Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  işletmede net çalışma sermayesi eksiği varsa cari oranın sonucu kaç çıkar

  1 ziyaretçi

  işletmede net çalışma sermayesi eksiği varsa cari oranın sonucu kaç çıkar bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Net İşletme Sermayesi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

  Net işletme sermayesi, bir şirketin dönen varlıkları ile kısa vadeli borçlar arasındaki farktır. Net işletme sermayesi değeri hem finansal planlamanız için hem de banka veya finans kurumlarına kredi başvurularında büyük önem taşır. Çünkü net işletme sermayesi bize şirketin kısa vadeli borçlarını, dönen varlıkları ile karşılayıp karşılamadığını gösterir. Bu göstergenin de pozitif yönlü olması çok önemlidir. Eğer dönen varlıklarınız kısa vadeli borçlarınızı karşılamıyor veya başa baş noktasında karşılıyorsa ilave borç yüküne girmek firmanın nakit akışı için büyük risk olacaktır.

  Net işletme sermayesi firmanın borç ödeme gücünü göstermiş olsa da tek yönlü bir analiz eksik sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle şirketin borç ödeme yükünü daha net tespit edebilmek için cari oranla birlikte incelenmesinde fayda vardır.

  Net işletme sermayesi hesaplanırken dönen varlıklarınızda yer alan bilanço kalemleri ile kısa vadeli borçlarınızda yer alan bilanço kalemlerinin doğru kayıtlanması gerekmektedir. Doğru kayıtlanmayan her işlem net işletme sermayenizi doğru çıkarmayarak sizi yanlış verilerle şirketinizi analiz etmenize götürebilir. Örneğin;

  Özetle, net işletme sermayesi özellikle dış kaynak (kredi) kullanımı yoğun olan şirketlerde son derece önemsenmesi gereken bir analizdir. Net işletme sermayesi analizi, olası kötü senaryolarda şirketinizin dönen varlıkları, kısa vadeli borçlarını karşılıyor mu? Karşılamıyor mu? Cevabını size verir.

  Yazı kaynağı : www.dalifinans.com

  Net ��letme Sermayesi

  Net ��letme Sermayesi

  Net i�letme sermayesi bir �irketin likidite, etkililik ve genel sa�l�k ölçüsüdür. Çünkü Net i�letme sermayesi nakit yönetimi, stok yönetimi, borç yönetimi ve alacak yönetimi içerir.

  Net i�letme sermayesi bir �irketin aktiflerinin nakit yaratma gücüdür. N�S �irketin gelecekteki nakit yaratma kapasitesini ve net bugünkü de�erini belirler yani �irketin nakit yaratma gücü �irket de�erini belirler.

  Net i�letme sermayesi “dönen varl�klardan k�sa vadeli yabanc� kaynaklardan ç�kar�lmas�d�r” (N�S = Dönen Varl�klar – K�sa Vadeli Yabanc� Kaynaklar) �eklinde ö�retilir.

  Net i�letme sermayesi; firman�n aniden, bir kriz durumunda k�sa vadeli borçlar�n� ödemek zorunda kalsa, elindeki nakit ve nakite çevrilebilecek varl�klar�yla bu k�sa vadeli borçlar�n ne kadar�n� ödeyebilece�ini gösterir.

  Net ��letme Sermayesi Hesaplan�rken Dönen Varl�klar�n Hepsi Ayn� Likiditeye Sahip De�ildir!

  Formülden yararlanmaya kalkarsak dönen varl�klar�n tamam�n�n ayn� likiditede oldu�unu, yani hepsini ayn� anda nakite çevirebilece�imizi varsaym�� oluruz. Oysaki dönen varl�klar�m�z�n içindeki bankadaki mevduat�m�z ile stoklar�m�z�n nakite çevrilme süresi ya da stoklar�m�zla ticari alacaklar�m�z�n likiditesi ayn� de�ildir. Bununla birlikte tüm ticari alacaklar�m�z�n nakite çevrilme süresi de bir de�ildir ve alacaklar�m�z�n içerisinde hareketsiz, riskli alacak kalemleri de bulunabilir. Bu gibi alacak kalemlerini net i�letme sermayesi içerisinde hesaba katmamam�z gerekmektedir. Net i�letme sermayesi hesaplan�rken alacaklar�m�z�n gerçek de�erinin ya da likit sayd���m�z hemen paraya çevirebilece�imiz varl�klar�m�z�n gerçek de�erinin iyi belirlenmesi gerekmektedir.

  Net i�letme sermayesi her ne kadar formüldeki gibi dönen varl�klardan k�sa vadeli borçlar�n ç�kar�lmas�yla kalan tutar gibi görünse de bu tutar� hesaplarken nakde dönme riski olan varl�klar belirlenmeli ve net i�letme sermayesi içinde yer almamal�d�r.

  Net i�letme sermayesinin içerisinde nakit olarak gördü�ümüz de�erlerin nakite çevrilirken “nakite çevrilme riski” ve “zaman de�eri” göz önünde bulundurulmal�d�r.

  Net i�letme sermayesi hesaplan�rken bu hesab�n içerisine katt���m�z bilanço kalemlerinin hangi oranda, hangi h�zla nakite döndürebilece�ini bilmek önemlidir.

  Y�llara yayg�n in�aat ve onar�m maliyetleri hesab�n� net i�letme sermayesine katarak in�aat i�lerinden alacaklar�m�z� çok daha �i�kin göstermi� oluruz, ayn� durum bu hesab�n kar��l��� olan y�llara yayg�n in�aat ve onar�m bedelleri için de geçerlidir. �çinizden bu hesaplar zaten birbirinin kar��l��� oldu�u için birbirini götürecektir diyenleri duyuyorum ancak her bir hakedi�in karl� oldu�u varsay�m� alt�nda bu hesaplar büyüdükçe aradaki kar marj� da artabilir ve bu iki hesab� net i�letme sermayesi formülü içine katarsan�z N�S tutar�n�z oldu�undan çok daha fazla görünecektir bu da sizi ve bilgi kullan�c�lar�n� yan�lt�r.

  Ba�ka bir örnek verecek olursak gelecek aylara ait gider kalemine yani pe�in ödenmi� giderlere kaydetti�imiz olmazsa olmaz sigorta giderlerini acil durumlarda bozdurma yani iptal ederek kullanmad���m�z süre için ödenen primi geri alma gibi bir yola ba�vurmayaca��m�z için net i�letme sermayesi içerisinde hesaba katmamam�z gerekir.

  Di�er dönen varl�klara kaydetti�imiz kdv iadesi alacaklar�m�z� ise 6 ay gibi bir sürede al�yorsak acil bir durumda nakite çevirme olas�l���m�z yoktur ancak 10-15 gün gibi k�sa bir sürede al�yorsak tabi ki net i�letme sermayesi hesab�n�n içerisine katabiliriz.

  Bilanço kalemlerini tek tek inceledi�imizde yukar�da bahsetti�im gibi her bir bilanço kaleminin özelli�ine göre bu tarz yorumlar yapabiliriz.

  Net ��letme Sermayesi Tek Ba��na Bir Tutar Olarak Anlaml� Bir Gösterge De�ildir!

  Net i�letme sermayesi bir oran de�il bir tutar göstermektedir. Net i�letme sermayesi tek ba��na bir tutar olarak ve tek bir dönem için gösterildi�inde hiçbir anlam� yoktur

  Firman�n sat��lar�n�n net i�letme sermayesine oran� (Net Sales/NWC) ve net i�letme sermayesinin aktif büyüklü�üne göre oran� (NWC/Total Assets), cari oran (dönen varl�klar/k�sa vadeli borçlar), asit-test oran� (dönen varl�klar-stoklar)/k�sa vadeli borçlar) birlikte,  dönemler itibariyle, trendin incelenmesiyle anlaml�l�k bulur.

  Sat��lar artt�kça net i�letme sermayesinin de artmas� gerekmektedir çünkü sat��lara dayal� maliyetler ya da sat�c�lara olan ödemeler de artacakt�r bu yüzden net i�letme sermayesinin de yeterli oranda artmas� gerekmektedir. Ayn� durum net i�letme sermayesinin aktif büyüklü�üne oran� için de geçerlidir.

  Cari oran i�letmenin nakit ihtiyac� kar��layabilme kabiliyetini gösterirken net i�letme sermayesi bir tutar� göstermektedir. Cari oran dönen varl�klar�n k�sa vadeli borçlar� hangi oranda kar��lad���n� ifade eder.

  E�er Cari oranla net i�letme sermayesinin etkinli�i (yeterlilik derecesini) ölçmek istiyorsak dönen varl�klar�n içerisine nakite çevirebilece�imiz varl�klar�n yer almas� tercihtir.

  Net ��letme Sermayesini Maksimum Tutman�n Yolu Aktif-Pasif Yönetimindeki Ustal�kt�r!

  Olas� krizden ve ekonomik dalgalanmalardan etkilenmemek için firmalar�n varl�klar�n�n bir k�sm�n� likit ya da likide yak�n tutmas� gerekmektedir. Firmalar�n olas� krizlerde aktif-pasif yönetimini (al��-borçlanma-üretim-depolama-sat��-tahsilat sürecini) iyi yapmas� gerekir ve bu süreçteki riskleri iyi tespit etmelilerdir. Bu riskler döviz kurlar�ndaki hareketler, faiz oranlar� de�i�imleri, likidite dengesizli�i ya da alacaklar�n tahsil edilememesi olabilir. Yani firmalar�n getiri ve maliyetler aras�ndaki dengeyi bir ba�ka deyi�le üretim-al�m-sat�m aras�ndaki dengeyi iyi ayarlamas� gerekmektedir.

  Alacak tahsil süresi, borç geri ödeme süresi ve stok yönetimi Net ��letme Sermayesini optimum noktada tutmak için dikkat etmemiz gereken konulard�r. Bir ba�ka deyi�le stok devir h�z�-alacak devir h�z� ve borç devir h�z� nakit yaratmak için dikkat etmemiz gereken faaliyet oranlar�d�r.

  Net i�letme sermayesinin maksimum noktada tutmak için alacak tahsil süremizin, borç ödeme geri süresinden k�sa olmas�na dikkat etmeliyiz yani k�sa vadeli alacaklar�n minimumda tutulmas�, borçlar�nsa olabildi�ince uzun vadede tutulmas� gerekir.

  Net i�letme sermayesinin maksimumda tutulmas� için �irketin k�sa vadede ödeme taahhütlerinden kaç�nmas� gerekmektedir. �irketler rotatif ya da k�sa vadeli finansman yerine uzun vadeli finansman tercih etmelidir.

  K�sa vadeli kaynak yaratmak için sat ve geri kirala beraberinde getirdi�i birçok vergi avantaj�yla önemli bir k�sa vadeli kaynak yaratma yöntemidir. Bunun gibi k�sa vadede kaynak yaratmak için faktoring, faiz oran� swap�, para swap� gibi yöntemler de k�sa vade de kaynak yaratmak için kullan�labilecek yöntemlerdir.

  Yüksek faizli dönemlerde olabildi�ince az kredi kullanmak gerekti�i gibi bu dönemin avantajlar�ndan olan mevduat faizlerinden yararlan�labilir, borçla yat�r�m yapmak yerine elde edilen karla yat�r�m yapmak tercih edilmelidir.

  Firmalar�n emniyet marj� olan net i�letme sermayesini k�sa dönemlerde de olsa mevduat faiziyle de�erlendirip farkl� fonlarda nakit biriktirmek emniyetimizi daha da güçlendirecektir.

  Örne�in ayl�k hakedi� baz�nda tedarikçilerle çal��an bir firma için tedarikçilerine ödemelerini toplu olarak yapmak yerine günlere ya da haftalara yaymal�d�r. Bu dönemde tedarikçilerimize ödemedi�imiz nakiti elde tutman�n avantaj�ndan yararlanarak, bankada mevduat faizi elde etmek için kullanabiliriz.

  Do�ru Stok Yönetimiyle Negatif ��letme Sermayesi Yarat�labilir

  �irketin sat�c�lara olan  ödeme taahhütlerini olabildi�ince uzun vadeye yaymas� önemlidir. Ödeme vadesinden önce sat��lar�n yap�lmas�na dikkat edilmelidir. Buradan hareketle stok devir h�z�n�n çok iyi kontrol edilmesi gerekir. Sat��lar olabildi�ince yükseltilerek stok devir h�z� art�lmal� ama bunu yaparken de ödemelerin vadesi olabildi�ince uzun zamana yay�lmal�, bu �ekilde do�ru stok yönetimiyle parekendecilik sektöründe kullan�lan bir terim olan “negatif i�letme sermayesi” yarat�lmal�. Negatif i�letme sermayesi parekendecilik sektöründe ald���n�z ürünlerin ödeme vadesinden önce size nakit olarak geri döndü�ünü anlat�r. Bu �ekilde parekendecinin tedarikçeye ödemedi�i paray� kulland���n� görürüz. Yani parekendecinin stok devir h�z� sayesinde paran�n zaman de�erinden yararland���n�, uzun vadede ald��� mallar� daha k�sa vadede nakde çevirdi�ini görürürüz.

  Unutulmamal� aktiflerin nakit yaratma gücü �irketin gelecekteki nakit yaratma kapasitesini ve net bugünkü de�erini belirler yani �irketin nakit yaratma gücü �irket de�erini belirler. Bir �irketin stok devir h�z�n� art�r�p borçlar�n�n vadesini uzatmak �irket de�erini art�r�r diyebiliriz.

  26.02.2019

  Kaynak: www.MuhasebeTR.com
  (Bu makale kaynak g�stermeden yay�nlanamaz. Kaynak g�sterilse dahi, makale aktif link verilerek yay�nlanabilir. Kaynak g�stermeden ve aktif link vermeden yay�nlayanlar hakk�nda yasal i�lem yap�lacakt�r.)

  Yazı kaynağı : www.muhasebetr.com

  Cari Oran Nedir, Nasıl Hesaplanır? Cari Oran Nasıl Yorumlanır?

  Cari Oran Nedir, Nasıl Hesaplanır? Cari Oran Nasıl Yorumlanır?

   Bilançolarda bulunan aktif ve pasif bölgede yer alan varlıklar ve kaynaklar ile işletmelerin pek çok oranı hesaplanabilir. Bu oranlardan birisi de cari oranlardır. Cari oranlar işletmelerin aktif bölümünde yer alan dönen varlıklar ve pasif bölümünde yer alan kısa vadeli yabancı kaynaklar ile belirlenmektedir.

   Cari Oran Nedir?

   Bilançolar iki ana kısımdan meydana gelmektedir. İşletmenin varlıklarını ve bu varlıkların hangi kaynaklar ile elde edildiğini göstermektedir. Varlıklar Dönen Varlıklar ve Duran Varlıklar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Bu kısım aynı zamanda yatırımlar da denilmektedir. Kısa vadeli yatırımlar dönen varlıklar ise uzun vadeli yatırımlar duran varlıklar olduğunu söyleyebiliriz.

   Bir işletmenin likit varlıklarını gösteren varlıklar dönen varlıklardır. Dönen varlıkların vadesi bir yıldan kısa olan borçlarına oranına cari oran denilmektedir. Ayrıca cari oran kısa vadeli borçların karşılığında sahip olunan nakdi performans hakkında bilgi vermektedir. 

   Cari Oran Nasıl Hesaplanır?

   Cari oran hesaplanmasında dönen varlıklar ve kısa vadeli yabancı kaynaklar kullanılmaktadır. Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi soncunda cari oran bulunur. Sonuç olarak cari oran işletme sermayesinin yeterliliğini gösterir. Net işletme sermayesi ile kıyaslandığı zaman daha tutarlı bir analiz elde edilir. Net işletme sermayesi işletmenin kısa vadedeki nakit ihtiyacının rakamsal olarak ifade edilmesidir. Net işletme sermayesinin formülü ise şu şekildedir:

   Net İşletme Sermayesi: Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

   Cari Oran Nasıl Yorumlanır?

   Cari oran hesaplanması sonucunda elde edilen oran sahip olunan her 1 birimlik borca karşılık ne kadar varlık olduğunu göstermektedir. Buna bir örnek vermek gerekir ise cari oranın sonucu 2,5 ise bu çok iyi bir durumdur. Bu durum her 1 TL'lik borca karşılık 2,5 TL'lik varlık olduğu anlamına gelmektedir. Cari oranın 1 altında olması ise nakit sıkıntısının yaşandığını belirtmektedir. 

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap