Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  haksızlık ile ilgili sözler

  1 ziyaretçi

  haksızlık ile ilgili sözler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Haksızlık Sözleri 2022: Yapılan Adaletsizlik Ve Haksızlığa Karşı Söylenmiş Güzel Sözler

  Haks�zl�k ile ilgili s�zler | Haks�zl��a Kar�� S�ylenen S�zler

  Hilelerle, tedbirlerle �al�nm�� olan mal�n vebali adalet g�n� �alan adam�n boynunda kal�r. - Hz. Mevlana

  Haks�zl�k kar��s�nda e�ilmeyiniz ��nk� hakk�n�zla birlikte �erefinizi de kaybedersiniz. - Hz Ali (r.a.)

  Az�nl�k hakl� olabilir; �o�unluk her zaman haks�zd�r. - H.�bsen

  B�t�n zul�mler, haks�zl�klar, eksiklikler, bu d�nyay�, bu d�nyadan ibaret sanmaktan kaynaklan�yor. - Sezai Karako�

  Kim hakl� kim haks�z sava�� de�ildi ki? Beraber olma sava��n� kaybettik biz.

  Fenal��� kabul etmemek laz�m. Haks�zl��� her kabul edi� daha b�y���n� do�uruyor. - Ahmet Hamdi Tanp�nar

  U�ran�lan haks�zl�klara, hakaretlere koyun gibi tahamm�l etmemek insanl���n ba�lang�c�d�r evlat. - Re�at Nuri G�ntekin

  Ben; haks�zl��a gelemem, asla hi� kimsenin hatas�n�n arkas�nda durmam. Akl�mdan ne ge�iyorsa y�z�ne s�ylerim, laf�m� arkas�ndan konu�mam!

  Ben onun yemininin h�rmetini terk ettim, onun adaleti de benim (yeminimi) sa� elimi kestirdi! - Hz. Mevlana

  Haks�zl��a her kabul edi�, daha b�y���n� do�urur. - A.Hamdi Tanp�nar

  �nsanlar birbirlerine yahut haks�z mala me�ru olmayan paraya veya r�tbe ve mevkilere yiyecek ve i�eceklere ibadet ediyorlar da Allah'a ibadet ediyoruz san�nda bulunuyorlar. - �eyh Bedreddin

  Kul hakk� yeme diyor, �alma diyor, zul�m etme diyor, adaletli ol diyor, yetimin hakk�n� yeme diyor, iftira atma diyor. Hepsine mi kulaklar�n t�kal� ey aciz insan!

  H�k�mdar haks�z olarak bir k�yl�den yumurta al�rsa adamlar� k�yl�n�n b�y�n tavuklar�n� al�r.

  Hak yolunda u�ra�, �abala, son nefese kadar bir an bile bo� durma! - Hz. Mevlana

  Bir insan, ba�kas�n�n bir kar�� yerini haks�z bir �ekilde al�rsa, o yerin yedi kat� o kimsenin boynuna ge�irilir. - Hadis-i �erif

  Haks�zl��a u�ramak, haks�zl�k etmekten evlad�r. - Eflatun

  Haks�zl���n kar��s�nda susan, dilsiz �eytand�r. - Hz.Muhammed

  Adalet "daha k�t�ye, daha k�t� ceza verilir" buyurmu�tur. - Hz. Mevlana

  Kul hakk� nedir bilir misin sevgili karde�im? Allah yar�na b�rak�r; ama asla yan�na b�rakmaz! ��te budur kul hakk�...

  Baz� insanlarla y�zle�mek zordur haks�z ��kars�n. ��nk� onlar�n galip gelece�i ikinci bir y�zleri daha vard�r. - �lhan Berk

  Haks�zl�klara isyan etmeyenler onlardan gelecek her musibete katlanmal�d�r. - Hz. Ali (r.a.)

  Haks�zl��a kar�� ��k�p hakk�n� aramayan hem hakk�n� hem �erefini kaybeder. - Hz. Ali (r.a.)

  Keskin di�li kaplana ac�mak, zavall� koyuna haks�zl�kt�r. - Hz. Mevlana

  Bir �eyi, hak edenden esirgemek kadar, hak etmeyene vermek de haks�zl�k. - Nazan Bekiro�lu

  Saman ��p� de�il; ilim, sab�r ve adalet da��y�m. - Hz. Mevlana

  Hakl�lar�n mahkum edildi�i bir �lkede, b�t�n do�rular�n yeri; cezaevidir. - Thoreau

  Baz� insanlara ger�ekten haks�zl�k ettik. Onlar kap� �n�n� hak ederken biz cam kenar�n� verdik. - Hamit �zorman

  Haks�zl��� hak zannedenlere kar�� hak dava etmek, hakka haks�zl�kt�r. - B.Said-i Nurs�

  Haks�z ele�tiri, �o�unlukla bi�im de�i�tirilmi� �vg�d�r. - Dale Carnegie

  Yaprak d�ken a�a�lar�n alt�nda kalman� asla istemem ama herkese g�zken sana g�l uzatan birine haks�zl�k etmenin pi�manl���n� ya�a isterim.

  Bir haks�zl�k g�rd���n�zde m�dahale etmezseniz; �nce hakk�n�z� arkas�ndan da �erefinizi kaybedersiniz.

  Bir tek ki�iye yap�lan haks�zl�k b�t�n toplulu�a y�nelmi� bir tehdittir. - Montesquieu

  Adaletsizli�i engelleyecek g�c�n�z�n olmad��� zamanlar olabilir. Fakat itiraz etmeyi beceremedi�iniz bir zaman asla olmamal�. - Elie Wiesel

  Adalet nedir? Her �eyi yerine koymak. Zul�m nedir? Bir �eyi yerine koymamak, ba�ka yere koymak. - Hz. Mevlana

  Haks�zl�k kadar ��retici e�itim yoktur. - Benjam�n Disraeli

  �nsan� iki �ey yan�lt�r: birincisi haks�z olmas� ikincisi haks�z ya�amas�.

  Hakl� bir d���ncenin, meyve vermemesi m�mk�n de�ildir. - Lev Tolstoy

  Haks�zl��a sap�p b�t�n insanlar seni takip edece�ine adaletle hareket edip tek ba��na kal daha iyi. - Mohandas Karam�and Gandi

  Kim Allah'�n kullar�n�n, kendisi i�in ayakta dikilmesine sevinirse, ate�ten bir eve haz�rlans�n. - Hz. Muhammed

  Su�suz yere ac� �ekenler, haks�zl�k kar��s�nda daha duyarl� ve daha insanc�l oluyor. - Tolstoy

  Bir yerdeki haks�zl�k adalet i�in her yerde tehlikedir. - Martin Luther King

  E�itli�in olmad��� yerde haks�zl�k ba� g�sterir. - Gustave Le Bon

  Uzun bir tart��ma her iki taraf�n da haks�z oldu�unun delilidir. - Fran�ois-Marie Arouet Voltaire

  Adaletsizli�in en u� noktas� adaletsizli�in adil say�lmas�d�r. - Eflatun (Platon)

  Haks�z oldu�un zaman yapaca��n savunmaya g�venme. - Socrates

  Fenal�klar�n ilki ve en b�y��� haks�zl�klar�n cezas�z kalmas�d�r. - Eflatun (Platon)

  �nsano�lu yaln�z kendi rahat�n� d���n�r, e�er rahat ya�amak i�in karde�lerimizin hakk�n� yer onlar� ezersek, i�te o vakit k�t�l�k etmi� oluruz. - Voltaire

  Haks�zl�k etmek, iyi adam�n elinden gelmez. - P.Syrus

  Haks�zl�k yap�p t�m insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davran�p tek ba��na kalmak daha iyidir. - M.Gandhi

  Haks�zl�k yapmak haks�zl��a u�ramaktan daha ac�d�r. - Sokrates

  Birine g�re adaletli olan �ey di�erine g�re haks�zl�kt�r; birine g�re g�zel olan di�erine g�re �irkindir; birine g�re bilgelik olan di�erine g�re ��lg�nl�kt�r.

  D�nyan�n neresinde olursa olsun haks�z yere birisinin surat�na at�lan tokad�, kendi surat�nda hissetmeyen ki�inin insanl���ndan ��phe ederim. - Ernesto Che Guevara

  Adalet g�n�nde ate�, nurun z�dd�d�r, zira, ate� kah�rdan meydana gelmedir, nur, ihsan ve faz�ldan. - Hz. Mevlana

  Haks�zl�k etmemek, �v�nmeye de�mez; onu akl�ndan bile ge�irmemelidir. - Demokritos

  Adaletsizlik sonsuza kadar h�kmedemez. - Seneca

  Aran�zda mallar�n�z� b�t�l sebeplerle yemeyin. �nsanlar�n mallar�ndan bir k�sm�n�, bile bile haks�z yere yemek i�in, mallar�n�z� h�kimlere r��vet olarak vermeyin. - Bakara Suresi, 188.Ayet

  Hakl� olmak bizi tatmin etmez, mutlaka geri kalanlar�n haks�z olduklar�n� da kan�tlamam�z gerekir. - William Hazlitt

  Haks�z bir dava i�in d�v��mek, ger�ek bir cesaret say�lmaz. - W.Shakespeare

  Bilirim ya�amaz g�ne�te. Bilirim ya�amaz yan yana a�kla. Ne haks�zl�k, ne korku - Necati Cumal�

  Yazı kaynağı : www.guzelcumleler.com

  Hz. Ali Sözleri: Hz. Ali’nin Doğruluk, Haksızlık, Adalet ile İlgili Resimli, Hikmetli, İbretlik Güzel Sözleri ve Anlamlı Mesajları

  Haksızlık İle İlgili Sözler-Haksızlık Sözleri

  Haksızlık İle İlgili Sözler-Haksızlık Sözleri

  Haksızlık ile ilgili sözler, haksızlık sözleri, haksızlık mesajları, haksızlık lafları, haksızlık karşısında susan sözleri, haksızlığa uğrayanlara sözler gibien güzel sözler için aliskanlik.com

  Haksızlık İle İlgili Sözler

  Haksızlıkla ilgili sözler ile haksızlıklara karşı çıkabilirsiniz.

  Tüm yaptığın haksızlık ve ben bu haksızlığı nasıl sindirebilirim, artık kendi içimde bile netleştiremiyorum.

  Haksızlığa uğradığım zaman asla susamam ya da karışmadan duramam çünkü bu haksızlık bana yapılmamış olsa bile haksızlık haksızlıktır.

  haksızlık lafları

  Haksızlık karşısında kim ki susar ve haksızlığa müdahale etmez ise o da en az haksızlığı yapan kişi kadar suçludur.

  Bir insan bir haksızlık karşısında nasıl sessiz kalır ve yanından usul usul geçip gider artık anlamak mümkün değil.

  Haksızlık herkesin hayatında bir kere başına gelmiş ve yaşadıktan sonra da uzun süre üzüldüğü bir durumdur.

  Haksız olmak ve bir haksızlık ile mücadele etmek birbirinden çok farklı ve çok daha ayrı konulardır.

  Haksızlığa uğradığın zaman sakin kalmaya özen göstermeli ve medeni bir insan gibi problemin ne olduğunu karşı tarafa aktarmalısın.

  Haksızlık benim her zaman kırmızı çizgimdir. Benim başıma gelsin ya da gelmesin benim canımı sıkan ve beni üzen bir durumdur.

  Haksız olduğun sürece kendini savunman senin küçüklüğünü ve bir çocuk kadar düşüncesiz olduğunu gösterir.

  Haksızlığı bir insan nasıl göz göre göre kabullenebilir ki?

  Haksızlık Sözleri

  haksızlık mesajları

  Haksızlık ne affedilmeli ne de üstü kapatılıp yok sayılmalıdır çünkü bir insana yapılan haksızlık aslında herkese yapılmış demektir.

  Haksızlıklara karşı insan kendi onuru ve insanlık onuru için dik durmalı ve bir mücadele vermelidir. Haksızlık sözleri sizlerle;

  Haksızlığa karşı susan ve karışmak istemeyen herkes en az haksızlığı yapan kişi kadar suçludur.

  Bir kez yapılan haksızlık elbette karşı bir tepki görmediği sürece tekrarlanacak ve aynı haksızlık bir kez daha yaşanacaktır.

  Haksızlıklar yalnız bir insan için değil tüm dünya ve tüm insanlık için ayıptır.

  Haksız olduğun sürece ne durumda olduğun ya da ne kadar yüksek makam ve mevkilere sahip olduğun önemli değildir.

  İnsan bir kez haksızlığa uğradı mı ev konuşmak ya da kendini savunmak için bir hamle yapmadı mı bütün ömrü boyunca o haksızlığın izlerini taşır.

  Haksızlık, herkesin başına gelebilen ve kimin başına gelip gelmediğini önemli olmaksızın şahit olan tüm insanların karşı gelmesi gereken bir olaydır.

  Bugün benim başıma gelen bir haksızlığı üstüne hiç alınmadan susar isen yarın senin başına bir haksızlık geldiği zaman seni savunup da yanında duracak bir ben olmayabilir.

  Haksızlık Mesajları

  haksızlık sözleri

  Haksızlığın her türlüsüne karşı tüm insanlar birlik ve beraberlik içerisinde ayakta durmalı ve dimdik bir şekilde haksızlığa karşı çıkmalıdır.

  Bir kez haksızlığa uğradığın vakit kalan tüm ömrün bu iğrenç anı aklından silmek için çabalama ile geçebilir.

  Bir başkası da yaşasa gördüğüm tüm haksızlıklar karşısında muhakkak mazlum olanın yanında bulunur ve bir savunma yaparım.

  Bir insan bir başka insanı sadece daha güçlü olduğu için kolay bir şekilde ezemez, bunun için ben güce dayalı olan en önemlisi tüm haksızlıkların karşısında dimdik dururum.

  Bir haksızlık sadece bana yapıldığı zaman değil tanıdığım ya da tanımadığım diğer tüm insanlara karşı yapıldığı zamanda bile beni rahatsız eder ve ben ona karşı çıkarım.

  İnandığım tüm değerler bana der ki, haklı dahi olsan bir insanı ezme ama haksızlığın hiçbir türlüsüne karşın susma ya da sessiz kalma. İşte ben tüm bu inandığım değerler uğruna mücadele verip de karşı çıkıyorum.

  Gerçek bir mücadele ancak haksızlık karşısında dilsiz şeytan olan insanlara karşın verilir.

  Bir insan bir insanı anlamak için elbette aynı haksızlığa uğramak ya da aynı sorunlarla mücadele etmek zorunda değil.

  Yazı kaynağı : aliskanlik.com

  Haksızlık İle İlgili Sözler

  Haksızlık İle İlgili Sözler

  Haksızlık İle İlgili Sözler

  Sayfa İçeriği: Haksızlık Sözleri Kısa, Haksızlık İle İlgili Atasözleri, Haksızlık İle İlgili Hadisler, Haksızlık İle İlgili Sözler Anlamlı, Haksızlık İle İlgili Sözler Mevlana

  En güzel sözlerin sitesinde size haksızlık ile ilgili sözler hazır ettik. Bu haksızlık ile ilgili sözleri kısa mesajla yolla ya da sosyal medyada paylaş tercih senin ne yapmak istersen onu yap.

  HAKSIZLIK İLE İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLER

  Haksızlığın karşısında susan, dilsiz şeytandır. Hz. Muhammed

  Haksızlık etmek, iyi adamın elinden gelmez. P. Syrus

  Haksızlığın sonu, sürekli bir felâket korkusudur. Demokritos

  Haklı olan bir iddia, ergeç muzaffer olur. John Simon

  Haksızlığın karşısında susan, dilsiz şeytandır. Hz. Muhammed

  Haksız güç zalim, güçsüz hak çaresizdir. Blaise Pascal

  Haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır. Socrates

  Haksızlığa uğramak, haksızlık etmekten evladır. Eflatun

  Eski haksızlığa boyun eğmekle, bir yenisini davet edersin. P. Syrus

  Ben haklı olmayı, başbakan olmaya tercih ederim. Henry Clay

  Haksızlığa her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur. A. Hamdi Tanpınar

  Eşitliğin olmadığı yerde haksızlık baş gösterir. Gustave Le Bon

  Haklı bir düşüncenin, meyve vermemesi mümkün değildir. Lev Tolstoy

  Keskin dişli kaplana acımak, zavallı koyuna haksızlıktır. Mevlâna

  Dünyayı haksızlık yönetiyor, adalet yalnız sahnede var. Friedrich Schiller

  Haksız olduğun zaman yapacağın savunmaya güvenme. Socrates

  Haksızlık sadece bir tarafta olsa davalar uzun sürmezdi. La Rochefoucauld

  Haksız eleştiri, çoğunlukla biçim değiştirilmiş övgüdür. Dale Carnegie

  İnsan dünyada bir Hak’dan. Bir de haksız olmaktan korkmalıdır. Abdülhak Hamid

  Haksıza haddini bildirme, öksüze kaftan giydirmekten yeğdir. Ziya Paşa

  Haksızlığı hak zannedenlere karşı hak dava etmek, hakka haksızlıktır. B. Said i Nursî

  İnsan olabilmek için, dünyadaki haklarımızı istemek zorundayız. Malcolm X

  Haksızlık önünde eğilmeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hz. Ali

  Haklıların mahkum edildiği bir ülkede, bütün doğruların yeri cezaevidir. Thoreau

  Hakkını çabuk yoldan elde etmek için, karşı tarafa hakkını vermek gerekir. Mahatma Gandhi

  Haksızlık etmemek, övünmeye değmez; onu aklından bile geçirmemelidir. Demokritos

  Hiçbir zaman haklarını aşma; çünkü başkalarının sınırlarına saldırmış olursun. Jean J. Rousseau

  Haksızlık yapanın sefaleti, haksızlığa uğrayanın sefaletinden daima daha fecidir. Eflatun

  Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, korkaksın demektir. Confucius

  Haksızlıklara baş kaldırmayanlar onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdırlar. Hz. Ali

  Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir. M. Gandhi

  Bir şahsa karşı yapılan haksızlık herkese karşı yapılmış bir tehdit demektir. Charles de Montesquieu

  Sokrates ölüme mahkum edildiğinde eşi haksız yere öldürülüyorsun diye ağlamaya başlayınca Sokrates ne yani bir de haklı yere mi öldürülseydim. Socrates

  Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine adaletle hareket edip tek başına kal daha iyi. Gandhi

  İnsanoğlu pekguzelsozler.com yalnız kendi rahatını düşünür eğer rahat yaşamak için kardeşlerimizin hakkını yer onları ezersek işte o vakit kötülük etmiş oluruz. Voltaire

  Haklı olmak bizi tatmin etmez, mutlaka geri kalanların haksız olduklarını da kanıtlamamız gerekir. William Hazlitt

  Haksızlık İle İlgili Sözler

  Yazı kaynağı : www.pekguzelsozler.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap