vadeli borçlar arasındaki farktır. Net işletme sermayesi değeri hem finansal planlamanız için hem de banka veya finans kurumlarına kredi başvurularında büyük önem taşır. Çünkü net işletme sermayesi bize şirketin kısa vadeli borçlarını, dönen varlıkları ile karşılayıp karşılamadığını gösterir. Bu göstergenin de pozitif yönlü olması çok önemlidir. Eğer dönen varlıklarınız kısa vadeli borçlarınızı karşılamıyor veya başa baş noktasında karşılıyorsa ilave borç yüküne girmek firmanın nakit akışı için büyük risk olacaktır.

  Net işletme sermayesi firmanın borç ödeme gücünü göstermiş olsa da tek yönlü bir analiz eksik sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle şirketin borç ödeme yükünü daha net tespit edebilmek için cari oranla birlikte incelenmesinde fayda vardır.

  Net işletme sermayesi hesaplanırken dönen varlıklarınızda yer alan bilanço kalemleri ile kısa vadeli borçlarınızda yer alan bilanço kalemlerinin doğru kayıtlanması gerekmektedir. Doğru kayıtlanmayan her işlem net işletme sermayenizi doğru çıkarmayarak sizi yanlış verilerle şirketinizi analiz etmenize götürebilir. Örneğin;

  Özetle, net işletme sermayesi özellikle dış kaynak (kredi) kullanımı yoğun olan şirketlerde son derece önemsenmesi gereken bir analizdir. Net işletme sermayesi analizi, olası kötü senaryolarda şirketinizin dönen varlıkları, kısa vadeli borçlarını karşılıyor mu? Karşılamıyor mu? Cevabını size verir.

  Yazı kaynağı : www.dalifinans.com

  Cari Oran Nedir? Nasıl Yorumlanır?

  Cari Oran Nedir?

  Cari oran, dönen varlıklar ile kısa vadeli kaynaklar arasındaki oransal ilişkidir. Kısa vadeli borçların ödeme gücünü ölçmek ve net işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını saptamak için kullanılır. Cari oran formülü aşağıdaki gibidir;

  Cari Oran = Dönen Varlıklar/ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

  Oran işletmenin her 1 TL’lik borcuna karşılık ne kadar dönene varlığa sahip olduğunu gösterir. İşletmenin kısa vadeli borçları için genel bir fikir vermektedir.

  Cari Oran Kaç Olmalıdır?

  Oranın mutlaka 1’den büyük olması istenir. Aksi taktirde işletme dönen varlıklarıyla kısa vadeli borçlarını ödeyemez durumdadır. Bu durum işletmenin net çalışma sermayesinin de pozitif olduğunu gösterir. Sektörlere göre farklılık gösterse de dönen varlıklar kısa vadeli borçların 2 katı olması istenir.

  Bir varlığın satışa çıkarıldığında hızlı bir şekilde gerçek değerini bulma olasılığı o varlığın likit kalitesini gösterir. Bu nedenle işletmenin dönene varlıklarının likit durumunu belirleyen önemli bir faktördür. Bu anlamda cari oranın yeterli olup olmadığını tespiti için şu faktörler göz önüne alınmalıdır;

  Cari oranı Etkileyen Etmenler

  Dönen varlıkların içeriği

  Dönen varlıklar içerisinde nakit ve nakit benzeri varlıklar ile alacakların oranı arttıkça likidite artarken, nakte çevrilmesi zaman alan stokların payı arttıkça likidite azalır. Bir işletme dönene varlıkların likiditesi yükseldikçe daha düşük bir cari oran ile borç ödeme güçlüğüne düşmeden faaliyette bulunabilir.

  İşletmenin Tedarik ve Satış Şartları

  Peşin satış ile çalışan bir işletme kredili satış yapan bir işletmeye göre daha düşük bir cari oranla çalışabilir. Aynı şekilde kredili mal tedarik edebilen bir işletme için, peşin alış yapan bir işletmeye kıyasla daha düşük bir cari oran yeterli olacaktır.

  Stok Devir Hızı ve Alacak Devir Hızı

  Bir işletmenin stok ve alacak devir hızı oranları düşük ise, bunların paraya çevrilmesi de yavaş olacağından bu durumda cari oranın yüksek olması tercih edilir. Tersi durumda ise cari oranın daha düşük çıkmasında bir sakınca görülmez.

  Ticari Alacakların Senetli veya Senetsiz Oluşu

  Senetli alacakların vadeden önce çeşitli şekillerde paraya çevrilme imkanı olduğundan alacakları senede bağlı işletmelerin daha düşük cari oran ile çalışması mümkündür.

  İngilizce Karşılığı: Current Ratio

  Yazı kaynağı : ekonomihukuk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap