Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hatay üniversitesi yüksek lisans

  1 ziyaretçi

  hatay üniversitesi yüksek lisans bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Mustafa Kemal Üniversitesi Yüksek Lisans Programları

  Mustafa Kemal Üniversitesi Yüksek Lisans Programları

  [row class=”row-fluid”]
  [col class=”span6″]

    

  [/col]
  [col class=”span6″]

  Mustafa Kemal Üniversitesi

  Şehir: Hatay
  Kampüsler: Tayfur Sökmen Kampüsü 31000  / Hatay
  Telefon: 0326 221 33 20
  Web: http://www.mku.edu.tr/
  Okul Türü: Devlet
  Kuruluş Yılı: 1992
  Rektör: Prof. Dr. Hasan Kaya[/col][/row]

  Mustafa Kemal Üniversitesi Yüksek Lisans Programları

  Linklerin Üzerine Tıklayarak Program Detaylarına Ulaşabilirsiniz

  Yazı kaynağı : yukseklisans.com.tr

  Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı

  Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı

  Hatay Mustafa Kemal �niversitesi Y.Lisans Ve Doktora �lan� - Memurlar.Net

  Hatay Mustafa Kemal �niversitesi Y.Lisans Ve Doktora �lan� - Memurlar.Net

  Hatay Mustafa Kemal �niversitesi 2021-2022 G�z d�neminde lisans�st� programlara ��renci alacakt�r.

  Ba�vuru Ba�lang��: 09 A�u 2021

  Ba�vuru Son: 20 A�u 2021

  Sosyal Bilimler Enstit�s� i�in TIKLAYINIZ

  Fen Bilimleri Enstit�s� i�in TIKLAYINIZ

  Sa�l�k Bilimleri Enstit�s� i�in TIKLAYINIZ

  Yazı kaynağı : ilan.memurlar.net

  Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim… - Konsolide metin | LEXPERA

  Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim… - Konsolide metin | LEXPERA

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  (1) Bu Yönetmelik; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

  (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

  b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

  c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere EYK tarafından atanan öğretim üyesini,

  ç) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje çalışmasını,

  d) EABD/EASD: Enstitü anabilim dalını/enstitü anasanat dalını,

  e) EABDK/EASDK: Enstitü anabilim dalı kurulu/enstitü anasanat dalı öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

  f) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan EABD/EASD başkanlarından oluşan kurulu,

  g) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

  ğ) Enstitü: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

  h) İkinci danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda EABDK/EASDK tarafından önerilen ve EYK tarafından atanan; en az doktora/sanatta yeterlilik derecesine sahip kişiyi,

  ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

  i) Kredi: Bir ders saati teorik ders veya iki ders saati uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi sistemini,

  j) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan öğretim programını,

  k) Lisansüstü uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,

  l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

  m) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,

  n) Rektörlük: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünü,

  o) Sanatta Ön Yeterlik Sınavı: Sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığını değerlendirmeye yönelik sınavı,

  ö) Seminer: Lisansüstü eğitim-öğretim öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

  p) Senato: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosunu,

  r) Tez çalışması dersi: Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren dersi,

  s) Tez izleme komitesi (TİK): Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen, biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

  ş) Tez: En az 24 AKTS karşılığı olan, tezli yüksek lisans ve doktora tez çalışması ile sanatta yeterlik eserini veya yüksek lisans ve/veya doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,

  t) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı teorik dersi,

  u) Üniversite: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesini,

  ü) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

  v) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,

  y)YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

  (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen şartlara uygun olarak derslerin tamamı veya bir kısmı yabancı dilde verilebilir.

  (1) Enstitü ve bir EABD/EASD bünyesinde lisansüstü programı YÖK’ün belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi, EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi, EK’nın uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılır.

  (2) Bir EABD/EASD’de yeni bir ders açılabilmesi için dersi verecek öğretim üyesi; dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını EABD/EASD başkanlığına yapar. EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi, sonrasında en geç Nisan ayı sonuna kadar ilgili enstitülere teklif edilen dersler, EK’nın uygun görüşü ve Senatonun onayı ile açılır.

  (3) EABD/EASD’de bir yarıyılda açılacak dersler; ilgili EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi, EK’nın uygun görüşü ve Senato’nun onayı ile gerçekleşir.

  (4) EABD/EASD’de ders verecek öğretim üyelerinin görevlendirmeleri; ilgili EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi ve EYK kararı ile kesinleşir.

  (5) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Bu konu ile ilgili uygulamalar 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

  (6) Enstitülerde, lisans programlarında ya da mevcut lisansüstü programlarda yer alan derslerle aynı isim veya içerikte ders açılamaz.

  (1) Her program için kontenjan ve başvuru koşulları, ilgili EABDK/ EASDK’nın yazılı önerisi, EK kararı ve Senato onayı ile belirlenerek, eğitim-öğretim yarıyılı başından önce ilan edilir. Her dönem için yeni öğrenci kontenjanları, ilgili EABD/EASD’deki öğretim üyelerinin danışmanlık yapabileceği en yüksek öğrenci sayıları dikkate alınarak tespit edilir.

  (2) Öğrenci kabulüne ilişkin şartlar Rektörlük tarafından duyurulur. Ayrıca; öğrenci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları, gerekli belgeler ile başvuru, kabul, sınav, mülakat ve kayıt tarihleri enstitü müdürlüğü tarafından enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

  (3) Tezli yüksek lisans programına başvuru ve öğrenci kabulünde aşağıdaki esaslar geçerlidir:

  a) Adayın ilgili EABD/EASD başvuru koşullarına uygun lisans diplomasına sahip olması, eğer yurt dışından alınmış lisans diploması ile başvuru yapılıyorsa diplomanın denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

  b) Adayın, ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan veya YÖK tarafından bu sınava eş değer kabul edilen sınavlardan bu puana karşılık gelecek olan puanı almış olması gerekir.

  c) EASD tezli yüksek lisans programlarına alınacak öğrencilerde ALES puan koşulu aranmaz.

  ç) Boş kalan kontenjanlara, yedek listeden başarı sırasına göre ilan edilen gün ve saatte kayıt yapılır. Sınav sonuçları enstitü internet sayfasında ilan edilir.

  d) Başarı değerlendirme notu, ALES notunun %70’i, lisans mezuniyet notunun %20’si ve yazılı olarak yapılacak bilim sınav notunun %10’u dikkate alınarak belirlenir. Bilim sınav notu 50’nin altında olanlar başarısız sayılır.

  e) EASD tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu, dosya değerlendirmesi notunun %50’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu sınav notunun %50’si dikkate alınarak belirlenir. Adayların, ilgili EASD başkanlığınca yapılacak, dosya değerlendirmesi aşamasına ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmesi zorunludur. Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmeyen veya dosyası olmayan adaylar başarısız sayılır.

  f) Başarı değerlendirme notu 60 ve üzerinde olan kontenjan sayısı kadar aday, başarı sırasına göre kesin kayıt hakkı kazanır. Adayların başarı puanlarının eşit olması hâlinde; sırasıyla ALES puanı ve lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenebilir. Sınav sonuçları enstitü internet sayfasında ilan edilir.

  (4) Tezsiz yüksek lisans programına başvuru ve öğrenci kabulünde aşağıdaki esaslar geçerlidir:

  a) Adayın ilgili EABD/EASD başvuru koşullarına uygun lisans diplomasına sahip olması, eğer yurt dışından alınmış lisans diploması ise başvuru yapılıyorsa diplomanın denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

  b) EABD tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, YÖK eşdeğerlik tablosuna göre 100 üzerinden karşılığına dönüştürülen lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınır. Yapılan sıralamada notu yüksek olan kontenjan sayısı kadar aday kesin kayıt hakkı kazanır.

  c) EASD tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, YÖK eşdeğerlik tablosuna göre 100 üzerinden karşılığına dönüştürülen lisans mezuniyet not ortalamalarının % 50’si ve sanat sınavının %50’si dikkate alınır. Yapılan sıralamada notu yüksek olan kontenjan sayısı kadar aday kesin kayıt hakkı kazanır.

  ç) Kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenebilir. Sınav sonuçları enstitü internet sayfasında ilan edilir.

  (5) Doktora programına başvurularda aşağıdaki esaslar geçerlidir:

  a) Adayın tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya YÖK tarafından bu sınava eşdeğer kabul edilen sınavlardan bu puana karşılık gelecek olan puanı almış olması gerekir. Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

  b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puana karşılık gelecek olan puanı almış olması gerekir.

  c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan veya YÖK tarafından bu sınava eşdeğer kabul edilen sınavlardan bu puana karşılık gelecek olan puanı almış olması gerekir.

  ç) Adayın, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olması gerekir.

  d) Başarı değerlendirme notu, ALES notunun %50’si, diploma notunun %20’si, yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların lisans mezuniyet notunun %10’u ile yüksek lisans mezuniyet notunun %10’u, lisans derecesi ile başvuran adayların lisans mezuniyet notunun %20’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu sınav notunun %30’u dikkate alınarak belirlenir. Bilim sınav notu 50’nin altında olanlar başarısız sayılır.

  e) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en az 55 puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal puan türünde en az 55 puanına sahip olmaları gerekir.

  f) Başarı değerlendirme notu 60 ve üzerinde olan kontenjan sayısı kadar aday, başarı sırasına göre kesin kayıt hakkı kazanır. Adayların başarı puanlarının eşit olması hâlinde; sırasıyla ALES puanı, lisans diploması ile başvurularda lisans mezuniyet notu, yüksek lisans diploması ile başvurularda ise yüksek lisans mezuniyet notu ve yabancı dil puanına bakılarak, puanları yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenebilir. Sınav sonuçları, enstitü internet sayfasında ilan edilir.

  (6) Sanatta yeterlik programına başvuru ve öğrenci kabulünde aşağıdaki esaslar geçerlidir:

  a) Adayın ilgili EASD başvuru koşullarına uygun yüksek lisans diplomasına sahip olması, eğer yurt dışından alınmış yüksek lisans diploması ise başvuru yapılıyorsa diplomanın denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

  b) Sanatta yeterlik programlarına alınacak öğrencilerde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

  c) Adayın, geçerliliği olan yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan alması gerekir.

  ç) EASD sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu, dosya değerlendirmesi notunun %50’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu sınav notunun %50’si dikkate alınarak belirlenir. Adayların, ilgili EASD başkanlığınca yapılacak, dosya değerlendirmesi aşamasına ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmesi zorunludur. Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmeyen veya dosyası olmayan adaylar başarısız sayılır.

  d) Başarı değerlendirme notu 60 ve üzerinde olan kontenjan sayısı kadar aday, başarı sırasına göre kesin kayıt hakkı kazanır. Adayların başarı puanlarının eşit olması hâlinde; sırasıyla yüksek lisans mezuniyet notu ve bilimsel değerlendirme sınav puanına bakılarak puanları yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenebilir. Sınav sonuçları enstitü internet sayfasında ilan edilir.

  e) Üniversite bünyesinde çalışan araştırma görevlilerinden ilgili lisansüstü programları için başvuru koşullarını taşıyanlar, yazılı olarak enstitüye başvurması halinde ilan ve kontenjan şartı aranmaksın öğrenci olarak kabul edilirler.

  f) Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslını ibraz etmek şartıyla enstitü tarafından onaylı örneği veya noter onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. Yanlış beyanda bulunanların kesin kaydı yapılmaz; kesin kaydı yapılmış olanların kaydı iptal edilir.

  (1) Sınav jürileri, ilan edilen her program için ilgili EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi ve EYK’nın onayı ile belirlenen üç asil iki yedek üyeden oluşur.

  (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

  (2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi ve EYK onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

  (3) Bilimsel Hazırlık Programında alınan dersler lisansüstü programdaki ağırlıklı not ortalamasına katılmaz. Bu programda alınan dersler için ayrı bir belge düzenlenir.

  (4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı gibi konularda ilgili lisansüstü programın esasları uygulanır.

  (5) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler ve toplam kredi miktarı, ilgili EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi ve EK kararı ile kesinleşir.

  (6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

  (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi ve EK’nın onayı ile lisansüstü derslere bir dönem için özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim değildir. Özel öğrenci olarak en fazla iki yarıyıl ders alınabilir. Bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıtlı özel öğrenciler katkı payı ve öğrenim giderini ödemek kaydıyla sadece ders kaydı yaptırırlar. Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar ilgili oldukları lisansüstü programların ilkelerine tabidir.

  (2) Özel öğrenci kontenjan ve başvuru koşulları; EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi, EK kararı ve Senatonun onayı ile belirlenerek eğitim-öğretim yarıyılı öncesinde ilan edilir. İlan doğrultusunda kabul edilen öğrenciler ilgili yarıyılda özel öğrenci olarak ders alır.

  (3) Adayın, yüksek lisans için; ilgili EABD/EASD başvuru koşullarına uygun lisans diplomasına sahip olması, doktora için; ilgili EABD/EASD başvuru koşullarına uygun lisans ve/veya yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir.

  (4) Özel öğrenci statüsünde öğrenci kabulünde, başarı değerlendirme notu mezuniyet notu dikkate alınarak belirlenir. İlanda belirtilen kontenjan sayısı kadar aday mezuniyet notuna göre sıralanarak enstitüye kabul edilir.

  (5) Özel öğrenciler, sadece enstitüde açık olan dersleri seçebilir.

  (6) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye talebi halinde, aldığı dersleri ve başarı durumunu gösterir bir belge verilir.

  (7) Özel öğrenci olarak son üç yıl içinde alınan lisansüstü dersler, EABDK/EASDK’nın yazılı uygun görüşü ve EYK kararı ile alınması gereken krediye saydırılabilir. Ancak, muaf olunmak (saydırılmak) istenen derslerin kredi toplamı, ilgili programın ders müfredatında alınması gereken derslerin kredi toplamının %50’sinden fazla olamaz.

  (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programlarda kayıtlı ve en az bir yarıyılı tamamlamış olan Türk vatandaşı öğrenciler, yatay geçiş ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilebilir. Yatay geçiş öğrenci kontenjanları ve başvuru koşulları; EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi, EK kararı ve Senatonun onayı ile belirlenerek eğitim-öğretim yarıyılı başından önce ilan edilir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan öğrenciler, lisansüstü programları için öngörülen başvuru koşullarını taşımaları halinde başvuruları kabul edilir.

  (2) EABD tezli yüksek lisans programına yatay geçiş başvurusunun değerlendirilmesi ALES notu esas alınarak yapılır.

  (3) EASD tezli yüksek lisans programına yatay geçiş başvurusunun değerlendirilmesi notu, dosya değerlendirmesi notunun %50’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu sınav notunun %50’si dikkate alınarak belirlenir. Adayların, ilgili EASD başkanlığınca yapılacak, dosya değerlendirmesi aşamasına ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmesi zorunludur. Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmeyen veya dosyası olmayan adaylar başarısız sayılır.

  (4) Tezsiz yüksek lisans programına yatay geçiş başvurusunun değerlendirilmesi notu, YÖK eşdeğerlik tablosuna göre 100 üzerinden karşılığına dönüştürülen lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak sıralama yapılır. Kontenjan sayısı kadar aday kesin kayıt hakkı kazanır.

  (5) EABD doktora programına yatay geçiş başvurusunun değerlendirme notu, ALES notunun %50’si ve YÖK tarafından kabul edilen geçerliliği olan yabancı dil sınav puanının %50’si dikkate alınarak belirlenir.

  (6) EASD sanatta yeterlik programına yatay geçiş başvurusunun değerlendirilmesi notu, dosya değerlendirmesi notunun %50’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu sınav notunun %50’si dikkate alınarak belirlenir. Adayların, ilgili EASD başkanlığınca yapılacak, dosya değerlendirmesi aşamasına ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmesi zorunludur. Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmeyen veya dosyası olmayan adaylar başarısız sayılır.

  (7) Üniversite bünyesinde çalışan, ilgili lisansüstü programları için öngörülen başvuru koşulları taşıyan ve halen başka bir yükseköğretim kurumunda veya enstitünün bir başka programında öğrenim gören araştırma görevlileri, yazılı olarak ilgili enstitüye başvurması halinde ilan ve kontenjan şartı aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar.

  (8) Yatay geçiş kesin kaydı için istenen belgelerin noter veya Üniversite onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. Yanlış beyanda bulunanların kesin kaydı yapılmaz; kesin kaydı yapılmış olanların kaydı iptal edilir.

  (9) Tezsiz lisansüstü programlar arasında EABDK/EASDK’nın yazılı uygunluk görüşü ve EYK kararı ile yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.

  (10) Tezli ve tezsiz lisansüstü programlarından, EABDK/EASDK’nın yazılı uygunluk görüşü ve EYK kararı ile uzaktan eğitim lisansüstü programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.

  (11) Tezsiz ve uzaktan eğitim lisansüstü programlarından, tezli lisansüstü programlara yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez.

  (12) Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin ders muafiyetleri ve intibakı, ilgili EABDK/ EASDK tarafından yapılır ve EYK kararı ile kesinleşir.

  (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kontenjanları ve başvuru koşulları, Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

  (1) Özel şartlı öğrenci (engelli ve birinci derece şehit yakınları) kontenjanı, ilan şartı aranmaksın her yarıyıl tüm EABD/EASD programları için ayrı ayrı olmak üzere bir öğrencidir.

  (2) Engelli öğrenci adayların ilgili mevzuat hükümleri gereğince çalışma güçlerinin en az % 40’ından yoksun olduklarını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri zorunludur.

  (3) Birinci derece şehit yakınları durumlarını belgelendirmek zorundadır.

  (4) Özel şartlı öğrenci başvurusunun değerlendirilmesi, ilgili EABDK/EASDK tarafından ilgili lisansüstü programının başarı değerlendirme hesaplaması uygulanarak yapılır. Kontenjan sayısı kadar aday, başarı sırasına göre kesin kayıt hakkı kazanır. Kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenebilir. Sınav sonuçları enstitü internet sayfasında ilan edilir.

  (1) Katkı payı ve öğrenim ücreti ile ilgili hususlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

  (1) Lisansüstü programlara giriş sonuçları EYK kararı ile kesinleşir ve ilan edilir. Öğrenci olmaya hak kazanan adayların kayıtları, başvuru takviminde belirtilen tarihlerde yapılır. Adaylar, kayıt için gerekli belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırır. Süresi içinde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıt için gerekli evraklar enstitü internet sayfasında ilan edilir. Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihleri arasında ders kaydını yapmak zorundadır.

  (2) Katkı payını yatırması gereken öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde katkı payı ödemesini yapmak zorundadır.

  (3) EABD/EASD başkanlıkları, ders kayıt ile ders ekleme-çıkarma haftalarında, ders müfredatlarını ilan panolarında ve internet sayfalarında duyurmak, danışman öğretim üyelerini ve öğrencilerini bilgilendirmekle sorumludur.

  (4) Öğrenciler akademik takvimde belirlenen tarihlerde ders kaydını yapmak, ders kaydının danışmanı tarafından onaylanmasını takip etmek zorundadır.

  (5) Tezli yüksek lisans ve doktora programındaki öğrencilerin seminer dersi haricindeki derslerden en az 3 tanesini danışmanı dışındaki öğretim üyelerinden alması gerekir.

  (6) Öğrenci, danışmanının önerisi, ilgili EABDK/EASDK’nın yazılı uygun görüşü ve EYK kararı ile kayıtlı olduğu EABD/EASD’de açılmamış olmak kaydı ile diğer bir EABD/EASD’de açılmış dersleri de alabilir.

  (7) Kesin kayıt yaptıran öğrencinin, daha önceki yıllarda başardığı lisansüstü dersleri mezuniyet kredisine saydırabilmek için ders kayıt haftası içinde enstitüye dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Aktarılacak kredilerin, son üç yıl içinde alınmış olması gerekmektedir. İlgili EABDK/EASDK’nın yazılı uygun görüşü ve EYK kararı ile mezuniyet kredisine saydırma işlemi yapılır. Süresi dışında yapılan başvurular, kabul edilmez. Mezuniyet kredisine saydırma işlemi, tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerine uygulanmaz.

  (8) Öğrenci, ikinci danışmanı bulunması durumunda, uzmanlık alan dersini birinci danışmanından alır.

  (9) Kayıt yenileyemeyen öğrencilerin mazeret başvuruları dönem başındaki ilk iki hafta içinde alınır. Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve EYK tarafından kabul edilebilecek diğer nedenlerle özel durumlarını belgeleyen öğrencilerin mazeretleri EYK tarafından değerlendirilir. Süresi dışındaki başvurular değerlendirmeye alınmaz.

  (10) Kayıt yenilemeyen öğrenci kayıt yenilemediği dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kayıt yenilemediği dönem öğrenim süresinden sayılır.

  (11) Bir dersin bir yarıyılda açılabilmesi için o derse tezli programlarda en az bir öğrencinin, tezsiz programlarda ise en az on öğrencinin kayıtlı olması gerekir.

  (12) Zorunlu hallerde EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi ve EYK kararı ile bazı dersler için birden fazla şube açılabilir.

  (13) Açılan derslerde değişiklik yapılamaz. Ders kaydı döneminde, kayıt yenileyemeyen ve mazeret başvuruları kabul edilen öğrenciler açık olan derslere kayıt yaptırabilir.

  (14) Danışmanın bulunmadığı zorunlu hallerde ders değiştirme işlemi, ilgili EABD/ EASD başkanlığının yazısıyla ilgili enstitü tarafından yapılır.

  (15) Uzmanlık alan dersi; lisansüstü öğrencilerinin tez aşamasına geçtikleri yarıyılın başından itibaren başlar ve tezini teslim ettiği dönem sonuna kadar devam eder. Güz yarıyılında kaydolan öğrenciler için Bahar yarıyılı başlangıcına kadar, Bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için Güz yarıyılı başlangıcına kadar yarıyıl ve yaz okulu dönemini de kapsayacak şekilde devam eder. Uzmanlık alan dersi; her öğretim üyesi için farklı şube olarak açılır. Öğretim üyeleri, bir dönemde en fazla bir uzmanlık alan dersi açabilir. Uzmanlık alan dersleri, diğer lisansüstü dersler ile birlikte her yarıyıl için anabilim dalı başkanlığınca önerilir, EYK’da görüşülür ve Senato onayı ile açılır. Uzmanlık alan dersi haftada 6 saat olarak uygulanır. AKTS kredisi 6 olarak değerlendirilir. Uzmanlık alan dersi haftalık ders dağılımı, ders yükü ve ücrete esas ders saati cetvelinde gösterilir. Uzmanlık alan dersi sınav yüküne dahil değildir.

  (16) Tezli lisansüstü programlarda, tez çalışmasının yarıyıl AKTS kredi değeri 24’tür.

  (17) Öğrenciler kayıt yaptırdığı dersin teorik kısmına %70, uygulama kısmına %80 devam etmek zorundadır. Öğrencilerin devam durumları, öğretim üyesi tarafından takip edilir ve değerlendirilir.

  (18) İlgili yarıyılda açılan derslerin lisansüstü haftalık ders programlarına göre düzenli olarak yapılıp yapılmadığının sorumluluğu EABD/EASD başkanlığına aittir.

  (1) EABDK, öğretim üyesinin azami danışmanlık yükünü dikkate alarak her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı EYK onayı ile kesinleşir. Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp ve Veteriner Fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

  (2) EASDK, öğretim üyesinin azami danışmanlık yükünü dikkate alarak, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışmanı enstitüye önerir, bu öneri EYK kararı ile kesinleşir. Danışman, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

  (3) EABDK/EASDK tarafından en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenen dönem projesi danışmanları EYK kararı ile kesinleşir. Danışmanın ve öğrencinin danışman değişikliği başvurusu, EABD/EASD başkanlığına yapılır. EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi ile ilgili EYK onayı ile dönem projesi danışmanı değişikliği kesinleşir. Danışmanlık görevi, danışmanı atanıncaya kadar EABD/EASD başkanı tarafından yapılır.

  (4) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı 12’dir. Lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönen öğrenciler olması durumunda, bu sınır EYK tarafından %50 artırılabilir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ikinci danışmalığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

  (5) Öğrencinin tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, EYK kararı ile tezli lisansüstü programlarında en az doktora/sanatta yeterlilik derecesine sahip kişi ikinci danışman olarak atanabilir. İkinci danışman atanması, danışmanın gerekçeli yazılı önerisi, önerilen ikinci danışmanın danışmanlığı kabul yazısı ile EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi ve EYK onayı ile gerçekleşir.

  (6) Yüksek lisans programında ikinci danışman, öğrencinin tez aşamasında atanır. Doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise ikinci danışman tez öneri savunma sınavından sonra atanır.

  (7) Danışmanlardan birinin ilgili EABD/EASD başkanlığına veya enstitüye başvurması halinde EYK kararı ile ikinci danışmanlık sonlandırılır.

  (8) Yüksek lisans programında ders verecek öğretim üyelerinin en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ders verecek öğretim üyelerinin ise en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir.

  (9) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

  (10) Üniversitede yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

  (11) Danışman değişikliği, tez danışmanın ve öğrencinin danışman değişikliği başvurusu EABD/EASD başkanlığına yapılır. EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi ile ilgili EYK onayı ile tez danışmanı değişikliği kesinleşir.

  (1) Tez/dönem projesi yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar, enstitülerce hazırlanıp Senato tarafından onaylanan tez ve dönem projesi yazım kılavuzunda belirtilir. Talep edilmesi durumunda ilgili EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi ve EYK kararı ile tez bir başka dilde de yazılabilir.

  (1) Lisansüstü programlarda her yarıyıl en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılır. Ders başarı ölçme yöntemleri ve bunların başarı notuna katkısı öğretim üyesi tarafından belirlenir ve yayınlanır. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez.

  (2) Sınav programları, EABD/EASD başkanlıklarınca hazırlanır ve sınav dönemi başlamadan iki hafta önce ilan edilir. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden ilgili EABD/EASD başkanı sorumludur.

  (3) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir. Harf notlarının sayısal eşdeğerleri aşağıda gösterilmiştir:

  (4) Kredisiz derslerin, seminerlerin ve dönem projesinin değerlendirilmesi ile intibak durumlarında; başarılı (G), başarısız (K), devamsızlık nedeni ile başarısız (DZ) ve Muaf (MU) notlarından biri verilir.

  (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı notunun AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi yolu ile bulunacak değerdir. Genel ağırlık not ortalaması hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4 ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.

  (2) Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son not geçerlidir.

  (3) Seminer, uzmanlık alan dersi, tez çalışması ve dönem projesi dersleri, başarı veya başarısız olarak değerlendirilir.

  (1) Kayıt dondurma aşağıdaki esaslara göre; sağlık, mazeret ve askerlik nedeniyle yapılabilmektedir:

  a) Sağlık sebebiyle kayıt dondurma: Tam teşekküllü hastanelerden öğretim dönemini kapsayan en az dört haftalık sağlık raporu alan öğrencilerin en çok bir yarıyıla kadar; daha uzun süreli raporun söz konusu olduğu durumlarda en çok iki yarıyıla kadar EYK kararı ile kayıtları dondurulur. Öğrenciler; raporun başlama tarihinden itibaren, en geç on gün içinde durumlarını açıklayan dilekçe ve belgelerini ilgili enstitüye bildirmek zorundadır. Bu sürede beyan edilmeyen başvurular kabul edilmez. Sağlık sebebiyle kaydı dondurulan öğrencinin, sağlık sorununun ortadan kalktığını bildirmesi halinde, kayıt dondurma işlemi EYK kararı ile iptal edilir ve kayıt yenileme hakkı verilir. Sağlık durumu nedeniyle EYK kararı ile öğrenime ara veren öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde derslere veya ders sınavlarına ya da tez sınavlarına giremez. Bu süre içinde girilen dersler, ders sınavları ve tez sınavları geçersiz sayılır.

  b) Mazeret sebebiyle kayıt dondurma: Eğitim ve öğretim için yurt dışına çıkmak durumunda olanlar ile refakat, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve öğrencilerin bir defaya mahsus olmak üzere EYK kararı ile en çok iki yarıyıla kadar kayıtları dondurulur. İş nedeni ile yurt içinde yer değiştirenler veya yurt dışına çıkanlar bu haktan yararlanamazlar. Öngörülemeyen durumlar dışındaki kayıt dondurma başvurularının, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılması zorunludur. Mazeret nedeniyle kaydı dondurulan öğrenci, mazeretinin ortadan kalktığını bildirmesi halinde, kayıt dondurma işlemi EYK kararı ile iptal edilir ve kayıt yenileme hakkı verilir. Mazeret nedeniyle EYK kararı ile öğrenimine ara veren öğrenciler, mazeretli oldukları süre içinde derslere veya ders sınavlarına ya da tez sınavlarına giremez. Bu süre içinde girilen dersler, ders sınavları ve tez sınavları geçersiz sayılır.

  c) Askerlik nedeniyle kayıt dondurma: Askerlik görevini yapmak üzere işlem yaptırdığını belgeleyen ve bunu yazılı olarak enstitüye bildiren öğrencinin askerlik süresine karşılık gelen dönemlerde, EYK kararı ile kaydı dondurulur.

  (2) İzinli sayılma: Öngörülemeyen durumlarda; olayın vuku bulduğu tarihten itibaren en geç on beş gün içinde dilekçe ve mazeretini kanıtlayan belgelerle birlikte ilgili enstitüye başvurulması durumunda, EYK öğrencinin ne kadar süre ile mazeretli-izinli sayılacağına karar verir. On beş gün içinde beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez. Mazereti kabul edilenlerin kaydı dondurulmuş sayılmaz. Öğrencinin bu durumu, mazeretli-izinli olduğu günlerde girmesi gerektiği derslerin öğretim üyelerine yazılı olarak bildirilir.

  (3) EYK kararı ile öğrencinin kaydının silindiği haller şunlardır:

  a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmek.

  b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almak.

  (4) Kaydı silinen öğrencinin ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez. Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

  (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Tezli Yüksek Lisans Programı

  (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

  (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisizdir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az 8 ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

  (2) Bir yarıyıl 30 AKTS’den oluşur.

  (3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

  (4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

  (1) Bir dersten başarılı sayılmak için, o dersin başarı notunun yüksek lisans programlarında ve yüksek lisans bilimsel hazırlık programlarında en az BB olması gerekir.

  (2) Öğrenci, başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrarlamak zorundadır. Başarısız olduğu seçimlik dersleri yerine, daha sonraki yarıyıllarda kredisini tamamlamak üzere, aynı derse veya başka bir derse danışmanının onayı ile kayıt yaptırabilir.

  (3) Mezuniyet için öngördüğü krediden fazla ders alan öğrenciler aldıkları derslerden başarılı olmak zorundadırlar. Başarısız olmaları durumunda, kredilerini tamamlamış olsalar dahi, söz konusu derslerin kredileri yerine geçecek ders almakla yükümlüdürler.

  (4) Öğrenci bir dersin herhangi bir sınav sonucuna, sonucun ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde ilgili enstitüye yazılı olarak itiraz edebilir. İlgili öğretim üyesi itiraz edilen sınav evrakını tekrar inceleyerek, itirazın kendisine tebliğinden itibaren en geç yedi gün içinde, sonucu evraklarla birlikte enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Öğretim üyesinin inceleme sonucunda maddi hata bulması halinde not değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.

  (5) Öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltme başvurusu, söz konusu dersin sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde enstitü müdürlüğüne gerekçesini belirten bir dilekçe ve düzeltmeye esas olacak ekleri ile gerçekleşir. Düzeltme işlemi EYK kararı ile kesinleşir.

  (6) İlan edilen tarihlerde ara sınav ve bütünleme sınavlarına giremeyen ve mazeret sınavlarına katılacak öğrenci, mazeretini belgeleyerek bir dilekçe ile enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Öğrencinin mazeretinin kabulü EYK kararı ile kesinleşir.

  (7) Tez savunma, yeterlik, tez öneri ve tez izleme sınavları, danışman/EABD/EASD başkanlığı tarafından belirlenen ve enstitü tarafından ilan edilen tarihlerde yapılmak zorundadır. Yurt dışında görevlendirilme, hastalık, jüri üyelerinin çekilmesi gibi zorunlu durumlar ve EYK’nın uygun göreceği diğer mazeret hallerinde zamanında yapılamayan sınavlar, EYK’nın belirleyeceği tarih aralığında gerçekleştirilir.

  (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

  (2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

  (1) Tez konusu belirlemek için danışman onaylı tez öneri formu, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye gönderilmek üzere EABD/EASD başkanlığına teslim edilir. EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi ile ilgili enstitüye iletilen tez konusu, EYK kararı ile kesinleşir.

  (2) Tez konusu değişikliği için danışman onaylı yeni tez öneri formu, EABD/EASD başkanlığına teslim edilir. EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi ile ilgili EYK kararı ile tez konusu değişikliği kesinleşir.

  (3) Tez konusu EYK kararı ile değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar tarihi itibarıyla altı ay geçmeden tezini teslim edemez.

  (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. EASD tezli yüksek lisans öğrencileri, teze ek olarak sergi açmak zorundadırlar.

  (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

  a) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

  b) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

  c) Önerilen jüri üyelerinin çalışma alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir. EYK, gerekli görmesi durumunda önerilen isimlerden birinin yerine Üniversite içinden veya dışından bir öğretim üyesinin jüride yer almasına karar verebilir.

  ç) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

  (2) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:

  a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.

  b) Sınavın yapılacağı yer ve saat ilgili EABD/EASD başkanlığı tarafından ilan edilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Sınav esnasında öğrenciye sadece jüri üyeleri soru sorabilir.

  c) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde enstitüye yazılı olarak bildirir.

  ç) Zorunlu nedenlerle tez savunma sınavına katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tez savunma sınav tarihinden en geç bir hafta önce enstitüye yazılı olarak bildirir.

  d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

  e) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

  f) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

  g) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

  (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

  (2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

  (3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

  (4) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü ve diploma eki verilir.

  (5) Diplomanın kaybı halinde, ilgililere diplomaları ikinci nüsha olarak düzenlenir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Tezsiz Yüksek Lisans Programı

  (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretim ve/veya uzaktan eğitim olarak yürütülür. Uzaktan eğitim lisansüstü programları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

  (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

  (2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

  (3) Öğrencinin lisans öğreniminde başarılı olduğu dersler ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

  (1) Bir dersten başarılı sayılmak için, o dersin başarı notunun tezsiz yüksek lisans programlarında en az BB olması gerekir.

  (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

  (1) Dönem projesi, tez/dönem proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazılır ve danışmana teslim edilir.

  (2) Dönem projesi, akademik takvimde belirlenen yarıyıl sonu sınav döneminde danışman tarafından değerlendirilir. Başarılı bulunan dönem projesi, basılı ve elektronik ortamda kaydedilmiş olarak enstitüye teslim edilir.

  (3) Öğrenci, dönem projesinden başarısız olması durumunda, izleyen yarıyıl başında dönem projesine kaydolmak şartıyla dönem projesi konusu değişikliği talebinde bulunabilir.

  (4) Proje konusu değişikliğinde, danışmanın dönem projesi değişikliği yazısı EABD/ EASD başkanlığına teslim edilir. EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi ile ilgili EYK kararı ile dönem projesi konusu değişikliği kesinleşir.

  (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

  (2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü EABD/ EASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

  (3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

  (4) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü ve diploma eki verilir.

  (5) Diplomanın kaybı halinde, ilgililere diplomaları ikinci nüsha olarak düzenlenir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Doktora Programı

  (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

  (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

  (2) Bir yarıyıl 30 AKTS’den oluşur.

  (3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler üst öğrenimde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

  (4) Doktora programlarında EABDK’nın önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

  (1) Bir dersten başarılı sayılmak için, o dersin başarı notunun doktora programları ve bilimsel hazırlık doktora programlarında BB olması gerekir.

  (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 8 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.

  (2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

  (3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süre sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

  (4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

  (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

  (2) Yeterlik sınavları, Şubat ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

  (3) Yeterlik sınavları, EABDK tarafından ilgili EABD’de görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve EYK’ca onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite üyelerinin görev süresi üç yıldır. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar.

  (4) Sınav jürisi, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Doktora yeterlik jürisi, her bir öğrenci için EYK kararı ile kesinleşir. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

  (5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde aynı gün içerisinde yapılır. Doktora yeterlik sınavından başarılı sayılmak için her iki sınavdan da en az BB harf notu almış olmak gerekir.

  (6) Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin yeterli veya yetersiz olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, yeterlik sınav evrakı ve ilgili tutanaklarla birlikte, EABD başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bildirilir.

  (7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

  (8) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

  (9) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, durumu sınav tarihinden önce enstitüye yazılı olarak bildirir.

  (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili EABDK’nın önerisi ve EYK kararı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

  (2) TİK, EABDK’ca yazılı olarak önerilen en az beş öğretim üyesi arasından, danışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye olmak üzere EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.

  (3) Tez önerisi değerlendirmesi ile takip eden izleme değerlendirmeleri bu komite tarafından yapılır. Ortak danışmanın olması durumunda, ortak danışman dilerse oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.

  (4) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABDK’nın gerekçeli yazılı önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

  (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

  (2) Tez önerisi savunma sınavının yapılacağı yer ve saat, sınav tarihinden en geç yedi gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

  (3) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

  (4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

  (5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

  (6) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile kesinleşir.

  (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. İki izleme değerlendirmesi arasında en az dört ay süre olması gerekir.

  (2) Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

  (3) EABD/EASD Başkanlığı TİK toplantı yazısını ilgili enstitüye iletir. EYK onayını takip eden 1 ay içerisinde TİK toplantısı yapılır.

  (4) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

  (5) Değerlendirme raporu toplantı tarihini izleyen en geç üç gün içerisinde enstitüye yazılı olarak bildirilir.

  (6) Geçerli bir mazereti bulunmadan belirlenen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme değerlendirmesi başarısız sayılır.

  (7) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme değerlendirmeleri sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite, konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Rapor EYK tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği uygun görüldüğü takdirde öğrenci, karar tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde tez önerisi savunma sınavına girer.

  (8) Tez izleme komitesi değişen veya tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi ile en az üç tez izleme değerlendirmesine girmek ve başarılı olmak zorundadır.

  (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak enstitüye teslim etmek ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrencinin enstitüye doktora tezini teslim edebilmesi için;

  a) En az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

  b) Doktora öğrenimine başlama tarihinden itibaren kendi bilim alanında hakemli dergilerde en az bir makale yayımlaması gerekir. Yayın şartını sağlamayan öğrenci tezini teslim edemez.

  (2) Doktora tez savunma jürisine ilişkin esaslar şunlardır:

  a) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

  b) Doktora çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri EABD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

  c) Doktora tez jürisi, üçü öğrencinin TİK’te yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri, tez danışmanı ve ilgili EADBK’nın önerisi ve EYK onayı ile atanır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin çalışma konusunun uyumlu olmasına dikkat edilir. EYK, gerekli görmesi durumunda önerilen isimlerden birinin yerine Üniversite içinden veya dışından bir öğretim üyesinin jüride yer almasına karar verebilir.

  (3) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

  a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

  b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde enstitüye yazılı olarak bildirir.

  c) Zorunlu nedenlerle tez savunma sınavına katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tez savunma sınav tarihinden en geç bir hafta önce enstitüye yazılı olarak bildirir.

  ç) Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve saat, ilgili EABD tarafından ilan edilir. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

  d) Tez savunma sınavı, bir saatten az olmamak kaydıyla tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

  e) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

  f) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

  g) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve saat, ilgili EABD tarafından ilan edilir. Düzeltme süresi sonunda tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

  ğ) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

  (1) Tez savunma sınavı sonunda başarılı olan öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, tez yazım kurallarına göre hazırlanmış ilgili enstitü tarafından istenilen sayıda ciltlenmiş doktora tez kopyası, dört adet CD’ye kaydedilmiş elektronik kopyası, YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EABD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. EYK, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

  (2) Doktora diploması üzerinde EABD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

  (3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

  (4) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü ve diploma eki verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

  (5) Diplomanın kaybı halinde, ilgililere diplomaları ikinci nüsha olarak düzenlenir.

  ALTINCI BÖLÜM

  Sanatta Yeterlik Programı

  (1) Sanatta yeterlik çalışması, bir tez ile birlikte özgün sanat eserlerinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine YÖK tarafından belirlenir.

  (1) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredilik bir programdır.

  (2) Bir yarıyıl 30 AKTS’den oluşur.

  (3) Lisansüstü dersler, ilgili EASDK’nın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

  (4) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler üst öğrenimde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

  (1) Sanatta yeterlik yapan öğrencinin; tez ve sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan birine başlayabilmesi için ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için genel ağırlıklı not ortalaması 3,00’ten az olamaz. Jüri değerlendirmesine göre çalışması BB’nin altında olanlar başarısız sayılır veya düzeltme alırlar.

  (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 8 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.

  (2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

  (3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen süre sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

  (4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

  (1) Ön yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

  (2) Ön yeterlik sınavları, Şubat ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

  (3) Ön yeterlik sınavları, EASDK tarafından ilgili EASD’de görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve EYK’ca onaylanan beş kişilik sanatta ön yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite üyelerinin görev süresi üç yıldır. Sanatta ön yeterlik komitesi, danışmanın da görüşünü alarak, sanatta ön yeterlik sınavlarını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürisi önerir.

  (4) Sınav jürisi, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil, ilgili alandan beş asil iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Sanatta ön yeterlik jürisi, her bir öğrenci için EYK kararı ile kesinleşir. Sanatta ön yeterlik sınavı toplantıları, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

  (5) Sanatta ön yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü (sergileme) olarak iki bölüm halinde aynı gün içerisinde yapılır. Sanatta ön yeterlik sınavından başarılı sayılmak için her iki sınavdan da en az 3.00 almış olmak gerekir. Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci, ön yeterlik sınavından başarısız sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde aynı jüri önünde yazılı ve sözlü olmak üzere her iki sınavı da tekrar eder. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

  (6) Sanatta ön yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin yeterli veya yetersiz olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EASD başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

  (7) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, durumu sınav tarihinden önce enstitüye yazılı olarak bildirir.

  (8) Sanatta ön yeterlik komitesi, ön yeterlik sınavını başaran veya başarısız olan bir öğrenciye, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

  (1) Ön yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili EASDK’nın önerisi ve EYK kararı ile ön yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

  (2) TİK, EASDK’ca yazılı olarak önerilen en az beş öğretim üyesi arasından, danışmanından başka ilgili EASD içinden ve dışından birer üye olmak üzere EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.

  (3) Tez önerisi değerlendirmesi ile takip eden izleme değerlendirmeleri bu komite tarafından yapılır. Ortak danışmanın olması durumunda, ortak danışman dilerse oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.

  (4) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EASDK’nın gerekçeli yazılı önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

  Yazı kaynağı : www.lexpera.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap