Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hidrojen bağı sadece aynı tür moleküller arasında mı oluşur

  1 ziyaretçi

  hidrojen bağı sadece aynı tür moleküller arasında mı oluşur bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Hidrojen bağı

  Hidrojen bağı

  Hidrojen bağı, bir molekül oksijen, azot veya flor gibi elektronegatif bir atoma bağlı hidrojenin kısmi artı yükle yüklenmesi sonucu, başka veya aynı moleküldeki elektronegatif atom ile yaptığı kuvvetli bağdır.

  Van der waals kuvvetinden güçlü olmasına karşın, tipik hidrojen bağı iyonik bağ ve kovalent bağdan daha güçsüzdür. Proteinler ve nükleik asitler gibi makromoleküller içinde, aynı molekülün iki parçası arasında var olabilir.

  Hidrojen bağı ismi, bağın bir hidrojen atomunu kapsamasından gelir. Genelde bağ, hidrojenin flor, oksijen ve azot gibi elektronegatifliği yüksek atomlarla yapmış olduğu kuvvetli bir etkileşim türüdür.

  Eğer hidrojen bağı atomu iki atom arasında ortak kullanılıyor ise meydana gelen iki molekül arasındaki zayıf bir bağdır.

  Hidrojen bağları genellikle oksijen ve azot gibi negatif elektrik yüklü atomlarla diğer bir negatif yüklü atomlara kovalent olarak bağlanmış hidrojen atomları arasında oluşan bağlardır.

  Dipol dipol etkileşmesinin kimyadaki en bariz örneğini teşkil eder.

  Hidrojen Bağı Van der Waals bağından güçlüdür, molekülleri arasında daha güçlü etkileşim olan maddenin kaynama noktası daha yüksektir.Bu yüzden hidrojen bağı içeren maddelerin erime - kaynama noktaları Van der Waals bağı içeren maddelere göre daha yüksektir.İki farklı molekül birbirleriyle hidrojen bağı oluşturabilir.

  (F,O,N) barındıran moleküller dışında hidrojen sülfürün de (H₂S) bağ yapabildiği keşfedilmiştir.

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Hidrojen Bağı Nedir?

  Hidrojen Bağı Nedir?

  Hidrojen atomunun azot (N), oksijen (O) veya flor (F) gibi elektronegatifliği yüksek atomlar ile oluşturduğu moleküller arasında oluşan polar etkileşime özel olarak hidrojen bağı denir.

  Hidrojen bağı polar bir etkileşim olmasına karşın dipol – dipol etkileşimine göre daha kuvvetli olduğu için ayrıca hidrojen bağı olarak tanımlanır.

  H2 O, NH3 ve HF gibi bileşik moleküllerinde bulunan hidrojen atomları N, O veya F atomlarından birisine bağlı olduğu için bu moleküller arasında aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi hidrojen bağları oluşur.

  Farklı tür moleküller arasında da hidrojen bağı oluşabilir. Su (H2 O) ve metil alkol (CH3 OH) bileşiklerinin kendi molekülleri arasında hidrojen bağları oluştuğu gibi karıştırıldıklarında H2 O ve CH3 OH molekülleri arasında da hidrojen bağları oluşur. Farklı tür moleküller arasında oluşan hidrojen bağları, bu bileşiklerin birbirleri içerisinde çözünürlüklerinin yüksek olmasını sağlar.

  Aşağıdaki şekilde farklı tür moleküller arasında oluşan hidrojen bağları görülmektedir.

  Moleküller arasındaki çekim kuvvetleri ne kadar büyük olursa bileşiğin erime noktası, kaynama noktası gibi fiziksel özellikleri de o kadar yüksek olur. Sadece London kuvvetleri bulunduran bileşiklerde genelde kaynama noktaları düşük, London kuvvetleri ve dipol-dipol etkileşimlerini birlikte bulunduran bileşiklerde ise daha büyüktür. London kuvvetleri, dipol-dipol etkileşimleri ve hidrojen bağlarını içeren bileşiklerde ise genelde beklenenden daha yüksek kaynama noktaları çıkar.

  Aşağıdaki grafikte 4A, 5A, 6A ve 7A grubu elementlerinden bazılarının hidrojenli bileşiklerinin kaynama noktaları verilmiştir.

  Yukarıdaki grafikte 4A grubu elementlerinin hidrojenli bileşikleri olan CH4 , SiH4 , GeH4 ve SnH4 molekülleri apolar karakterlidir. Kendi molekülleri arasında sadece London kuvvetleri bulunduğundan diğer gruplardaki bileşiklere göre kaynama noktaları düşüktür.

  4A grubu bileşiklerinde elektron yoğunluğu arttıkça London kuvvetleri arttığından CH4 , SiH4 , GeH4 ve SnH4 sıralamasında bileşiğin kaynama noktasında artış gözlenir. 5A, 6A ve 7A grubundaki elementlerin hidrojenli bileşikleri polar karakterli olduğu için molekülleri arasında bulunan London kuvvetlerinden çok dipol – dipol çekim kuvvetleri etkilidir. Bunun için kaynama noktaları, aynı periyottaki 4A grubu elementlerine göre daha yüksektir.

  Yukarıdaki grafikte incelendiğinde NH3 , HF ve H2 O bileşiklerinin kaynama noktalarının beklenenden yüksek olduğu görülür. Bunun sebebi, bu bileşiklerin molekülleri arasında London kuvvetleri ve dipol – dipol etkileşimlerinin yanında hidrojen bağlarının da bulunmasıdır. Zayıf etkileşimler içinde hidrojen bağları, van der Waals etkileşimlerinden daha sağlamdır. NH3 , HF ve H2 O bileşiklerinin kaynama noktalarının beklenenden yüksek olması bu durumu açıklar.

  Sonuç olarak asal gazların ve apolar moleküllerin yoğun fazlarında sadece London kuvvetleri bulunur ve fiziksel özellikler de etkilidir. Polar moleküllerde London kuvvetleri ve dipol – dipol etkileşimleri bulunmasına rağmen kaynama noktasında dipol – dipol etkileşimi etkindir.

  London kuvvetleri, dipol – dipol etkileşimleri ve hidrojen bağı gibi zayıf etkileşimleri bulunduran NH3 , HF ve H2 O gibi bileşiklerde ise kaynama noktası gibi fiziksel özelliklerde hidrojen bağı etkindir.

  Ancak elektron sayısı çok olan apolar moleküllerde London kuvvetleri, dipollüğü yüksek olan polar moleküllerde de dipol – dipol etkileşimleri önem kazanır.

  Yazı kaynağı : www.kimyabilimi.gen.tr

  Hidrojen Ba��

  Hidrojen Ba��

  Lakin hidrojen ba�� atomu iki ayr� atom aras�nda kullanabiliyor ise bu iki ayr� molek�l aras�nda olan bir zay�fl�ktan kaynaklanan bir durumdur. Hidrojen ba�� �o�u zaman azot ve oksijen gibi negatif y�kl� atomlarla di�er bir negatif y�kl� atomlara kovalent olarak ba� g�stermesi sonucunda hidrojen atomlar aras�nda bir ba� meydana gelir.

  Hidrojen ba�� di�er birka� �e�it ba� t�r�ne oranla daha g��l�d�r. �zellikle Van der Waals ba��ndan g��l� olmaktad�r. Molek�ler aras�nda en g��l� etkile�imi olan� maddenin kaynama noktas� g�stermektedir.

  Hidrojen ba�� yaln�z H atomu ile ge�ekle�ebilen bir atom t�r�d�r. Nedeni ise i� kabuk elektronlar� atom �ekirde�ini perdelemesinden kaynaklanmaktad�r. H atomu ba�lar� di�er �ekim kuvvetleri aras�nda en kuvvetli olan�d�r.

  Kimya olarak ise hidrojen ba��, Hidrojen O, N, F gibi elektron etkisi b�y�k atomlar ile olu�turuldu�un da bile�iklerin s�v�lar�n da molek�lleri bir arada tutabilen ba�lara verilen isimdir.

  Biyolojik olarak ise hidrojen ba��, hidrojen atomu aras�nda ortak olarak kullan�lan iki molek�l aras�ndaki en zay�f ba� olmaktad�r. Bu ba�lar n�kleik asit ve protein yap�s�n da birini dereceden �nem arz eder.

  Yazı kaynağı : www.hidrojen.gen.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap