Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hisse senedinin üzerinde yazılı olan değere ne ad verilir

  1 ziyaretçi

  hisse senedinin üzerinde yazılı olan değere ne ad verilir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Hisse Senetleri İçin Kullanılan "Değer" Kavramları

  Hisse Senetleri İçin Kullanılan

  Hisse senetleri (Pay senedi) sahibine ortaklık hakkı veren ve ikincil piyasalarda alınıp satılabilen menkul kıymetlerdir. Alıcı ve satıcının hisse senedi için uygun gördüğü bir fiyat seviyesi bulunmaktadır ve hisse senedi fiyatı hisse senedine biçilen değerdeki değişime göre artış ya da azalış göstermektedir.

  Piyasayı oluşturan da hisse senetleri için biçilen değerler arasındaki görüş farklarıdır. Her bir piyasa oyuncusunun aynı hisse senedi ile ilgili "gerçekte olması gereken değer" tespiti farklı olabilir. Değer tespiti ile ilgili olarak; hisse senedi değerlemesi ve değerleme tekniklerine geçmeden önce "Hisse senedi değeri ne anlama gelmektedir, kaç çeşit değer kavramı vardır ve bu değer kavramlarının birbirlerinden farkları nelerdir?" gibi soruların cevaplanması büyük önem taşımaktadır.

  Aşağıda firma değeri ve hisse senedi değeri için kullanılan çeşitli kavramlar özetlenmektedir;

  Nominal Değer: İtibari değer olarak da kullanılmaktadır. Hisse senetleri ve tahvillerin üzerinde yazılı değerdir. Hisse senedi nominal değeri, bir işletmede toplam sermayenin belirlenmesi ve kayıt altına alınması için gereken muhasebe işlemleri için kullanılmaktadır. 

  Nominal değer bir hisse senedinin piyasada alınıp satıldığı değeri göstermez, hisse senedi nominal değerin altında ya da üzerinde bir fiyattan alınıp satılıyor olabilir. Hisse senetleri için nominal değer genellikle 1 TL'dir. Nominal değer sabittir, değişmez. Ekonomide kullanılan nominal kavramı ile finansta kullanılan nominal kavramı arasında fark vardır. Ekonomide nominal, belirli bir yıla ya da döneme ait, enflasyonla düzeltilmemiş veri anlamına gelmektedir.

  İhraç Değeri: Emisyon değeri olarak da kullanılmaktadır. Hisse senedinin ilk ihracı sırasında halka arz fiyatıdır. Hisse senetlerinin ihraç fiyatı ile nominal değeri arasındaki fark emisyon primi olarak adlandırılır. Payları borsada işlem gören, halka açık işletmeler belirli şartlara bağlı olarak nominal değerin altında hisse senedi ihraç edebilirler, borsada işlem görmeyen halka açık işletmelerin hisse senedi ihraç fiyatı nominal değerin altında olamaz.

  Defter Değeri:Muhasebe değeri ya da özsermaye değeri olarak da bilinmektedir. Bir hisse senedinin defter değeri ise özsermaye toplamının hisse senedi sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Ödenmiş sermaye, hisse senedinin nominal değeri ile hisse senedi adedinin çarpımıdır, nominal değer 1 TL ise hisse senedi sayısı ödenmiş sermayeye eşittir diyebiliriz.  Özsermaye, bir işletmenin aktif toplamından borçların çıkarılması ile hesaplanmaktadır. 

  Defter değeri oldukça önemli bir karşılaştırma kriteri olup, PD/DD oranı olarak bilinen (piyasa değerinin defter değerine oranı) değerleme yönteminde kullanılmaktadır.

  Net Aktif Değeri: Bir işletmenin aktif değeri, varlıklarının toplam değeri anlamına gelmektedir. Net aktif değer ise işletme varlıklarından borçların düşülmesi sonucunda elde edilen net tutardır. Özetle, işletme varlıklarının tamamının satılması ile elde edilecek gelirden işletme borçlarının ödenmesi sonucunda geriye kalacak bedeldir. İşletme varlıkları ve borçlarının defter değerleri ile piyasa değerleri arasında farklar bulunması normaldir, bu durumda muhasebe değerleri güncel piyasa değerlerine göre düzeltilmektedir. Bu yöntem, işletmenin minimum değerinin tespitinde kullanılmaktadır.

  Özetle net aktif değeri, varlıkların ve borçların piyasa değerinden hesaplandığı bir bilançodaki özkaynak tutarıdır.

  Tasfiye Değeri: Tasfiye bir işletmenin kapanması ve faaliyetlerine son vermesi anlamına gelmektedir. Firmanın tasfiye değeri, tüm varlıkların satılarak nakde dönüştürülmesinden sonra elde edilen gelirden borçların ödenmesi sonucunda kalan bedeldir. Likiditasyon değeri olarak da bilinmektedir. Net aktif değere benzer görünse de tasfiye aşamasındaki bir işletmenin, satışın zorunlu ve acil olması nedeniyle, varlıklarının normal piyasa koşullarının çok altında fiyatlandırılacağını unutmamak gerekir. Tasfiye değeri bir işletme için belirlenen en düşük değer olarak yorumlanmaktadır. 

  Piyasa Değeri: Hisse senetlerinin piyasada arz ve talebe bağlı olarak alınıp satıldığı bedeldir. İlgili hisse senetleri borsada işlem görüyorsa piyasa değeri aynı zamanda borsa değeri olarak adlandırılmaktadır. Bir firmanın borsa değeri (piyasa kapitalizasyonu), hisse senedi fiyatı ile hisse senedi sayısının (ödenmiş sermaye) çarpımına eşittir. Burada önemli bir noktanın altını çizmek gerekir; borsa değeri de çoğu zaman işletmenin olması gereken değerini yansıtmayabilir.

  Gerçek Değer: Hisse senedinin olması gereken değeridir. Gerçek değer işletmenin gelecekte gelir yaratma potansiyeli ile yakından ilgilidir. Yatırımcıların en çok önemsediği değer, bir işletmenin gerçek değeridir, fakat belirlenmesi de bir o kadar zordur. Yatırımcılar, bir hisse senedinin gerçek değerini hesaplamaya çalışarak, bu değeri hisse senedinin güncel piyasa fiyatı ile karşılaştırmakta, gerçek değer piyasa değerinin üzerindeyse hisse senedinin ucuz fiyatlandığı, piyasa değerinin altındaysa hisse senedinin pahalı fiyatlandığı yorumunu yapmaktadır.

  Bir işletmenin gerçek değerini ölçebilmek adına birçok yöntem kullanılabilir; temettü kapitalizasyonu yöntemi, iskonto edilmiş nakit akımlar yöntemi, fiyat kazanç oranı, PD/DD oranı gibi yöntemler genel kabul görmüş şirket değerleme yöntemleri arasında sayılabilir.

  Yazı kaynağı : piyasarehberi.org

  Hisse senedi nedir, hisse senedinin tanımı, temettü - kâr payı

  1.1. Hamiline ve Nama Yazılı Hisse Senetleri: Kıymetli evrak üzerinde sahibinin ismi belirtiliyorsa nama yazılı, isim belirtilmiyor ve elinde bulunduran kişiye alacak hakkı tanıyorsa hamiline yazılı hisse senedidir.

  Nama yazılı kıymetli evraklar daha güvenlidir. Senet kaybedilirse ya da kötü niyetle başka birinin eline geçerse hamiline yazılı senet kolaylıkla elden çıkarılabilir. Çünkü senedin hak sahibi onu elinde bulunduran kişidir. Hamiline yazılı senetlerin devri teslim ile nama yazılı senetlerin devri ciro ile olur. Kıymetli bir evrak üzerindeki hakkın başkasına devredilmesi için yapılan işleme ciro denir. İki tür ciro vardır:

  1.1.1. Tam Ciro: Devir edilen kişinin ad ve soyadı yazılarak "ödeyiniz" yazılır ve devreden kişi tarafından imzalanır.

  1.1.2. Beyaz Ciro: İsim belirtilmeden, sadece "ödeyiniz" yazılır ve devreden kişi tarafından imzalanır.

  1.2. Adi ve İmtiyazlı Hisse Senetleri: Sahiplerine eşit haklar tanıyan hisse senetlerine adî hisse senedi denir. Ana sözleşme ile oy hakkı, kâra iştirak vb. açılardan sahiplerine diğerlerine göre daha özel haklar sağlayan hisse senetlerine imtiyazlı hisse senetleri denir.

  1.3. Primli ve Primsiz Hisse Senetleri: Senedin üzerinde yazılı olan değere nominal (itibari) değer denir. Hisse senedi üzerinde yazılı değerden daha yüksek bir bedel ile çıkarılıyorsa primli hisse senedi, üzerinde yazılı bedel ile çıkarılıyorsa primsiz hisse senedi denir.

  1.4. Bedelli ve Bedelsiz Hisse Senetleri: Kuruluş ya da sermaye artırımı esnasında çıkarılan senetler bedelli senetlerdir. Bu sayede sermayedarlar dışındaki kişi ve kuruluşlardan fon temin edilir. İşletmenin bazı varlıklarındaki değer artışlarının sermayeye eklenmesi ile çıkarılan hisse senetlerine bedelsiz hisse senetleri denir. Bedelsiz hisse senetlerini işletme ortakları alabilir.

  1.5. Kurucu ve İntifa Hisse Senetleri: Kuruluşta emeği geçenler için çıkarılan, ortaklık ve şirket yönetimine katılma hakkı vermeyen senetler kurucu hisse senetleridir. Sadece şirket kârının bir kısmı için alacak hakkı verir. İntifa hisse senetleri ise bazı kişiler için alacak ya da hizmetleri karşılığı çıkarılan ve ortaklık hakkı sağlamayan hisse senetleridir.

  2. Hisse Senedinin Getirileri ve Sorumlulukları: Yatırım aracı olarak hisse senedini seçen kişi ve kuruluşlar kazanç sağlamak yanında
  bazı sorumlulukları da yerine getirmelidirler. Bu hak ve sorumluluklar aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

  2.1. Temettü (Kâr Payı) Hakkı: İşletme kâr ettiği zaman hisse senedi sahibi olan ortak bu kâra hissesi oranında ortak olur. Ancak risk göz önüne alınırsa işletmenin her zaman kâr etmeyeceği de bilinmelidir. İşletme kârından kanunen ayrılması gereken tutarlar ayrılmadıkça ortakların temettüleri dağıtılamaz.

  2.2. Rüçhan Hakkı: İşletmenin bedelli sermaye artırımına gitmesi halinde mevcut ortakların artırımdan öncelikle pay alma hakkına rüçhan hakkı denir. Bu haktan faydalanabilmek için eski hisse senedinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirtilen süre içinde ibraz edilmesi (sunulması) gerekir.

  2.3. Yönetime Katılma ve Oy Hakkı: Hisse senedi sahibi olan yatırımcı şirket yönetim kurulu seçimlerinde seçmen ve aday olarak yönetime katılabilir. Ancak oy kullanımı hisse ile orantılı olduğu için işletmede her zaman fazla hissesi bulunan kişilerin söz hakkı daha fazladır. Her hisse bir oyu ifade eder. Bu durumda %51 hisseyi elinde bulunduranlar yönetime sahip olabilirler.

  2.4. Bilgi Alma Hakkı: Pay sahipleri istedikleri zaman şirket sırları dışındaki genel bilgileri edinme hakkına sahiptirler. Bu hak engellenemez ve sınırlanamaz.

  2.5. Sır Saklama Sorumluluğu: Pay sahibi hem ortaklığın devamı sırasında hem de ortaklıktan ayrıldıktan sonra şirket sırlarını saklamak ve açıklamamakla mükelleftir.

  2.6. Taahhütleri Yerine Getirme Sorumluluğu: Pay sahibi işletme kuruluşunda ve sermaye artırımı esnasında taahhüt ettiği tutarları zamanında ödemekle sorumludur. Aksi halde cezai işleme maruz kalabilirler.

  2.7. Sözleşme Şartlarına Uyma Sorumluluğu: Pay sahibi ortaklık sözleşmesinde belirtilen ve altına imzasını attığı tüm kurallara uymak ve sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır.

  3. Hisse Senedinde Fiyat ve Değer:
  Yatırım alternatifi olarak hisse senedi tercih edilmiş ise getirinin takibi için hisse senedi fiyat ve değer tanımlarını bilmek gerekir.

  3.1. Nominal (İtibari) Fiyat: Hisse senedinin çıkarılması sırasında belirlenen ve üzerinde yazılı olan değere nominal değer denir.

  3.2. İhraç Fiyatı: Hisse senedinin satışa sunulduğu fiyattır. Hisse senedi nominal fiyat ile çıkarılabileceği gibi farklı bir fiyat ile de çıkarılabilir.

  3.3. Piyasa Fiyatı: Hisse senedinin arz ve talep piyasasında işlem gördüğü fiyattır. Piyasa fiyatı işletmenin durumuna göre yüksek ya da düşük olabilir.

  3.4. Borsa Fiyatı: Borsada işlem gören hisse senetlerinin bu piyasadaki arz ve talep durumuna göre oluşan fiyattır. Hisse senedine talep fazla ise senedin değeri artar.

  3.5. Defter Değeri: İşletmenin öz sermaye toplamının hisse senedi sayısına bölünmesi ile bulunan tutardır.

  3.6. Tasfiye Değeri: Şirketin dağılması halinde tüm varlıklardan borçlar düşüldükten sonra kalan tutarın hisse senedi sayısına bölünmesi ile bulunan tutardır.

  3.7. İşleyen Teşebbüs Değeri: İşletmenin çalışır halde devri durumunda sağlayacağı gelir hesaplanarak bulunan değerdir.

  3.8. Gerçek Değer: Yatırımcının tüm koşulları dikkate alarak hisse senedi için belirlediği değerdir.

  4. Hisse Senedinin Şekli: Türk Ticaret Kanununun 413. Maddesine göre hisse senedinde bulunması gereken şekil şartları şunlardır:
  - Şirket unvanı ve yetkili imzalar
  - Esas sermaye miktarı
  - Şirketin tescil tarihi
  - Senet türü
  - Senedin nominal değeri

  Zorunlu olan bu şartların dışında ihtiyari (isteğe bağlı) olarak aşağıdaki hususlar da yer alabilir:
  - Senet çıkış tarihi
  - Şirket sözleşmesinin önemli maddeleri
  - Pay (sermayenin bölünmüş parçaları) adedi
  - Kuruluşu onaylayan mahkeme kararının tarih ve numarası
  - Senetlerin seri ve sıra numarası

  sayfa 1

  sonraki sayfa >>>>>

  Kambiyo senetleri

  Yazı kaynağı : www.muhasebedersleri.com

  Hisse senedi ya da tahvilin �zerinde yaz�l� olan de�ere ne ad verilir?

  Nominal Değer Nedir? Hisse Senetlerinde Nominal Hisse Değeri Ne Demektir?

  Hisse Senedi Türleri | InvestAZ

  HİSSE SENEDİ TÜRLERİ

  Nama - Hamiline Yazılı Hisse Senedi: Hisse senetleri nama (isme yazılı) ya da hamiline yazılı olarak çıkarılabilir.

  Adi - İmtiyazlı Hisse Senedi: Adi hisse senetleri sahiplerine eşit haklar sağlarken, eğer bir kısım hisse senetleri, adi hisse senetlerine göre kara katılmada, yönetim ve denetim kuruluna üye seçiminde, oy hakkında ve benzeri konularda imtiyazlı haklara sahipse imtiyazlı olarak tanımlanır. Bir ortaklıkta çeşitli imtiyazlara sahip hisse senetleri bulunuyorsa bunlar farklı grup isimleriyle adlandırılırlar (A grubu, B grubu, C grubu gibi).

  Primli - Primsiz Hisse Senedi: Üzerinde yazılı değer ile diğer bir deyişle nominal değerden ihraç edilen hisse senetlerine primsiz, nominal değerlerinden yüksek bir bedelle ihraç edilen hisse senetlerine primli hisse senedi denir.

  Bedelli - Bedelsiz Hisse Senedi: Nakit/bedelli sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen hisse senetlerine bedelli hisse senedi, ortakların nakit ödeme taahhüdünü içermeksizin iç kaynaklardan sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen hisse senetlerine ise bedelsiz hisse senedi denir.

  Yazı kaynağı : www.investaz.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap