Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hz hatice hakkında genel ağ islam ansiklopedisi ve benzeri kaynaklardan bir araştırma yapınız

  1 ziyaretçi

  hz hatice hakkında genel ağ islam ansiklopedisi ve benzeri kaynaklardan bir araştırma yapınız bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Hz. Hatice (r.a.) hakkında Genel Ağ, İslam ansiklopedisi vb. kaynaklardan bir araştırma yapınız.

  Hz. Hatice (r.a.) hakkında Genel Ağ, İslam ansiklopedisi vb. kaynaklardan bir araştırma yapınız.

  Haz. Hatice Peygamberimizin ilk eşidir. Kureyş kabilesinden ticaretle uğra­şan varlıklı bir kadındı. Daha önce yaptı­ğı iki evlilikten de çocukları olmuştu. Ti­caret işlerini bir süre Hz. Muhammed (s.a.v.) yö­netti.

  Evlendiklerinde Hatice 40, Hz. Mu­hammet 25 yaşındaydı. O yaşadığı süre­ce Hz. Muhammet başka bir evlilik yapmadı. Hatice’den Hz. Peygamber’in dört kızı (Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma, Rukiye) ve iki oğlu (el-Kasım, Ab­dullah) dünyaya geldi.

  Müslümanlığı ka­bul eden ve Hz. Muhammed’in arkasında namaz kılan ilk kadın o oldu. Hz. Muham­med’in ilk eşi olarak İslam dünyasında bü­yük saygınlık gördü ve Haticet ül-kübra (Büyük Hatice) lakabı ile de anıldı.

  Hz. Muhammed’in peygamberliğinin başlarında, O’nun büyük yardımcısı ve destekçisi oldu.

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  HATİCE

  HATİCE

  Müsned, I, 209-210, 312; VI, 117-118.

  Buhârî, “Taʿbîr”, 1, “Bedʾü’l-vaḥy”, 3, “ʿUmre”, 11, “Enbiyâʾ”, 45, “Menâḳıbü’l-enṣâr”, 20, “Nikâḥ”, 108, “Edeb”, 23, “Tevḥîd”, 32, “Tefsîr”, 96/1.

  Müslim, “Îmân”, 252, “Feżâʾilü’ṣ-ṣaḥâbe”, 69, 71-78.

  İbn İshak, es-Sîre, s. 59-61, 94-95, 102, 103, 112-114, 116, 117, 227-229, 238, 250-251.

  Ma‘mer b. Müsennâ, Tesmiyetü ezvâci’n-nebî ve evlâdihî (nşr. Kemâl Yûsuf el-Hût), Beyrut 1410/1990, s. 46-50.

  Abdürrezzâk es-San‘ânî, el-Muṣannef, V, 320-321.

  İbn Hişâm, es-Sîre2, I, 198-203, 253-255, 257, ayrıca bk. İndeks.

  İbn Sa‘d, eṭ-Ṭabaḳāt, VIII, 14-19.

  İbn Habîb, el-Muḥabber, s. 9, 11, 18, 77-79, 408, 452.

  Zübeyr b. Bekkâr, el-Münteḫab min Kitâbi Ezvâci’n-nebî ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem (nşr. Sekîne eş-Şihâbî), Beyrut 1983, s. 23-34.

  Belâzürî, Ensâb, I, 97-99, 396-409.

  Müberred, el-Kâmil (nşr. M. Ahmed ed-Dâlî), Beyrut 1986, III, 1362.

  Dûlâbî, eẕ-Ẕürriyyetü’ṭ-ṭâhire (nşr. M. Hüseyin el-Celâlî), Beyrut 1408/1988, s. 42-67.

  Taberânî, el-Muʿcemü’l-kebîr (nşr. Hamdî Abdülmecîd es-Selefî), Beyrut, ts. (Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî), XXII, 444-453.

  İbn Hazm, Cemhere, s. 171.

  İbn Abdülber, el-İstîʿâb (Bicâvî), IV, 1817-1825.

  İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ġābe, VII, 78-85, 283.

  Nüveyrî, Nihâyetü’l-ereb, XVI, 279; XVIII, 170-172.

  Mizzî, Tehẕîbü’l-Kemâl, I, 191.

  Zehebî, Aʿlâmü’n-nübelâʾ, I, 463; II, 109-117.

  Heysemî, Mecmaʿu’z-zevâʾid (Dervîş), IX, 350-362.

  İbn Hacer, el-İṣâbe (Bicâvî), VII, 600-605.

  Şâmî, Sübülü’l-hüdâ, II, 214-227, 312-316, 402-407, 571.

  a.mlf., Ezvâcü’n-nebî (nşr. M. Nizâmeddin el-Fettîh), Medine 1413/1992, s. 53-76.

  Şevkânî, Derrü’s-seḥâbe, s. 313-317, 608.

  Mehmed Zihni, Meşâhîrü’n-nisâ, İstanbul 1294, I, 188-189.

  M. Hüseyin Heykel, Hazreti Muhammed Mustafa (trc. Ömer Rıza Doğrul), İstanbul 1948, s. 112-114, 118-119.

  Miftâḥu künûzi’s-sünne, s. 174-175.

  Kehhâle, Aʿlâmü’n-nisâʾ, I, 326-331; V, 186.

  Mûsâ Şâhîn Lâşîn, Ezvâcü’n-nebî ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem, Riyad 1407/1987, s. 29-45.

  Hamîdullah, İslâm Peygamberi (Tuğ), I, 61-70, 180-181.

  Abdüssabûr Şâhîn – Islâh Abdüsselâm er-Rifâî, Mevsûʿatü ümmehâti’l-müʾminîn, Kahire 1412/1991, s. 75-86.

  M. J. Kister, “The Sons of Khadīja”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam, XVI, Jerusalem 1993, s. 59-95.

  Fr. Buhl, “Hadîce”, İA, V/1, s. 43-44.

  W. Montgomery Watt, “Khadidja”, EI2 (Fr.), IV, 931.

  Mustafa Fayda, “Cennetü’l-Muallâ”, DİA, VII, 388.

  Yazı kaynağı : islamansiklopedisi.org.tr

  Hz. Hatice (r.a.)** hakkında Genel Ağ, İslam ansiklopedisi vb. kaynaklardan bir araştırma yapınız,

  4. Hz. Hatice (r.a.)** hakkında Genel Ağ, İslam ansiklopedisi vb. kaynaklardan bir araştırma yapınız. - Eodev.com

  4. Hz. Hatice (r.a.)** hakkında Genel Ağ, İslam ansiklopedisi vb. kaynaklardan bir araştırma yapınız. - Eodev.com

  Cevap:

  Hz Hatice hayatı kısaca

  Peygamber'in dört kızı (Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma, Rukiye) ve iki oğlu (el-Kasım, Abdullah) dünyaya geldi. Müslümanlığı kabul eden ve Hz. Muhammed'in arkasında namaz kılan ilk kadın o oldu. Muhammed'in ilk eşi olarak İslam dünyasında büyük saygınlık gördü ve Haticet ül-kübra (Büyük Hatice) lakabı ile de anıldı.

  İyi dersler..

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap