Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hacettepe hemşirelik fakültesi

  1 ziyaretçi

  hacettepe hemşirelik fakültesi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

  Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
  06100 Sıhhiye- Ankara

  Webmaster: Web Tasarım Komisyonu

  E.posta: [email protected] 

  Yasal Sorumluluk Sınırı

  Son Güncelleme Tarihi: 20.03.2022

  Yazı kaynağı : hemsirelik.hacettepe.edu.tr

  Hemşirelik Fakültesi - Üniversitem Hacettepe

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - Hemşirelik (Fakülte) (104810705) | YÖK Lisans Atlası

  Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi

  Hacettepe �niversitesi Hem�irelik Fak�ltesi Dergisi

  HACETTEPE �N�VERS�TES� HEM��REL�K FAK�LTES� DERG�S�

  Hacettepe Üniversitesi Hem�irelik Fakültesi Dergisi (HUHEMFAD)-Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing, Hacettepe Üniversitesi Hem�irelik Fakültesinin bilimsel resmi yay�n organ�d�r. Ba��ms�z, önyarg�s�z ve çift-kör hakemlik ilkelerine uygun olarak Türkçe ve �ngilizce dillerinde yay�mlanan dergi, aç�k eri�imli olarak y�lda üç say� (Nisan, A�ustos, Aral�k) olarak okuyuculara sunulmaktad�r. Dergimiz 2019 Ocak ay�ndan itibaren sadece online olarak yay�nlanmaktad�r.

  Dergide yay�mlanan her makaleye DOI künyesi atanmaktad�r. TUB�TAK ULAKB�M T�p Veri Taban�nda (2015 y�l� cilt 2 say� 1’den itibaren), Türkiye At�f Dizininde (27 Eylül 2017 tarihinden, 2017 y�l� cilt 4 say� 2’ den itibaren) ve EBSCO veri taban�nda (2009 y�l�ndan itibaren) indekslenmektedir. Hacettepe Üniversitesi Hem�irelik Fakültesi Dergisi 2017-Ulusal Katk� De�eri: 0,286

  Makalelerin de�erlendirilmesi ve yay�mlanmas� için ücret talep edilmez. Ayr�ca, makale aç�k eri�imi için yazarlardan ücret al�nmamaktad�r. Dergide yay�nlanan makaleler (www.hacettepehemsirelikdergisi.org) adresi üzerinden ücretsiz olarak ara�t�rmac�lar�n ve okuyucular�n eri�imine aç�kt�r. Derginin hedef kitlesi hem�ireler, hem�ire e�iticiler, hem�irelik ö�rencileri, sa�l�k alan�nda karar vericiler ve sa�l�k ekibinin di�er üyeleridir. Hacettepe Üniversitesi Hem�irelik Fakültesi Dergisi hem�irelik bilimi, uygulamalar�, e�itimi ve yönetimi alan�nda özgün ara�t�rma, olgu sunumu, derleme, editöryel yorum ve editöre mektup türü makaleleri yay�nlamaktad�r.

  Hacettepe Hem�irelik Fakültesi Dergisi’nde yay�mlanan tüm yaz�larda görü� ve raporlar yazar(lar)a aittir; yaz�lar�n bilimsel içeri�inden Dergi Yay�n Kurulu, Dan��ma Kurulu ve yay�nc� sorumlu tutulamaz.

  Dergi Tarihçesi

  Bir mesle�in meslekle�me sürecinde yol almas�nda ara�t�rmalar yoluyla bilgi altyap�s�n�n geli�tirilmesi son derece önemlidir. Dolay�s�yla o mesle�in üyelerinin temel sorumluluklar�ndan birisi ara�t�rmalar yapmak ve yapt�klar� ara�t�rmalar� yay�nlayarak sonuçlar�n� di�er meslek üyeleriyle payla�makt�r. Ülkemizde özellikle akademik ortamda çal��an hem�ire ö�retim elemanlar� ara�t�rma yapma konusunda ciddi çabalar göstermektedir. Ancak bu çal��malar�n yay�nlanabilece�i Türkçe dergi say�s� henüz istenilen düzeyde de�ildir. Bu gereksinimden yola ç�karak 1994 y�l�ndan beri Hacettepe Üniversitesi Hem�irelik Yüksekokulu Dergisi (ISSN: 1300-9060) ad�yla s�ras�yla Prof. Dr. Nuran Akdemir (1994-1997), Prof. Dr. Lale Ta�k�n ve Prof. Dr. Nuran Akdemir (1996-1997) ve Prof. Dr Filiz Ulusoy(1998-2003)’un editörlü�ünde yay�nlanm�� olan dergimiz, 2008-2013 y�llar� aras� Hacettepe Üniversitesi Sa�l�k Bilimleri Fakültesi Hem�irelik Dergisi (ISSN: 1308-5328) olarak Prof. Dr. Fethiye Erdil’in Editörlü�ünde yay�n hayat�na devam etmi�tir. 2014’ten itibaren dergimiz Hacettepe Üniversitesi Hem�irelik Fakültesi Dergisi (BASILI ISSN: 2148-3590, ONLINE ISSN:2149-2956) ismiyle Prof. Dr. Nurhan Bayraktar (2014) ve ard�ndan ise Doç. Dr. Sergül Duygulu (2014-…) editörlü�ünde yay�n hayat�na devam etmektedir.

  Dergimizi bugüne kadar sizlere ula�t�rm�� olmaktan mutluyuz. Yay�n Kurulu üyelerimizin ve hakemlerimizin özverili çal��malar� ile ve sizlerin katk�lar� ile belli bir standarda ula�t���n� görmekteyiz. Sizlerin de bu de�erlendirmeye kat�laca��n� umuyoruz. Amac�m�z geldi�imiz bu noktay� korumak ve geli�tirmektir.

  Büyük emeklerle ortaya ç�kan yay�nlar�n desteklenmesinde ve yay�n�m�za gereken ilginin gösterilmesinde katk�lar�n�z� bekler, yay�n kurulu olarak hepinize sayg�lar�m�z� sunar�z.

  Yazı kaynağı : www.hacettepehemsirelikdergisi.org

  Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çankaya nerede, Otobüs veya Metro ile nasıl gidilir?

  Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çankaya nerede, Otobüs veya Metro ile nasıl gidilir?

  Çankaya şehrinde Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi konumuna Toplu Taşıma

  Çankaya, Türkiye'deki Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi adresine nasıl gidebileceğinizi mi merak ediyorsunuz? Moovit, en yakın toplu taşıma durağından adım adım yol tarifi ile Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi adresine ulaşmanın en iyi yolunu bulmanıza yardımcı olur.

  Moovit, şehrinizde gezmenize yardımcı olacak ücretsiz haritalar ve canlı yol tarifleri sağlar. Saatleri, güzergahları, hareket saatlerini görüntüleyin ve gerçek zamanlı olarak Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi adresine ne kadar sürede ulaşabileceğinizi öğrenin.

  Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi için en yakın durak veya istasyonu mu arıyorsunuz? Hedefinize en yakın durakların listesine göz atın: Sıhhiye; 11670 - Çocuk Meclisi; 30020 - Hacettepe; 30056 - Tacettin Dergahı; 30060 - Kurtuluş; 30015 - Numune Hastanesi; 30014 - Sıhhiye; 30006 - Ankara Mesleki Teknik Anadolu Lisesi; 30007 - Sıhhiye; Kolej.

  Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi adresine Otobüs veya Metro ile ulaşabilirsiniz. Yakında duran hatlar - Otobüs: 277339-5339-7350354-3357365 Metro: M1-M2-M3

  Sizi daha erken zamanda ulaştırabilecek başka güzergah olup olmadığını görmek ister misiniz? Moovit alternatif rotalar veya saatler bulmanıza yardımcı olur. Moovit Uygulamasından veya Web Sitesinden kolayca Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi için yol tarifi alın.

  Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi adresine en kolay yoldan ulaşmanızı sağlıyoruz, bu nedenle Çankaya konumundaki kullanıcılar dahil 1.5 milyondan fazla kullanıcı, toplu taşıma için en iyi uygulama olarak Moovit'e güveniyor. Ayrıca otobüs uygulaması veya tren uygulaması indirmenize gerek yoktur. Moovit, en doğru otobüsü veya metro saatlerini bulmanıza yardımcı olan tüm toplu taşıma araçlarının bir arada olduğu ulaşım uygulamanızdır.

  Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi için Otobüs ve Metro fiyatları, ve tüm yolculuk ücreti hakkında bilgi için lütfen Moovit uygulamasını kontrol edin.

  Yazı kaynağı : moovitapp.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap