Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hemşirelerin tıp bayramı kutlanır mı

  1 ziyaretçi

  hemşirelerin tıp bayramı kutlanır mı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  T�p Bayram� nedir? Kimlerin T�p Bayram� kutlan�r?

  T�p Bayram� nedir? Kimlerin T�p Bayram� kutlan�r?

  Kimlerin T�p Bayram� kutlan�r? sorusu, 14 Mart 2021'de de sa�l�k �al��an� yak�nlar�n�n g�n�n� tebrik etmek isteyenler taraf�ndan sorgulan�yor. T�rkiye'de t�p alan�nda �al��anlar i�in bir anma ve kutlama g�n� olarak yer alan T�p Bayram�'nda �e�itli etkinlikler d�zenlenir, anma ve kutlamalar yap�l�r. Peki T�p Bayram� nedir? T�p Bayram�, sa�l�k �al��anlar�n�n hizmet sorunlar�n�n tart���ld��� ve hizmete katk�lar�n�n �d�llendirildi�i bir kutlama g�n�d�r. Peki hem�irelerin t�p bayram� kutlan�r m�? T�p Bayram� sadece doktorlar�n m�d�r? ��te detaylar...

  K�MLER�N TIP BAYRAMI KUTLANIR?

  T�rkiye'de t�p alan�ndan �al��anlar�n�n emeklerinin kar��l��� olarak kutlanan bu g�nde T�p Bayram�nda hem�ireler, doktorlar, ATT'ler ve t�m sa�l�k �al��anlar�n�n T�p Bayram� kutlanmaktad�r.

  1919 y�l�ndan ba�layan kutlamalarda doktor, hem�ire, ebe gibi t�m sa�l�k �al��anlar�n�n T�p Bayram� kutlan�r.

  TIP BAYRAMI NED�R?

  T�p Bayram�, her Mart ay�n�n 14'�nde kutlanan, T�rkiye'de t�p alan�ndan �al��anlar�n hizmet sorunlar�n�n tart���ld���, bilime katk�lar�n�n �d�llendirildi�i bir anma ve kutlama g�n�d�r.

  1827'de, II. Mahmut d�neminde, Hekimba�� Mustafa Beh�et'in �nerisiyle ilk cerrahhanenin, �ehzadeba��'daki Tulumbac�ba�� Kona��'nda T�phane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire ad�yla kurulmas�, T�rkiye'de modern t�p e�itiminin ba�lad��� g�n olarak kabul edilir. Okulun kurulu� g�n� olan 14 Mart, "T�p Bayram�" olarak kutlanmaktad�r.

  T�p Bayram� olarak ilk kutlama, 1919 y�l�nda i�gal alt�ndaki �stanbul'da ger�ekle�mi�tir. O g�n, t�bbiye 3. s�n�f ��rencisi Hikmet Boran'�n �nderli�inde, t�p okulu ��rencileri i�gali protesto i�in toplanm�� ve onlara devrin �nl� doktorlar� da destek vermi�ti. B�ylece t�p bayram�, t�p mesle�i mensuplar�n�n yurt savunma hareketi olarak ba�lam��t�r.

  1929-1937 y�llar� aras�nda May�s'�n 12'si T�p Bayram� olarak kutland�. Bu tarih, Bursa'daki Y�ld�r�m Dar���ifas�'nda ilk T�rk�e t�p derslerinin ba�lad��� tarih olarak kabul edildi�i i�in T�p Bayram� yap�ld�. Ancak zamanla bu uygulamadan vazge�ildi ve yeniden 14 Mart T�p Bayram� oldu.

  B�ylece T�p Bayram�, t�p mesle�i mensuplar�n�n yurt savunma hareketi olarak ba�lam��t�r. 1929-1937 y�llar� aras�nda 12 May�s g�n� T�p Bayram� olarak kutland�. Bu tarih, Bursa'daki Y�ld�r�m Dar���ifas�'nda ilk T�rk�e t�p derslerinin ba�lad��� tarih olarak kabul edildi�i i�in T�p Bayram� yap�ld�.

  D�nyada benzer kutlamalar, farkl� tarihlerde yap�lmaktad�r. �rne�in ABD'de ameliyatlarda genel anestezinin ilk defa kullan�ld��� 30 Mart 1842 tarihinin y�ld�n�m�; Hindistan'da �nl� doktor Bidhan Chandra Roy'un do�um (ve ayn� zamanda �l�m) y�ld�n�m� olan 1 Temmuz g�n� "Doktorlar G�n�" olarak kutlan�r.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Tıp Bayramı

  Tıp Bayramı

  Tıp Bayramı, her mart ayının 14'ünde kutlanan, Türkiye'de tıp doktorlarının hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür.

  Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

  14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

  İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

  1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.

  Günümüzde[değiştir | kaynağı değiştir]

  1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir.

  Dünyada benzer kutlamalar, farklı tarihlerde yapılmaktadır. Örneğin ABD'de ameliyatlarda genel anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihinin yıldönümü; Hindistan'da ünlü doktor Bidhan Chandra Roy'un doğum (ve aynı zamanda ölüm) yıldönümü olan 1 Temmuz günü "Doktorlar Günü" olarak kutlanır.

  Galeri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  14 Mart Neden Ülkemizde ‘’Tıp Bayramı’’ Olarak Kutlanmaktadır?

  14 Mart Neden Ülkemizde ‘’Tıp Bayramı’’ Olarak Kutlanmaktadır?

  Ülkemizde modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilen 14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlanır. İlk Tıp Bayramı 1919 yılında kutlanırken, o yıl bayram; yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

  İngiliz askerlerinin işgali altında olan tıbbiyede Hikmet Boran önderliğinde öğrenciler tarafından işgale karşı mücadele edildi. Tıbbiye binasının kuleleri arasına asılan Türk bayrağı ile günün anlam ve önemi ortaya çıktı.

  Savunma ile başlayan mücadelenin anlam ve önemine hitaben her yıl 14 Mart’ı içine alan hafta ülke içerisinde Tıp Bayramı olarak anılır. Dünyada da benzer uygulamalar yapılmakta olup Hindistan’da 1 Temmuz Doktorlar Günü, ABD’de ise 30 Mart genel anestezinin kullanımının yıldönümü şeklinde kutlanır.

  Türkiye’de 14 Mart Tıp Bayramı Nasıl Ortaya Çıktı?

  Tıp Bayramı araştırıldığında II. Mahmut döneminde 14 Mart 1827 tarihinde ilk cerrahhane Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire ismiyle Şehzadebaşı'ndaki Tulumbacıbaşı Konağı’nda kurulmuştur. Bu kuruluş Hekimbaşı Mustafa Behçet’in önerisi ile olmuştur. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart daha sonra Tıp Bayramı olarak ilan edilmiştir.

  1929 ile 1937 yılları arasında Tıp Bayramı 12 Mayıs tarihinde kutlanmıştır. Ancak bu tarih, Bursa’da Yıldırım Darüşşifası’nda, Türkçe ilk tıp derslerinin başladığı tarih olduğu için zaman içerisinde bu uygulamadan vazgeçildi ve 14 Mart Tıp Bayramı olarak kaldı.

  Tıp Bayramı Niçin Kutlanır?
  Sağlık çalışanlarının kendilerini bir gün dahi olsa özel hissetmeleri amacıyla her yıl kutlanan 14 Mart doktor, ebe, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarına özgü bir gündür. Sağlık personellerinin emeklerinin fark edilmesi için aslında her gün önemlidir. Tarihte 14 Mart günü, yaşanan işgallere karşı mücadeleyi temsil ettiği için bu tarihi daha da mühim hale getirmiştir. Tıp Bayramı kimler içindir diye bakıldığında, bütün sağlık çalışanlarına ithaf edildiği görülecektir. Geçmişten günümüze ulaşan maddi ve manevi değerlerin etkisiyle bu tarih, insan hayatına dokunan sağlıkçıların önemini daha da vurgular.

  Tıp Bayramı Tarihçesi

  14 Mart Tıp Bayramı neden kutlanır sorusunun yanıtında, bir bağımsızlık hikayesinin yer aldığı görülür. Bu tarihin ülkemizin kurtuluşu ile iç içe geçmiş bir hikayesi bulunur. 1919 yılında İstanbul İngiliz işgali altında olup o günlerde tıp öğrencileri eğitimlerine devam etmeye çalışırlar. 1827 tarihinde kurulan ve Osmanlı’nın ilk tıp fakültesi olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de öğrenimine devam eden 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran fakülte öğrencilerini kuruluş yıldönümünün anılması adı altında toplar. Daha sonra işgale karşı fakültenin bina direkleri arasına Türk bayrağını asarak işgale karşı çıkarlar. İşgal güçleri savunmaya müdahale etmeye çalışsalar bile tıp öğrencilerine karşı çıkamazlar. Öğrencilerin vatanseverlilikleri ve kararlılıkları sayesinde karanlık işgal günleri, asılan Türk bayrağı ile umuda dönüşür. O günün ardından 14 Mart tıp öğrencilerinin sembolü haline gelerek her yıl kutlanır.

  Dünyada Tıp Bayramı
  Dünya genelinde doktorlara yönelik kutlanan çok sayıda özel gün vardır. İran’da 23 Ağustos tarihi İbni Sina’nın doğum gününü anma amaçlı Doktorlar Günü olarak kutlanır. Küba’da ise 3 Aralık tarihi Sarı Humma ile ilgili yaptığı çalışmalar ile tanınan Dr. Carlos Juan Finlay’ın doğumunu anmak için kutlanır. Her bir tarihin arkasında birbirinden değerli hikayeler bulunur. Türk tarihinde ise fedakarlık ve bağımsızlık aşkının sembolü anlamına gelen 14 Mart Tıp Günü özellikle pandemi sürecinde daha da önemli hale gelmiştir. Zorlu günlerde sağlığını hiçe sayarak, kendini feda eden ve mücadelede bulunan doktorlara ve öğrencilerine yönelik Tıp Bayramı sağlık çalışanlarının önemini anlatır.

  Sağlığınızı değerli ve işinin ehli hekimlere emanet etmek için online doktor hizmetimizi ve sigorta ürünlerimizi inceleyin.

  Yazı kaynağı : www.demirsaglik.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap