Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  herkesin kanun önünde eşit olması ve kimseye ayrıcalık tanınmaması

  1 ziyaretçi

  herkesin kanun önünde eşit olması ve kimseye ayrıcalık tanınmaması bilgi90'dan bulabilirsiniz

  74. Herkesin kanun önünde eşit olması ve kimseye ayrıcalık tanınmaması asagidakiilkelerden hangisiyle - Eodev.com

  Kanun önünde eşitlik

  Kanun önünde eşitlik

  Kanun önünde eşitlik veya hukuksal eşitlik, bireylerin birer hukuksal kişilik olmaları nedeniyle yasa önünde eşitliklerini anlatan ilke. Özellikle çoğulcu demokrasilerde gelişmiş bir kavramdır. Yasalar herkes için toplum içindeki yeri, ekonomik gücü, toplumsal kökeni, cinsiyeti gözetilmeden, herhangi bir ayrım yapılmadan düzenlenip uygulanır.

  Aynı durumda olan herkes için eşit yasa çıkarmak, yasa koyucunun adaletini gösterir.[1]

  İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 7.maddesinde "Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir. Herkesin bu Bildirgeye aykırı her türlü ayrım gözetici işleme karşı ve böyle işlemler için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır." şeklinde ifade edilmiştir.[2]

  Kanun önünde eşitlik liberalizmin temel ilkelerinden biridir.[3]

  Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

  Atina demokrasisinin yetiştirdiği en büyük konuşmacı Perikles, her yurttaşa anayasaya aykırılık nedeniyle bir yasa önerisine karşı dava açma hakkı tanıdı. Kanunların adil tatbik edilmesi yani hür yargı gibi konulara bu Atina demokrasisi döneminde rastlamaktayız.[4][5]

  Kanun önünde eşitlik ve pozitif ayrımcılık[değiştir | kaynağı değiştir]

  25 Mart 1957 tarihli AB Kurucu sözleşmesinin 141. maddesi ve onu izleyen 1.12.2009 tarihli Lizbon Antlaşmasının 157. maddesi üye devletlerin pozitif ayırımcılık konusunda önlemler alabileceğini kabul etmiştir. Bu düzenlemeye göre “İş hayatında erkeklerin ve kadınların efektif bir biçimde eşit duruma getirilmeleri için üye devletlerin temsil gücü olmayanların çalışmalarını kolaylaştırmak veya meslek yaşamı içindeki olumsuzlukları gidermek için onlara tanınan özel ayrıcalıkların korunmaları veya bu konuda karar almaları eşitlik ilkesine bir aykırılık oluşturmaz.” Bu düzenlemelere göre, ayırımcılığın yasaklanması belli bir cinsiyete mensup kişi gruplarının maruz kaldığı dezavantajları önlemeyi veya bunları tazmin etmeyi hedefleyen tedbirlerin benimsenmesine ve korunmasına aykırılık oluşturmaz.[6]

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10.maddesine göre “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olamaz. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”[7]

  Nebraska[değiştir | kaynağı değiştir]

  " Kanun önünde eşitlik " ifadesi Nebraska Eyaleti'nin sloganı ve devlet mührüdür.

  Feminizm[değiştir | kaynağı değiştir]

  İlk kez 1902'de Washington’da toplanan Uluslararası Kadınlar Birliği Kongresi daha sonra çeşitli ülkelerde değişik tarihlerde toplanmıştır. 18-24 Nisan 1935 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen ve 39 ülkeden gelen kadın temsilcilerin katıldığı 12.kongrede kadınlar için özgürlük ve insanlar için barış sözleri ile kongreyi açan başkan Corbett Ashby “Kadınların serbestçe ve tam anlamıyla gelişimini istiyoruz. Yeni olsun eski olsun bu gelişime ket vuran geleneklerin engellemelerine karşı savaşacağız. Erkek ve kadınlara serbest ve eşit eğitim olanakları istiyoruz. Yasalar önünde eşit, iş yaşamında ayrım gözetilmeksizin aynı özgürlükleri istiyoruz” açıklamasını yapmıştır.[6]

  Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  vatandaşların kanun önünde eşit olmasını amaçlayan Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?

  13)“Hiçbir kimseye, aileye ya da zümreye ayrıcalık tanınamaz. Yasalar önünde her Türk vatandaşı aynı haklara sahiptir.” Verilen bu bilgi, Atatürk’ün hangi ilkesiyle ilgilidir? A.İnkılâpçılık B.Halkçılık C.Cumhuriyetçilik D.Laiklik

  E�itim ��retim �le �lgili Belgeler > Soru Bankas� Test Sorular� > Tarih Dersi �le �lgili Test Sorular� Soru Bankas� > �nk�lap Tarihi Testleri TC �nk�lap Tarihi Ve Atat�rk��l�k Test Sorular� Soru Bankas�

  ATAT�RK �LKE VE �NKILAPLARI TEST �LKELER� TEST �NKILAPLAR TEST SORULARI (�NKILAP TAR�H� TESTLER� TC �NKILAP TAR�H� VE ATAT�RK��L�K TEST SORULARI)

  1. A�a��dakilerden hangisi Atat�rk��n temel ilkelerinden de�ildir?

  A) Laiklik                                      C) Milliyet�ilik                      E) Halk��l�k

  B) Milli Egemenlik                      D) Devlet�ilik

  2. Herkesin kanun �n�nde e�it olmas� ve kimseye ayr�cal�k tan�nmamas� a�a��daki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

  A) Laiklik

  B) Devlet�ilik

  C) Halk��l�k

  D) �nk�lap��l�k

  E) Cumhuriyet�ilik

  3. Ait oldu�u milletin varl���n� s�rd�rmesi ve y�celtmesi i�in di�er bireylerle birlikte �al��maya ve bu �al��may� ve bilinci di�er ku�aklara da yans�tmaya denir.

  Yukar�da verilen tan�m Atat�rk ilkelerinden hangisine aittir?

  A) Halk��l�k

  B) Milliyet�ilik

  C) Cumhuriyet�ilik

  D) �nk�lap��l�k

  E) Laiklik

  4. T�rk Tarih Kurumu ve T�rk Dil Kurumunun kurulmas� A�a��daki Atat�rk ilkelerinden hangisi ile do�rudan ilgilidir?

  A) Laiklik

  B) Milliyet�ilik

  C) Halk��l�k

  D) Devlet�ilik

  E) Cumhuriyet�ilik

  5. T�rk kad�n�na se�me ve se�ilme hakk�n�n tan�nmas�, a�a��daki ilkelerden hangilerinin do�rultusunda ger�ekle�en bir uygulamad�r?

  A) Ulus�uluk - Devlet�ilik

  B) Halk��l�k - Devlet�ilik

  C) �nk�l�p��l�k - Devlet�ilik

  D) Cumhuriyet�ilik � Halk��l�k

  E) Cumhuriyet�ilik - Devrimcilik

  6. A�a��dakilerden hangisi Cumhuriyet�ilik ilkesi ile do�rudan ilgili de�ildir?

  A) Saltanat�n kald�r�lmas�

  B) TBMM'nin a��lmas�

  C) Kad�nlara se�me ve se�ilme hakk�n�n verilmesi

  D) Tevhid-i Tedrisat kanunu

  E) Halifeli�in Kald�r�lmas�

  7. Te�kilat-� Esasiye yer alan "Hakimiyet kay�ts�z �arts�z milletindir. " maddesi ile

  I.  Laiklik

  II. Cumhuriyet�ilik

  III.Halk��l�k

  �lkelerinden hangisi ya da hangileri vurgulanm��t�r?

  A) Yaln�z ll

  B) I ve ll

  C) I ve lll

  D) ll ve lll

  E) I- II- III

  8. Atat�rk ilkelerinden hangisi di�erlerini de kapsayan bir yap�ya sahiptir?

  A) Cumhuriyet�ilik

  B) Milliyet�ilik

  C) �nk�l�p��l�k

  D) Halk��l�k

  E) Laiklik

  9.  A�a��dakilerden hangisi Atat�rk ilkelerinin ortak �zellikleri i�inde ver almaz?

  A) Bir b�t�n� olu�turmalar�

  B) Ak�l ve (bilgi yelpazesi. net) Bilimsellik

  C) Baz� yabanc� ideolojilerle benzerlik g�stermesi

  D) �a�da�la�may� hedeflemesi

  E) Milli egemenlik anlay���n� benimsemesi

  10. T�rk Medeni Kanununun kabul edilmesi;

  I. Laiklik

  II. Halk��l�k

  III. Devlet�ilik

  �lkelerinden hangileri ile ilgilidir?

  A) Yaln�z I

  B) Yaln�z II

  C) I ve II

  D) II ve III

  11.

  I.    Medreselerin kapat�lmas�

  II.   Halifeli�in kald�r�lmas�

  III.  Saltanat�n kald�r�lmas�

  Yukar�daki geli�melerden hangisi veya hangileri Cumhuriyet�ilik ilkesi ile do�rudan ilgilidir?

  A) Yaln�z I

  B) Yaln�z III

  C) II ve III

  D) Yaln�z II

  12.

  I.  Millet Mekteplerinin a��lmas�

  II. Yeni T�rk Harflerinin kabul�

  III.T�rk Dil Kurumunun kurulmas�

  Yukar�daki geli�melerden hangileri Milliyet�ilik ilkesi esas�na dayan�r?

  A) Yaln�z I

  B) I ve II

  C) II ve III

  D) Yaln�z III

  E) Hepsi

  13. Milli m�cadele d�neminde Amasya Genelgesinde yer alan "Milletin ba��ms�zl���n� yine milletin azim ve karar� kurtaracakt�r" maddesi

  I. Cumhuriyet�ilik

  II. Halk��l�k

  III. Laiklik

  �lkelerinden hangisi veya hangileri ile do�rudan ilgilidir?

  A) Yaln�z I

  B) Yaln�z I

  C) I ve II

  D) II ve III

  14. Atat�rk ilkelerinden hangisi di�erlerinin ya�ama ge�mesinde etkili olmu�tur?

  A) Milliyet�ilik

  B) Laiklik

  C) Cumhuriyet�ilik

  D) �nk�lap��l�k

  E) Devlet�ilik

  15. Atat�rk: "Memleket kesinlikle modern, uygar ve yenilik�i olacakt�r. Bizim i�in bu hayat davas�d�r. B�t�n fedakarl���m�z�n verimli sonu� buna ba�l�d�r" s�z� ile a�a��dakilerden hangisini vurgulam��t�r?

  A) Milli egemenlik anlay���

  B) �a�da�la�ma

  C) Ekonomik kalk�nmay�

  D) Uluslar aras� bar�� ve ho�g�r�l�

  E) D�� �lkelerin �rnek al�naca��

  CEVAP ANAHTARI

  1. B

  2. C

  3. B

  4. B

  5. D

  6. D

  7. A

  8. C

  9. C

  10. C

  11. C

  12. E

  13. C

  14. D

  15. B

  >>>TIKLAYIN<<<

  �NKILAP TAR�H� DERS� �LE �LG�L� KONU ANLATIMLAR � SAYFASINI G�RMEK �STERSEN�Z

  >>>TIKLAYIN<<<

  �NKILAP TAR�H� DERS� �LE �LG�L� YAZILI SORULARI � SAYFASINI G�RMEK �STERSEN�Z

  >>>TIKLAYIN<<<  Yazı kaynağı : bilgiyelpazesi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap