Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hacettepe üniversitesi güzel sanatlar enstitüsü

  1 ziyaretçi

  hacettepe üniversitesi güzel sanatlar enstitüsü bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Hacettepe �niversitesi G�zel Sanatlar Enstit�s�

  Resim Anasanat Dal� Lisans�st� programlar� i�in �evrimi�i (online) s�zl� g�r��meye hak kazanan aday listesi

  Seramik Anasanat Dal�, 2021-2022 G�z yar�y�l� lisans�st� programlara ba�vuru ve giri� i�in uygulanacak s�nav sistemi hakk�nda

  H.�. Lisans�st� E�itim-��retim ve S�nav Y�netmeli�i'nin ilgili maddeleri gere�ince Enstit�m�zden ili�i�i kesilenlerin listesi (Temmuz 2021)

  Grafik Anasanat Dal�, 2021-2022 G�z yar�y�l� lisans�st� programlara ba�vuru ve giri� i�in uygulanacak s�nav sistemi hakk�nda

  Heykel Anasanat Dal�, 2021-2022 G�z yar�y�l� lisans�st� programlara ba�vuru ve giri� i�in uygulanacak s�nav sistemi hakk�nda

  Resim Anasanat Dal�, 2021-2022 G�z yar�y�l� lisans�st� programlara ba�vuru ve giri� i�in uygulanacak s�nav sistemi hakk�nda

  M�zik Teorileri Anabilim Dal�, 2021-2022 G�z yar�y�l� lisans�st� programlara ba�vuru ve giri� i�in uygulanacak s�nav sistemi hakk�nda

  �� Mimarl�k ve �evre Tasar�m� Anabilim Dal�, 2021-2022 G�z yar�y�l� lisans�st� programlara ba�vuru ve giri� i�in uygulanacak s�nav sistemi hakk�nda

  2021-2022/G�z Yar�y�l� Kontenjanlar�: Y�ksek Lisans

  2021-2022/G�z Yar�y�l� Kontenjanlar�: Sanatta Yeterlik / Doktora

  H.�. Lisans�st� E�itim-��retim ve S�nav Y�netmeli�i'nin ilgili maddeleri gere�ince Enstit�m�zden ili�i�i kesilenlerin listesi (Mart 2021)

  �YP Ba�vurular�: 2020-2021/Bahar Yar�y�l�

  H.�. Lisans�st� E�itim-��retim ve S�nav Y�netmeli�i'nin ilgili maddeleri gere�ince Enstit�m�zden ili�i�i kesilenlerin listesi (�ubat 2021)

  2020-2021/Bahar: Ba�ar�l� Adaylar (Y�ksekLisans-Sanatta Yeterlik-Doktora)

  Resim Anasanat Dal� lisans�st� programlar� i�in �evrimi�i (online) s�zl� g�r��meye hak kazanan aday listesi

  Resim Anasanat Dal�, 2020-2021 Bahar yar�y�l� lisans�st� programlara Ba�vuru ve giri� i�in uygulanacak s�nav sistemi hakk�nda

  M�zik Teorileri Anabilim Dal�, 2020-2021 Bahar yar�y�l� lisans�st� programlara Ba�vuru ve giri� i�in uygulanacak s�nav sistemi hakk�nda

  Seramik Anasanat Dal�, 2020-2021 Bahar yar�y�l� lisans�st� programlara Ba�vuru ve giri� i�in uygulanacak s�nav sistemi hakk�nda

  �� Mimarl�k ve �evre Tasar�m� Anabilim Dal�, 2020-2021 Bahar yar�y�l� lisans�st� programlara Ba�vuru ve giri� i�in uygulanacak s�nav sistemi hakk�nda

  Heykel Anasanat Dal�, 2020-2021 Bahar yar�y�l� lisans�st� programlara Ba�vuru ve giri� i�in uygulanacak s�nav sistemi hakk�nda

  Grafik Anasanat Dal�, 2020-2021 Bahar yar�y�l� lisans�st� programlara Ba�vuru ve giri� i�in uygulanacak s�nav sistemi hakk�nda

  2020-2021/Bahar Yar�y�l� Kontenjanlar�: Y�ksek Lisans

  2020-2021/Bahar Yar�y�l� Kontenjanlar�: Sanatta Yeterlik / Doktora

  Yazı kaynağı : www.gse.hacettepe.edu.tr

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

  Hacettepe Üniversitesi
  Güzel Sanatlar Fakültesi
  Beytepe Kampüsü 06800 Çankaya / Ankara

         Tel    : 0312 297 68 40 - 41
  Faks : 0312 299 20 61

  [email protected]

  Webmaster : Doç. Dr. Emre DEMİREL

      Haydar KURT

  Yazı kaynağı : www.gsf.hacettepe.edu.tr

  HACETTEPE UNİVERSİTESİ BOLOGNA AKTS BİLGİ PAKETİ/DERS KATALOĞU

  1983/84 ders yılında eğitim ve öğretime başlayan Seramik Anasanat Dalı, Güzel Sanatlar Enstitüsü çatısı altında Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlarını yürütmektedir. Yüksek Lisans programı 2 yıllık örgün eğitimi kapsamaktadır. Eğitim dili Türkçedir.

  Programda öğrenciler, seramik sanatı ile ilgili çeşitli konularda yetkinleşmekte, araştırma, tasarım ve üretim sürecinde etkili çalışmalar yapabilmekte, bilimsel ve sanatsal araştırmanın temel prensiplerini öğrenmekte, çağdaş sanatı ve düşünceyi değerlendirebilme becerisi kazanabilmektedirler.

  Yüksek Lisans Derecesi

  YÇ-AYA: 2
  AYÇ-YBÖ: 7

  Programa başvuruda bulunabilmek için, yürürlükteki sınav yönetmeliğinde yer alan koşulların sağlanmış olması gerekmektedir. Seramik alanı öncelikli olmak üzere en az 4 (dört) yıllık bir lisans diplomasına sahip olma koşulu aranır.

  Giriş Sınavı

  Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite'nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar Giriş Sınavı'na alınırlar. Giriş Sınavı, yazılı, uygulama ve sözlü sınav olmak üzere üç bölümden oluşur ve 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

  Giriş Sınavı başlangıcında, adayın özgeçmişini ve sanatsal/bilimsel çalışmalarını içeren bir dosya Giriş Sınavı jürisine sunulur. Yazılı sınavda; adayın sanat ve seramik alanlarındaki kuramsal bilgisi ölçülür. Uygulama sınavı; desen, tasarım ve seramik uygulama aşamalarından oluşur; çizim, tasarım ve kil ile uygulama becerileri değerlendirilir. Sözlü sınavda, adaylara, alanla ilgili temel bilgilerine, sanatsal algılarına ve araştırma meraklarına yönelik sorular yöneltilir. Bu sınavda, adayların sınavda yaptıkları çalışmalar ve dosyaları birlikte değerlendirilir.

  Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavı'ndan alınan puanın %60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Giriş Sınavı'ndan en az 50 (elli) puan alan ve genel başarı notu en az 60 (altmış) olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate alınır.

  Yüksek Lisans

  Adaylardan sınav için istenenler:

  Çalışma dosyası (portfolyo), 2 adet 35 x 50 çizim kağıdı, karakalem çizim malzemeleri

  1. Gün - 7 Eylül 2021

  10:00-10:30 > Çoktan seçmeli test sınavı (Adnan Turani Konferans Salonu)

  13:00-14:00 > Canlı model desen sınavı (Seramik Bölümü Desen At.)

  2. Gün - 8 Eylül 2021

  10:00-12:00 > Verilen Konu hakkında tasarım sınavı (Seramik Bölümü)

  3. Gün  - 9 Eylül 2021

  10:00 > Mülakat (Seramik Bölümü)

  Adaylar, Çalışma Dosyalarını 1. Gün yanlarında bulundurmak ve sınav öncesi jüriye teslim etmek zorundadırlar. Dosyasını teslim etmeyen aday sınava alınmayacaktır.


  Seramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans derecesini elde etmek için en az 120 AKTS'yi (21 yerel –ulusal- krediyi) tamamlamış ve Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak gerekmektedir.

  Daha önce yurt içi ya da yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda ders almış ya da yatay geçişle gelen öğrencilerin ders denklikleri ve transferleri, Anasanat Dalı Kurulunun onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca yapılır.

  Seramik Yüksek Lisans programının amacı; teknik ve teorik araştırma yapabilen, çağdaş sanatı ve düşünceyi değerlendirebilen, bireysel sanatsal yorumunu geliştirebilen, eleştirel düşünebilen çağdaş sanatçı, tasarımcı ve araştırmacı yetiştirmektir.

  Seramik Yüksek Lisans Programı mezunları, özel atölyelerde sanatsal veya tasarıma yönelik çalışmalar yapabilmekte, endüstride tasarımcı olabilmekte, özel kuruluşlarda ve okullarda sanat eğitmeni olarak görev yapabilmekte ve akademisyen olarak üniversitelerde araştırmalarına devam edebilmektedir.

  YÇ-AYA: 3
  AYÇ-YBÖ: 8

  Seramik Yüksek Lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Programdaki zorunlu derslerin oranı %33, seçmeli derslerin oranı ise %67'dir. Programda, derslerden en az 60 AKTS ve Özel Konular dersinden de yine 60 AKTS tamamlanması gerekmektedir. Toplam 120 AKTS'yi tamamlayan öğrenci, Tezini ya da Sanat Çalışması Raporunu ve gerekli görülürse bunun kapsamında gerçekleştirilecek sanat etkinliğini değerlendirilmek üzere Savunma Sınavı jürisine sunar.

  Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

  Seramik Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için, en az 120 AKTS'yi tamamlamış olmak ve Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerini yerine getirmiş olmak gerekmektedir. Zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve yönergeye uygun olarak hazırladığı tez ya da sanat çalışması raporu ve gerekli görülürse bunun kapsamında gerçekleştirilecek sanat etkinliği, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program'dan mezun olma hakkını kazanırlar.

  Tam Zamanlı 1. Öğretim

  Prof. T. Emre Feyzoğlu (Bölüm Başkanı)

  Adres: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü, Beytepe, Ankara

  Telefon: +90 312 297 88 10

  E-posta: [email protected]

  Yazı kaynağı : akts.hacettepe.edu.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap