Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  iş yerinde meydana gelen iş kazaları hangi kuruma bildirilir

  1 ziyaretçi

  iş yerinde meydana gelen iş kazaları hangi kuruma bildirilir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İŞ KAZASI BİLDİRİMİ

  İŞ KAZASI BİLDİRİMİ

  İş kazası bildirimi, iş kazasının kanunda düzenlenen yerlere bildirilmesidir. Bir işverene tabi çalışan kişilerin iş kazası geçirmesi durumunda bildirim yükümlülüğü işverene aittir. İşveren kanunda gösterilen sürelerde ve usulüne uygun olarak durumu yetkili makamlara bildirmek ile sorumlu tutulmuştur. İş kazası bildirimi yapmayan işverenlere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca iş kazasının meydana gelmesinde işverenin kusurunun bulunması durumunda cezai sorumluluğu da gündeme gelecektir.

  İş kazası bildirimi, iş kazasına uğrayan sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi için yapılmalıdır. İş kazasına uğrayan kişi bu kaza sonucu vefat etmiş ise iş kazası bildirimi yapılmadan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş kazası nedeni ile sağlamış olduğu hizmetlerden mirasçıları da yararlanamaz. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yardımda bulunulabilmesi için söz konusu iş kazasının yardım gerektirecek ölçüde olması aranmıştır. Yani küçük ve önemsiz kazalar, örneğin parmak incinmesi gibi durumlar Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yardımda bulunulmayan durumlardır.

  İş Kazası Bildirimi Nereye Yapılır?

  İş kazasının meydana gelmesi durumunda iş kazası bildirimi yapmakla yükümlü olanların mümkün olan en kısa sürede yetkili kolluk kuvvetlerine haber vermesi gereklidir. Ardından kanunda belirtilen süreler içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nu durumdan haberdar etmelidir. Eğer ortada özel istihdam bürosu aracılığı ile kurulan geçici bir iş ilişkisi mevcut ise iş kazası durumundan özel istihdam bürosunun da haberdar edilmesi gerekmektedir. Meydana gelen iş kazası işveren tarafından bilinmediği takdirde durum işverene hemen bildirilmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumu yerine başka kurumları yapılan bildirimler kurumca dikkate alınmamaktadır.

  İş Kazası Bildiriminin Şekli

  İş kazası bildirimi Sosyal Güvenlik Kurumu’na iki şekilde yapılabilmektedir. İlk olarak bildirim Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sayfasından elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılabilmektedir. İş kazası bildirimi yapacak olan kişi bu yollardan istediğini seçmekte özgürdür. Elektronik ortamdan bildirimde bulunabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverene verilen kullanıcı kodu ve e-bildirge şifresine sahip olmak gerekmektedir. Elektronik ortamda yapılan bildirimlerin ayrıca yazılı olarak kuruma bildirilmesine gerek yoktur.

  İş kazası bildirimi için yazılı başvuru da iki şekilde yapılabilmektedir. İlk olarak bildirim yükümlüsü tarafından iş kazasına ilişkin bilgiler bir dilekçe ile kuruma iletilebilir. Diğer yol ise iş kazası bildirimine ilişkin kurumun sitesinde bulunan formun doldurulması yoludur.

  İş kazası bildirimi posta yolu ile de yapılabilmektedir. Bildirim adi posta veya kargo ile yapılması halinde kurumca bildirim süresinin hesabında kurum kayıtlarına giriş esas alınmaktadır. Bildirim iadeli taahhütlü posta ile yapıldığı takdirde postaya veriliş tarihi dikkate alınmaktadır.

  İş Kazası Bildirimi Kim Tarafından Yapılır?

  İş kazası bildirimi, 5510 sayılı kanunun 4/1-a maddesi kapsamında bulunan ve hizmet akdi kapsamında bir veya birden fazla işverene bağlı olarak çalışanlar bakımından işveren tarafından yapılmalıdır. Eğer kişi aynı kanunun 4/1-b kapsamında yer alan muhtar veya kendi ad ve hesabına çalışan biri ise iş kazası bildirimi bu kişilerce doğrudan yapılmalıdır. Ayrıca üniversite bünyesinde kısmi süreli çalışan öğrencilerin geçirmiş olduğu iş kazaları üniversite tarafından bildirilmelidir. Önem arz eden bir diğer nokta şantiye şeflerine ilişkin yönetmelikte görülmektedir. Şantiye şefleri görevli oldukları inşaat alanında meydana gelen iş kazalarını derhal ilgili mercilere bildirmekle yükümlü tutulmuşlardır.

  Yukarıda açıklandığı üzere işveren tarafından bildirim yapılması ancak işçi ile aralarında bir hizmet akdinin mevcut olduğu durumlarda söz konusu olmaktadır. Yargıtay’ın görüşüne göre eğer işveren ile kazaya uğrayan arasında bir eser sözleşmesi mevcut ise iş kazası bildirimi işveren tarafından yapılmak zorunda değildir.

  İş kazasına uğrayan kişi alt işveren tarafından çalıştırılan biri ise iş kazası bildirimi alt iş veren tarafından yapılmalıdır. Ancak alt işveren tarafından iş kazası bildirim yükümlülüğü yerine getirilmemiş ise asıl işveren de sorumluluk altına girecektir. Bu durumda alt işveren ve asıl işveren Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı müteselsilen sorumlu olacaklardır.

  İş kazası bildirimi yapması zorunlu tutulan bir diğer grup ise sağlık hizmeti sunucularıdır. Sağlık hizmeti sunucularının kapsamına iş yeri hekimi, sağlık ocakları, resmi hastaneler ve özel hastaneler girmektedir. Kanunda sayılan bu kişi ve kurumların iş kazası durumu kendilerine intikal ettiği andan itibaren iş kazası bildirimi yapmakla sorumlu oldukları unutulmamalıdır. Ayrıca iş kazası durumundan bu kişi ve kurumlarca kolluk kuvvetlerinin de haberdar edilmesi gerekmektedir. Eğer bu kişi ve kurumlar iş kazası bildirimini kolluk kuvvetleri ve savcılığa bildirmezlerse “sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçu” işlenmiş olacaktır ve bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaklardır.

  İş kazası bildirim süreleri kişinin sigortalı olduğu kola göre değişiklik göstermektedir. Sigortalı kişi 5510 sayılı kanunun 4/1-a maddesi kapsamında hizmet akdi kapsamında bir işverene bağlı çalışıyor ise bildirim söz konusu işverence yapılmalıdır. İşveren iş kazası bildirimini kazanın meydana geldiği günden sonraki üç iş günü içerisinde kuruma bildirmeli ve kolluğa derhal haber vermelidir.

  Aynı kanun kapsamında muhtar veya kendi ad ve hesabına çalışan kimseler ise iş kazası bildirimini kendileri yapmalıdırlar. Bildirimin iş kazası sonucu meydana gelen rahatsızlığın bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonraki üç iş günü içerisinde yapılması gerekmektedir. Örneğin kişi eğer hastaneye yatırılmış ise taburcu olduğu gün söz konusu engel kalkmıştır. Ancak bu kapsamda bildirim de bulunacak sigortalılar açısından tanınan bildirim süresi iş kazasından sonra en fazla bir aydır.

  İş kazası bildirim süresi bakımından şantiye şeflerine ilişkin düzenleme önem arz etmektedir. Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesine göre şantiyelerde gerçekleşen iş kazaları şantiye şefi tarafından derhal yetkili yerlere bildirilmelidir. Bu kapsamda işverene tanınan üç günlük süre şantiye şefleri bakımından geçerli değildir.

  Tatil günleri yapılan çalışmalar sırasında iş kazasının meydana gelmesi durumunda sürenin başlama tarihine dikkat edilmelidir. Hafta sonları ve resmî tatil günleri iş kazası bildirimi süresinin hesabında dikkate alınmamaktadır.

  Sağlık hizmeti sunucuları bakımından bildirim süresi ise iş kazası geçiren sigortalının bu yerlere başvuru tarihinden itibaren on gündür. Sağlık hizmet sunucuları bakımından öngörülen süre iş günü olarak düzenlenmediği için sürenin hesabında hafta sonları ve resmî tatil süreleri de hesaplamaya dahildir.

  İş kazası bildirmeme cezası belirli olasılıklara göre farklılık göstermektedir. İşveren tarafından sigortalı olarak çalıştırılan ancak geçirdiği iş kazası kuruma bildirilmeyenler ile kuruma sigortalı olarak dahi bildirilmeyen açısından uygulanacak cezalar farklıdır.

  Buna göre işveren işçiyi sigortalı olarak kuruma bildirmiş ancak daha sonrasında geçirdiği iş kazası durumunu süresi içerisinde kuruma bildirmemiş ise iş kazası geçiren işçiye kaza tarihinden itibaren kurum tarafından bağlanan geçici iş göremezlik ödeneği ve bu ödeneğin yasal faizi işverenden tahsil edilecektir.

  Eğer iş kazası geçiren işçinin işverence kuruma kaydı hiç yapılmamış, iş kazasından sonra yapılmış veya kurum tarafından sonradan tespit edilmiş ise işveren işçiye ödenen sosyal sigorta yardımlarını ödemek zorundadır. Dikkat edilmesi gereken nokta işverence işe giriş kaydının kuruma kanuni süresinden sonra verilmesi veya kurumca tespit edilmesi durumları iş kazasından önce gerçekleşmiş ise işveren tarafından sosyal sigorta yardımları ödenmek zorunda değildir. İş kaydı ile iş kazasının aynı gün olması durumunda ise Yargıtay’a göre iş kaydının kuruma iş kazasından önce ulaştığının ispatı işverence yapılmalıdır.

  İş kazaları işveren veya sağlık hizmeti sunucuları tarafından kuruma bildirilmediği takdirde işin dahil olduğu tehlike sınıfına göre belirli bir miktarda para cezası uygulanmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.besler.av.tr

  T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu

  İş Kazası ve Meslek Hastalığı İş Kazası

  Yazı kaynağı : www.sgk.gov.tr

  İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır ?

  İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır ?

  İş kazası, farklı mevzuat ve kuruluşlara göre farklı şekillerde tanımlanmıştır ancak tüm tanımların buluştuğu ortak nokta çalışanların veya işyeri unsurlarının zarar gördüğü olumsuz olaylara iş kazası denilmesidir. Türkiye’de ise kaza tanımının yanında 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile hangi kazaların iş kazası olabileceği de belirlenmiştir.

  Bunlar bilindiği üzere aşağıdaki gibidir;

  olaylara iş kazası denir.

  İş kazası meydana geldikten sonra yapılması gereken işler arasında iş kazası bildirimi de vardır. İş kazalarını Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirerek hem işyerinin para cezası alması önlenmiş hem de ülke çapında iş kazası değerlendirmelerine katkıda bulunulmuş olunur.

  İş Kazası Bildirim Süresi Nedir?

  İş kazaları, meydana geldiği günden sonraki 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmelidir. Yani pazartesi günü olan bir iş kazası için perşembe günü gece yarısına kadar bildirim yapılabilir.

  İş kaza bildirimi süresini hesaplarken sadece iş günleri dahil edilir. Yani cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri 3 günlük bildirim süresine dahil değildir.

  İş kazası bildirimi konusunda SGK Müdürlükleri sıklıkla bildirim süresini kazanın olduğu günü de dahil ederek hesaplamakta ve ceza işlemi uygulamaktadır. Bu gibi durumlarda 5510 Sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’nun 13. Maddesi gerekçe göstererek itiraz edilebilir.

  a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur.

  İş kazaları, Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda veya doğrudan başvurarak bildirim yapılabilir.

  İş Kazası Bildirimi Nereye Yapılır ?

  İş kazaları, Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda veya doğrudan müracaat ederek yazılı şekilde bildirim yapılabilir.

  Elektronik ortamda yapılan bildirimleri e-devlet sayfasından yapabilirsiniz. Elektronik ortamda yapılan bildirimlerde başka bildirim yapılmasına gerek yoktur.

  Elektronik ortamda iş kazası bildirimi linki

  Elektronik ortamda iş kazası bildirimi yapmak için E-bildirge şifresi sahibi olmanız gereklidir. Ayrıca elektronik ortamda iş kazası bildirimi sadece 4A kapsamında sigortalı olan çalışanlar için yapılabilir. E-bildirge şifresi yoksa ve diğer sigortalı kişilerin işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu’na doğrudan başvurarak yapılır.

  Yabancı uyruklu çalışanların geçirdiği iş kazalarında ise elektronik ortamda bildirim yapmak mümkün değildir. Bu nedenle SGK müdürlüğüne 3 iş günü içinde başvuru yaparak iş kazası bildirimi yapılmalıdır.

  İş Kazası Bildirmeme Cezası

  İşverenleriş, iş kazası bildirimlerini 3 iş günü içinde yapmamaları durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği iş kazası bildirmeme cezası uygulanır.  2021 yılı iş kazası bildirmeme cezası her geç bildirim başına asgari olarak 5.115 TL’dir. Ancak işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre uygulanacak idari para cezası tutarı farklılık gösterebilmektedir.

  Buna göre 2021 yılı iş kazası geç bildiriminden dolayı uygulanacak idari para cezası tutarları şu şekilde olacaktır;

  Ancak iş kazası bildirmeme cezası sadece idari para cezası ile sınırlı değildir. SGK, iş kazası geçiren çalışan için yaptığı sağlık harcamalarını ve bağladığı aylık ödemeleri de işverenlerden tahsil etme yoluna gitmektedir.

  Sağlık kuruluşlarının da iş kazalarını SGK’ya bildirme zorunluluğu vardır. Bu nedenle işverenlerin bildirmediği iş kazaları, SGK tarafından hastaneler aracılığı ile öğrenilmekte ve işverenlere idari cezalar yansıtılmaktadır. Bu nedenle her türlü iş kazası için mutlaka bildirim yapılmalıdır.

  Hangi İş Kazaları İçin Bildirim Yapılmalıdır ?

  İşyerinde veya iş yaparken meydana gelen ve çalışanı fiziken veya ruhsal açıdan zarara uğratan her türlü olumsuz olay iş kazası olarak değerlendirilir. Bu nedenle çalışan kazadan sonra işe devam etsin veya etmesin her türlü olumsuz olay iş kazası olarak bildirilmelidir.

  Burkulma, incinme ve hatta kırık gibi bazı sağlık problemleri, olayın olduğu an fark edilmeyip daha sonra ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda çalışan mesai saati dışında hastaneye gidip durumu anlattığında hastaneler iş kazası olarak bildirim yapmaktadır. Bu gibi durumlarda idari para cezası ve sağlık masrafları ile yüz yüze kalmamak için iş kazası bildirimi yapılmalıdır.

  Bunun yanında kişisel sağlık problemi olarak değerlendirilebilen kalp krizi, beyin kanaması, ani bayılma veya sinir krizi gibi rahatsızlıklar da iş kazası olarak bildirilmelidir.

  İşveren çevresi tarafında bu tür rahatsızlıkların iş ile ilgili olmadığı düşünülüp iş kazası bildirimi yapılmamaktadır ancak bu tür olaylarda SGK iş-iş kazası bağını kurmaktadır. Dolayısıyla işveren için bir sorun teşkil etmemektedir.

  İş Kazası Bildirimi Nedeniyle Denetleme Yapılır Mı ?

  Çok sayıda iş kazası bildirimi nedeniyle SGK tarafından müfettiş denetimi yapıldığı düşüncesi ile ciddi görülmeyen olayların bildirimi yapılmamaktadır. Ancak SGK’nın böyle bir uygulaması mevcut değildir. Ancak ciddi iş kazası meydana gelen bir işyerinin müfettişler tarafından denetlenmesi son derece doğaldır.

  Ancak müfettiş denetimlerinden kaçmak yerine iş kazalarını önleyici tedbirler almak çok daha etkili sonuç verecektir. İş kazaları, hastane bildirimleri veya personel şikayeti sonucu zaman içinde mutlaka ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla iş kazasını bildirmemek, işveren için kazançlı olmayacaktır.

  Tavsiye Yazı : Müfettişlerin Denetimlerde İncelediği Konular

  İş Kazası Bildirimi Yapmak Yeterli Mi ?

  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 14. maddesine göre, işverenlerin iş kazalarının kayıtlarını tutup gerekli önlemler için inceleme yapmaları gereklidir. Bu zorunluluk, iş kazalarını SGK’ya bildirim zorunluluğu ile karıştırılmaktadır.

  İş kazalarının kayıtlarını tutup, kazaların gerçekleşme nedenleri, görgü şahitlerinin ifadeleri, olay yeri fotoğrafları ve kazanın tekrar olmaması için alınması gereken önlemlerin belirtildiği bir iş kazası araştırma raporu düzenlenmeli ve saklanmalıdır. Bu sayede işyeri içinde çok sık kaza olan bölümler ve faaliyetler tespit edilip önlemler alınabilir.

  Tavsiye Yazı : İş Kazası Kayıtları Nasıl Tutulur ?

  Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.isgnedir.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap