Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hava kaçta aydınlanmaya başlıyor

  1 ziyaretçi

  hava kaçta aydınlanmaya başlıyor bilgi90'dan bulabilirsiniz

  G�ne� ne zaman, saat ka�ta do�uyor? Hava ka�ta ayd�nlan�yor?

  G�ne� ne zaman, saat ka�ta do�uyor? Hava ka�ta ayd�nlan�yor?

  G�n do�umunu ka��rmak istemeyen ki�iler, havan�n saat ka�ta ayd�nland���n� ara�t�r�yor. Sabah namaz�n� g�ne� do�madan �nce k�lmak isteyen ki�iler, g�ne�in ne zaman do�du�unu bilmek istiyor. T�rkiye'de g�ne�in do�u�u illere g�re de�i�mektedir. 

  G�NE� NE ZAMAN DO�UYOR?

  T�rkiye'de bulunan iller g�ne�in do�u�u farkl�l�k g�stermektedir. Bunun sebebi co�rafi konum ile ilgilidir. Diyanet ��leri Ba�kanl��� g�ne�in do�um saatlerini resmi sitesi �zerinden payla�t�.

  Buna gire �stanbul'da 06:36'da Ankara'da 06:21'de �zmir'de ise 06:44'de g�ne� do�uyor.

  D��ER �LLER�N G�N DO�UMU SAATLER� ���N TIKLAYINIZ!

  SABAH NAMAZI VAKT� NE ZAMAN?

  Fecr-i s�d�k da denilen ikinci fecrin do�mas�ndan g�ne�in do�mas�na, daha do�rusu g�ne�in do�mas�ndan az �nceye kadar olan s�re sabah namaz�n�n vaktidir. Fecr-i s�d�k, sabaha kar�� do�u ufkunda tan yeri boyunca geni�leyerek yay�lan bir ayd�nl�kt�r. Bu ikinci fecre f�k�h literat�r�nde "enlemesine beyazl�k" anlam�nda "bey�z-�m�sta‘raz�" denilir. Bu andan itibaren yats� namaz�n�n vakti ��km��, sabah namaz�n�n vakti girmi� olur. Bu vakit ayn� zamanda, sahurun sona erip orucun ba�lamas� (imsak) vaktidir.

  Fecr-i k�zib de denilen birinci fecir ise, sabaha kar�� do�uda tan yerinde ufuktan g��e do�ru dikey olarak y�kselen, piramit �eklinde, ak��l ve donuk bir beyazl�kt�r. F�k�h literat�r�nde buna uzay�p giden beyazl�k anlam�nda "bey�z-� m�stet�l" de denilir. Bu ge�ici beyazl�ktan sonra, yine k�sa bir s�re karanl�k basar ve bunun ard�ndan da ufukta yatay olarak boydan boya uzanan, giderek geni�leyip yay�lan fecr-i s�d�k ayd�nl��� ba�lar.

  Sabah namaz�n�n ortal�k ayd�nland�ktan sonra k�l�nmas�(isf�r)m�stehapt�r. Bu ayd�nl���n �l��s�, at�lan okun d��t��� yerin g�r�lebilece�i �l��de bir ayd�nl�kt�r. Bununla birlikte, k�l�nan namaz�n f�sid olup yeniden k�l�nmas�n�n gerekebilece�i ihtimaline binaen, g�ne�in do�u�undan �ncenamaz� yeniden k�labilecek bir s�renin b�rak�lmas� gerekir. Sadece kurban bayram�n�n ilk g�n� M�zdelife'de bulunan hac�lar�n o g�n�n sabah nama-z�n�, ikinci fecir do�ar do�maz, ortal�k hen�z karanl�k�a iken (tagl�s) k�lmalar� daha faziletlidir. Di�er �� mezhebe g�re ise, sabah namaz�n� her zamanbu �ekilde erken k�lmak daha faziletlidir (fecir hakk�nda bk.Tecr�d-i SarihTerc�mesi, II, 586-588)

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  İstanbul'da Gün doğumu ve batışı

  Beylikdüzü'da Gün doğumu ve batışı

  Gün Doğumu Saati Hesaplama - HESAPLAMA.NET

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap