Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hamile kadının karnındaki bebeğe fitre düşer mi

  1 ziyaretçi

  hamile kadının karnındaki bebeğe fitre düşer mi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Anne karnındaki çocuğa fitre verilir mi? Doğmamış bebeğe fitre vermek gerekir mi?

  Anne karnındaki çocuğa fitre verilir mi? Doğmamış bebeğe fitre vermek gerekir mi?

  Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20). Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 fitre miktarını 28 TL olarak açıklandı. Peki fitre kime verilir?

  Fitre kimlere verilir, fitre kimlere verilmez?

  Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez. 

  Anne karnındaki çocuğa fitre verilir mi?

  Doğmamış bebeğe fitre vermek gerekir mi? Doğmamış çocuğun fitresini vermek gerekmez.

  Fitre kimlere verilmez?

  Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

  a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

  b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

  c) Eşine,

  d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

  e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

  Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

  Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir 

  Bebek için fitre vermek gerekir mi?

  Fıtır sadakasının dinen gerekmesinin (vücub) sebebi, ilgili hadislere dayanılarak “sağ olma” (sağ olarak Ramazan bayramına kavuşmuş olma) şeklinde belirlenmiştir. Bu itibarla Ramazan bayramından önce doğan bebekler için fitre vermek gerekir.

  Yazı kaynağı : www.yeniakit.com.tr

  Hamilelere fitre düşer mi? Doğmamış bebek için fitre verilir mi?

  Hamilelere fitre düşer mi? Doğmamış bebek için fitre verilir mi?

  Doğmamış çocuğa fitre verilir mi sorusu, özellikle fitre zamanının gündeme gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı.

  Diyanet İşleri Başkanlığı'nın anne karnındaki çocuğa fitre verilir mi sorusuna verdiği cevabı arayan pek çok kişi, internet üzerinden detayları sorguluyor.

  Peki, doğmamış çocuğa fitre verilir mi? İşte Diyanet'in yanıtı..

  Doğmamış bebeğe fitre verilir mi sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen cevap şu şekilde;

  "Fıtır sadakasının dinen gerekmesinin (vücub) sebebi, ilgili hadislere dayanılarak “sağ olma” (sağ olarak Ramazan bayramına kavuşmuş olma) şeklinde belirlenmiştir. Bu itibarla Ramazan bayramından önce doğan bebekler için fitre vermek gerekir."

  Hamilelere fitre düşer mi? Doğmamış bebek için fitre verilir mi? #1

  Ramazan bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80.18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan müslümanlar kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler (Kâsânî, Bedâî’, II, 70, 72).

  Ancak fıtır sadakası ile yükümlü olmak için bulunması gereken nisap miktarı malın, “artıcı” özellikte olması ve üzerinden “bir kameri yıl” geçmiş olması gerekmez.

  Kişi kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür (Kâsânî, Bedâî’, II, 70). Buna karşılık kişininana-babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu yoktur. (Kâsânî, Bedâî’, II, 70, 72). Fakat vekâletleri olmadığı hâlde bu kişiler için ödeme yapsa geçerli olur.

  Şâfiî mezhebine göre ise fıtır sadakası vermek “farz”dır ve bununla yükümlü olmak için nisap miktarı mala sahip olmak şart değildir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 594). Buna göre temel ihtiyaçlarının yanı sıra bayram günü ve gecesine yetecek kadar azığa sahip zengin-fakir her müslüman fitre ile yükümlüdür (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 594).

  Ayrıca varlıklı kimsenin müslüman olan eşi, çocukları, ana-babası ve diğer yakınları için de sadaka-i fıtır vermesi gerekir. (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 595; İbn Rüşd, Bidâye, I, 279-280).

  Yazı kaynağı : www.ensonhaber.com

  Anne karn�ndaki bebek i�in fitre verilir mi? Hamile kad�n fitre verir mi?

  Anne karn�ndaki bebek i�in fitre verilir mi? Hamile kad�n fitre verir mi?

  Ramazan ay�nda en �ok merak edilen konulara aras�nda yer alan fitre hakk�nda �e�itli sorular g�ndeme geldi. Halk aras�nda fitre diye bilinen f�tr sadakas�, Ramazan orucunu tutup bayrama ula�man�n bir ��kr� olarak zengin olan M�sl�man�n, muhta� kimselere vermesi vacip olan bir sadakad�r. Peki Hamile bir kad�n fitre verir mi? Anne karn�ndaki bebek i�in fitre verilir mi? ��te Diyanet'in bebeklere fitre hakk�nda fetvas� ve f�tr sadakas� vermesi gereken ki�iler..

  F�TRE NED�R?

  Halk aras�nda fitre diye bilinen f�t�r sadakas� (sadaka-i f�t�r); insan olarak yarat�lman�n ve Ramazan orucunu tutup bayrama ula�man�n bir ��kr� olarak; dinen zengin olup Ramazan ay�n�n sonuna yeti�en m�sl�man�n, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakad�r.

  Fidye ise yine oru� ve hac ibadeti gibi d�nemlerde ki�inin yerine getiremedi�i bir ibadet sonras�nda ortaya ��kan ve yap�lmas� gereken bir yard�m olarak bilinmektedir.

  HAM�LE KADIN F�TRE VER�R M�?

  F�t�r sadakas�n�n dinen gerekmesinin (v�cub) sebebi, ilgili hadislere dayan�larak "sa� olma" (sa� olarak Ramazan bayram�na kavu�mu� olma) �eklinde belirlenmi�tir.

  Bu nedenle hamile bir kad�n veya e�i, kendileri i�in fitre vermekle y�k�ml�d�rler.

  DO�AMAMI� �OCU�A F�TRE VER�L�R M�?

  Do�mam�� �ocu�un fitresini vermek gerekmez.

  K���K �OCUKLAR ��IN FITRE VERILIR MI?

  Ki�i, kendisinin ve k���k �ocuklar�n�n fitrelerini vermekle y�k�ml�d�r. Hz. Peygamber, k�le-h�r, b�y�k-k���k, kad�n-erkek her M�sl�mana fitrenin gerekti�ini ifade etmi�tir (Eb� D�v�d, Zek�t, 20)

  BEBEK I�IN FITRE VERMEK GEREKIR MI?

  F�t�r sadakas�n�n dinen gerekmesinin (v�cub) sebebi, ilgili hadislere dayan�larak "sa� olma" (sa� olarak Ramazan bayram�na kavu�mu� olma) �eklinde belirlenmi�tir. Bu itibarla Ramazan bayram�ndan �nce do�an bebekler i�in fitre vermek gerekir.

  KIMLER FITRE VERMEKLE Y�K�ML�D�R?

  Ramazan bayram�na kavu�an, temel ihtiya�lar�n�n ve bir y�ll�k bor�lar�n�n d���nda nisap miktar� (80.18 gr. alt�n veya bu de�erde) mala sahip olan m�sl�manlar kendileri ve velayetleri alt�ndaki ki�iler i�in f�t�r sadakas� vermekle y�k�ml�d�rler (K�s�n�, Bed��', II, 70, 72).

  Ancak f�t�r sadakas� ile y�k�ml� olmak i�in bulunmas� gereken nisap miktar� mal�n, "art�c�" �zellikte olmas� ve �zerinden "bir kameri y�l" ge�mi� olmas� gerekmez.

  Ki�i kendisinin ve ergenlik �a��na ula�mam�� �ocuklar�n�n fitresini vermekle y�k�ml�d�r (K�s�n�, Bed��', II, 70). Buna kar��l�k ki�inin ana-babas�, b�y�k �ocuklar�, kar�s�, karde�leri ve di�er yak�nlar� i�in fitre �deme zorunlulu�u yoktur.

  (K�s�n�, Bed��', II, 70, 72). Fakat vek�letleri olmad��� h�lde bu ki�iler i�in �deme yapsa ge�erli olur.

  ��fi� mezhebine g�re ise f�t�r sadakas� vermek "farz"d�r ve bununla y�k�ml� olmak i�in nisap miktar� mala sahip olmak �art de�ildir (�irb�n�, Mu�ni'l-muht�c, I, 594). Buna g�re temel ihtiya�lar�n�n yan� s�ra bayram g�n� ve gecesine yetecek kadar az��a sahip zengin-fakir her m�sl�man fitre ile y�k�ml�d�r (�irb�n�, Mu�ni'l-muht�c, I, 594). Ayr�ca varl�kl� kimsenin m�sl�man olan e�i, �ocuklar�, ana-babas� ve di�er yak�nlar� i�in de sadaka-i f�t�r vermesi gerekir. (�irb�n�, Mu�ni'l-muht�c, I, 595; �bn R��d, Bid�ye, I, 279-280).

  D�N�M�ZDE HAM�LEL�KTE ORU�

  Hamilelikte tutamad���n�z oru�lar� kaza etme niyetinde olmal�s�n�z. Daha sonra bu oru�lar� kaza etme imkan�n�z oldu�unda tutamad���n�z oru�lar� kaza etmelisiniz.

  Oru� tutma kudretinde olan kimse fidye vererek bu bor�tan kurtulmaz. Bu oru� borcundan ancak oru� tutarak kurtulabilirsiniz. Elinizde olmayan sebeblerden dolay� kazaya kalan oru�alar� tutamad���n�zda bundan sorumlu olmazs�n�z. Mesela; Hamilelikte orucunu kazaya b�rak�p daha sonra tutma niyetinde olan bir han�m, bu oru�lar� kaza edemeden vefat etse bundan sorumlu olmaz.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap