Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hz ömer döneminde kullanılmaya başlanan takvim

  1 ziyaretçi

  hz ömer döneminde kullanılmaya başlanan takvim bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Hz. Ömer Dönemi Gelişmeleri Nelerdir?

  İslam devletinde Hz. Ömer'den (ra) önce hangi takvim kullanılıyordu?

  " Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

   İslam devletinde Hz. Ömer'den (ra) önce hangi takvim kullanılıyordu?

  İslam devletinde Hz. Ömer'den (ra) önce hangi takvim kullanılıyordu? Hicri takvimin ne gibi hikmetleri var da miladi takvim bırakılıp hicri takvime geçilmiş. Kolay gelsin.

  Cevap:

  Değerli Kardeşimiz;
  İlk defa bir takvimin kullanılmasına Hz. Ömer zamanında ihtiyaç duyulmuş ve böylece Hicret esas alınarak oluşturulan takvimle devlet işlerinde tarihleme açısından ortaya çıkan problemler ortadan kaldırılmıştır. (Hayat’üs Sahabe)
  Medine'de İslam devletinin kurulmasından Hz. Ömer (ra) devrine kadar müslümanlar bazı önemli olayları tarih başlangıcı kabul edip buna göre zamanlarını tayin etmekteydiler.
  Meselâ; Fil olayı, ficâr savaşı, zelzele yılı, veda haccı yılı ve bazı önemli zatların ölümü gibi olaylar tarih başlangıcı olarak kabul edilmekteydi.
  Ancak bu, zaman zaman karışık bir durum arz ediyordu. Hz. Ömer (ra) bu karışıklığı gidermek amacıyla konuyu diğer sahabelerle istişare etti. Bu sırada meydana gelen olay bunun gerekliliğini bir kat daha arttırdı. Yemen Valisi Ya'la b. Ümeyye Hz. Ömer’e (ra) gün, ay ve yılı belli olmayan bir mektup gönderir. Aynı şekilde yılı belli olmayan vadesi Şaban ayı, diye kaydedilen bir senet Basra Valisi Ebû Musa el-Eşarî'ye getirilir. Söz konusu senette geçen şaban kelimesinin, bu yıla mı, geçen yıla mı, yoksa gelecek yıla mı ait olduğu meselesi kesin olarak anlaşılmayınca bu tarih ve sened ihtilafa sebep oldu ve konunun önemini ortaya çıkardı.
  Sahabiler meseleyi görüşerek tarih başlangıcı konusunda İran, Yunan vb. gibi ülkelerin takvimlerini benimseme tekliflerini ileri sürdüler. Ancak bu teklifler kabul görmeyince Hz. Ali (ra) takvimin hicretin başlangıç olması gerektiğini ileri sürdü. Onun bu görüşü derhal benimsendi. Hz. Peygamber (asm), Rebiülevvel ayında hicret etmişti. Ancak kamerî yıl muharrem ayı ile başladığından tarih iki ay sekiz gün geri alınıp Hicrî takvimin başlangıcı 23 Temmuz 622 olarak tesbit edildi. (Şamil İslam Ansiklopedisi)
  Hicri takvimin önemine dair şu soruları inceleyebilirsiniz:

  Hicri takvim nedir?

  Kur’an neden Hicrî takvimi esas kabul ediyor?

  Hicri Takvimde neden “Güneş yılı” değil de “Ay yılı” esas alınmıştır?

  Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - İslam devletinde Hz. Ömer'den (ra) önce hangi takvim kullanılıyordu?

  Yazı kaynağı : www.sorusorcevapbul.com

  Hicri Takvim Nasıl Ortaya Çıktı?

  Hicri Takvim Nasıl Ortaya Çıktı?

  Hz. Peygamber ve Müslümanların Medine'ye hicretiyle dünya tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Dünya tarihinin akışını değiştirecek olan İslâm, hicretle artık kendine bir sığınak, bir yurt buldu. Medine, dünya tarihinin gidişatını etkileyecek bir merkez haline geldi. Hicret, İslâm takviminin başlangıcına adını verdi.

  Takvim, mutlak zamanı algılama ve belli bir plâna göre değerlen­dirme isteğinin bir ifadesidir. Takvimler, tarihî süreç içinde incelendiğinde, Batı'da Maya­lardan, Doğu'da Mısırlılara kadar bütün kavimlerde zaman ölçüsü ola­rak güneş ve ay gibi gök cisimlerinin düzenli ve periyodik hareketleri­nin esas alınarak hazırlandığı anlaşılır. Böylece pek çok faydası ya­nında -Kur'ân-ı Kerîm'de de beyan edildiği gibi- güneş ve aydan va­kitleri bilme ve hesaplama konusunda da faydalanılmıştır. Gök cisimlerinin düzenli ve periyodik hareketlerini esas alan tak­vimler üçe ayrılabilir:

  1- Güneş takvimi: Bu takvimi ilk olarak Mısırlıların kullandığı ka­bul edilmektedir.

  2- Ay-güneş takvimi: Bu takvimde, yılın süresi güneş takvimininki ile aynıdır. Aylar ise mümkün olduğu kadar kamerî ayla başlayacak ve bitecek biçimde düzenlenmiştir. Yılbaşının her zaman aynı mevsime rastlaması için üç yılda bir kamerî seneye bir ay ilâve etmek gerekir. Zira kamerî sene şemsî seneden 11 gün eksiktir. Bu da üç kamerî yılda bir ay eder.

  3- Ay takvimi, yalnızca ayın dünyadan görünen farklı şekillerinden; dolayısıyla ayın hareketlerinden yola çıkılarak hazırlanmıştır.

  Asr-ı Saadet'te Takvim

  Hz. Peygamber ve Müslümanların Medine'ye hicretiyle dünya tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Dünya tarihinin akışını değiştirecek olan İslâm, hicretle artık kendine bir sığınak, bir yurt buldu. Medine, dünya tarihinin gidişatını etkileyecek bir merkez haline geldi. Hicret, İslâm takviminin başlangıcına adını verdiği gibi, takvimle ilgili geliş­meler de genelde hicret hâdisesinden sonra meydana gelmiştir.

  Kur'ân-ı Kerîm, muhataplarında esaslı bir zaman telâkkisinin teşekkül etmesini sağlamıştır. Aslında İslâm'ın, güneş takvimi yerine kamerî takvimi tercih etmesi, dinî maksatlara daha uygun olmasından ve adaleti sağlamasındandır.

  Kurân-ı Kerîm ve Takvim

  Kur'ân-ı Kerîm, göklerin tefekkür konusu edilip araştırılmasını is­temekte ve muhataplarında zaman bilincinin doğması ve gelişmesi için gerekli verileri içermektedir. Kur'ân-ı Kerîm, zamana dikkatleri çekmek için zamanı ifade eden tabirleri sıkça kullanır.

  “Namaz ve oruç gibi başlıca ibadetler, güneşin doğuş ve batış zamanlarına göredir. Eğer kamerî bir güneş yılı içinde sabit bırakılsaydı, muazzam bir adaletsizlik işlenmiş olacaktı; zira bazı Müslümanlar daima uzun günlerde oruç tutacak veya hayatları boyunca diğerlerinden daha zor şartlarda ibadet edeceklerdi.” (Seyyid Hüseyin Nasr)

  Kur'ân-ı Kerîm, muhataplarında esaslı bir zaman telâkkisinin teşekkül etmesini sağlamıştır. Aslında İslâm'ın, güneş takvimi yerine kamerî takvimi tercih et­mesi, dinî maksatlara daha uygun olmasından ve adaleti sağlamasındandır. Seyyid Hüseyin Nasr bu durumu şöyle açık­lar: "İslâm, Arap kamerî takvimini benimsemiştir. Müslümanların dinî ibadetlerinin ritmini bugüne kadar belirleyen bu takvimdir. Kur'ân-ı Kerîm, bu âyetle sonradan çıkabilecek bir problemi çok önce­den görmüş ve takvime ilaveyi yasaklamak suretiyle Müslümanlar arasında adaleti sağlamanın tek çaresine işlerlik kazandırmıştır. Na­maz ve oruç gibi başlıca ibadetler, güneşin doğuş ve batış zamanlarına göredir. Bunun ötesinde İslâm, mensuplarının çeşitli coğrafi böl­gelerde yaşadığı dünya çapında bir dindir; bu bölgelerde günlerin uzunluğu ve iklim şartları büyük farklılık arz etmektedir. Eğer kamerî yıl -bazı modernleşmiş Müslümanların, getireceği sonuçların farkında olmadan ileri sürdükleri gibi- bir güneş yılı içinde sabit bırakılsaydı, muazzam bir adaletsizlik işlenmiş olacaktı; zira bazı Müslümanlar daima uzun günlerde oruç tutacak veya hayatları boyunca diğerlerin­den daha zor şartlarda ibadet edeceklerdi. Yalnızca böyle bir uygu­lamayı yasaklamak tüm inananlar arasında ilâhî adaleti sağlayabilirdi. Kur'ân-ı Kerîm böylece bu âyetiyle İslâm ümmetinin gelecekteki durumunu hesaba katmış, coğrafî sınırlarının vahyin inmiş olduğu Arabistan'ın çok ötelerine uzanacağını önceden görmüş oluyordu".

  Hz. Peygamber Devrinde Takvim

  Hicretin 2. yılında oruç ve kurban ibadetlerinin farz kılınmasıyla nesî'siz kamerî senenin kullanılması mecburiyeti ortaya çıkmıştır. Kur'ân-ı Kerîm'in muhataplarına telkin ettiği zaman telak­kisi ve takvimle ilgili yaptığı düzenlemeler de Hz. Peygamber devrinde takvim alanında meydana gelen gelişmelerin bir parçası kabul edil­melidir.

  Hz. Ömer zamanında son şeklini alıp resmiyet kazanan ve genel bir kullanım alanı bulan hicrî takvimin teşekkülü bir süreç dâhilinde ol­muştur. Rasûlullah'ın hicretinden sonra Müslümanlar, ister Rasûlullah'ın işaretiyle olsun, isterse kendi içtihatlarıyla olsun, gayr-ı resmî bir şekilde ve bir tamim söz konusu olmadan Rasûlullah'ın Medine'ye hicret vaktini (Rebiülevvel'i) tarih başlangıcı olarak kullanmaya başladılar. Bu takvimin ilk ayı Rebiülevvel, son ayı ise Safer'dir. Buna "gayr-ı resmî hicrî takvim" veya "asıl hicrî takvim" di­yebiliriz. Hz. Ömer ise bu "gayr-ı resmî hicrî takvimi" ihya edip son şeklini vermiş ve resmiyet kazanmasını sağlamıştır. Hz. Peygamber devrinde takvimle ilgili en önemli gelişme, hicretin 10. yılının Zilhicce ayında vuku bulan Veda Haccında nesi' uygulamasına fiilen son verilmesidir. Hz. Peygamber, Veda Hutbesinde nesi' uygulamasını kaldır­makla kameri senenin tabiî akışını bozan unsuru bertaraf etmiştir. Böylece güneş yılını esas alan takvimlerden bağımsız, ayın hare­ketlerini esas alan bir takvimin ihdas edilmesinin yolunu açmıştır.

  Hicrî Takvimin Resmî Tesisi

  Daha önce ifade edildiği üzere Hz. Peygamber devrinde takvimle ilgili önemli adımlar atılmasına rağmen takvim meselesi belli bir usûle bağlanmamıştır. Bu durum, Hz. Ömer devrine kadar devam etti. Hz. Ömer devri, İslâm devletinin kısa bir süre içerisinde sınırlarının gen­işlediği, Müslümanların daha yoğun bir şekilde çeşitli dinî, siyasî görüş ve medeniyetlerle temasa geçtiği, diğer milletlerin İslâm dairesine kitleler hâlinde girmeye başladığı, resmî muamelelerin, medenî müna­sebetlerin çoğaldığı, askerî faaliyetlerin geniş çapta yayıldığı, devlet gelirlerinin arttığı bir dönemdir. Bu gelişmelere paralel olarak, Hz. Ömer devrinde, devletin müesseseleri yerleşmeye başlamış, divanlar tertip edilmiş, yazılan evraklara tarih koyma ihtiyacı doğmuştur.

  Söz konusu ihtiyaç, bazı sahabeler tarafından da dile getirilmiş ve Hz. Ömer'e bildirilmiştir. Hz. Ömer de bir nevi dev­let şurası hükmünde olan sahabelerin ileri gelenlerini toplayıp takvim meselesini onlarla istişare etmiştir. Bu istişarede bazı yabancı takvim­lerin kabulünü teklif edenler olmuş ise de bu teklifler ilgi gör­memiştir. İstişare neticesinde, Rasûlullah'ın hicretini tarih başlangıcı kabul eden ve senesinin ilk ayı Rebiülevvel olan nesî'siz gayr-ı resmî hicrî kameri takvim, Hz. Ömer tarafından hicretin 16 veya 17. yılının 15 Rebiülevveli'nde ihya edilip resmî hâle getirildi ve tamim edildi. Buna "resmî hicrî takvim" diyebiliriz. İbn Kuteybe'nin de işaret et­tiği gibi, "gayr-ı resmî nesî'siz kamerî hicrî takvimde senenin ilk ayı Rebiülevvel iken "resmî hicrî takvimde daha önceki örfe uygun olarak yılın ilk ayı Muharrem kabul edildi. Böylece takvimde bir karışıklığın daha önü alınmış oldu. Bunun başka bir sebebi de Arap yarımadasında bu ayın hac mevsiminden sonra yılın ilk iş ayı olmasıdır.

  Sahabe, İslâm tarihine başlangıç tayin ederken dört alternatif üz­erinde durmuştur:

  Hz. Peygamberin doğumu,

  Hz. Peygamberin peygamberliği,

  Hz. Peygamberin hicreti,

  Hz. Peygamberin vefatı.

  Alternatiflerin her birinin başlangıç olarak kabul edilmesi mümkün iken sahabeler, hicret vaktini tarih başlangıcı olarak kabul etmeyi uygun bul­muştur. Zira Rasûlullah'ın doğumu ve peygamberlik vaktini, kesin olarak tayin edilemedikleri için; Hz. Peygamberin vefat zamanını ise verdiği hüzünden dolayı, yani insan psiko­lojisi açısından uygun görmediler. Sonuçta ashâb, Hicreti İslâm tari­hinin başlangıcı olarak kabul etti.

  Netice itibariyle Mekkî nesî'li kamerî takvimin birtakım tadilat ve yenilikler yapılmış halefi mahiyetinde olan hicrî kamerî takvim, bir süreç dâhilinde teşekkül ederek Hz. Ömer zamanında son şeklini almış ve resmiyet kazanıp genel bir kullanım alanı bulmuştur.

  Doç. Dr. Kasım Şulul

  Yazı kaynağı : hicritakvim.org

  Tarih boyunca Türklerin kullandığı takvimler nelerdir? Türklerin kullandığı ilk takvim...

  Tarih boyunca Türklerin kullandığı takvimler nelerdir? Türklerin kullandığı ilk takvim...

  Türkler, tarih boyunca dini ve ekonomik sebeplere bağlı olarak farklı takvimler kullanmışlardır. Türklerin kullandıkları ilk takvim ise 12 Hayvanlı Türk Takvimidir. İslamiyet’i benimsedikten sonra Hicri Takvime geçseler de daha sonra Nizamü’lmülk önderliğinde kurulan rasathanede Celali Takvime geçilmiştir. Osmanlı döneminde mali işlerde kolaylık sağlaması için Rumi Takvim kullanılmış, Cumhuriyet’in ilan edilmesinin ardından ise Miladi Takvime geçiş yapılmıştır. 

  1- On İki Hayvanlı Türk Takvimi

  2- Celali Takvim

  3- Hicri Takvim

  4- Rumi Takvim

  5- Miladi Takvim

  On İki Hayvanlı Türk Takvimi: Güneş yılını esas alan takvimde her bir yıl hayvan ismi olarak belirlenir. 365 gün 5 saat olarak belirlenen takvim, 12 aydan oluşan takvimin her ayı ‘birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay…’ şeklinde belirtilir. 12 yılın 5 kez tekrar etmesi bir çağ olarak kabul edilir. 12 Hayvanlı Türk Takvimini, Göktürk, Uygur, Hun, Tuna ve İtil Bulgarları tarafından kullanılmıştır. 

  Celali Takvim: Güneş yılı esas alınarak hazırlanan takvim Selçuklu Sultanı Melikşah zamanında kullanılmaya başlanmıştır. Selçuklu Devleti 1079 yılından itibaren kullanılan takvim, 1 yılı 365 gün 6 saat olarak hesaplanmıştır. Celali Takvim, Türkler dışından Babür Devleti tarafından da kullanılmıştır. 

  Hicri Takvim: Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinin ardından kullanmaya başladığı takvimdir. Hicri Takvim, ay yılı esaslı bir takvim olduğundan 1 yılı 354 gün olarak hesaplanır. Hz. Ömer döneminde oluşturulan takvim, Peygamber Efedimiz (s.a.s)’in Mekke’den Medine’ye göç ettiği 622 yılı başlangıç olarak kabul edilir.  Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden 1 Ocak 1926 yılında Miladi Takvime geçene kadar Hicri Takvim kullanılmıştır.

  Rumi Takvim: Osmanlı Devleti’nde vergi işerinde bir aksaklık olmaması için 1839 yılı itibariyle kullanılmaya başlanan takvimdir. 1 yıl 365 gün 6 saat olarak hesaplanır. 

  Miladi Takvim: 1 Ocak 1926 yılı itibariyle kullanılmaya başlayan takvim, Hz. İsa’nın doğumu baz alınarak hazırlanmıştır. 1 yıl, 365 gün 6 saattir. 1926 yılından günümüze kadar kullanılmaya devam etmektedir. 

  Yazı kaynağı : www.haber7.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap